Porno Verhalen!

Laatste update was op donderdag 24 april 2014
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Leuke Sexdates! Moeders zoeken mannen voor sexavontuurtje!
Leuke Sexdates! Moeders zoeken mannen voor sexavontuurtje!

Vind PornoVerhalen leuk op Facebook! Vind ons leuk op Facebook
Dagelijkse Updates
Volg Porno Verhalen op Twitter Volg Porno Verhalen op Twitter
Laatste Sexverhalen
Zoeken naar Pornoverhalen!
Zoeken naar PornoverhalenLIVE! Chatten met geile meiden!

Je wilt een goed figuur en daar horen ook grote stevige borsten bij.

Leuke Sexdates! Moeders zoeken mannen voor sexavontuurtje!

Vind Jouw Sexdate! Spreek wat af! Wedden, dat je vanavond gaat neuken!

FUK YOU!

Wil jij daten met mij?

Penis-XL is de penis stretcher zonder peperdure chirurgische ingreep!

Live contact met Hollandse vrouwen Thuis.

Escortmeiden voor het uitkiezen!

Getrouwd Daten. Getrouwde vrouwen zoeken mannen om mee vreemd te gaan!

Daten met je buurvrouw of buurmeisje!


Zafirah 20 jaar
Erotisch Pakistaans meisje zoekt man om de liefde mee te bedrijven.
Hoi, Ik ben een erotisch Pakistaans meisje en op zoek naar pure romantiek! Welke mooie man verleid mij met een leuke date. Om daarna de lakens te delen...

Getrouwde vrouw komt in de ban van haar Meester DEEL6

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op maandag 21 april 2014 04:27 door XXX_periment.
Nieuw Pornoverhaal!
DEEL 6 Hoofdstuk 17 - Verdere vernederingen op het feestje
"Mooi zo. Brave meid. Zo gehoorzaam. Zo wil ik je zien, mooi en gehoorzaam, een slet, een hoer, klaar om op bevel haar benen te spreiden. En Fred..." Zonder haar kin los te laten draaide hij zich naar Fred. "Fredje. Je wil dat ik hiermee verderga, je wil dat ik je vrouw op deze manier blijf gebruiken, of niet?" Een van zijn wenkbrauwen ging omhoog, en er zat zoveel intensiteit...meer lezen »»

Getrouwde vrouw komt in de ban van haar Meester DEEL5

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op maandag 21 april 2014 04:12 door XXX_periment.
Nieuw Pornoverhaal!
DEEL 5 Hoofdstuk 15 - Naar het feestje Toen ze die avond in bed lagen vertelde Anna hem alles wat ze wist over het feestje. Maar dat was niet zo heel veel. Haar plan was om de kinderen komende vrijdag meteen na het werk naar haar ouders te brengen. Meester Mark zou hen dan tegen 7 uur in de avond ophalen en naar het feestje brengen. Hij had wel gezegd dat ze er rekening meer moesten houden dat ze waarschijnlijk de hele nacht weg zouden...meer lezen »»

Getrouwde vrouw komt in de ban van haar Meester DEEL4

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op maandag 21 april 2014 03:51 door XXX_periment.
Nieuw Pornoverhaal!
DEEL 4 - Hoofdstuk 13 - Prive gesprek
Voordat hij terug naar de slaapkamer ging, ging Fred eerst even naar de badkamer om te plassen en om zich een beetje op te frissen. Anna was zo uitgeput dat ze al in slaap was gevallen. Ze zag er nog steeds erg sletterig uit, met haar zwart-rode babydoll, haar besmeurde lippen, haar haren die helemaal in de war waren en de vuurrode schoentjes die ze nog steeds aan had, maar op een vreemde...meer lezen »»

Neuken met de buurvrouw en haar zoon

Categorie: incest   Toegevoegd op maandag 14 april 2014 04:02 door KimberlyX.
Nieuw Pornoverhaal!
Onze buurvrouw was best een knappe vrouw. Ze woonde zover ik weet al vanaf mijn geboorte naast ons. Haar man zag je nooit, die werkte als vertegenwoordiger. Haar stiefzoon Herbert was achttien en sukkelde met astma. Het was een kind uit het eerste huwelijk van haar man. Ik ging af en toe weleens met hem om. Ons leeftijdverschil was niet zo groot. Ik was negentien. De buurvrouw was net zo oud als mijn moeder negenendertig. Hun tuin was iets...meer lezen »»

Nu ben ik biseksueel

Categorie: bisex   Toegevoegd op maandag 14 april 2014 03:59 door kleineengel.
Nieuw Pornoverhaal!
David kwam in de regen die met bakken naar beneden viel, de bocht door. Hij zag net op tijd de alarmlichten en kon hij de auto ontwijken. In een flits zag hij een ouder echtpaar zitten. Hij besloot te stoppen om te kijken of hij kon helpen. Hij rende door de regen naar de auto en de man deed zijn raampje open. ”Kan ik iets voor u doen? U staat hier wel erg vreemd en gevaarlijk.” ” De auto doet het niet meer en we proberen onze zoon te...meer lezen »»

Dominante man zoekt slanke jonge speelvriendin

Categorie: slavin   Toegevoegd op maandag 14 april 2014 03:31 door bekkie21.
Nieuw Pornoverhaal!
"Dominante man zoekt slanke jonge speelvriendin tegen vergoeding. Br.o.nr…." Een kleine advertentie in de weekkrant had haar aandacht getrokken en haar nieuwsgierigheid was alleen maar toegenomen toen ze er over fantaseerde. Toen de week erna dezelfde annonce weer verscheen had ze een kort briefje geschreven en opgestuurd waarin ze geschreven had dat ze graag meer wilde weten, wat de bedoeling was, welke voorstellingen hij had enzovoort....meer lezen »»

Neuken met mijn broer tijdens familieweekend

Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 11 april 2014 03:21 door Maaike003.
Neuken met mijn broer tijdens familieweekend - Pornoverhalen!
Ik zal me eerst even voorstellen mijn naam is Mirthe ik ben 17 jaar oud ik woon thuis samen met mijn ouders en 2 broers. We wonen in een vrijstaand huis mijn vader Henk (43) is advocaat en mijn moeder Els (42) werkt 3 dagen op een basisschool. Verder heb ik 2 broers Steve (24) woont nog thuis maar werkt als vrachtwagenchauffeur dus is er vaak niet. En mijn andere broer Brian (19) studeert fysiotherapie en woont thuis. Het is 24 augustus...meer lezen »»

Mijn baan als dildo verkoper

Categorie: speeltjes   Toegevoegd op vrijdag 11 april 2014 03:14 door kleineengel.
Mijn baan als dildo verkoper - Pornoverhalen!
Wibo zat met z'n handen in zijn haar. Gisteren was hij failliet verklaard. De bank had besloten om hem geen krediet meer te verlenen, en de gemeente eiste het startkapitaal dat ze hem twee jaar geleden hadden gegeven terug. Zijn ICT bedrijf was ten einde. In het begin liep het als een trein maar toen hij dacht dat hij het gemaakt had liet hij het iets teveel verslappen. Het ging helemaal fout. Internet is leuk, maar als je, je side niet...meer lezen »»

500 euro verdienen met een trio

Categorie: trio   Toegevoegd op dinsdag 8 april 2014 02:04 door vrouwtjeselmo.
500 euro verdienen met een trio - Pornoverhalen!
Vanmiddag tijdens het winkelen liep ik tegen een heerlijk geil setje aan maar toen ik de prijs zag was het wel duidelijk dat dit er deze maand niet meer in zat. Omdat ik bang was dat het volgende maand al weg zou zijn besloot ik aan Laurens te vragen om me het geld voor te schieten. Vanavond dus extra lekker gekookt om hem in de goede stemming te brengen maar toen ik het hem uiteindelijk vroeg wilde hij het niet doen. Hij vindt over het...meer lezen »»

Vader neukt zijn donkere stiefdochter DEEL2

Categorie: incest   Toegevoegd op maandag 31 maart 2014 05:13 door evatje88.
Vader neukt zijn donkere stiefdochter DEEL2 - Pornoverhalen!
DEEL 2 - Wat vooraf ging. "Ze spraken af dat de seks tussen hen een incidenteel extra moest blijven. Geen vaste verplichting. De een kon de ander altijd weigeren. De behoefte moest er altijd van twee kanten zijn. Anders zou het slecht zijn voor hun verhouding. In de praktijk deden ze het minstens drie tot vijf keer per week." En hoe had jij gedacht mij te bedanken? vroeg Simone. Bonita‘s bruine ogen glansden. Lachend knuffelde ze het andere...meer lezen »»

Vader neukt zijn donkere stiefdochter DEEL1

Categorie: incest   Toegevoegd op maandag 31 maart 2014 02:29 door evatje88.
Vader neukt zijn donkere stiefdochter DEEL1 - Pornoverhalen!
DEEL 1 - "Hoi..." Vrolijk sloeg Simone haar armen om de hals van de man en ging op tenen staan om hem een zoen te kunnen geven. Zijn grote handen volgden streelden haar rug en sloten zich om haar slanke kontje. De achttienjarige spande in antwoord even haar billen terwijl haar tong de zijne raakte. "Hm..." zuchtte ze. "Is Bonita er al?" "Nee. Maar ik denk dat ze er elk moment kan zijn." zei Laurens. Zijn handen lagen stevig om haar billen....meer lezen »»

Ik laat me misbruiken door oudere kerel

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op maandag 31 maart 2014 02:21 door blondfroukje.
Ik laat me misbruiken door oudere kerel - Pornoverhalen!
Hoi ik ben een vlotte meid van 22 jaar. Twee weken terug gingen ik en mijn vriend lekker een lang weekend naar Parijs. Wij beide zijn gek op seks maar hebben nog nooit iets gedaan met andere. Het was ook iets wat nog nooit besproken was. We waren om 12:00 uur in Parijs na een lange auto rit. We boekten ons in, in een mooi hotel en gingen de stad in. Lekker winkelen en leuke kleding kopen. Mijn vriend is 9 jaar ouder dus verdient lekker...meer lezen »»

Mijn vrouw word geneukt door jonge Duitser

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op maandag 31 maart 2014 02:11 door Maaike003.
Mijn vrouw word geneukt door jonge Duitser - Pornoverhalen!
Onlangs waren er dorpsfeesten bij ons in het dorp en daar komen altijd veel toeristen op af. Wij zijn er ook naar toegegaan, gewoon om een gezellige avond te hebben. Gedurende de avond kwamen we in gesprek met een Duitse jongen die op een camping in de buurt kampeerde. Het was een aardige vent, een jaar of 23, groot en slank, gewoon een leuke jongen om te zien. Na een paar biertjes (Mia stond bij wat vrienden te praten) vroeg ik hem wat...meer lezen »»

Geil triootje met twee leerlingen

Categorie: school   Toegevoegd op donderdag 27 maart 2014 03:25 door KimberlyX.
Geil triootje met twee leerlingen - Pornoverhalen!
Toen om vijf voor twee de bel ging plofte ik tevreden in de bureaustoel en keek nog even hoe alle mooie heupwiegende tienermeisjes het klaslokaal uitstroomde. Er van uitgaande dat iedereen weg was draaide ik mij om en begon het lesmateriaal wat ik gebruikt had bij elkaar te zoeken en in mijn tas te stoppen. Diep in gedachten over het verloop van deze eerste lesdag ontging het mij dat de twee mooie meiden met de brutale opmerkingen van achter...meer lezen »»

Geile bisex ervaring met heet stel

Categorie: bisex   Toegevoegd op donderdag 27 maart 2014 03:14 door blondfroukje.
Geile bisex ervaring met heet stel - Pornoverhalen!
Ik ben Laurens en ik heb zo nu en dan een ontmoeting met vrouwen en heel soms ook met mannen. Ik ben namelijk Bi en dat is best lekker, je bent vaak bezig met een vrouw maar ook wel eens met een man en dan heb je in je mond wat je zelf ook hebt. Dat is zeker heel aangenaam kan het iedere man aan raden om het eens te proberen, al was het maar voor ιιn keer. Zo heb ik een tijdje geleden een vrouw leren kennen via de chat die het wel zag zitten...meer lezen »»

Mijn man laat me neuken op parkeerplaats

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op woensdag 26 maart 2014 04:51 door Tattooo.
Mijn man laat me neuken op parkeerplaats - Pornoverhalen!
Ik ben Martine drieλnvijftig jaar, mijn man Karel is vijftig jaar. Ik betrapte mijn man naakt achter de computer. Hij was zich aan het aftrekken. Hij schrok zich wild toen ik onverwachts thuis kwam. "Waar ben jij mee bezig, waar kijk je naar?" Hij keek mij aan, maar zij niks. Ik keek over zijn schouder en zag een vrouw die buiten op een bankje zich liep verwennen door 5 mannen. "Laat eens kijken." Ik zag meer van dit soort foto's. Van...meer lezen »»

Mijn vriendin en ik hebben seks in de klas met onze juffrouw

Categorie: school   Toegevoegd op woensdag 26 maart 2014 03:41 door bekkie21.
Mijn vriendin en ik hebben seks in de klas met onze juffrouw - Pornoverhalen!
Hallo allemaal! Ik ben Tatiana, lang blond haar, cup C, 19 jaar oud, zonder vaste vriend, maar al meer dan twee jaar dik bevriend met Ciska. Ciska is iets jonger dan ik, een lange brunette met mooi glanzend haar en mooie kleine ronde borsten. Ik ken Ciska van de middelbare school, waar we allebei de richting Handel volgen. Ciska en ik zijn heel open en eerlijk naar elkaar, maar ook flink aan elkaar gewaagd. We hebben samen al veel meegemaakt,...meer lezen »»

De seksavonturen van twee geile meiden

Categorie: interracial   Toegevoegd op woensdag 26 maart 2014 03:17 door evatje88.
De seksavonturen van twee geile meiden - Pornoverhalen!
Lore is blij met haar nieuwe vriendinnetje Sofie, een tenger meisje met een mooie donkerbruine huid en een weelderige bos haar vol krullen. Net als Lore houdt zij van veel vrijen. Na afloop van hun eerste gezamenlijke neukbeurt met drie grote negers, vertelt Sofie dat zij ιιn vurige wens heeft: ze is nog nooit door een blanke lul genomen en ze vraagt of Lore haar kan helpen die wens werkelijkheid te maken. Dat wil Lore wel en vraagt haar...meer lezen »»

Mijn ontmaagding tijdens weekend alleen thuis

Categorie: eerstekeer   Toegevoegd op woensdag 26 maart 2014 03:09 door mooilekkerwijf.
Mijn ontmaagding tijdens weekend alleen thuis - Pornoverhalen!
Ik was een meisje van net achttien jaar en ze zat middenin mijn tweede relatie met een twee jaar oudere jongen. Zijn naam was Pieter en hij had korte zwarte haren. Hij was bijna twee meter groot en droeg graag skater kleding. Dat is een stijl, waarin broeken op je knieλn hangen en alles verder losjes om je lichaam hangt. In ieder geval was hij een hele populaire jongen op school en ieder meisje wilde hem hebben. Ik was niet zo 'n populair...meer lezen »»

Geile seks met de vriendinnen van mijn dochter

Categorie: incest   Toegevoegd op maandag 24 maart 2014 04:51 door KimberlyX.
Geile seks met de vriendinnen van mijn dochter - Pornoverhalen!
Het was een mooie zomerdag. Mijn vrouw en ik lagen achter in onze beschutte tuin heerlijk te genieten van de zon. De buren waren aan beide kanten naar de camping en achter onze tuin liepen de schapen in de wei. Lui onder de parasol zaten wij te drinken en een beetje te lezen. Mijn vrouw had haar kleine bikini aan die haar volle borsten maar net bedekten. Ook het broekje was amper groot genoeg om alles te bedekken. We waren heerlijk alleen....meer lezen »»

Laatste update was op donderdag 24 april 2014
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Daten met hete buurvrouwen of je geile buurmeisje!
Daten met hete buurvrouwen of je geile buurmeisje!