• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dominant
• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting• familiesex
• fantasie• fetish• gangbang• gluren• groepsex• gynaecologie• hardcore
• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial• kalekutjes• lesbo
• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul• moslimseks• negerinnen• omasex
• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk• partnerruil• pervers• pijpen
• plassex• poepsex• rijpewijven• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen
• slavin• sm• spanking• speeltjes• squirting• tieners• torture
• transsexueel• travestie• trio• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vreemdgaan
• vuistneuken• webcam• zwanger


Dhuha 26 jaar
Pakistaans sletje wil graag een keertje een trio met twee hete mannen.
Ik, een Pakistaans sletje zoek twee mannen die mij een keertje met zijn tweeen willen nemen. Lijkt mij supergeil om mee te maken. Geile heren kom maar op!!

Weekend met mijn nicht
Categorie: familiesex   Toegevoegd op maandag 22 augustus 2016 door DirtyDaD.

(Nieuw) Hallo, ik ben Vincent, en ik ben 20 jaar. Het was een vrijdagavond, en er was buiten mij niemand anders thuis. Mijn ouders waren naar Batavia-stad, de factory-outlet in Lelystad, ze zouden het hele weekend wegblijven en zouden bij kennissen in Lelystad blijven slapen. Het was lekker eens alleen thuis te zijn,...meer lezen »»

Door mijn nichtjes verkracht
Categorie: incest   Toegevoegd op maandag 22 augustus 2016 door DirtyDaD.

(Nieuw) Ik was gedurende mijn zomervakantie een paar weken op de boerderij van mijn oom en tante op Texel. Ze hadden twee leuke dochters, een van 16 en een van 18 jaar oud. Ze waren kennelijk geen jongens in hun directe omgeving gewend, en ze teisterden me voortdurend, joegen me achterna over de boerderij, en probeerden...meer lezen »»

Heeft deze mooi vrouw het een beetje koud
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op maandag 22 augustus 2016 door GeileSlet.

(Nieuw) Twee maanden geleden was er hier in de stad een braderie waar ik met mijn 16 jarige dochter heen ging. Het was een redelijk zonnige zaterdagmiddag, ik had een soort van een mouwloos zomerjurkje aan dat vond ik wel gaan dus wij samen op pad, mijn naam is Jolande, een 42 jarige getrouwde vrouw ben ik en moeder...meer lezen »»

Ik mocht eindelijk toekijken
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op maandag 22 augustus 2016 door Cucky.

(Nieuw) Al jaren loop ik met een fantasie dat mijn vriendin zich eens laat gaan op een andere geile kerel. Nu 43 jaar oud en eindelijk heb ik mijn fantasie mogen zien en zelfs meer. Diverse relatie's gehad maar nooit lukte het me om deze meiden zo ver te krijgen. Had al een beetje de hoop opgegeven. Nu ondertussen een...meer lezen »»

Seks met een cursiste
Categorie: lesbo   Toegevoegd op vrijdag 12 augustus 2016 door Natasha.

Het gebeurt niet vaak dat ik een klant van mij aantrekkelijk vind, maar dit keer kon ik er niet onderuit. Sinds kort ben ik consultant en geef ik trainingen aan klanten van ons. Gemiddeld genomen zijn deze klanten suf en saai, maar vandaag zat Monique er tussen. Samen met haar 9 collega's zou zij een hele dag...meer lezen »»

Ik laat mij verleiden door een studente
Categorie: school   Toegevoegd op vrijdag 12 augustus 2016 door LeraarX.

Ruim 3 jaar was ik werkzaam aan een Hogeschool in Rotterdam. In al die jaren heb ik heel veel leuke studenten mogen ontmoeten, maar ιιn ervan had toch wel een speciaal plekje in mijn hart. Haar naam was Fenna, en ik heb haar meegemaakt van mijn eerste jaar op school (Fenna was toen 20) tot aan mijn laatste jaar...meer lezen »»

Mijn kleindochter en ik
Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 12 augustus 2016 door DirtyDaD.

Als een 60-jarige weduwnaar komen mijn sekshandelingen niet verder dan mezelf langzaam aftrekken tijdens een verhaaltje of pornofilmpje. Soms kom ik klaar in mijn zakdoek, maar ook af toe spuit ik mijn witte geil gewoon lekker op mijn buik. Nou ja, spuiten is een groot woord als ik het vergelijk met wat ik in...meer lezen »»

Betrapt zonder slipje en de gevolgen
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op vrijdag 12 augustus 2016 door GeilStelX.

Mijn belevenis die ik ruim twee maanden geleden beleefde heb ik besloten om die op te schrijven en die op deze site te plaatsen. Allereerst zal ik mijzelf voorstellen : Marilθne is mijn naam, ik ben een 33 jarige getrouwde vrouw, heb een normaal redelijk slank postuur, zwart halflang krullend haar wat ik meestal...meer lezen »»

Extreem genieten in de vakantie
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op vrijdag 12 augustus 2016 door GeilStelX.

De vakantie van 2016 zouden we in ons eigen land doorbrengen hadden mijn man en ik besloten, we zouden met onze caravan naar een Zeeuwse badplaats gaan. Wij zijn overigens Jochem en Mirella, we zijn een kinderloos stel van hij 47 en ik 42, we zijn beide wel een beetje zonaanbidders en strandliefhebbers, door een...meer lezen »»

Op vakantie naar Tirol
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op vrijdag 12 augustus 2016 door GeilStelX.

Hoi. Ik zal me even voorstellen…Ik ben Kees, 45 en getrouwd met lena van 43 jaar. Beide nog werkzaam. Geen kinderen maar wel een hond. We houden van onze vakanties en gaan meestal wat verder weg. We zijn al naar Aziλ geweest, met wat cruises mee maar nu had Lena het idee opgevat dat ze weleens wat dichter bij...meer lezen »»

Naar de masseur voor een behandeling
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op donderdag 28 juli 2016 door DirtyDaD.

Al geruime tijd ga ik elke zes tot acht weken een keer naar een masseur, dit naar aanleiding van een auto ongeluk wat ik enkele jaren geleden heb gehad. Een aantal kwetsuren aan mijn rug had ik toen en ook twee gebroken ribben, na een paar operaties en revalidatie zat het nog steeds niet lekker daar. Eindeloze...meer lezen »»

De vriendin van mijn vriendin
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op donderdag 28 juli 2016 door LaurensX.

Hier een waar gebeurd verhaal waar ik nog vaak met veel plezier aan terug denk. Het was een warme lente dag en besloot die middag eerder te stoppen met werken en naar huis te gaan. Het was woensdagmiddag dus de kinderen vrij. Ik kom thuis en zie mijn vriendin in de tuin met een voor mij vreemde vrouw. Ik kende...meer lezen »»

Gevallen met mountenbiken
Categorie: familiesex   Toegevoegd op donderdag 28 juli 2016 door DirtyDaD.

Deze geschiedenis is van afgelopen zomervakantie van 1999. Mijn ouders hebben een van mijn nichtjes, Sietske, in huis genomen toen haar ouders, dat waren de broer van mijn vader en zijn vrouw, bij een vliegtuigongeluk waren omgekomen. Mijn nichtje en ik hebben de zelfde leeftijd, 18 jaar, en ze heeft de afgelopen...meer lezen »»

Verrassing voor mijn verjaardag
Categorie: anaal   Toegevoegd op donderdag 28 juli 2016 door DirtyDaD.

Mijn naam is Lola, 25 lentes jong, mooie c cup, lekker kaal geschoren en doorgaans nat kutje en volgens mijn vriend de mooiste billen die er bestaan. Samen genieten we van de heerlijkste sex die ik mij kan voorstellen, speel ik vaak met mijn heerlijke natte kutje en fantaseer ik er, en soms samen, heerlijk op...meer lezen »»

Op mijn trouwdag ging ik al vreemd
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op donderdag 28 juli 2016 door Geilstel026.

De titel boven mijn waargebeurde belevenis doet het ergste al vermoeden. Het is een vreselijk groot geheim dat ik bij me draag van wat er op mijn trouwdag is voorgevallen, het is gewoon uit de hand gelopen maar het was wel lekker. Maar eerst wat er aan vooraf ging en ook wie ik ben, mijn naam is Anky en 43 jaar,...meer lezen »»

De tweelingzus van mijn vrouw
Categorie: familiesex   Toegevoegd op donderdag 14 juli 2016 door DirtyDaD.

Hetgeen ik hier beschrijf speelde zich af tijdens het paas weekeinde dit jaar. Mijn naam is Nicolaas, iedereen noemt mij gemakshalve Nick, ben een Nederlandse man van 36 jaar en getrouwd met Inge van 33 jaar, we hebben nog geen kinderen en wonen in een dorp in de provincie Zeeland. Inge en ik kennen elkaar ruim...meer lezen »»

Geile Loubna met haar dikke Marokkaanse billen
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op donderdag 14 juli 2016 door LaurensX.

Op een zaterdagmiddag, afgelopen zomer, leerde ik een geile Marokkaanse slet kennen bij een bushalte in de buurt van Amsterdam Sloterdijk. Ik stond daar te wachten op de bus toen ze aan kwam lopen in een zwart met roze trainingspakje die veel te strak om haar heen zat. Waarschijnlijk kwam ze net terug van trainen...meer lezen »»

Fatima en haar fetish
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op donderdag 14 juli 2016 door RodeKruis.

Fatima is bijna 19 en begonnen met haar HBO studie internationaal recht. Ze komt uit een gezin van 5 en is het enigste meisje thuis en ook de jongste. Haar 4 broers zijn allemaal een stuk ouder als haar en beschermen Fatima goed tegen de boze buitenwereld aan jongens die op haar loeren. En Fatima weet dat jongens...meer lezen »»

Zijn eigen Marokkaanse nicht
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op donderdag 14 juli 2016 door GeileSlet.

Mounir was door zijn nicht Soumia gevraagd om haar laptop te maken. Die deed al een tijdje raar en Mounir was handig met computers. Omdat Soumia niet alleen familie was, maar altijd al zijn favoriete nicht was geweest, was hij meteen de volgende dag gekomen. Nu zat hij in de woonkamer en was hij druk bezig te...meer lezen »»

Mijn geile Marokkaanse stiefmoeder
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op donderdag 14 juli 2016 door LaurensX.

Mijn vader is sinds kort getrouwd met zijn nieuwe Marokkaanse vrouw en dat heeft voor heel wat complicaties gezorgd in mijn thuissituatie. Twee jaar terug is mijn vader gescheiden van mijn moeder en is sindsdien op de exotische toer. Regelmatig kwam hij thuis met Marokkaanse vriendinnen die vaak maar een paar...meer lezen »»

• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dominant
• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting• familiesex
• fantasie• fetish• gangbang• gluren• groepsex• gynaecologie• hardcore
• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial• kalekutjes• lesbo
• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul• moslimseks• negerinnen• omasex
• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk• partnerruil• pervers• pijpen
• plassex• poepsex• rijpewijven• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen
• slavin• sm• spanking• speeltjes• squirting• tieners• torture
• transsexueel• travestie• trio• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vreemdgaan
• vuistneuken• webcam• zwanger