Porno Verhalen!

Laatste update was op zondag 21 december 2014
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Botergeile meiden zoeken een sexdate voor vanavond! Meld je eigen aan en lig vanavond nog te neuken!
Botergeile meiden zoeken een sexdate voor vanavond! Meld je eigen aan en lig vanavond nog te neuken!

Vind PornoVerhalen leuk op Facebook! Vind ons leuk op Facebook
Dagelijkse Updates
Volg Porno Verhalen op Twitter Volg Porno Verhalen op Twitter
Laatste Sexverhalen
Zoeken naar Pornoverhalen!
Zoeken naar Pornoverhalen

Heb jij geile
seksavonturen beleeft?

Stuur ze op naar Pornoverhalen!
Met stip op nummer 1 de Magic Wand, gekozen door 70% van alle vrouwen! Nu tekoop bij DildoTop10.nl

Moslim Sexdating! Afspreken met mooie Marokkaanse en Turkse vrouwen.

Laat je vernederen door een van deze dominante Meesteressen!

Alleenstaande Wilma zoekt man voor Relatie!

Alleenstaande Brenda zoekt een leuke vent!

FUK YOU!

Alleenstaande Linda zoekt vent die wil knallen!

Alleenstaande Kelly zoekt man voor parenclub!

LIVE! Chatten met geile meiden!

Turkse Meisjes zoeken een Sexdate!

Biggest Penis, vergroot je penis en wees weer trots op je mannelijkheid!


Barika 42 jaar
Afghaanse huisvrouw wil meer passie en sexuele spanning in haar leven.
Welke leuke vent wil mij, een Afghaanse huisvrouw de passie in de seks weer laten beleven. Ik mis dat al vele jaren en wil het weer voelen en herbeleven!

Ik was mijn vaders geile sletje

Categorie: incest   Toegevoegd op zondag 7 december 2014 door Rukker69.
Nieuw Pornoverhaal!
Het is al laat als ik thuiskom van mijn werk, een dag als gewoon, maar nu heb ik een hele dag lopen piekeren. Monique is binnenkort jarig en eigenlijk is het een heel tevreden meisje, ze wordt 18 maar heeft geen speciale wensen voor haar verjaardag. Juwelen, mooie kleren, scooter of rijles, dat wil ze niet of heeft ze al. Probeer daar maar een cadeau voor te verzinnen... Mijn naam is Debby, ben 50, ik heb 3 kinderen een tweeling van 20...meer lezen »»

Ik ga vreemd met Anita in Parijs

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op zondag 7 december 2014 door Alexandra.
Nieuw Pornoverhaal!
Anita en ik maken al jaren deel uit van een vriendengroep. Zolang we elkaar kennen voelen wij iets voor elkaar. Lang hebben we niets met deze gevoelens kunnen doen. Beiden getrouwd en kinderen. Nu de kids wat groter zijn en ons beider relatie niet meer is wat het vroeger was, blijkt dat wij veel overeenkomsten hebben. Een van deze overeenkomsten is dat wij beiden enorm van seks houden. Wat dat betreft zijn we niet te houden. Tegenwoordig...meer lezen »»

Huishoudelijke klusje bij oudere buurman

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op donderdag 4 december 2014 door Alexandra.
Huishoudelijke klusje bij oudere buurman - Pornoverhalen!
Net toen mijn echtgenote met de kinderen in bad zat werd er aangebeld. Dus zelf maar gaan kijken wie dit wel mocht zijn. We verwachten niemand en het verwonderde mij dat het de 62 jarige overbuurman was die naar mijn vrouw vroeg. Omdat ze onmogelijk de kinderen, twee en vijf jaar, alleen in bad kon laten liet ik hem binnen en bood hem wat te drinken aan terwijl hij wachtte. Hij vertelde mij niet waarvoor hij mijn echtgenote nodig had, hoewel...meer lezen »»

Met mijn vrouw op nudistencamping

Categorie: trio   Toegevoegd op donderdag 4 december 2014 door Laurens.
Met mijn vrouw op nudistencamping - Pornoverhalen!
Elk jaar werken in en mijn vrouw Tineke weer naar de vakantie toe. Elk jaar zoeken we internet af voor een mooie nudistencamping. Dit jaar werd het Kroatiλ. Volgepakt reden we in twee dagen ernaartoe en op de camping aangekomen gooiden we meteen de kleren uit, vrijheid! We hadden een mooi plaatsje gevonden, bijna op het eind van de camping, lekker rustig, de drukte van het restaurant en muziek zochten we op als we er zin in hebben. We hadden...meer lezen »»

Ingesneeuwd met de auto

Categorie: trio   Toegevoegd op donderdag 4 december 2014 door Sjoerd.
Ingesneeuwd met de auto - Pornoverhalen!
De fijne motsneeuw dwarrelde gestaagd naar beneden. Het zicht was door de dichtheid van de poedersneeuw gereduceerd tot nul. De negentien jarige Michel vervloekte het moment dat hij had besloten zijn ouders in Zwitserland te bezoeken. Wanhopig probeerde zijn hel blauwe ogen de witte deken te doorboren.

Hij was hopeloos verdwaald! Zijn keus om de snelweg te verlaten en binnendoor te rijden was een behoorlijke misser geweest....meer lezen »»

Mijn vrouw zonder slipje op terras

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op maandag 24 november 2014 door Philip.
Mijn vrouw zonder slipje op terras - Pornoverhalen!
Dit verhaal begint met mij en mijn vriendin, het was de zomer van 2014 en wij wonen in een klein stadje, 's morgens hadden we al besloten de hele dag op een van de terrassen van ons stadje door te brengen het was zo‘n 28 graden en dat moest worden gevierd met enkele koude versnaperingen. Ik trok mijn spijkerbroek aan met een dunne bloes en wachtte beneden op mijn vriendin, toen ze beneden kwam zag ik dat ze een heerlijk kort jurkje aan had,...meer lezen »»

Plasseks met haar schooljuf

Categorie: plassex   Toegevoegd op dinsdag 18 november 2014 door Suus1991.
Plasseks met haar schooljuf - Pornoverhalen!
Het was weer eens zo’n prachtig mooie warme zomerdag, en Ilse moet nog 2 lesuren doormaken op school vandaag. Ilse is ‘n prachtige blondine van nog maar net 19 jaar, met heel lang stijl blond haar, en ‘n paar grote onschuldige blauwe ogen, ze heeft nog wel eens van die kinderlijke trekjes, zo duimt ze ook nog steeds en heeft ze aan haar sleutelbosje ‘n roze speentje. Ze heeft vandaag ‘n mooi roze topje aan met korte pof mouwtjes en ‘n kleine...meer lezen »»

Niet geslaagd maar wel lekker geneukt

Categorie: tieners   Toegevoegd op dinsdag 18 november 2014 door Rukker69.
Niet geslaagd maar wel lekker geneukt - Pornoverhalen!
Liesbeth was heel erg teleurgesteld. Ze had weliswaar niet zo heel veel tijd besteed aan het vwo-eindexamen maar dat ze zou zakken had ze niet verwacht. 19 jaar was ze en nog steeds geen afgeronde middelbare school. Ze had geen zin om naar huis te gaan en bovendien was het mooi weer, dus besloot ze maar een eindje te gaan wandelen. Ze ging naar het bos, waar ze meestal naartoe ging als ze zich niet zo fijn voelde. Er was een vijver in het...meer lezen »»

Ik ben mijn vrouw haar travo hoertje

Categorie: travestie   Toegevoegd op dinsdag 18 november 2014 door LaurensX.
Ik ben mijn vrouw haar travo hoertje - Pornoverhalen!
Ik ben Gert (Gerda), een man van vierendertig jaar, woon samen met Myra. We hebben allebei een goede baan en leven goed van wat we daarmee verdienen. Een jaar geleden is mijn vriendin er achter gekomen dat ik het fijn vind om nylons, panty’s en lingerie te dragen. Ze betrapte me op een vrije middag toen ik op het grote bed lag met een paar nylonkousen en een zijden slipje aan. bovendien lag ik op een gedragen slipje van haar te zuigen. Tot...meer lezen »»

Mijn vrouw geneukt door 4 vreemde mannen

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op dinsdag 11 november 2014 door Laurens.
Mijn vrouw geneukt door 4 vreemde mannen - Pornoverhalen!
Mijn vrouw is nogal exhibitionistisch aangelegd, en hou ik ervan dat ze zich toont aan andere mannen en dat ze zich ook regelmatig door wildvreemde mannen laat neuken. Als we samen ‘s avonds in bed liggen en ik haar vinger, terwijl ze mijn stijve paal zachtjes aftrekt. Zeg ik haar wat ik wil dat ze moet gaan doen, voel ik hoe ze kleddernat en hevig opgewonden raakt bij het idee van wat komen gaat. Als mijn harde lul tussen haar zachte kutlipjes...meer lezen »»

Meisje word verkracht door vaders schuldeisers

Categorie: verkrachting   Toegevoegd op zondag 9 november 2014 door Laurens.
Meisje word verkracht door vaders schuldeisers - Pornoverhalen!
Cindy’s vader was gokverslaafd. Niet aan van die gokkasten die je wel tegenkwam in de snackbars waar zijn dochter uithing met vrienden en vriendinnen. Nee, pa lief gokte op paarden. Hierdoor had hij nu zesduizend gulden schuld bij ιιn van de beruchtste bookmakers van het land. Het was dan ook niet verwonderlijk dat op een dag de deurbel ging van het huis waar hij samen met zijn dochter woonde Cindy deed open en zag drie mannen staan. Strak...meer lezen »»

Ik krijg dansles van Ome Joop

Categorie: familiesex   Toegevoegd op zondag 9 november 2014 door Juutje99.
Ik krijg dansles van Ome Joop - Pornoverhalen!
De dag van de trouwerij van mijn zus kwam steeds dichterbij. Op een avond toen we gezellig bij elkaar waren had mijn tante het over de openingsdans. Mijn zus vertelde dat ze al druk aan het oefenen was. Mijn aanstaande zwager voegde er meteen aan toe dat hij ook met mij wilde dansen. Dat kan ik niet riep ik ongerust. Ga dan op dansles zei mijn zus. Ja ik ben gek dat is veel te duur. Ik leer het je wel zei mijn oom spontaan. Wil je dat echt...meer lezen »»

Mijn Marokkaanse collega is nog maagd

Categorie: moslimseks   Toegevoegd op zondag 9 november 2014 door Laurens.
Mijn Marokkaanse collega is nog maagd - Pornoverhalen!
Ik ben Laurens een 30 jarige man, ik kwam bij een bedrijf te werken op de technische dienst. Er werkte in het magazijn een vrouwelijke Marokkaanse collega Fatima. Ze was 24 jaar, ik kon het met iedereen goed vinden maar ook met haar. Haar ouders verhuizen terug naar Marokko maar zelf was ze hier geboren en wilde hier blijven wonen, ze was al helemaal Europese. Want ze droeg geen hoofddoek. Ze droeg strakke broeken, truitjes, T-shirt, gewoon...meer lezen »»

Ik moet zijn creampie oplikken

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op woensdag 5 november 2014 door Rukker69.
Ik moet zijn creampie oplikken - Pornoverhalen!
Het volgende heeft alweer een aantal jaren geleden plaats gevonden maar ik wil deze gebeurtenis toch met jullie delen. Mijn vrouw Lidia (28) en ik (32) waren die avond naar de bioscoop gegaan en hadden daar net de laatste Bond film gezien. Na afloop besloten we om nog even wat in een bar te gaan drinken ter afsluiting van de avond. In de bar was het vrij rustig en op een bepaald moment raakten we in gesprek met een man die daar alleen was....meer lezen »»

Mijn klasgenoot is een 14-jarige hoer

Categorie: tieners   Toegevoegd op dinsdag 4 november 2014 02:32 door kleineengel.
Mijn klasgenoot is een 14-jarige hoer - Pornoverhalen!
In dit seksverhaal vertel ik over een meisje uit mijn klas van 14 jaar die geld bijverdiende met seks. Ze heet Manon en ze ze zat bij mijn in de tweede klas. Inmiddels zit ik in de 4e klas en ik heet Vince. Op een schooldag volgen we de les. Ik zit met mijn hand onder mijn hoofd te luisteren naar de ellende lange verhalen van de leraar. Zo nu en dan was hij stil en mochten we de opdrachten gaan maken, waarbij er natuurlijk wat gepraat wordt....meer lezen »»

Mijn eerste keer viel tegen

Categorie: eerstekeer   Toegevoegd op woensdag 29 oktober 2014 03:48 door missdaisy.
Mijn eerste keer viel tegen - Pornoverhalen!
Mijn naam is dus Cynthia en dit verhaal gaat over mijn ontmaagding en mijn (veel betere) tweede keer. Nogal logisch natuurlijk. Laat ik beginnen met mezelf eens beschrijven. Ik heb lang donkerblond haar tot voorbij mijn bh-bandje, groene ogen en ben 1m72 lang. Met mijn 58 kilo ben ik slank en verder heb ik een mooie C-cup en een stevig, strak kontje. Een echt zandloperfiguurtje volgens sommige jongens. Tenslotte schijn ik ook nog 'een leuk...meer lezen »»

Dit had ik veel eerder moeten doen

Categorie: trio   Toegevoegd op woensdag 29 oktober 2014 03:29 door mooilekkerwijf.
Dit had ik veel eerder moeten doen - Pornoverhalen!
Ik had al een aantal keer met mijn man gefantaseerd over een trio maar het was er nooit van gekomen. Ik vond het idee super geil, maar was er tegelijkertijd bang voor. Ik had me er al lang bij neergelegd dat dit een fantasie zou blijven en nooit werkelijkheid. Ik was in ieder geval behoorlijk in de stemming want mijn man was een avond en nacht weg geweest samen met collega’s en zou vandaag weer thuiskomen. De kinderen waren bij opa en oma...meer lezen »»

Els houd van anonieme seks

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op woensdag 29 oktober 2014 03:11 door KimberlyX.
Els houd van anonieme seks - Pornoverhalen!
Al geruime tijd wist Els dat de geilheid die ze in zich had de grenzen van haar tamme, toch wat burgerlijke huwelijk overschreed. Els was een rustige vrouw van zevenendertig, een gelukkig getrouwde moeder met een onderdanige man. Ze had roestbruin haar en helderblauwe ogen. Toen haar leven weer in wat rustiger vaarwater kwam nam ze de tijd om bij haar leven stil te staan. Ze dacht na over wat ze nog wilde bereiken, welke avonturen ze nog...meer lezen »»

Ik zie mijn vrouw neuken voor de webcam

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op woensdag 22 oktober 2014 08:26 door kleineengel.
Ik zie mijn vrouw neuken voor de webcam - Pornoverhalen!
Mandy en Karel waren al 5 jaar getrouwd. Op een gegeven moment kreeg Mandy de mogelijkheid om gedurende 6 maanden een opdracht voor haar werk uit te voeren in Chili. Ze was bijzonder opgewonden hierover, ze had immers een heel speciale band met het land omdat ze er 15 jaar geleden een jaar had verbleven. Nu ze er erg lang zou zijn kon ze met een aantal vrienden afspreken die ze al lang niet meer had gezien. Haar werkgever had een chique...meer lezen »»

Hoe mijn ex de touwtjes in handen kreeg

Categorie: vernedering   Toegevoegd op woensdag 22 oktober 2014 08:19 door bi-Mark.
Hoe mijn ex de touwtjes in handen kreeg - Pornoverhalen!
Ik ben mark, 39 jaar en ik ben al weer vijf jaar gescheiden van mijn ex vrouw M. Tijdens ons huwelijk hadden we gewone seks met af en toe een vastbind spelletje erbij. Zij bond mij dan vast aan het bed en liet mij haar beffen of ze masturbeerde tot ik klaar kwam. Toen wij kinderen kregen werden dat soort spelletjes steeds minder gespeeld. Na enkele jaren huwelijk zijn we uiteindelijk gescheiden, maar bleven vanwege de kinderen contact houden....meer lezen »»

Laatste update was op zondag 21 december 2014
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Vind Jouw Sexdate! Spreek wat af! Wedden, dat je vanavond gaat neuken!
Vind Jouw Sexdate! Spreek wat af! Wedden, dat je vanavond gaat neuken!