Porno Verhalen!

Laatste update was op vrijdag 29 augustus 2014
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Vind Vriendschap leuke spontane meiden zoeken een lieve man of jongen.
Vind Vriendschap leuke spontane meiden zoeken een lieve man of jongen.

Vind PornoVerhalen leuk op Facebook! Vind ons leuk op Facebook
Dagelijkse Updates
Volg Porno Verhalen op Twitter Volg Porno Verhalen op Twitter
Laatste Sexverhalen
Zoeken naar Pornoverhalen!
Zoeken naar Pornoverhalen

Heb jij geile
seksavonturen beleeft?

Stuur ze op naar Pornoverhalen!
Biggest Penis, vergroot je penis en wees weer trots op je mannelijkheid!

Daten met je buurvrouw of buurmeisje!

Overspelige Vrouwen opzoek naar mannen voor spannend avontuurtje!

Moslim Sexdating! Afspreken met mooie Marokkaanse en Turkse vrouwen.

Geile tieners willen vandaag nog neuken! Alleen sexdates geen relatie!

Penisvergrotende pillen van Libido7!

WIN! Meer Geld op onze Gokkasten!

Alleenstaande Miranda zoekt man voor buitensex!

Je wilt een goed figuur en daar horen ook grote stevige borsten bij.

Vind Vriendschap leuke spontane meiden zoeken een lieve man of jongen.

Alleenstaande Brenda zoekt een leuke vent!


Nashida 23 jaar
Vrolijk Marokkaans meisje wil leuke jongens en mannen leren kennen!
Ik wil graag leuke jongens, mannen ontmoeten en leren kennen. Lijkt me leuk om samen een keer naar de bioscoop te gaan of op terrasje wat te gaan drinken.

Bruut ontmaagd in de sportschool

Categorie: moslimseks   Toegevoegd op woensdag 27 augustus 2014 09:04 door haidera.
Nieuw Pornoverhaal!
Ik merkte dat hij achter me fietste. Een grote blonde Nederlandse jongen. Ik wachtte met mijn scooter voor het stoplicht en keek hem met mijn donkere ogen aan. Onze ogen ontmoeten elkaar. Ik lachte en hij lachte terug, maar keek verder voor zich. Hij wist kennelijk niet hoe graag ik hem wilde. Met mijn hoofddoek en donkere kleding kon hij nooit zien dat deze Marokkaanse moslima echt een lekker snoepje is. Al weken kwam ik hem elke ochtend...meer lezen »»

Mijn echtgenoot liet me neuken met een zwarte man

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op dinsdag 26 augustus 2014 04:42 door vrouwtjeselmo.
Nieuw Pornoverhaal!
Ik ben Sofie, 36 jaar, en moeder van twee kinderen. Na de geboorte van de kinderen heeft mijn lichaam er niet onder geleden en heb ik nog een aantrekkelijk figuur en zijn mijn borsten nog stevig, zodat ik vaak geen BH hoef aan te doen. Mijn man Kees is een stuk ouder, namelijk 56, maar wij houden veel van elkaar. Geestelijk is ons huwelijk prima, maar lichamelijk is het wat minder geworden. Ik heb gewoon elke dag seks nodig, maar dan kan...meer lezen »»

Ik zag hoe mijn eigen wijf werd geneukt

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op dinsdag 26 augustus 2014 01:40 door bekkie21.
Nieuw Pornoverhaal!
Mijn vrouw was/is een net vrouwtje van 46 jaar. Niet de jongste maar leuk en lekker om te zien. Ze was kuis en loyaal naar mij toe en zou nooit iets willen of doen met een ander. Dat vertelde ze me altijd en ik geloofde haar. Natuurlijk had ze haar fantasieλn net als ieder ander en die fantasieλn waren best geil te noemen. Zo wilde ze wel eens in een lift belanden met twee mannen die ze moest gehoorzamen. Ook een rapeseks in het bos daar...meer lezen »»

Een beetje te jong voor ons

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op dinsdag 26 augustus 2014 01:31 door mooilekkerwijf.
Nieuw Pornoverhaal!
In een zwak moment heb ik mij ook laten gaan, ik ben vreemd gegaan in ons huwelijk. Een goed huwelijk wel te verstaan! Dit is een maand geleden gebeurt toen ik Barbara (37) samen met mijn vriendin Eefje (39) een middag ging shoppen in Amsterdam. Onze mannen gingen zeevissen, de kinderen konden wij bij hun opa ’s en oma ’s droppen, dus goed gemutst liepen gezellig door de winkelstraten van Amsterdam. Het was heerlijk weer, overal zaten de...meer lezen »»

Onze geile praatjes tijdens de seks

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op maandag 25 augustus 2014 01:58 door Miranda1.
Onze geile praatjes tijdens de seks - Pornoverhalen!
Vier jaar zijn Nadine en ik nu getrouwd. Maar voor het zover was hebben we een relaties van dik tien jaar gehad. Om financiλle redenen was een huwelijk er eerder nooit van gekomen. We zijn gelukkig samen, bijzonder gelukkig. Alleen is het laatste jaar de seks een beetje van hetzelfde gebleven. We hebben al veel uitgeprobeerd en de experimentjes zijn een beetje opgeraakt. We hebben diverse speeltjes, pakjes en rollenspellen gespeeld en hebben...meer lezen »»

Mijn vrouw met een Turkse jongen

Categorie: moslimseks   Toegevoegd op maandag 25 augustus 2014 01:49 door haidera.
Mijn vrouw met een Turkse jongen - Pornoverhalen!
Mijn naam is Alfred en ben al 24 jaar getrouwd met Anny, onze twee kids zijn het huis uit dus vrijheid genoeg. Het deed zich voor dat mijn vrouw op een zaterdagavond zin had om te gaan stappen, zij is echt een dansbeest die graag danst, zelf ben ik niet zo een danser maar voor de goede verstandhouding stemde ik maar in. Mijn vrouw wilde naar een dansgelegenheid waar een live orkest speelde ze had daar veel over gehoord en het was maar een...meer lezen »»

Onze fantasie was werkelijkheid geworden

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op maandag 25 augustus 2014 01:37 door Brittie.
Onze fantasie was werkelijkheid geworden - Pornoverhalen!
Mijn vrouw en ik zijn al 20 jaar samen en stapelgek op elkaar. In de 20 jaar is er nog nooit een ander in het spel geweest. Zij ziet er (nog steeds) zeer goed uit en heeft veel aandacht van het andere geslacht. Dit vind ik alleen maar leuk, want ik heb een grenzeloos vertrouwen in haar (en zij in mij). Met haar grotere borsten, platte buik en kaalgeschoren kut weet zij mij nog altijd helemaal gek te maken. Tijdens de seks die wij nog steeds...meer lezen »»

Ik had mazel met mijn lekke band

Categorie: dierensex   Toegevoegd op maandag 25 augustus 2014 01:25 door kittykat.
Ik had mazel met mijn lekke band - Pornoverhalen!
Al enkele jaren fiets ik een vaste route. Je moet wat doen om de tand destijds te bestrijden, niet waar. Ik kom ook regelmatig dezelfde mensen tegen. Eιn van de vaste ontmoetingen is een vrouw van rond de 40 jaar, die haar hond uitlaat. En 's zomers als ze wat luchtiger gekleed is zie ik dat een prima figuur heeft, met volle borsten. Ons contact bestond tot nu toe uit een vriendelijke begroeting en soms een opmerking over het regenachtige...meer lezen »»

Moeder en dochter worden samen verkracht

Categorie: verkrachting   Toegevoegd op zaterdag 23 augustus 2014 01:39 door myJlo.
Moeder en dochter worden samen verkracht - Pornoverhalen!
Dit was de advertentie die Roelof en Marc in de telegraaf gevonden hadden. Het was nu tien uur in de ochtend, en Roelof besloot om dit nummer toch maar eens te bellen, misschien was er wel een lekker vrouwtje alleen thuis en konden ze met haar wat plezier gaan maken. Roelof nam de telefoon op en draaide het nummer. De bel ging zeven, acht keer over, toen plotseling de hoorn aan de andere kant werd opgenomen. Een vrouwenstem gaf meldde zich...meer lezen »»

Ik maak van mijn zusje en vrouw

Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 20 augustus 2014 04:55 door Miranda1.
Ik maak van mijn zusje en vrouw - Pornoverhalen!
Jacqueline zit op haar bed als ik haar slaapkamer binnen kom lopen. Ze ziet er weer lekker uit. Ze is 16 jaar. en 1,63 lang en weegt een kilo of 50 verder bezit ze een paar mooie borsten maatje 85B met mooie roze tepelhoven niet groter dan een euromunt. Met twee geile tepels. Ze heeft een kort rokje aan met een leuk hemdje erop. Natuurlijke schoonheid als ze is, hoeft ze bijna geen make up te gebruiken. En met haar mooie blauwe ogen kijkt...meer lezen »»

Ik heb mijn slavin volledig in mijn macht

Categorie: slavin   Toegevoegd op woensdag 20 augustus 2014 04:46 door XXX_periment.
Ik heb mijn slavin volledig in mijn macht - Pornoverhalen!
Voor ze aankomt, heeft hij zijn plannen voor die avond klaar. Natuurlijk kunnen dingen altijd anders lopen, maar hij heeft exact in zijn hoofd wat hij wil gaan doen. Alleen nog uitvoeren. Hij overweegt of hij het spel zal beginnen op het moment dat ze binnenstapt of dat hij haar eerst even op adem zal laten komen. Het lijkt hem wel wat om haar bij binnenkomst direct bij haar haren te pakken en op haar knieλn te dwingen. Hij vermoedt dat...meer lezen »»

Gedekt als een merrie

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op zondag 17 augustus 2014 02:48 door mooilekkerwijf.
Gedekt als een merrie - Pornoverhalen!
We zijn al meer dan 6 jaar getrouwd en in al die tijd ben ik steeds meer gaan houden van het dienen van mijn lieve Yolanda. Ik verzorg haar, ik doe al haar kleding, ik doe het huishouden en ik zie het als mijn voornaamste taak om haar gelukkig te zien. Als ze uitgaat dan maak ik er echt werk van om haar er zo stralend mogelijk uit te laten zien. De vreemde opwinding die zich van me meester maakt als ze weg is, is eigenlijk heel moeilijk...meer lezen »»

Zo neuk je jouw vrouw

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op zondag 17 augustus 2014 02:17 door XXX_periment.
Zo neuk je jouw vrouw - Pornoverhalen!
“Ja, dat is goed. Ik zie je zaterdag, om 9 uur. Tot dan!” hoor ik mijn vrouw nog net zeggen, op het moment dat ik de kamer in kom lopen. Een lichte teleurstelling maakt zich van me meester. “Ik dacht dat we zaterdagavond voor ons zelf hadden. Ik had zelf al plannen gemaakt voor ons twee. Met wie heb je nu afgesproken?” vraag ik haar. “Oh, maak je maar niet ongerust schat, je gaat dit echt niet vervelend vinden” zegt ze met een lichte glimlach...meer lezen »»

Bob een donkere jongen met een gouden karakter

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op zondag 17 augustus 2014 02:04 door missdaisy.
Bob een donkere jongen met een gouden karakter - Pornoverhalen!
Er wordt al jaren gesproken en geschreven over het ideale formaat lul dat elke man zou moeten hebben. Soms klein, vaker normaal, en heel vaak groter grootst. Reλel of een droomgedachte? Wij denken het laatste. Wij, dat is een jong stel. Gerda is zesentwintig, donkerblond, zeer slank en gezegend met een paar fantastische lange benen. In bed kan ze zich met die lange benen helemaal uitleven en dan is ze meestal niet meer te stuiten. Ik, Ed,...meer lezen »»

Mannen opgeilen op het naaktstrand

Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op zondag 17 augustus 2014 01:54 door KimberlyX.
Mannen opgeilen op het naaktstrand - Pornoverhalen!
Na ons laatste avontuur op het naaktstrand, vorig jaar, besloot ik, Jolanda, 38 jaar, slank, kleine maar lekkere tietjes en mijn man Peter, 48 jaar, sportief met een beginnend buikje om weer een keer naar het naaktstrand te gaan. ’s Morgens stonden we vroeg op. Ik dook onder de douche en schoor met helemaal glad. Met het naaktstrand in het vooruitzicht en de scheerzeep op mijn lipjes en klitje schoot er een rilling door mijn onderbuik en...meer lezen »»

Trio met de buurman

Categorie: trio   Toegevoegd op maandag 11 augustus 2014 01:45 door brenniebunz.
Trio met de buurman - Pornoverhalen!
Bij ons thuis kwam de buurman iedere dag even langs voor een bakkie koffie na het eten. Dat was zo gegroeid na zijn echtscheiding. Hij was een echte huisvriend geworden. En we bespraken alles met elkaar, ook schunnige zaken en over porno en zo. Mijn buurman had een abonnement op filmnet. In die tijd werd daar iedere week op vrijdag en zaterdag om 12 uur een geile pornofilm uitgezonden. Hij nam die films voor mij op en die kreeg ik dan iedere...meer lezen »»

Mag ik nu nooit je vrouw meer neuken

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op maandag 11 augustus 2014 01:42 door evatje88.
Mag ik nu nooit je vrouw meer neuken - Pornoverhalen!
We hebben inmiddels bijna 13 jaar een relatie en zijn beide erg ruimdenkend. Na 2 jaar van onze relatie hebben we een vriend van ons geregeld laten meedoen. Ik vind het heerlijk wanneer een andere man mijn vrouw neukt!! Inmiddels 11 jaar verder is daar niet veel aan veranderd alleen dat we beide ieder weekend op zoek zijn naar iemand die mijn vrouw wil neuken. Bij onze eerste sexvriend deed ik meestal mee of keek ik toe en maakte foto’s...meer lezen »»

Ik ga vreemd met onze computer hulp

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op donderdag 7 augustus 2014 12:52 door myJlo.
Ik ga vreemd met onze computer hulp - Pornoverhalen!
Medio mei van dit jaar was onze oude huiscomputer volledig vastgelopen. Mijn man Erik (39) en ik Merel (38) hebben ook allebei een laptop, dus het was geen ramp, of waren wij ineens omhanden, maar er stonden wel andere bestanden op. O.a. veel privι filmpjes van de familie, fotobestanden, maar ook privι seksfilmpjes en erotische foto ’s van ons zelf. Daar gebruikte wij eigenlijk alleen nog onze vaste computer voor om deze privι dingen in...meer lezen »»

Speciaal verjaardagskado

Categorie: familiesex   Toegevoegd op donderdag 7 augustus 2014 12:49 door mooilekkerwijf.
Speciaal verjaardagskado - Pornoverhalen!
Ik zal eerst even vertellen wie ik ben, Ik ben Lisette ik ben 20 jaar oud en woon nog thuis bij mijn ouders, broertje en zusje. Ik heb een vriendje Brian van 21 die vaak bij mij is verder bij mij thuis: mama Janine is 42 jaar oud, papa Jan is 40, daarna kom ik met mijn 20 jaar, Als 4e mijn broertje Marco van 18 en de laatste is mijn zusje Linda van 16. Over 2 weken is mijn zusje jarig en we hebben nog steeds geen cadeau bedacht, We hebben...meer lezen »»

Voor mijn ogen word mijn vrouw zonder condoom geneukt

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op woensdag 6 augustus 2014 14:24 door mooilekkerwijf.
Voor mijn ogen word mijn vrouw zonder condoom geneukt - Pornoverhalen!
Daar lig ik dan op mijn eigen bed, naast mijn eigen vrouw, en kijk ik toe hoe Theo haar teder maar intens tongt. Ik had Theo ruim een jaar geleden ontmoet via een chatsite en we raakten destijds aan de praat. Hij was een aantrekkelijk man van 49, na een huwelijk van dik 25 jaar gescheiden, had 2 volwassen kinderen en was sinds een jaar samen met een lieve vrouw van begin 50. Zijn seksleven was op orde maar hij genoot ervan om met anderen...meer lezen »»

Laatste update was op vrijdag 29 augustus 2014
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Leuke Sexdates! Moeders zoeken mannen voor sexavontuurtje!
Leuke Sexdates! Moeders zoeken mannen voor sexavontuurtje!