Khayriyyah 35 jaar
Pakistaanse MILF is op zoek naar potente mannen met maatje meer.
Ben jij die potente groot geschapen man die mij kan bevredigen? Ik ben een 35-jarige Pakistaanse MILF en zoek naar mannen met een grote lul, 20 cm of meer.

bisex pornoverhalen

Dat ziet er lekker uit buurvrouw
Categorie: bisex   Toegevoegd op door LaurensX.

Vandaag was het weer zo ver. Normaal ga ik naar mijn vriend toe, maar deze keer had ik hem bij mij uitgenodigd. Ik had me heerlijk voorbereid op zijn komst. Ik had vrij genomen deze dag omdat ik vind dat je dat gewoon eens moet doen. En dat kwam goed van pas. Eerst ben ik de stad in geweest om me helemaal in het...meer lezen

Een biseksueel triootje
Categorie: bisex   Toegevoegd op door bekkie21.

Door een stralende zon die op mijn gordijnen schijnen word ik (Niels) lekker wakker. Kijk op mijn wekker en zie dat het half zeven is tijd om op te staan. Voor is dit uitslapen want doordeweeks sta ik altijd tegen half vijf op. Vandaag is het zaterdag heb lekker weekend sta rustig op trek wat kleren aan. Loop...meer lezen

Nu ben ik biseksueel
Categorie: bisex   Toegevoegd op door kleineengel.

David kwam in de regen die met bakken naar beneden viel, de bocht door. Hij zag net op tijd de alarmlichten en kon hij de auto ontwijken. In een flits zag hij een ouder echtpaar zitten. Hij besloot te stoppen om te kijken of hij kon helpen. Hij rende door de regen naar de auto en de man deed zijn raampje open. Kan...meer lezen

Geile bisex ervaring met heet stel
Categorie: bisex   Toegevoegd op door blondfroukje.

Ik ben Laurens en ik heb zo nu en dan een ontmoeting met vrouwen en heel soms ook met mannen. Ik ben namelijk Bi en dat is best lekker, je bent vaak bezig met een vrouw maar ook wel eens met een man en dan heb je in je mond wat je zelf ook hebt. Dat is zeker heel aangenaam kan het iedere man aan raden om het eens...meer lezen

Erotische fotosessie met fotografe
Categorie: bisex   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

Hoi, ik ben Barbara, dertig jaar, met een lekker figuurtje al zeg ik het zelf, op dit moment nog single. Ik heb van mijn hobby uiteindelijk mijn werk kunnen maken. Ik ben fotografe, maar bij voorkeur erotische fotos van mooie vrouwen. Je leest het goed, van vrouwen. Ik ben zelf een stevig biseksuele vrouw, met...meer lezen

sex
Mijn eerste keer met een man
Categorie: bisex   Toegevoegd op door brenniebunz.

Al vele jaren liep ik met het idee om in ieder geval n keer liefde te hebben met een man. Dat hield me zo bezig dat het bijna een obsessie voor mij werd maar de kans werd mij nooit geboden. Tot een maand of zes geleden. Mijn vrouw ging voor een paar dagen weg en dacht nu is mijn kans en die moet ik...meer lezen

Mijn bi schierige kant
Categorie: bisex   Toegevoegd op door missdaisy.

Masturberen kreeg ik al op jonge leeftijd goed onder de knie. Heerlijk lekker klaarkomen terwijl ik met passie mijn hand op en neer liet gaan, geweldig. Maar toen ik op mijn 16e door een ervaren oudere vrouw werd ontmaagd ging er een wereld voor me open. Zij presteerde het om tijdens het pijpen een vinger in mijn...meer lezen

Beste vrienden
Categorie: bisex   Toegevoegd op door Tattooo.

Ik kwam de kamer binnen en zag dat mn kamergenoot lag te slapen. Ik ging aan mn bureau zitten en begon met mn computer te werken. Terwijl ik aan het typen was, zag ik hem woelen in zn bed. Het gebeurt wel vaker dat een jongeman ligt te woelen tijdens zn slaap. Toen hij begon in zn slaap te praten en te kreunen...meer lezen

Uit de hand gelopen spel
Categorie: bisex   Toegevoegd op door Miranda1.

Afgelopen week hadden we een aantal vrienden op bezoek. Wij spontaan stel waren voor een week, vrijdag tot vrijdag naar een leuk huisje in Limburg. Ik Peter ben 34 jaar en zij Kim is 25 jaar oud. Wij zijn alweer 6 jaar samen en wonen net een kleine 2 en half jaar samen. De sex is altijd lekker en goed. Kim ziet...meer lezen

Ik geil op mannen en vrouwen
Categorie: bisex   Toegevoegd op door senseualgirl.

Toen ik verliefd werd op Danielle, mijn lerares Frans, was ik net eenentwintig. Zij was achter in de dertig, blond, en altijd zeer mooi opgemaakt; een echte Franaise. Perfect! Haar Franse accent maakte mij al opgewonden en in de klas wachtte ik vaak ademloos op een beurt...... Natuurlijk ik werd ik door...meer lezen

sex
Ik moet de vriend van mijn moeder verwennen
Categorie: bisex   Toegevoegd op door kleineengel.

Ik ben een jongen van begin 30 en mijn moeder is eind 50. Ze heeft een jongere vriend die nog geen 10 jaar ouder is dan mij. Hij is een strenge man en heeft veel macht. Mijn moeder zegt dat ze hem wel de baas is, maar dat is niet zo. Hij is gewoon zo machtig dat ze alles voor hem doet. Ze vertelt me wel eens...meer lezen

Botergeil trootje met mijn vrouw en beste vriend
Categorie: bisex   Toegevoegd op door kleineengel.

Wat ik vorige week meemaakte overtrof mijn wildste dromen. Gert en ik kennen elkaar al van op de lagere school, van toen we een jaar of 7 waren. Nu alweer 23 jaar geleden. Allebei zijn we getrouwd met, al zeg ik het zelf, knappe vrouwen. Ik ben 4 jaar getrouwd met Kathy en Gert een jaar na ons met Carolien. Bij...meer lezen

De verrassing Een vervolg op geil in het Twiske
Categorie: bisex   Toegevoegd op door kleineengel.

Wij hadden een avontuur beleefd in het Twiske waarbij ik anaal ontmaagd werd door een anonieme man. Die avond in bed viel Ilse als een blok in slaap. Ik had hier wat meer moeite mee, De gebeurtenissen van die dag bleven door mijn kop malen. Mijn lul werd weer langzaam hard bij de gedachte aan die harde paal van...meer lezen

Geil in het Twiske
Categorie: bisex   Toegevoegd op door kleineengel.

Ik ben een man van 50 en al jaren gelukkig getrouwd. Ons sexleven is goed en wij vrijen nog steeds meerdere keren in de week. We kruipen dan lekker tegen elkaar en zijn gelukkig. Laatst na een feestje hadden we allebei wat teveel gedronken en waren in een geile stemming. Samen kropen we onder de douche en wasten...meer lezen

Op het naakstrand
Categorie: bisex   Toegevoegd op door kleineengel.

Jaren geleden ging ik samen met mijn vrouw op een mooie zomerse dag naar het naaktstrand in Hoek van Holland. We waren net getrouwd, beide nog begin twintig jaar en we wilde er een geile dag van maken. Al vroeg in onze relatie hadden wij onze bi-gevoelens aan elkaar laten weten, dus wat er die dag ook ging gebeuren,...meer lezen

sex
Mooie vrouw heeft ook een geile vriend
Categorie: bisex   Toegevoegd op door kleineengel.

Net als - volgens mij - iedere man, ben ik al sinds ik me bewust begon te worden van mijn sexualiteit, nieuwsgierig naar andere mannen. Op zich twijfel ik niet aan het feit dat ik in de basis hetero ben, maar het "bi-idee" blijft trekken, bij wijze van spreken dan. In mijn huwelijk is - ook dat is volgens mij...meer lezen

Betrapt
Categorie: bisex   Toegevoegd op door evatje88.

Hallo, ik zal om te beginnen mezelf even voorstellen. Ik ben John, een leuke humoristische knappe jongeman van 27 jaar oud, groene ogen, donkerblond haar en ongeveer 70kg en, ik heb een hele lekkere tongpiercing! Alles klopt behalve de naam! Verder ben ik erg experimenteel en verleg mijn grenzen dan ook best snel!...meer lezen

Het bedrijfs feestje
Categorie: bisex   Toegevoegd op door kleineengel.

We hadden een bedrijfs feestje, alle partners mee voor een weekend in een hotel. Ik (Gijs)ben 32 en mijn vriendin(Anouska)36. Ze is vrij dominant en kan zeer geil zijn. Op het eind van de avond na het feest wou ze in bad. Onze hotel kamer had alleen een douche. Zo kwamen we bij Ton op de kamer, zijn vrouw was...meer lezen

Ik gaf Jan mijn ex-echtgenoot cadeau
Categorie: bisex   Toegevoegd op door rollercoaster.

Ik ben Hetty, en Marc is mijn ex-echtgenoot. Ik weet dat hij op dit moment seksueel op droog zaad zit. Had hij maar eerder aan moeten denken. Maar toch kan hij lief zijn. Mijn huidige vriend heet Jan en hij is biseksueel. Op zijn verjaardag wilde ik hem op Marc trakteren: maar Marc krijgt koude rillingen van de...meer lezen

Mijn dameskleding fetish
Categorie: bisex   Toegevoegd op door rollercoaster.

Hallo allemaal ik ben Kevin en ik wil jullie graag vertellen over mijn liefde voor dameskleding. Ik ben gek op die kleding en het spannendste vind ik het om me als meisje te kleden. Hoe het komt weet ik niet maar ik ben nu 18 en toen ik 16 was ben ik ermee begonnen. Ik gebruik altijd de kleding van mijn zus en...meer lezen

sex