• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dikkewijven
• dominant• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting
• familiesex• fantasie• fetish• gangbang• gigolo• gluren• groepsex
• gynaecologie• hardcore• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial
• kalekutjes• lesbo• lilliputters• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul
• moslimseks• negerinnen• omasex• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk
• oudereman• partnerruil• pervers• pijpen• plassex• poepsex• rijpewijven
• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen• slavin• sm• spanking
• speeltjes• squirting• tieners• torture• transsexueel• travestie• trio
• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vingeren• vreemdgaan• vuistneuken• webcam
• zwanger


Khayriyyah 35 jaar
Pakistaanse MILF is op zoek naar potente mannen met maatje meer.
Ben jij die potente groot geschapen man die mij kan bevredigen? Ik ben een 35-jarige Pakistaanse MILF en zoek naar mannen met een grote lul, 20 cm of meer.

Mijn vrouw had al twee jaar een donkere lover!
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op maandag 28 augustus 2017 door Cucky.

(Nieuw) Toen ik vorige week wakker werd was mijn vrouw zich al aan het aankleden. Manon werkt in de zorg en moet daarom regelmatig ook ’s ochtends vroeg of juist in de avond werken. We zijn al 22 jaar samen en ik ken haar al vanaf haar 18e. Ze is wat je noemt een brave huismoeder. Of althans, dat dacht ik… Enfin, het...meer lezen »»

Huiswerk maken met mijn geile buurmeisje!
Categorie: tieners   Toegevoegd op maandag 28 augustus 2017 door Rukkertje.

(Nieuw) Het nieuwe schooljaar was net drie weken geleden begonnen, de temperatuur buiten was nog goed, maar het was een beetje een druilerige zaterdagmiddag. Het was bewolkt en het leek er constant op dat het zou gaan regenen. Marco was gekleed in een bermuda sportbroek en een T-shirt in zijn kamer televisie aan het...meer lezen »»

Betrapt toen ik mijzelf klaar maakte! [2]
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op maandag 28 augustus 2017 door Juutje99.

(Nieuw) [2] Nadat ik weer in de caravan was na het boodschappen doen voelde ik mij nog steeds heerlijk en ook wel redelijk geil nog. Geen idee had ik ervan hoe laat mijn man en kinderen thuis zouden zijn. De verleiding kon ik niet weerstaan om mijn jurkje uit te doen en naakt met mijn benen wijd op het bed te gaan liggen...meer lezen »»

Betrapt toen ik mijzelf klaar maakte! [1]
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op maandag 28 augustus 2017 door Juutje99.

(Nieuw) [1] Mijn belevenis die ik vorige maand tijdens onze vakantie in Portugal beleefde was zo fantastisch dat ik besloten heb om het in verhaal vorm te plaatsen hier. Met mijn man en twee kinderen waren we met de caravan in Portugal op vakantie aan de kust. Een prima ruime camping hadden we en redelijk kort bij het...meer lezen »»

Het kappersbezoek wat vreselijk uit de hand liep!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op maandag 28 augustus 2017 door Juutje99.

(Nieuw) De hier beschreven belevenis is al vijf maanden aan de gang dus ik begin bij het begin en is dus al enige tijd geleden. Maar eerst wie ben ik : Karina, een getrouwde vrouw van 38 jaar, mijn man en ik hebben geen kinderen. Hij is vertegenwoordiger en ik werk drie dagen per week op een kantoor, we hebben het niet...meer lezen »»

Betrapt door mijn man toen ik met buurman lag te neuken!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op maandag 28 augustus 2017 door GeileLoes.

(Nieuw) Deze waargebeurde belevenis is mij enkele weken geleden overkomen en bracht een hele nieuwe situatie met zich mee. Maar ik zal bij het begin beginnen, mijn naam is Sabrina, een getrouwde vrouw van 39 ben ik en moeder van twee schoolgaande kinderen. Nog wel redelijk slank ben ik, na mijn bevallingen zijn mijn tieten...meer lezen »»

Met mijn oudere zus naar de vakantiefeesten!
Categorie: incest   Toegevoegd op maandag 28 augustus 2017 door GeileLoes.

(Nieuw) Afgelopen vakantie waren er hier in de vlakbij gelegen stad vakantiefeesten, je kent dat wel, kermis, grote tent met allerlei optredens, kortom geweldig gezellig, heerlijk druk en lekker los gaan daar zeg maar. Overigens ik ben Calvin, 22 jaar, heb geen relatie, blond haar, en heb wel regelmatig vriendinnetjes...meer lezen »»

Ik laat mij neuken in de vrachtwagen!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op donderdag 6 juli 2017 door Kinky-Sloerie.

Mijn man en ik zijn wel echte truckliefhebbers. Bovendien is mijn man chauffeur van beroep en zijn vrachtwagen is ook wel zijn hobby, mede ingegeven door het enthousiasme van zijn baas en collega’s zijn hun auto’s rijkelijk voorzien van extra’s. Dus gaan we ook regelmatig naar truckers bijeenkomsten en ook naar...meer lezen »»

Ontmaagd door twee rijpe wijven!
Categorie: rijpewijven   Toegevoegd op donderdag 6 juli 2017 door WilliamXL.

Het is nu zo,n drie jaar geleden dat ik ontmaagd werd door twee rijpe dames. Zij wonen een paar straten verder op en ik mocht vroeger weleens met haar man mee in de vakantie en zo kwam ik daar over de vloer. Ik was bijna zeventien jaar en wel groot voor mijn leeftijd. Dina en Jose allebei in de veertig waren dikke...meer lezen »»

Mijn lieve geile schoonmoeder!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op donderdag 6 juli 2017 door WillyWanker.

Mijn lieve schoonmoeder (van negenenveertig jaar) is een prachtig wijf. Alleen jammer dat ze al negen jaar gescheiden is. Wij LENA en ik KEES vinden het zo zonde dat ze alleen is. Ze is een super geil vrouwtje maar ze heeft al die tijd geen kerel gehad. Zonde van haar leven. Mooi lijf en een lekker glad kutje. Die...meer lezen »»

Hoe mijn moeder bij mij in bed belandde!
Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 15 juni 2017 door WillyWanker.

Hetgeen ik met mijn moeder meemaakte speelde zich af ruim twee maanden geleden, ik Ferdi van 26 jaar logeer af en toe een aantal dagen bij mijn alleen wonende moeder. Vanwege mijn werk als beroepsmilitair woon ik een behoorlijk stuk van mijn geboortedorp vandaan. Aangezien ik single ben vind ik het wel leuk om...meer lezen »»

Hoe ik mijn schoondochter neukte!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op donderdag 15 juni 2017 door WillyWanker.

Deze bizarre waar gebeurde belevenis wil ik hier delen, mede omdat ik er met niemand over kan en mag praten. Mijn naam is Folkert, jawel uit het hoge Friesland, 49 jaar ben ik en al een aantal jaren gescheiden, best wel sportief ben ik dus slank en van anderen hoor ik wel dat er niets mis is met mij. Af en toe...meer lezen »»

Twintig jaar gelukkig getrouwd!
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op donderdag 15 juni 2017 door WillyWanker.

"Ik weet nog goed dat ik haar de eerste keer zag". Peter glimlacht en aan zijn uitstraling en de blik in zijn ogen is duidelijk te zien dat hij het in gedachten weer voor zich ziet. "Het was hoogzomer en An stond in een wit zomerjurkje te kletsen met haar beste vriendin. Op dat moment kende ik hen beiden niet....meer lezen »»

Mammie zal je lekker toe stoppen!
Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 15 juni 2017 door WilliamXL.

Ik ben Theo en nu net twintig jaar. Ik ben bevriend met Hans al vanaf mijn zesde jaar. Wij fietsten altijd met zijn tweeλn naar school. Hij heeft een zuster die twee jaar ouder is. Dat ik hem leerde kennen was het een normaal huisgezin. Maar vijf jaar terug is zijn vader weggegaan met een del van zijn werk. Hans...meer lezen »»

Les van tante en haar zwarte butler! [2]
Categorie: interracial   Toegevoegd op vrijdag 12 mei 2017 door AngelaX.

Deel 2 - Als een verlegen tiener (wat ze natuurlijk ook was) stond ze giechelend voor me. Met beide handen pakte ze haar tietjes vast en begon die geil grommend te kneden. Ze probeerde, net als haar tante, haar stijve tepeltjes te likken, maar dat lukte haar niet. Toen knoopte ze haar rokje los, dat plomp rond...meer lezen »»

Les van tante en haar zwarte butler! [1]
Categorie: interracial   Toegevoegd op vrijdag 12 mei 2017 door AngelaX.

Deel 1 - Met mijn 21 jaar ben ik de jongste en de enigste neger van de 6 bedienden van de familie Grootaerts. Al ruim 4 jaar, sinds ik vanuit St. Maarten naar Nederland was gekomen, ben ik butler in opleiding in Huize Dennelust, een kapitaal herenhuis in het centrum van Amsterdam. Sinds een jaar was het mijn taak...meer lezen »»

In scene gezette verkrachting!
Categorie: verkrachting   Toegevoegd op donderdag 11 mei 2017 door DirtyDaD.

Het was een koude avond. Emma, een meid van begin 20, met mooie strakke borsten, blond krullend haar en pure blauwe ogen, was onderweg naar huis van haar werk naar het kleine flatje waar ze samen met haar vriend woonde. Haar vriend, Tim, had opdracht gegeven om op het toilet op haar werk haar slipje uit te doen...meer lezen »»

Ik wordt verkracht door twee mannen!
Categorie: verkrachting   Toegevoegd op donderdag 11 mei 2017 door DirtyDaD.

Op een zonnige dag ging ik naar het strand. Een luchtig jurkje aan en sandaaltjes met een klein hakje. M'n slipje had ik voor het gemak maar thuisgelaten, veel te zweterig, net als m'n bh. Ik voelde een warm zomerbriesje langs m'n haar en tussen m'n benen strijken. Vandaag was een goede dag om in een duinpannetje...meer lezen »»

Onverwachte partnerruil!
Categorie: partnerruil   Toegevoegd op donderdag 11 mei 2017 door LaurensX.

Ik had nooit gedacht dat onze eerste bezoek aan Nel en Hans zo uit zou pakken. Het was een enerverende en spannende geile avond geworden. Het was onze eerste ervaring met ongeplande partnerruil. We hadden het er nog nooit over gehad, maar het overkwam mij, maar mijn vrouw niet helemaal bleek later. Wij, Frank(34)...meer lezen »»

Partnerruil met bevriend stel!
Categorie: partnerruil   Toegevoegd op donderdag 11 mei 2017 door LaurensX.

Op oudejaarsavond vierden wij (mijn vrouwtje Miranda en ik, Laurens) net als bijna alle oudejaarsavonden van de vele jaren daarna, samen met onze boezemvrienden Dennis en Gerda. Afgesproken was dat we zouden blijven slapen bij Dennis en Monique. We wonen weliswaar maar enige kilometers van elkaar verwijderd, maar...meer lezen »»

• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dikkewijven
• dominant• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting
• familiesex• fantasie• fetish• gangbang• gigolo• gluren• groepsex
• gynaecologie• hardcore• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial
• kalekutjes• lesbo• lilliputters• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul
• moslimseks• negerinnen• omasex• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk
• oudereman• partnerruil• pervers• pijpen• plassex• poepsex• rijpewijven
• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen• slavin• sm• spanking
• speeltjes• squirting• tieners• torture• transsexueel• travestie• trio
• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vingeren• vreemdgaan• vuistneuken• webcam
• zwanger