Khayriyyah 35 jaar
Pakistaanse MILF is op zoek naar potente mannen met maatje meer.
Ben jij die potente groot geschapen man die mij kan bevredigen? Ik ben een 35-jarige Pakistaanse MILF en zoek naar mannen met een grote lul, 20 cm of meer.

cuckolding pornoverhalen

Mijn geile fantasie! [5]
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door GeileLoes.

[5] Het verhaal volgens haar oogpunt 2. Ik had Pauls penis nog nooit met mijn handen bevoeld, maar voorzichtig reikte en voelde ik aan deze vreemde stijve penis, ik streelde hem van de basis tot de tip langs de onderkant, hij trilde om mijn aanraking. Ik greep hem bij de stam vast en omcirkelde hem met mijn vingers...meer lezen »»

Mijn geile fantasie! [4]
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door GeileLoes.

[4] Om dit verhaal beter te begrijpen raad ik u aan om eerst de delen 1, 2 en 3 van deze reeks door te lezen. Het verhaal volgens haar oogpunt: Mijn man was de derde persoon waar ik ooit seks mee heb gehad, zodat je me niet geheel seksueel ongevoelig kon noemen. Ik verloor mijn maagdelijkheid toen ik 18 jaar was...meer lezen »»

Mijn geile fantasie! [3]
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door GeileLoes.

[3] Conceptie - Dag 1 - De daarop volgende dagen besteedde Angela enorm veel tijd aan het controleren en vergelijken van de agenda’s en met het kletsen aan de telefoon met Paul en Jenny. Op de vrijdag avond van het weekend dat Angela op haar meest vruchtbaar was reed ik richting het noorden, Angela was de vorige...meer lezen »»

Mijn geile fantasie! [2]
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door GeileLoes.

[2] Het was al weer 2 weken sinds Angela’s verjaardag, 2 weken van onrust. 2 weken sinds mijn vrouw zich had laten neuken door die enorme zwarte lul. De eigenaar van die lul zou eind deze middag langs komen, ik was in mijn hoofd bezig om me te schikken in mijn toekomstige onderdanige rol. We kwamen terug van ons...meer lezen »»

Mijn geile fantasie! [1]
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door GeileLoes.

[1] Angela en ik kwamen net teruggevlogen uit Rome, een reis die ik zo had geregeld dat we op 15 april terug zouden zijn in Nederland. Het was ons 10e huwelijksjaar samen en tevens de 35e verjaardag van Angela. Het plan was om te dineren in hetzelfde restaurant waar ons eerste afspraakje plaatsvond precies 11...meer lezen »»

sex
Trio met mijn vrouw en oude kameraad
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door Eric.

Het was op een zaterdag ergens in maart dat ik mijn vriendin Jolanda vertelde dat een oude kameraad (Leo) van mij die avond op bezoek zou komen om weer eens wat bij te praten. We hadden elkaar al bijna anderhalf jaar niet meer gezien. Leo en Jolanda kende elkaar al wel, omdat Leo al mijn kameraad was toen ik Jolanda...meer lezen »»

Hoe ik een cuckoldress ben geworden
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door Rukker69.

Mijn naam is Lydia en ik zou je veel verhalen kunnen vertellen over de fantasieën van mijn man. Ik ben 45 jaren oud en weeg 58 kilo. Mijn man heeft mij vanaf onze eerste ontmoeting, toen ik nog 20 jaar was gezegd dat ik een lopende natte droom ben en dat vind hij nog steeds. Hij zei altijd dat als ik een ruimte...meer lezen »»

Groep vreemde mannen neuken mijn vrouw
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door CuckoldA.

Ik had altijd al een fantasie gehad om mijn vrouw Marianne door een groep mannen te laten gebruiken. Het werd bijna een obsessie voor me. Een tijdje geleden deden we tijdens het neuken een rollenspel met deze fantasie. En ik merkte dat ze het geil en spannend vond om te doen. Maar ze zei ook dat ze dit niet in...meer lezen »»

Mijn vriendin heeft geneukt met mijn beste vriend
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door Laurens.

Mijn vrouw en ik waren slechts twee jaar getrouwd toen mijn beste vriend van de middelbare school, Marco, belde om te vragen of hij drie weken bij ons kon doorbrengen. Hij studeerde in Rotterdam en wilde naar huis komen om een aantal van zijn familieleden te bezoeken. Helaas had niemand een kamer voor hem en mijn...meer lezen »»

Twee jonge gasten neuken mijn vrouw
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door LaurensX.

Ik wil jullie graag onze ervaringen op het gebied van cuckold delen. Ik ben Fred en 41 jaar oud. Mijn vrouw heet Annelies en is 44 jaar. Ik heb een normaal postuur en Annelies is een lekkere dikkerd met flinke grote borsten (cup G). Het zal een halfjaar geleden zijn dat we lekker lagen te vrijen en Annelies begon...meer lezen »»

sex
Huishoudelijke klusje bij oudere buurman
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door Alexandra.

Net toen mijn echtgenote met de kinderen in bad zat werd er aangebeld. Dus zelf maar gaan kijken wie dit wel mocht zijn. We verwachten niemand en het verwonderde mij dat het de 62 jarige overbuurman was die naar mijn vrouw vroeg. Omdat ze onmogelijk de kinderen, twee en vijf jaar, alleen in bad kon laten liet...meer lezen »»

Mijn vrouw zonder slipje op terras
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door Philip.

Dit verhaal begint met mij en mijn vriendin, het was de zomer van 2014 en wij wonen in een klein stadje, 's morgens hadden we al besloten de hele dag op een van de terrassen van ons stadje door te brengen het was zo‘n 28 graden en dat moest worden gevierd met enkele koude versnaperingen. Ik trok mijn spijkerbroek...meer lezen »»

Mijn vrouw geneukt door 4 vreemde mannen
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door Laurens.

Mijn vrouw is nogal exhibitionistisch aangelegd, en hou ik ervan dat ze zich toont aan andere mannen en dat ze zich ook regelmatig door wildvreemde mannen laat neuken. Als we samen ‘s avonds in bed liggen en ik haar vinger, terwijl ze mijn stijve paal zachtjes aftrekt. Zeg ik haar wat ik wil dat ze moet gaan doen,...meer lezen »»

Ik moet zijn creampie oplikken
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door Rukker69.

Het volgende heeft alweer een aantal jaren geleden plaats gevonden maar ik wil deze gebeurtenis toch met jullie delen. Mijn vrouw Lidia (28) en ik (32) waren die avond naar de bioscoop gegaan en hadden daar net de laatste Bond film gezien. Na afloop besloten we om nog even wat in een bar te gaan drinken ter afsluiting...meer lezen »»

Els houd van anonieme seks
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door KimberlyX.

Al geruime tijd wist Els dat de geilheid die ze in zich had de grenzen van haar tamme, toch wat burgerlijke huwelijk overschreed. Els was een rustige vrouw van zevenendertig, een gelukkig getrouwde moeder met een onderdanige man. Ze had roestbruin haar en helderblauwe ogen. Toen haar leven weer in wat rustiger...meer lezen »»

sex
Drie jonge knullen neuken mijn vrouw
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door KimberlyX.

Trut zei de knul die net zijn twee vingers uit de kut van Tilly haalde. Wat ben jij een ongelovige trut. Eerst zit je de hele kluit op te geilen en dan staat je gore kut zo droog als een vaatdoek die drie dagen niet gebruikt is...! Wat was er allemaal gebeurt? Het was op een avond dat ik met Tilly mijn vriendin...meer lezen »»

Ze wil misbruikt worden door twee andere mannen
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door kleineengel.

Na een borrel thuis begonnen wij met elkaar te geilen. Wij zijn een spontaan stel, zij 27 jaar en ik 37 jaar. Ik streelde haar mooie ronde kleine borsten en mooie tepels en vroeg haar, wat nu echt een fantasie was van haar. Ze lachte en kreeg een rood hoofd. Ik streelde over haar mooie strakke buikje en haar gave...meer lezen »»

Een stiekeme date in de bosjes
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door rollercoaster.

Regelmatig lezen mijn vrouw en ik de verhalen op seksverhalen.org en het geilt ons altijd erg op. Meestal print ik wat verhaaltjes uit die we dan op bed lezen en binnen no-time liggen we dan als beesten te neuken. Nu heb ik afgelopen weekend meegemaakt waar ik al lang op hoopte. Het zit namelijk zo, ik probeer...meer lezen »»

Laat je maar bevruchten door die hengst
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

In de tijd dat we nog geen kinderen hadden neukten mijn vrouw en ik er op los. 4/5 keer per week was meer regel dan uitzondering. In de loop van de tijd hadden we dan ook veel speeltjes gekocht. Vibrerende eitjes, grote en kleine dildo’s, handboeien… echt van alles. Waanzinnig werd ik altijd, wanneer ik thuis...meer lezen »»

Er was geen weg meer terug
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op door Maaike003.

Henk en Linda beide 38 waren al lange tijd samen en hadden ook beide de fantasie dat Linda geneukt zou worden waar Henk bijzat. Na lang wikken en wegen en getwijfel hadden ze dan eindelijk de stoute schoenen aangetrokken en hadden een advertentie geplaatst. Wel één met foto’s van allebei en in de advertentietekst...meer lezen »»

sex