• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dominant
• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting• familiesex
• fantasie• fetish• gangbang• gluren• groepsex• gynaecologie• hardcore
• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial• kalekutjes• lesbo
• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul• moslimseks• negerinnen• omasex
• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk• partnerruil• pervers• pijpen
• plassex• poepsex• rijpewijven• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen
• slavin• sm• spanking• speeltjes• squirting• tieners• torture
• transsexueel• travestie• trio• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vreemdgaan
• vuistneuken• webcam• zwanger


Nadwah 32 jaar
Exotische Marokkaanse wil dolgraag een leuke, spontane man ontmoeten!
Hallo daar heren! Ik ben een Exotische Marokkaanse buikdanseres en ben wel weer toe aan een nieuwe relatie. Dus leuke heren kom maar met een leuk voorstel.

De tweelingzus van mijn vrouw
Categorie: familiesex   Toegevoegd op donderdag 14 juli 2016 door DirtyDaD.

(Nieuw) Hetgeen ik hier beschrijf speelde zich af tijdens het paas weekeinde dit jaar. Mijn naam is Nicolaas, iedereen noemt mij gemakshalve Nick, ben een Nederlandse man van 36 jaar en getrouwd met Inge van 33 jaar, we hebben nog geen kinderen en wonen in een dorp in de provincie Zeeland. Inge en ik kennen elkaar ruim...meer lezen »»

Geile Loubna met haar dikke Marokkaanse billen
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op donderdag 14 juli 2016 door LaurensX.

(Nieuw) Op een zaterdagmiddag, afgelopen zomer, leerde ik een geile Marokkaanse slet kennen bij een bushalte in de buurt van Amsterdam Sloterdijk. Ik stond daar te wachten op de bus toen ze aan kwam lopen in een zwart met roze trainingspakje die veel te strak om haar heen zat. Waarschijnlijk kwam ze net terug van trainen...meer lezen »»

Fatima en haar fetish
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op donderdag 14 juli 2016 door RodeKruis.

(Nieuw) Fatima is bijna 19 en begonnen met haar HBO studie internationaal recht. Ze komt uit een gezin van 5 en is het enigste meisje thuis en ook de jongste. Haar 4 broers zijn allemaal een stuk ouder als haar en beschermen Fatima goed tegen de boze buitenwereld aan jongens die op haar loeren. En Fatima weet dat jongens...meer lezen »»

Zijn eigen Marokkaanse nicht
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op donderdag 14 juli 2016 door GeileSlet.

(Nieuw) Mounir was door zijn nicht Soumia gevraagd om haar laptop te maken. Die deed al een tijdje raar en Mounir was handig met computers. Omdat Soumia niet alleen familie was, maar altijd al zijn favoriete nicht was geweest, was hij meteen de volgende dag gekomen. Nu zat hij in de woonkamer en was hij druk bezig te...meer lezen »»

Mijn geile Marokkaanse stiefmoeder
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op donderdag 14 juli 2016 door LaurensX.

(Nieuw) Mijn vader is sinds kort getrouwd met zijn nieuwe Marokkaanse vrouw en dat heeft voor heel wat complicaties gezorgd in mijn thuissituatie. Twee jaar terug is mijn vader gescheiden van mijn moeder en is sindsdien op de exotische toer. Regelmatig kwam hij thuis met Marokkaanse vriendinnen die vaak maar een paar...meer lezen »»

Tante Hayat geneukt
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op donderdag 14 juli 2016 door RodeKruis.

(Nieuw) Inleiding: Het was tijdens de vakantie in Marokko. Hayat kreeg ruzie met haar man en bleef bij haar elf jaar jongere neef slapen. Na een leuke avond gingen ze thuis bij Karim nog dansen. Hij werd geil en probeerde zijn tante te zoenen. Eerst stribbelde ze tegen. Toen ze om was, werd het de meest geile nacht uit...meer lezen »»

Ik verlangde naar die grote dikke Marokkaanse lul
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op donderdag 14 juli 2016 door DirtyDaD.

(Nieuw) Ik ben Sofie, 36 jaar, en moeder van twee kinderen. Na de geboorte van de kinderen heeft mijn lichaam er niet onder geleden en heb ik nog een aantrekkelijk figuur en zijn mijn borsten nog stevig, zodat ik vaak geen BH hoef aan te doen. Mijn man Kees is een stuk ouder, namelijk 56, maar wij houden veel van elkaar....meer lezen »»

Seks met mijn oom
Categorie: familiesex   Toegevoegd op woensdag 22 juni 2016 door DirtyDaD.

In mijn familie heb ik ιιn oom zitten die ik erg lekker vind. Mijn naam zeg ik liever niet en de zijne ook maar niet, aangezien ik niemand in de problemen wil brengen. Ik was bij mijn oom op visite en we waren gewoon gezellig aan het kletsen. Hij vroeg mij die dag hoe het met mijn studie ging. Ik vertelde hem...meer lezen »»

Mijn stiefzus Michelle en haar schoolvriendin Janet
Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 22 juni 2016 door DirtyDaD.

Mmmm, die zoete jeugdherinneringen… Ik was net zestien jaar geworden en mijn stiefzus Michelle was 18 en haar schoolvriendin Janet, waar ze veel mee optrok, was ook net 18. Ik was helemaal weg van Janet, ze had voor mijn tienerbegrippen een goddelijk lichaam met flinke tieten, maar ik maakte geen werk van haar...meer lezen »»

De fotos van mijn ex vrouw
Categorie: exvrouw   Toegevoegd op woensdag 22 juni 2016 door Geilstel026.

Wat mij enkele weken geleden is overkomen was wel een beetje geiler dan dat ik in mijn stoutste dromen had kunnen voorstellen. Maar laat ik bij het begin beginnen, mijn naam is Ricardo bijna iedereen noemt me Rik, ben een 42 jarige man, normaal postuur, kort geknipt blond haar, blauwe ogen gewoon een normale...meer lezen »»

Neuken met de vriend van mijn kleindochter
Categorie: familiesex   Toegevoegd op woensdag 22 juni 2016 door DirtyDaD.

Afgelopen voorjaar zijn we met ons gezin weer op wintersport geweest, zoals we ook de twee voorgaande jaren hebben gedaan. Mijn “belevenis” die ik hier met u deel heb ik als een geweldig fijne onverwachte ervaring beleefd, met een heerlijk vervolg. Laat ik mij / ons eerst voorstellen, ik ben Betsie een 51 jarige...meer lezen »»

Mijn vriend en mijn vriendin
Categorie: trio   Toegevoegd op woensdag 22 juni 2016 door Geilstel026.

Ik ben Niels (23) en woon samen met Kim (23) we kregen verkering toen we 16 jaar waren we zaten in de zelfde klas net als mijn vriend Peter en zijn vriendin Eva. Ik probeerde toen Eva te versieren en Peter had een oogje op Kim, 1 probleem de dames dachten er anders over en zo kreeg ik verkering met Kim en Peter...meer lezen »»

Seksuele relatie met mijn zus
Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 22 juni 2016 door DirtyDaD.

Hallo Allemaal, Ik heb een vrij spannend avontuur beleefd vorig weekend en dat wil ik hier graag delen, in de hoop dat ik hier mensen tref die iets soortgelijks hebben meegemaakt en mij kunnen adviseren. Ik zal bij het begin beginnen om het hele verhaal zo duidelijk mogelijk over te brengen... Toen ik een jaar...meer lezen »»

Mijn fantasie kwam uit
Categorie: incest   Toegevoegd op zaterdag 11 juni 2016 door DirtyDaD.

Hallo, ik ben Paul en ik ben 16 jaar. Ik heb altijd al iets gevoeld voor Karin, de dochter van mijn vader uit een eerder huwelijk. Ze is mijn halfzuster ze was mijn nummer een masturbeer fantasie. Ik heb haar altijd al leuk gevonden. Ze is 18 jaar, ze is klein, 1.65 lang, donker haar, met een strak klein kontje...meer lezen »»

Met mijn broer naar een verjaardag
Categorie: familiesex   Toegevoegd op zaterdag 11 juni 2016 door DirtyDaD.

Vrijdag 10 juni was mijn stiefvader jarig, de man waarmee mijn moeder samenwoont. Daar kon ik geen geldige en geloofwaardige smoes voor verzinnen om niet te gaan. Carine ben ik een 26 jarige en getrouwde vrouw, mijn man had geluk die werkt in de ploegendienst en moest een nachtdienst draaien. De week ervoor had...meer lezen »»

Ruiken tussen de billen van mijn zuster
Categorie: incest   Toegevoegd op zaterdag 11 juni 2016 door DirtyDaD.

Hallo, ik ben Stan van Dongen en ik ben 28 jaar. Deze ervaringen vonden plaats toen ik 18 jaar was en nog een maagd. Ik was een beetje verlegen, en ik had nog nooit eerder met een meisje iets seksueels gedaan, maar ik masturbeerde dagelijks om mijn verlangens en fantasieλn binnen de perken te houden. Op een zomerse...meer lezen »»

Mijn gezicht vol sperma
Categorie: meesteres   Toegevoegd op zaterdag 11 juni 2016 door LaurensX.

Na een lange lange periode ontvang ik weer een e-mail van mijn Meesteres. Hij is kort en bondig en bevat de volgende opdracht.: "Meld je op het parkeer terrein aan de A99. Je hebt je ballstretcher om en een eikelkapje met lusje eraan. Verder ben je geheel naakt onder je jas en draag je kousen en hoge hakken....meer lezen »»

Gestrand op de snelweg
Categorie: gangbang   Toegevoegd op vrijdag 10 juni 2016 door LaurensX.

"Nee nee nee!" De benzinemeter van Anna's auto stond al een paar kilometer op 0 en het dashboardlampje dat ze toch snel een keer moest tanken brandde fel. Ze wist dat ze langs een tankstation zou rijden, maar de moed zonk haar in de schoenen toen ze zag dat de afrit naar het station afgezet was. Shit, waarom moesten...meer lezen »»

Nichtje Ellen haar vriendin Miriam en ik
Categorie: familiesex   Toegevoegd op vrijdag 10 juni 2016 door DirtyDaD.

Dag, ik ben Remco, en toen ik 17 jaar was heb ik een fantastisch avontuur meegemaakt! Mijn nichtje Ellen was 16 en ik was 17 jaar. We woonden vlak bij elkaar en waren erg op elkaar gesteld, en we hangen zo nu en dan bij elkaar rond. We waren vroeger ook nooit vervelend tegen elkaar, we waren beste maatjes, en...meer lezen »»

Goedemorgen zus
Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 10 juni 2016 door DirtyDaD.

Mijn naam is Casper, mijn leeftijd 17 jaar, en ik heb iets leuks meegemaakt. Toen Papa afgelopen zomer een deel van ons zomerhuisje aan het verbouwen was, moest mijn 19-jarige zuster Anouk wegens ruimtegebrek tijdelijk bij mij op mijn kamer op een luchtbed slapen. Ons zomerhuisje heeft twee slaapkamers, een voor...meer lezen »»

• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dominant
• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting• familiesex
• fantasie• fetish• gangbang• gluren• groepsex• gynaecologie• hardcore
• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial• kalekutjes• lesbo
• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul• moslimseks• negerinnen• omasex
• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk• partnerruil• pervers• pijpen
• plassex• poepsex• rijpewijven• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen
• slavin• sm• spanking• speeltjes• squirting• tieners• torture
• transsexueel• travestie• trio• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vreemdgaan
• vuistneuken• webcam• zwanger