Porno Verhalen!

Laatste update was op woensdag 20 augustus 2014
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Daten met hete buurvrouwen of je geile buurmeisje!
Daten met hete buurvrouwen of je geile buurmeisje!

Vind PornoVerhalen leuk op Facebook! Vind ons leuk op Facebook
Dagelijkse Updates
Volg Porno Verhalen op Twitter Volg Porno Verhalen op Twitter
Laatste Sexverhalen
Zoeken naar Pornoverhalen!
Zoeken naar Pornoverhalen

Heb jij geile
seksavonturen beleeft?

Stuur ze op naar Pornoverhalen!
Escortmeiden voor het uitkiezen!

Alleenstaande Karin zoekt een sterke man!

LIVE! Chatten met geile meiden!

Alleenstaande Brenda zoekt een leuke vent!

WIN! Meer Geld op onze Gokkasten!

Alleenstaande Wendy zoekt man met stevige paal!

FUK YOU!

Alleenstaande Miranda zoekt man voor buitensex!

Vind Jouw Sexdate! Spreek wat af! Wedden, dat je vanavond gaat neuken!

Wil jij daten met mij?

Daten met je buurvrouw of buurmeisje!


Thurayya 29 jaar
Marokkaanse huisvrouw zoekt man om parenclub te bezoeken!
Ik ben een Marokkaanse huisvrouw uit Brabant, ik zoek voor de weekenden een man die samen met mij een parenclub wil bezoeken. Ik ben seksueel zeer actief!

Ik maak van mijn zusje en vrouw

Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 20 augustus 2014 04:55 door Miranda1.
Nieuw Pornoverhaal!
Jacqueline zit op haar bed als ik haar slaapkamer binnen kom lopen. Ze ziet er weer lekker uit. Ze is 16 jaar. en 1,63 lang en weegt een kilo of 50 verder bezit ze een paar mooie borsten maatje 85B met mooie roze tepelhoven niet groter dan een euromunt. Met twee geile tepels. Ze heeft een kort rokje aan met een leuk hemdje erop. Natuurlijke schoonheid als ze is, hoeft ze bijna geen make up te gebruiken. En met haar mooie blauwe ogen kijkt...meer lezen »»

Ik heb mijn slavin volledig in mijn macht

Categorie: slavin   Toegevoegd op woensdag 20 augustus 2014 04:46 door XXX_periment.
Nieuw Pornoverhaal!
Voor ze aankomt, heeft hij zijn plannen voor die avond klaar. Natuurlijk kunnen dingen altijd anders lopen, maar hij heeft exact in zijn hoofd wat hij wil gaan doen. Alleen nog uitvoeren. Hij overweegt of hij het spel zal beginnen op het moment dat ze binnenstapt of dat hij haar eerst even op adem zal laten komen. Het lijkt hem wel wat om haar bij binnenkomst direct bij haar haren te pakken en op haar knieλn te dwingen. Hij vermoedt dat...meer lezen »»

Gedekt als een merrie

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op zondag 17 augustus 2014 02:48 door mooilekkerwijf.
Nieuw Pornoverhaal!
We zijn al meer dan 6 jaar getrouwd en in al die tijd ben ik steeds meer gaan houden van het dienen van mijn lieve Yolanda. Ik verzorg haar, ik doe al haar kleding, ik doe het huishouden en ik zie het als mijn voornaamste taak om haar gelukkig te zien. Als ze uitgaat dan maak ik er echt werk van om haar er zo stralend mogelijk uit te laten zien. De vreemde opwinding die zich van me meester maakt als ze weg is, is eigenlijk heel moeilijk...meer lezen »»

Zo neuk je jouw vrouw

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op zondag 17 augustus 2014 02:17 door XXX_periment.
Nieuw Pornoverhaal!
“Ja, dat is goed. Ik zie je zaterdag, om 9 uur. Tot dan!” hoor ik mijn vrouw nog net zeggen, op het moment dat ik de kamer in kom lopen. Een lichte teleurstelling maakt zich van me meester. “Ik dacht dat we zaterdagavond voor ons zelf hadden. Ik had zelf al plannen gemaakt voor ons twee. Met wie heb je nu afgesproken?” vraag ik haar. “Oh, maak je maar niet ongerust schat, je gaat dit echt niet vervelend vinden” zegt ze met een lichte glimlach...meer lezen »»

Bob een donkere jongen met een gouden karakter

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op zondag 17 augustus 2014 02:04 door missdaisy.
Nieuw Pornoverhaal!
Er wordt al jaren gesproken en geschreven over het ideale formaat lul dat elke man zou moeten hebben. Soms klein, vaker normaal, en heel vaak groter grootst. Reλel of een droomgedachte? Wij denken het laatste. Wij, dat is een jong stel. Gerda is zesentwintig, donkerblond, zeer slank en gezegend met een paar fantastische lange benen. In bed kan ze zich met die lange benen helemaal uitleven en dan is ze meestal niet meer te stuiten. Ik, Ed,...meer lezen »»

Mannen opgeilen op het naaktstrand

Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op zondag 17 augustus 2014 01:54 door KimberlyX.
Nieuw Pornoverhaal!
Na ons laatste avontuur op het naaktstrand, vorig jaar, besloot ik, Jolanda, 38 jaar, slank, kleine maar lekkere tietjes en mijn man Peter, 48 jaar, sportief met een beginnend buikje om weer een keer naar het naaktstrand te gaan. ’s Morgens stonden we vroeg op. Ik dook onder de douche en schoor met helemaal glad. Met het naaktstrand in het vooruitzicht en de scheerzeep op mijn lipjes en klitje schoot er een rilling door mijn onderbuik en...meer lezen »»

Trio met de buurman

Categorie: trio   Toegevoegd op maandag 11 augustus 2014 01:45 door brenniebunz.
Trio met de buurman - Pornoverhalen!
Bij ons thuis kwam de buurman iedere dag even langs voor een bakkie koffie na het eten. Dat was zo gegroeid na zijn echtscheiding. Hij was een echte huisvriend geworden. En we bespraken alles met elkaar, ook schunnige zaken en over porno en zo. Mijn buurman had een abonnement op filmnet. In die tijd werd daar iedere week op vrijdag en zaterdag om 12 uur een geile pornofilm uitgezonden. Hij nam die films voor mij op en die kreeg ik dan iedere...meer lezen »»

Mag ik nu nooit je vrouw meer neuken

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op maandag 11 augustus 2014 01:42 door evatje88.
Mag ik nu nooit je vrouw meer neuken - Pornoverhalen!
We hebben inmiddels bijna 13 jaar een relatie en zijn beide erg ruimdenkend. Na 2 jaar van onze relatie hebben we een vriend van ons geregeld laten meedoen. Ik vind het heerlijk wanneer een andere man mijn vrouw neukt!! Inmiddels 11 jaar verder is daar niet veel aan veranderd alleen dat we beide ieder weekend op zoek zijn naar iemand die mijn vrouw wil neuken. Bij onze eerste sexvriend deed ik meestal mee of keek ik toe en maakte foto’s...meer lezen »»

Ik ga vreemd met onze computer hulp

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op donderdag 7 augustus 2014 12:52 door myJlo.
Ik ga vreemd met onze computer hulp - Pornoverhalen!
Medio mei van dit jaar was onze oude huiscomputer volledig vastgelopen. Mijn man Erik (39) en ik Merel (38) hebben ook allebei een laptop, dus het was geen ramp, of waren wij ineens omhanden, maar er stonden wel andere bestanden op. O.a. veel privι filmpjes van de familie, fotobestanden, maar ook privι seksfilmpjes en erotische foto ’s van ons zelf. Daar gebruikte wij eigenlijk alleen nog onze vaste computer voor om deze privι dingen in...meer lezen »»

Speciaal verjaardagskado

Categorie: familiesex   Toegevoegd op donderdag 7 augustus 2014 12:49 door mooilekkerwijf.
Speciaal verjaardagskado - Pornoverhalen!
Ik zal eerst even vertellen wie ik ben, Ik ben Lisette ik ben 20 jaar oud en woon nog thuis bij mijn ouders, broertje en zusje. Ik heb een vriendje Brian van 21 die vaak bij mij is verder bij mij thuis: mama Janine is 42 jaar oud, papa Jan is 40, daarna kom ik met mijn 20 jaar, Als 4e mijn broertje Marco van 18 en de laatste is mijn zusje Linda van 16. Over 2 weken is mijn zusje jarig en we hebben nog steeds geen cadeau bedacht, We hebben...meer lezen »»

Voor mijn ogen word mijn vrouw zonder condoom geneukt

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op woensdag 6 augustus 2014 14:24 door mooilekkerwijf.
Voor mijn ogen word mijn vrouw zonder condoom geneukt - Pornoverhalen!
Daar lig ik dan op mijn eigen bed, naast mijn eigen vrouw, en kijk ik toe hoe Theo haar teder maar intens tongt. Ik had Theo ruim een jaar geleden ontmoet via een chatsite en we raakten destijds aan de praat. Hij was een aantrekkelijk man van 49, na een huwelijk van dik 25 jaar gescheiden, had 2 volwassen kinderen en was sinds een jaar samen met een lieve vrouw van begin 50. Zijn seksleven was op orde maar hij genoot ervan om met anderen...meer lezen »»

Cuckolding voor de eerste keer

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op woensdag 6 augustus 2014 14:17 door kantenik.
Cuckolding voor de eerste keer - Pornoverhalen!
Ik was weer eens aan het zoeken op het internet en zag een oproep staan van een stel die een man zochten voor een seksdate. Ik stuurde een reactie en kreeg vrij snel een reactie terug. Hij vroeg om een foto van mij en mijn mobiele nummer. Zo gezegd zo gedaan, niet veel later ging mijn mobiele telefoon. Hij wilde eerst eens gewoon wat afspreken om te kijken of er een klik zou zijn tussen zijn vrouw en ik. We spraken af in een restaurant aan...meer lezen »»

Geil triootje met een transsexueel

Categorie: transsexueel   Toegevoegd op dinsdag 22 juli 2014 04:50 door senseualgirl.
Geil triootje met een transsexueel - Pornoverhalen!
Herman en ik zaten op een terrasje en we genoten van het mooie weer onder het genot van een drankje. We keken naar het winkelende publiek en observeerden onder het geven van commentaar de voorbijgangers. Plotseling liep een te gekke meid heupwiegend voorbij en Herman en ik keken haar met open mond na. Ze had onwaarschijnlijk lange benen, maar was net iets te opzichtig opgemaakt. Ik wist niet wat ik ervan moest denken, maar ze had alles waar...meer lezen »»

Ik ben voor het eerst vreemd gegaan

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op dinsdag 22 juli 2014 04:37 door rollercoaster.
Ik ben voor het eerst vreemd gegaan - Pornoverhalen!
Vrijdagavond 11 juli 2014 had ik afgesproken met mijn vriendin Jolanda (32) om weer eens gezellig bij te praten in een grandcafι bij ons in de stad. Door onze volle agenda ’s en Jolanda ’s drukke gezin met twee jonge kinderen van 7 en 4 jaar, hadden wij elkaar al even niet gesproken of gezien. Haar man paste op de kids, wij gingen er een gezellige avond van maken. Ik ben ook getrouwd, mijn man (33) is een week op reis voor zijn werk, hij...meer lezen »»

Een biseksueel triootje

Categorie: bisex   Toegevoegd op dinsdag 22 juli 2014 04:10 door bekkie21.
Een biseksueel triootje - Pornoverhalen!
Door een stralende zon die op mijn gordijnen schijnen word ik (Niels) lekker wakker. Kijk op mijn wekker en zie dat het half zeven is tijd om op te staan. Voor is dit uitslapen want doordeweeks sta ik altijd tegen half vijf op. Vandaag is het zaterdag heb lekker weekend sta rustig op trek wat kleren aan. Loop naar beneden ga eerst rustig ontbijten daarna een sigaretje en een sterk kop koffie met veel melk en drie klontjes suiker. Terwijl...meer lezen »»

Dus je hebt al met 5 jongens geneukt

Categorie: tieners   Toegevoegd op dinsdag 22 juli 2014 03:58 door evatje88.
Dus je hebt al met 5 jongens geneukt - Pornoverhalen!
Hallo mijn naam is Dorien en ik ben 23 jaar oud. Ik ben biseksueel en denk nog vaak terug aan mijn eerste ervaring met een meisje, inmiddels zo’n 6 jaar geleden. Omdat ik iedere keer weer geil wordt als ik eraan terug denk, heb ik besloten het verhaal een keer op te schrijven. Ik hoop dat het voor jullie ook geil is om te lezen. Ik was vrij jong toen ik mijn seksualiteit begon te ontdekken en mijn interesse groeide snel. In het begin was...meer lezen »»

Qua leeftijd had ik zijn moeder kunnen zijn

Categorie: interracial   Toegevoegd op dinsdag 22 juli 2014 03:49 door mooilekkerwijf.
Qua leeftijd had ik zijn moeder kunnen zijn - Pornoverhalen!
Twee maanden geleden gaf ik Winston (17) zijn eerste rijles, sinds de nieuwe verkeerswet krijg ik steeds vaker 16 - 17 jarige leerlingen voor praktijkrijles in mijn rijschool, maar Winston was anders. Een donkere mooi jongen van Surinaamse afkomst, met al een volwassen fysieke uitstraling. In de eerste les viel het mij al gelijk op dat hij rijervaring had, toen ik daar naar vroeg vertelde hij dat zijn vader hem al vanaf zijn 14 jaar in zijn...meer lezen »»

Seksueel gestraft door Turkse baas

Categorie: moslimseks   Toegevoegd op donderdag 17 juli 2014 04:18 door haidera.
Seksueel gestraft door Turkse baas - Pornoverhalen!
Sasha stond met een rood gebogen hoofd in haar baas zijn kantoor. Haar baas was van Turkse afkomst en altijd super streng. Ze werkte al 8 jaar bij de supermarkt, maar dit had ze nog nooit meegemaakt. Al die jaren zonder problemen gewerkt en nu dit! Ze slikte, tranen stonden in haar ogen. “Weet je dat dit diefstal is” bulderde haar Turkse baas.” En diefstal leid tot ontslag; dat weet je toch Sasha”? Sasha knikte. ze wist niet wat ze hoorde....meer lezen »»

Dochter is uitleen hoertje van haar vader

Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 17 juli 2014 04:09 door kleineengel.
Dochter is uitleen hoertje van haar vader - Pornoverhalen!
Saskia had best wel een goede band met haar vader, beter dan met haar moeder, maar haar vader had rare neigingen en zij kon er geen weerstand tegen bieden. Saskia was seksueel onderdanig en daar maakte hij misbruik van, ten zijner glorie en ik kan en mag alles gevoel. Zij had vaak ruzie met haar moeder, waardoor de moeder haar eigenlijk zelf in de armen van papa dreef, niet dat zij een seks relatie met haar vader had hoor! Saskia, niet al...meer lezen »»

Mijn vrouw geneukt voor mijn ogen

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op donderdag 17 juli 2014 04:03 door blondfroukje.
Mijn vrouw geneukt voor mijn ogen - Pornoverhalen!
Even voorstellen, ik ben Wytse 43 jaar en al heel lang getrouwd met Edith. Edith is een jaartje jonger als ik, maar ziet er fantastisch uit en wordt vaak jonger geschat dan de 42 jaar die ze net is. Ons seksleven is top, en we ontwikkelen ons nog op elk vlak. Je kunt dus rustig zeggen, onze relatie is geweldig. Ook kunnen we makkelijk praten over seks en over de dingen die we fantaseren, zonder dat dit nou echt werkelijkheid hoeft te worden....meer lezen »»

Laatste update was op woensdag 20 augustus 2014
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Een Grotere Pik! Verras je vrouw of vriendin met 5 centimeter extra!
Een Grotere Pik! Verras je vrouw of vriendin met 5 centimeter extra!