Porno Verhalen!

Laatste update was op maandag 2 mei 2016
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Botergeile meiden zoeken een sexdate voor vanavond! Meld je eigen aan en lig vanavond nog te neuken!
Botergeile meiden zoeken een sexdate voor vanavond! Meld je eigen aan en lig vanavond nog te neuken!

Vind PornoVerhalen leuk op Facebook! Vind ons leuk op Facebook
Dagelijkse Updates
Volg Porno Verhalen op Twitter Volg Porno Verhalen op Twitter
Laatste Sexverhalen
Zoeken naar Pornoverhalen!
Zoeken naar Pornoverhalen

Heb jij geile
seksavonturen beleeft?

Stuur ze op naar Pornoverhalen!
Vrouwen op zoek naar snelle seks!

Moeders uit de buurt hebben seks nodig!

Koop een echte Neukmachine voor je vrouw!

Moslim Meiden Zoeken een Sexdate!

Wil jij oudere vrouwen neuken??

PASOP! Naaktfotos van je buurmeisje!

Social Netwerk voor 50+

Deze getrouwde dames zoeken een seksdate!

Je hebt een  bericht (1) ontvangen!

Vrouwen die vreemd willen gaan!

Voordat je gaat rukken, kijk eerst hier!


Barika 42 jaar
Afghaanse huisvrouw wil meer passie en sexuele spanning in haar leven.
Welke leuke vent wil mij, een Afghaanse huisvrouw de passie in de seks weer laten beleven. Ik mis dat al vele jaren en wil het weer voelen en herbeleven!

In het leger wordt je een echte man

Categorie: ophetwerk   Toegevoegd op vrijdag 29 april 2016 door LaurensX.
Nieuw Pornoverhaal!
Wat ik je ook nog moet vertellen is dat ik op dat moment ondanks mijn leeftijd heel weinig ervaring had, om niet te zeggen geen. Ik had wel een vriendinnetje, maar verder dan een tongkus was het nooit gekomen. Toch zag ik haar heel graag, en ik wilde haar zeker niet ontrouw zijn. Seks was iets wat mij om een onverklaarbare reden angst inboezemde, en ik voelde mij er nog niet klaar voor. Onze peloton overste was een vrouw, ze was Sergeant,...meer lezen »»

Neuken met de moeder van mijn vriendje

Categorie: MILF   Toegevoegd op vrijdag 29 april 2016 door Broekie.
Nieuw Pornoverhaal!
Ik was amper 16 jaar oud, en had een schoolvriendje, Martin genaamd. Hij woonde niet ver bij mij vandaan en had rijke ouders, maar ja, dat besefte je eigenlijk als broekie nog niet. Het gezin van Martin bestond uit zijn vader, die directeur was van een havenbedrijf in Rotterdam, en voor zijn job vaak van huis op reis was. Zijn moeder was veel jonger en had Martin gekregen, toen zij pas 19 jaar oud was. Verder had hij nog een jonger zusje...meer lezen »»

Mijn zus adverteerd in de TUK

Categorie: familiesex   Toegevoegd op vrijdag 29 april 2016 door kampersn0l.
Nieuw Pornoverhaal!
Op de bewuste zaterdag keek ik uit het raam. Mijn vader en zus liepen naar de auto. Later zou ik horen dat ze naar het ziekenhuis gingen voor een Aids-test, die neuroot. De wagen reed weg en ik kreeg een wee gevoel in mijn onderbuik. Met knikkende knieλn liep ik naar mijn zus haar kamer. Het rook er naar tranen. Onder het logeerbed stond een koffer die ik nog nooit had gezien. Voorzichtig klikte ik de sluiters open - tjak-tjak! Langzaam...meer lezen »»

Ik weet nog steeds haar naam niet

Categorie: ophetwerk   Toegevoegd op maandag 25 april 2016 door LaurensX.
Ik weet nog steeds haar naam niet - Pornoverhalen!
Dat meisje dat had mijn aandacht getrokken. Ook een andere collega wist me weinig anders te vertellen, ook hij kende alleen haar bijnaam. Ik snapte wel hoe ze die naam te pakken had gekregen. Ze leek zo uit de playboy geknipt te zijn, een echte Playboy Bunny! Ik dronk een paar biertjes om mezelf een beetje moed in te drinken. Wat dacht ik wel, wat zou zo΄n meid nou in mij zien? Ik besloot toch maar eens met haar te gaan praten, wat had ik...meer lezen »»

Gedragen slipjes

Categorie: fetish   Toegevoegd op maandag 25 april 2016 door LaurensX.
Gedragen slipjes - Pornoverhalen!
Ook nu voelde we aan elkaar. We gingen zover dat samen half ontbloot in bed lagen, Sandra vroeg of ik het leuk vond haar kleding te dragen, ik had al een stijve in haar slipje dus ontkennen had geen zin. Nadat we een beetje gestreeld hadden begon ik mijzelf ook te strelen over haar slipje, ik was net een paar maanden geleden voor het eerst klaar gekomen. Ik voelde dat het ging gebeuren en stopte, maar helaas de opwinding bleef en mijn sperma...meer lezen »»

Elke dag is het anders in bed

Categorie: amateurs   Toegevoegd op maandag 25 april 2016 door GerardX.
Elke dag is het anders in bed - Pornoverhalen!
Al die verhalen wonden me wel eens op en als ik thuis kwam was ik soms al zo geil dat ik gelijk een dildo in mijn kut wilde hebben en dan dacht ik aan Rob zijn vingers, tong en zijn dikke lul. Soms verzorgde ik het eten en op een avond vroeg Rob of ik nog iets wilde drinken, zijn vrouw moedigde dat dan ook aan. Hij zat vaak bij haar op het bed, die in de woonkamer stond. Toen hij er zat vroeg ze mij of ik even bij haar wilde komen zitten,...meer lezen »»

Mijn man laat me gebruiken

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op zondag 24 april 2016 door Arlette.
Mijn man laat me gebruiken - Pornoverhalen!
Zijn antwoord vond ik bizar; dat is juist de bedoeling Schatje, ik zou het fijn vinden als andere mannen je kutje kunnen zien zei hij. Ik maakte me er vanaf door te zeggen daar moet ik toch eens over nadenken hoor, en er werd daarna niet meer over gesproken, weg probleem dacht ik. De dagen daarop, bleef eigenaardig genoeg zijn vraag in mijn hoofd spoken. Ik vroeg me af waarom hij wou dat ik aan andere mannen mijn kutje liet zien, maar vroeg...meer lezen »»

Mijn dominante oudere buurvrouw

Categorie: meesteres   Toegevoegd op zondag 24 april 2016 door BuurmanX.
Mijn dominante oudere buurvrouw - Pornoverhalen!
Na die avond heb ik haar een hele tijd niet gezien, ik hoorde op een gegeven moment dat zij naar haar dochter was die ziek op bed lag. De dochter kon haar kinderen niet verzorgen en dat had de buurvrouw op zich genomen, het duurde ruim acht weken voor ik weer geluiden in haar huis hoorde. In eerste instantie dacht ik aan inbrekers omdat het al later op de avond was, ik besloot om gewoon aan te bellen. Gelukkig deed de buurvrouw open met...meer lezen »»

De nachtdienstzuster

Categorie: sexverhalen   Toegevoegd op zondag 24 april 2016 door LaurensX.
De nachtdienstzuster - Pornoverhalen!
In het huis waar hij woonde waren er een stel lekkere meiden die de verzorging deden. Wassen, helpen met eten en wat meer. Op een avond zei ιιn van die meiden:'Michael, we zien alles hoor als we langs je deur lopen...' Voor de rest zei ze niets, maar hij begon toch te denken aan wat ze nu bedoelde. En durfde dus bijna niks meer te doen.

Op een avond dacht hij:'zoek het uit, als je het ziet zie je het maar.' En trok zijn broek...meer lezen »»

Betrapt door mijn vriend zijn moeder

Categorie: rijpewijven   Toegevoegd op zondag 24 april 2016 door Mike97.
Betrapt door mijn vriend zijn moeder - Pornoverhalen!
Daar kwam ze weer naar buiten lopen. Ik keek naar haar grote borsten in het bovenstukje. Het spleetje tussen haar borsten glom ook van een combinatie van zweetdruppeltjes en zonnebrand. “Alsjeblieft!”, zei ze en boog voorover om me het glas aan te reiken. Ik keek in het bovenstukje en zag haar borsten hangen. Ze had de leuning van haar ligstoel half rechtop gezet en ging weer zitten. Ze kwam even omhoog, trok haar broekje een beetje tussen...meer lezen »»

Boswachter in een rustgebied

Categorie: trio   Toegevoegd op zondag 24 april 2016 door Boswachter.
Boswachter in een rustgebied - Pornoverhalen!
Toen ik beter keek kwam het meisje overeind, maakte haar spijkerbroek los en de jongen hielp lacherig haar broek naar beneden te trekken. Haar borsten waren al bloot. Het meisje ging staan en trok haar spijkerbroek helemaal uit en ging weer liggen. Ze had een rosι slipje aan. De jongen zijn spijkerbroek was los. Het meisje stak haar hand in de spijkerbroek in de jongen moedigde haar wat aan. Langzaam verdween de spijkerbroek en kwam een...meer lezen »»

Ze had mijn oma kunnen zijn

Categorie: omasex   Toegevoegd op zondag 24 april 2016 door Ronald.
Ze had mijn oma kunnen zijn - Pornoverhalen!
“Hallo Ronald, wil je misschien iets drinken, want het is wel erg warm vandaag?” “Dat sla ik niet af, ik heb een hele droge keel.” “Okι, kom dan maar even binnen.” Ze liep voor me uit de gang in. Ik had een goed zicht op haar heen en weer schommelende billen die er onder haar rok best strak uit zagen. Ik kreeg het er nog warmer van dan dat ik het al had. We liepen de achtertuin in en het viel mij op dat je hier helemaal niets hoorde van...meer lezen »»

Het jongere broertje van mijn vriend

Categorie: familiesex   Toegevoegd op zondag 24 april 2016 door GeileLiesje.
Het jongere broertje van mijn vriend - Pornoverhalen!
Hij was jong, nog echt zo'n pubertje, dat zich toch al erg volwassen voelde. Ik besloot hem een beetje te plagen en zei: 'Je moet je scheren, Rens'. Ik wees op z'n bovenlip, waar nog vrij weinig te zien was. Hij keek mij aan en voelde een beetje onder zijn neus. 'Echt?', vroeg hij een beetje trots en verbaasd tegelijk. 'Ja, heb je dat dan nog nooit gedaan?', plaagde ik, maar hij reageerde heel eerlijk: 'Nee, eigenlijk niet nee'. Ik stelde...meer lezen »»

Mijn Turkse stagiaire

Categorie: moslimseks   Toegevoegd op dinsdag 19 april 2016 door LaurensX.
Mijn Turkse stagiaire - Pornoverhalen!
Ik betrapte mijzelf erop dat ik steeds meer uitkeek naar de twee dagen per week dat zij kwam en bewonderde van top tot teen. Ik keek naar haar stevige borsten en lekkere kont en fantaseerde hoe zij er naakt uit zou zien. Op een zekere dag kwam het gespreksonderwerp op vriendjes, vriendinnetjes, verkering enz... Ze vertelde mij dat ze nog nooit een vriendje had gehad en zelfs nog nooit echt had gezoend, waarna ze helemaal rood werd. Ik zei...meer lezen »»

Vader en dochter worden overvallen

Categorie: verkrachting   Toegevoegd op zondag 17 april 2016 door RapeMan69.
Vader en dochter worden overvallen - Pornoverhalen!
Ze wilde gaan zitten, toen een enorm rumoer haar deed opschrikken. Op hetzelfde moment werd haar vader de kamer ingeduwd door de 2 kerels die buiten hadden gestaan. Hij viel en ze zag hoe een van de mannen hem in zijn ribben trapte. Kreunend en naar adem happend, bleef hij liggen. De ene man zag haar en riep: “ Ha, daar heb je die arrogante dame die niks zei. Wel een beetje ons opgeilen, en dan gauw doorlopen, hθ?”

Ze wist...meer lezen »»

Hoertje wordt verkracht voor 20 euro

Categorie: verkrachting   Toegevoegd op zaterdag 16 april 2016 door LaurensX.
Hoertje wordt verkracht voor 20 euro - Pornoverhalen!
"Wel hallo daar... hihi" zei ze giechelend. "Hoi..... hoeveel voor een pijpbeurt?..." vroeg de man in het donker. "200 euro..... omdat jij het bent..." zei ze. "Ja bekijk jij het even....." zei de man en het raampje ging weer dicht en de auto spoot weg. Ze moest nog oppassen dat haar hand niet in het raam bleef steken. "Lulhannes!!", riep ze hem na en keek teleurgesteld om zich heen. Klaarblijkelijk was de prijs te hoog. Nog een paar wagens...meer lezen »»

Schaamteloos gedrag in de discotheek

Categorie: verkrachting   Toegevoegd op zaterdag 16 april 2016 door RapeMan69.
Schaamteloos gedrag in de discotheek - Pornoverhalen!
Ze was de hoek omgeslagen toen opeens er een man voor haar stond. "Wat doet zo'n mooi meisje als jij, zo laat op de avond alleen buiten?" "Gaat je niets aan!" Geirriteerd en verlangend naar haar bed probeerde ze langs hem heen te lopen. "Zo snel gaat dat niet liefje, je gaat met mij mee!" zijn ene hand greep haar bovenarm en zijn anderen legde hij over haar mond. Yvonne verstijfde zich eerst maar al snel zette ze het op een schoppen en probeerde...meer lezen »»

Ik neuk mijn moeder met carnaval

Categorie: incest   Toegevoegd op zaterdag 16 april 2016 door Geile_Bram.
Ik neuk mijn moeder met carnaval - Pornoverhalen!
Ik heb een soort van een zebra pak aan, moeder is gekleed in een soort van rode overal met gekleurde lappen erop. Tijdens de optocht was het geen lekker weer en besluiten al snel een kroeg in te duiken, na de koffie nemen we een biertje, aan de straatkant is er een zitplaats vrij vanwaar we wat van de optocht kunnen zien. Omdat het maar ιιn stoel ik ga ik zitten en trek moeder op mijn schoot, zo zitten we redelijk goed, mijn hand heb ik...meer lezen »»

Mijn schoonmoeder is lekker

Categorie: familiesex   Toegevoegd op zaterdag 16 april 2016 door LaurensX.
Mijn schoonmoeder is lekker - Pornoverhalen!
Vorige week was ik er weer om wat te doen, ik was klaar en ging op de bank naast haar zitten. Ze gaf me een zoen om mij te bedanken voor het klusje, onze lippen bleven langer op elkaar als anders. Het gaf mij een lekker kriebelig gevoel. Ik heb al langere tijd een fantasie over haar en die is dat wij samen seks hebben. Dus ik legde een arm over haar schouder en boog mijn hoofd naar haar toe om te zien of ik nog een zoen kon krijgen. En...meer lezen »»

Ik verkracht mijn collega

Categorie: verkrachting   Toegevoegd op vrijdag 15 april 2016 door LaurensX.
Ik verkracht mijn collega - Pornoverhalen!
Bert viel op haar en probeerde indruk op haar te maken, maar Betty ontweek op haast hooghartige wijze zijn toenaderingspogingen en beperkte zich tot uitsluitend zakelijke mededelingen. Begroetingen bij binnenkomst en bij het weggaan 's middags waren uitgelopen op onontkoombare plichtplegingen. Verder deed Betty of ze de degelijkheid zelve was en had het nooit over seks. Ook een schuine mop kon ze maar nauwelijks waarderen en over vriendjes...meer lezen »»

Laatste update was op maandag 2 mei 2016
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Leuke Sexdates! Moeders zoeken mannen voor sexavontuurtje!
Leuke Sexdates! Moeders zoeken mannen voor sexavontuurtje!