• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dikkewijven
• dominant• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting
• familiesex• fantasie• fetish• gangbang• gigolo• gluren• groepsex
• gynaecologie• hardcore• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial
• kalekutjes• lesbo• lilliputters• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul
• moslimseks• negerinnen• omasex• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk
• oudereman• partnerruil• pervers• pijpen• plassex• poepsex• rijpewijven
• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen• slavin• sm• spanking
• speeltjes• squirting• tieners• torture• transsexueel• travestie• trio
• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vingeren• vreemdgaan• vuistneuken• webcam
• zwanger


Ibtihaj 29 jaar
Turks huisvrouwtje wil vanavond nog neuken met een mooie leuke jongen!
Hoi, Ik ben een heetgebakerd Turks huisvrouwtje en ben opzoek naar SEX! Welke knappe, lieve hete jongen wil een keer met mij naar bed? Mail me je voorstel.

Door een bekende herkend op een erotische site!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op dinsdag 21 november 2017 door GeileLoes.

(Nieuw) Deze waargebeurde belevenis is vorig jaar september begonnen, maar eerst zal ik beschrijven wie we zijn en hoe het zover gekomen is. “Wij” zijn mijn man Freek en ik Marlou, 37 jaar ben ik, slank, best wel ijdel, maat C tieten, donker rood krullend haar, draag een bril, ben ongeveer 170 cm, kleed me graag vrouwelijk...meer lezen »»

In het geheim liet ik mij neuken door schoonvader!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op dinsdag 21 november 2017 door DirtyDaD.

(Nieuw) Het hierna beschreven geheim draag ik met mij mee en heb er geen spijt van. Tosca ben ik, een 32 jarige getrouwde vrouw ben ik, Ben is mijn man en we hebben het prima samen. Kan wel zeggen dat we een prima en afwisselend sexleven hebben waar ik tevreden mee ben. Meerdere keren per week ga ik met mijn benen wijd...meer lezen »»

Vind jij het raar dat ik mijzelf aftrek?
Categorie: aftrekken   Toegevoegd op dinsdag 21 november 2017 door Gijs91.

(Nieuw) Gedurende onze relatie is de frequentie waarin we seks hebben langzaam afgenomen: van dagelijks naar om de dag; van om de dag naar wekelijks en tot voor kort zelfs naar eens in de paar weken. Het is niet dat we minder van elkaar houden, maar de behoefte van Iris is nu eenmaal minder, dit in tegenstelling tot mijn...meer lezen »»

Trio met mijn Marokkaanse buurjongen!
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op dinsdag 21 november 2017 door GeileLoes.

(Nieuw) Ik ben Anne, 44 jaar oud, gelukkig getrouwd met Peter, die een paar jaar jonger is. We hebben een dochter Julia. Ik ben 1.73 meter lang. Ik heb blond haar, normaal gesproken vallend tot op mijn schouders een beetje naar binnen gedraaid. Vanochtend heb ik echter mijn haar in een knotje gebonden. Ik ben het huis...meer lezen »»

Overvallen door een regenbui onder het hardlopen!
Categorie: creampie   Toegevoegd op dinsdag 21 november 2017 door GeileLoes.

(Nieuw) Er is mij iets overkomen dat ik in mijn stoutste, geilste momenten niet had gedroomd. Het leven is soms wellustiger dan je denkt of hoopt. Maar laat ik me eerst even voorstellen. Ik ben Joke, 37 jaar, 1,70 en 68 kg en single. Ik heb C cup tieten. Mijn favoriete sport is hardlopen, een hobby die ik een paar maal...meer lezen »»

Waarom ik mijn stiefvader wilde hebben!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op donderdag 2 november 2017 door DirtyDaD.

Mijn belevenis ben ik als geweldige ervaring ter herinnering op papier gaan zetten, later is het idee geboren om het tot een verhaal om te vormen en het hier te plaatsen. Een Nederlandse vrouw van 24 jaar ben ik, mijn naam is : Bianca, momenteel ben ik single. Ongeveer 170 cm ben ik, en wel een paar kilootjes...meer lezen »»

Mijn stiefvader verzorgen!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op donderdag 2 november 2017 door GeileLoes.

September 2017 was het toen de door mij aan het papier toevertrouwde gebeurtenis begon. Mijn moeder Anne, 56 jaar, is enkele jaren geleden hertrouwd met Bert 47 jaar, leuk stel, kan prima met hun opschieten, zo heel erg vaak zie ik hun niet, een uur met de auto woon ik bij hun vandaan, maar door de diverse Social...meer lezen »»

Het meisje met de Metro krantjes!
Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 2 november 2017 door DirtyDad.

Zoals iedere ochtend stond ze bij de ingang van het treinstation de welbekende Metro krantjes uit te delen aan haastende forenzen. Helaas was ik daar ιιn van, maar ik probeerde altijd bij haar langs te gaan in plaats van bij haar collega’s. Altijd met een goedemorgen, een glimlach en na verloop een kort praatje....meer lezen »»

Ik neukte zijn vrouw en haar man!
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op donderdag 2 november 2017 door Rukkertje.

Hallo, ik zal me als eerste even voorstellen. Ik ben Marco, een biseksuele “alleenstaande vader” van 45 jaar. Ik ben vrij dominant van aard 185 groot, redelijk breed, zwart/grijs gaar en blauwe ogen en ben vrij goed in het lezen van mensen. Dit verhaal speelde zich af in de zomer van 2017 toen ik met mijn kinderen...meer lezen »»

Betrapt met haar speeltjes!
Categorie: speeltjes   Toegevoegd op donderdag 2 november 2017 door LaurensX.

Tina wil zich na een warme en zweterig nacht lekker douchen. Ze staat met ιιn been in haar slipje om die uit te trekken als haar mobieltje gaat. Ze heeft geen idee wie dat kan zijn, zo vroeg. Daarom reageert ze met “Hallo.” “Ja, hier Kees de klusjesman. Ik dacht dat we om 07.30 uur een afspraak hadden. Ik sta...meer lezen »»

Kleine buurmeisjes worden ouder en geil!
Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 20 september 2017 door Alexandra.

Al een aantal jaren woont er een heel aardig stel naast ons en ze hebben ook kinderen, een zoon en een dochter. En toen ze daar kwamen wonen was de dochter een lieve meid van net 14 jaar, maar inmiddels is het een kanjer van 18 jaar oud met een lichaam waar je haast van gaat kwijlen zo lekker. Ik kijk vaak heel...meer lezen »»

Op straat als SM slavin gebruikt en vernederd!
Categorie: vernedering   Toegevoegd op woensdag 20 september 2017 door slavIna.

Ik ben Ina en ik hou van SM. Als ik eraan denk dan wordt ik al helemaal wild. Vooral de dingen die men met mij doet om mij te vernederen, daar ben ik al helemaal dol op. Ik heb een vriend die mij als een soort van sexslaaf behandelt, zonder dat hij echt mijn meester is maar mij wel domineert. Een beetje moeilijk...meer lezen »»

Moeder schrikt van zoon zijn enorme lul!
Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 20 september 2017 door GeileLoes.

Annie was een mooie vrouw van veertig jaar en had een geweldig figuur geen grammetje vet teveel op haar lichaam en ze was gescheiden, ze had een zoon van net zeventien jaar oud Rick genaamd en ze deden erg veel dingen samen zo ook deze zaterdag middag, ze waren samen naar het winkelcentrum gegaan waar Annie wat...meer lezen »»

De ervaren loodgieter!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op woensdag 20 september 2017 door Suus1991.

Weer zo saaie regenachtige dag zag ik toen ik mijn man kuste bij de deur,hij ging zoals gewoonlijk elke dag om 6.00 uur naar zijn werk in de bouw, hij is stukadoor. Wij wonen sinds ons trouwen 5 jaar geleden in een mooie gerenoveerde woonboerderij in Zeeland die wij heel gunstig hadden kunnen kopen van de familie...meer lezen »»

Ontrouw met twee donkere mannen!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op woensdag 20 september 2017 door Brenniebunz.

Over mijn seksleven in mijn huwelijk van de afgelopen 23 jaar kan ik weinig spannends schrijven, mijn echtgenoot is een stabiele hard werkende man en goede vader voor onze twee kinderen van nu respectievelijk 21 en 18 jaar,maar mijn man is nooit seksueel super actief of geοnteresseerd geweest. Voor hem is rust...meer lezen »»

Mijn geile schoonmoeder word mijn minnares!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op woensdag 20 september 2017 door GeileLoes.

Het hierna beschreven gebeuren speelt zich af vanaf juni dit jaar, Emile is mijn naam ben een 32 jarige normale Nederlandse man. Getrouwd ben ik met Joyce, zij is 27 jaar, heel erg mooi slank gewoon een mooie vrouw. Al geruime tijd klaagde ze over pijn in haar onderrug en ging moeilijker lopen. Na diverse doktersbezoeken,...meer lezen »»

Mijn vrouw had al twee jaar een donkere lover!
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op maandag 28 augustus 2017 door Cucky.

Toen ik vorige week wakker werd was mijn vrouw zich al aan het aankleden. Manon werkt in de zorg en moet daarom regelmatig ook ’s ochtends vroeg of juist in de avond werken. We zijn al 22 jaar samen en ik ken haar al vanaf haar 18e. Ze is wat je noemt een brave huismoeder. Of althans, dat dacht ik… Enfin, het...meer lezen »»

Huiswerk maken met mijn geile buurmeisje!
Categorie: tieners   Toegevoegd op maandag 28 augustus 2017 door Rukkertje.

Het nieuwe schooljaar was net drie weken geleden begonnen, de temperatuur buiten was nog goed, maar het was een beetje een druilerige zaterdagmiddag. Het was bewolkt en het leek er constant op dat het zou gaan regenen. Marco was gekleed in een bermuda sportbroek en een T-shirt in zijn kamer televisie aan het...meer lezen »»

Betrapt toen ik mijzelf klaar maakte! [2]
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op maandag 28 augustus 2017 door Juutje99.

[2] Nadat ik weer in de caravan was na het boodschappen doen voelde ik mij nog steeds heerlijk en ook wel redelijk geil nog. Geen idee had ik ervan hoe laat mijn man en kinderen thuis zouden zijn. De verleiding kon ik niet weerstaan om mijn jurkje uit te doen en naakt met mijn benen wijd op het bed te gaan liggen...meer lezen »»

Betrapt toen ik mijzelf klaar maakte! [1]
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op maandag 28 augustus 2017 door Juutje99.

[1] Mijn belevenis die ik vorige maand tijdens onze vakantie in Portugal beleefde was zo fantastisch dat ik besloten heb om het in verhaal vorm te plaatsen hier. Met mijn man en twee kinderen waren we met de caravan in Portugal op vakantie aan de kust. Een prima ruime camping hadden we en redelijk kort bij het...meer lezen »»

• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dikkewijven
• dominant• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting
• familiesex• fantasie• fetish• gangbang• gigolo• gluren• groepsex
• gynaecologie• hardcore• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial
• kalekutjes• lesbo• lilliputters• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul
• moslimseks• negerinnen• omasex• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk
• oudereman• partnerruil• pervers• pijpen• plassex• poepsex• rijpewijven
• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen• slavin• sm• spanking
• speeltjes• squirting• tieners• torture• transsexueel• travestie• trio
• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vingeren• vreemdgaan• vuistneuken• webcam
• zwanger