• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dominant
• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting• familiesex
• fantasie• fetish• gangbang• gluren• groepsex• gynaecologie• hardcore
• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial• kalekutjes• lesbo
• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul• moslimseks• negerinnen• omasex
• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk• partnerruil• pervers• pijpen
• plassex• poepsex• rijpewijven• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen
• slavin• sm• spanking• speeltjes• squirting• tieners• torture
• transsexueel• travestie• trio• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vreemdgaan
• vuistneuken• webcam• zwanger


Ikram 32 jaar
Marokkaans zaadsletje zoekt geile potente mannen voor een seks date!
Hallo daar! Ik ben een Marokkaans zaadsletje en ik ben verslaafd aan mannen pikken! Ik word helemaal wild als je al dat hete sperma zo over me heen spuit..

Seks met mijn oom
Categorie: familiesex   Toegevoegd op woensdag 22 juni 2016 door DirtyDaD.

(Nieuw) In mijn familie heb ik ιιn oom zitten die ik erg lekker vind. Mijn naam zeg ik liever niet en de zijne ook maar niet, aangezien ik niemand in de problemen wil brengen. Ik was bij mijn oom op visite en we waren gewoon gezellig aan het kletsen. Hij vroeg mij die dag hoe het met mijn studie ging. Ik vertelde hem...meer lezen »»

Mijn stiefzus Michelle en haar schoolvriendin Janet
Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 22 juni 2016 door DirtyDaD.

(Nieuw) Mmmm, die zoete jeugdherinneringen… Ik was net zestien jaar geworden en mijn stiefzus Michelle was 18 en haar schoolvriendin Janet, waar ze veel mee optrok, was ook net 18. Ik was helemaal weg van Janet, ze had voor mijn tienerbegrippen een goddelijk lichaam met flinke tieten, maar ik maakte geen werk van haar...meer lezen »»

De fotos van mijn ex vrouw
Categorie: exvrouw   Toegevoegd op woensdag 22 juni 2016 door Geilstel026.

(Nieuw) Wat mij enkele weken geleden is overkomen was wel een beetje geiler dan dat ik in mijn stoutste dromen had kunnen voorstellen. Maar laat ik bij het begin beginnen, mijn naam is Ricardo bijna iedereen noemt me Rik, ben een 42 jarige man, normaal postuur, kort geknipt blond haar, blauwe ogen gewoon een normale...meer lezen »»

Neuken met de vriend van mijn kleindochter
Categorie: familiesex   Toegevoegd op woensdag 22 juni 2016 door DirtyDaD.

(Nieuw) Afgelopen voorjaar zijn we met ons gezin weer op wintersport geweest, zoals we ook de twee voorgaande jaren hebben gedaan. Mijn “belevenis” die ik hier met u deel heb ik als een geweldig fijne onverwachte ervaring beleefd, met een heerlijk vervolg. Laat ik mij / ons eerst voorstellen, ik ben Betsie een 51 jarige...meer lezen »»

Mijn vriend en mijn vriendin
Categorie: trio   Toegevoegd op woensdag 22 juni 2016 door Geilstel026.

(Nieuw) Ik ben Niels (23) en woon samen met Kim (23) we kregen verkering toen we 16 jaar waren we zaten in de zelfde klas net als mijn vriend Peter en zijn vriendin Eva. Ik probeerde toen Eva te versieren en Peter had een oogje op Kim, 1 probleem de dames dachten er anders over en zo kreeg ik verkering met Kim en Peter...meer lezen »»

Seksuele relatie met mijn zus
Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 22 juni 2016 door DirtyDaD.

(Nieuw) Hallo Allemaal, Ik heb een vrij spannend avontuur beleefd vorig weekend en dat wil ik hier graag delen, in de hoop dat ik hier mensen tref die iets soortgelijks hebben meegemaakt en mij kunnen adviseren. Ik zal bij het begin beginnen om het hele verhaal zo duidelijk mogelijk over te brengen... Toen ik een jaar...meer lezen »»

Mijn fantasie kwam uit
Categorie: incest   Toegevoegd op zaterdag 11 juni 2016 door DirtyDaD.

Hallo, ik ben Paul en ik ben 16 jaar. Ik heb altijd al iets gevoeld voor Karin, de dochter van mijn vader uit een eerder huwelijk. Ze is mijn halfzuster ze was mijn nummer een masturbeer fantasie. Ik heb haar altijd al leuk gevonden. Ze is 18 jaar, ze is klein, 1.65 lang, donker haar, met een strak klein kontje...meer lezen »»

Met mijn broer naar een verjaardag
Categorie: familiesex   Toegevoegd op zaterdag 11 juni 2016 door DirtyDaD.

Vrijdag 10 juni was mijn stiefvader jarig, de man waarmee mijn moeder samenwoont. Daar kon ik geen geldige en geloofwaardige smoes voor verzinnen om niet te gaan. Carine ben ik een 26 jarige en getrouwde vrouw, mijn man had geluk die werkt in de ploegendienst en moest een nachtdienst draaien. De week ervoor had...meer lezen »»

Ruiken tussen de billen van mijn zuster
Categorie: incest   Toegevoegd op zaterdag 11 juni 2016 door DirtyDaD.

Hallo, ik ben Stan van Dongen en ik ben 28 jaar. Deze ervaringen vonden plaats toen ik 18 jaar was en nog een maagd. Ik was een beetje verlegen, en ik had nog nooit eerder met een meisje iets seksueels gedaan, maar ik masturbeerde dagelijks om mijn verlangens en fantasieλn binnen de perken te houden. Op een zomerse...meer lezen »»

Mijn gezicht vol sperma
Categorie: meesteres   Toegevoegd op zaterdag 11 juni 2016 door LaurensX.

Na een lange lange periode ontvang ik weer een e-mail van mijn Meesteres. Hij is kort en bondig en bevat de volgende opdracht.: "Meld je op het parkeer terrein aan de A99. Je hebt je ballstretcher om en een eikelkapje met lusje eraan. Verder ben je geheel naakt onder je jas en draag je kousen en hoge hakken....meer lezen »»

Gestrand op de snelweg
Categorie: gangbang   Toegevoegd op vrijdag 10 juni 2016 door LaurensX.

"Nee nee nee!" De benzinemeter van Anna's auto stond al een paar kilometer op 0 en het dashboardlampje dat ze toch snel een keer moest tanken brandde fel. Ze wist dat ze langs een tankstation zou rijden, maar de moed zonk haar in de schoenen toen ze zag dat de afrit naar het station afgezet was. Shit, waarom moesten...meer lezen »»

Nichtje Ellen haar vriendin Miriam en ik
Categorie: familiesex   Toegevoegd op vrijdag 10 juni 2016 door DirtyDaD.

Dag, ik ben Remco, en toen ik 17 jaar was heb ik een fantastisch avontuur meegemaakt! Mijn nichtje Ellen was 16 en ik was 17 jaar. We woonden vlak bij elkaar en waren erg op elkaar gesteld, en we hangen zo nu en dan bij elkaar rond. We waren vroeger ook nooit vervelend tegen elkaar, we waren beste maatjes, en...meer lezen »»

Goedemorgen zus
Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 10 juni 2016 door DirtyDaD.

Mijn naam is Casper, mijn leeftijd 17 jaar, en ik heb iets leuks meegemaakt. Toen Papa afgelopen zomer een deel van ons zomerhuisje aan het verbouwen was, moest mijn 19-jarige zuster Anouk wegens ruimtegebrek tijdelijk bij mij op mijn kamer op een luchtbed slapen. Ons zomerhuisje heeft twee slaapkamers, een voor...meer lezen »»

Op onderzoek met mijn nichtje
Categorie: familiesex   Toegevoegd op vrijdag 10 juni 2016 door DirtyDaD.

Ik ben Tony, ik ben 28 jaar en wil vertellen over een van mijn heerlijkste jeugdervaringen. Een van mijn mooiste herinneringen uit mijn jeugd is die, welke geschiedde pakweg twaalf jaar geleden met mijn nichtje Nienke. Ik was toen zestien en Nienke en ik waren ongeveer even oud. Ze is de dochter van mijn Oom en...meer lezen »»

Betrapt door mijn broer en zijn vriend
Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 9 juni 2016 door DirtyDaD.

Hallo, ik ben Samantha en toen dit gebeurde was ik 18 jaar. De eerste keer dat ik een jongen naakt zag was een van de meest beschamende (en stimulerende) momenten in mijn leven. Ik had een enorme hang naar Andrι, mijn broer Hans zijn beste vriend. Ze deden aan looptraining en ze hadden mooie gespierde lichamen....meer lezen »»

Overvallen door mijn zus en haar vriendin
Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 9 juni 2016 door DirtyDaD.

Ik ben Herman en ik ben 17 jaar. Ik heb iets lekkers meegemaakt! Het was op een Zaterdagochtend, om een uur of negen, en mijn moeder was naar de winkel waar ze zaterdags werkt en mijn vader was aan het knutselen aan onze boot, dus de komende uren zouden we met zekerheid alleen thuis zijn. Als onze ouders gedurende...meer lezen »»

Mijn zus Elsbeth
Categorie: familiesex   Toegevoegd op donderdag 9 juni 2016 door DirtyDaD.

Dag, ik ben Rob. Ik heb een jongere zus en die heet Elsbeth. Mijn zus en ik gaan altijd prettig met elkaar om, het is duidelijk dat mijn zus op haar grote broer gesteld is. Op een dag gebeurde er iets dat onze verhouding compleet ondersteboven zou gooien. Ik was op weg naar de badkamer met een mand vol wasgoed...meer lezen »»

Mijn teleurgestelde dochter
Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 9 juni 2016 door DirtyDaD.

Als man alleen droom je wel eens van het neuken van een lekkere jonge vrouw met volle borsten en stevige billen, dat heeft mijn voorkeur en daar kan ik geil van worden. Maar als 50-plusser kom ik niet zoveel in contact met dergelijke neukgrage dames dus het blijft vooral een fantasie. Soms heb ik geluk en dan...meer lezen »»

Vreemdgaan op de bruiloft van een collega
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op woensdag 8 juni 2016 door Geilstel026.

Deze onwaarschijnlijke belevenis is begonnen op de bruiloft van een collega van mijn werk, en ook nog steeds kan ik niet begrijpen dat ik het heb laten gebeuren en gedaan heb. Maar laat ik bij het begin beginnen, mijn maan is Marije en ik ben getrouwd met Frans inmiddels bijna vijf jaar. Ben een slanke Nederlandse...meer lezen »»

Mijn vriendin met twee donkere jongens
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op woensdag 8 juni 2016 door LaurensX.

Ik ben net begonnen met sporten omdat ik wat fitter wil worden. Deels om me wat fitter te voelen, deels omdat ik er ook beter uit wil zien voor jou. Ik ga gewichten heffen en ondertussen denk ik aan jou. We hebben al een jaar wat met elkaar en ik ben nog steeds zo verliefd op je als de dag dat ik je voor het eerst...meer lezen »»

• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dominant
• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting• familiesex
• fantasie• fetish• gangbang• gluren• groepsex• gynaecologie• hardcore
• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial• kalekutjes• lesbo
• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul• moslimseks• negerinnen• omasex
• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk• partnerruil• pervers• pijpen
• plassex• poepsex• rijpewijven• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen
• slavin• sm• spanking• speeltjes• squirting• tieners• torture
• transsexueel• travestie• trio• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vreemdgaan
• vuistneuken• webcam• zwanger