Nabihah 26 jaar
Marokkaans boefje zoekt stoere, stoute man om ondeugend mee te doen!
Ze noemen mij een Marokkaans boefje, omdat ik altijd van die wilde dingen onderneem. Ik kan heel stout zijn, soms. Maar ook heel lief hoor! Mail me maar...

exhibitionist pornoverhalen

Bekeken worden door een vreemde gozer
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door myJlo.

Het is een mooie dag, de zon schijnt en ik heb al mijn klanten al bezocht, Ik ben klaar voor vandaag! Snel naar huis mijn vrouw verrassen. Ik rij stevig door en onderweg stuur ik toch maar een sms om haar op de hoogte van mijn vroege thuiskomst te brengen en vraag of zij tijd en zin heeft om even lekker de stad...meer lezen »»

Mannen opgeilen op het naaktstrand
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door KimberlyX.

Na ons laatste avontuur op het naaktstrand, vorig jaar, besloot ik, Jolanda, 38 jaar, slank, kleine maar lekkere tietjes en mijn man Peter, 48 jaar, sportief met een beginnend buikje om weer een keer naar het naaktstrand te gaan. ’s Morgens stonden we vroeg op. Ik dook onder de douche en schoor met helemaal glad....meer lezen »»

Mijn vrouw is exibitionistisch
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door MennieMore.

Mijn vrouw Marion, 36 jaar, is zeer exibitionistisch. Zij vindt het zalig als ik haar dwing om haar lichaam te tonen. Dit is al heel lang een fantasie van haar (en van mij) geweest maar naarmate ons huwelijk vorderde nam de behoefte om werkelijk tot daden over te gaan toe. Het begon tijdens onze vakantie op Aruba....meer lezen »»

Geile spanning in hun relatie DEEL2
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

DEEL 2 - Samantha liet Sander zijn hand tussen haar benen vandaan trekken. Ze had alle tijd en kon zich zo moeilijk op haar vriend concentreren. Ze trok hem nu langzaam maar stevig af, soms weer lekker snel. Ze bouwde de spanning op. Ze was enkele minuten bezig toen beneden een lichtinval kwam van de zaaldeur...meer lezen »»

Geile spanning in hun relatie DEEL1
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

DEEL 1 - 'Ik kan hier niet tegen….' zei Samantha geërgerd en stopte haar hoofd onder het kussen. De vogels waren amper op, je hoorde ze nauwelijks fluiten. De zon scheen nog deels door de lamellen naar binnen. Het was weekend. Het was gisteren laat geworden. En nu…..nu hoorde ze zoveel kabaal buiten dat het twee...meer lezen »»

sex
De envelop DEEL17 EINDE
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door kittykat.

DEEL 17 EINDE - Esther lag op haar balkon te zonnen. Ondanks dat ze de afgelopen weken al aardig wat zon had gekregen, had zich toch heel goed ingesmeerd want als roodharige hield ze een gevoelige huid. Haar buren waren er zo langzamerhand aan gewend geraakt om haar naakt op haar balkon te zien rondscharrelen....meer lezen »»

De envelop DEEL16
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door kittykat.

DEEL 16 - Esther wankelde onder de diep tot de genotscentra van haar hersenen doordringende vibraties van een elektrisch tril-ei dat ze zojuist onder toeziend oog van ongeveer honderd seksbeursbezoekers in haar spiegelglad geharste en gutsend natte vagina geschoven had. Haar eigenaar, de ondoorgrondelijke,...meer lezen »»

De envelop DEEL15
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door kittykat.

DEEL 15 - Esther werd wakker met een vreemd gevoel in haar lijf. Ze was langzamerhand gewend geraakt aan dat ene gouden ringetje dat haar Meester Donatien door haar linkertepel geslagen had, waardoor die permanent rechtop stond en gestimuleerd werd door alles dat in de buurt kwam, of het nu een bh was, beddenlakens,...meer lezen »»

De envelop DEEL14
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door kittykat.

DEEL 14 - Naast de auto van Donatien moest Esther haar jas weer uittrekken. Naakt, met een vibrerende buttplug in haar kont en een actief tril-ei zoemend tegen haar baarmoederopening ging ze zitten. 'Tieten naar voren, benen zo wijd mogelijk uit elkaar, zodat iedereen je nieuwe clitring kan bewonderen,' beval...meer lezen »»

De envelop DEEL13
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door kittykat.

DEEL 13 - Terwijl de zon met de bomen een schaduwspel speelde op de dunne gordijnen van haar hotelkamer, werd Esther glimlachend, maar met vreemde gevoelens wakker uit een slaap vol dromen en turbulente beelden. Zodra ze haar ogen geopend had en het weinig inspirerende lampje aan het plafond zag hangen, realiseerde...meer lezen »»

sex
De envelop DEEL12
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door kittykat.

DEEL 12 - Esther volgde Donatien de lift in. Ze rilde een beetje, niet omdat ze het koud had, maar vanwege het aanhoudende, lichte getril van een elektrisch ei dat, door Donatien bediend, haar binnenste langzaam in een telkens heftiger opwinding aan het brengen was. Naakt onder haar elegante regenjas, met slechts...meer lezen »»

De envelop DEEL11
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door kittykat.

DEEL 11 - De volgende middag postte Esther een beetje onopvallend bij de ingang van de flat aan de overkant. Omdat het gebouw in ontwerp identiek was aan haar eigen flat, wist ze precies waar ze moest gaan staan zonder al teveel op te vallen. Al vrij snel kwam er een oud mannetje binnen en opende de hoofddeur,...meer lezen »»

De envelop DEEL10
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door kittykat.

DEEL 10 - De volgende ochtend lag er weer eens een grote envelop in haar brievenbus. Esther rende naar boven en ritste hem open. Eén foto zat er in, en een begeleidende brief. Terwijl ze aan haar nu toch echt jeukende venusheuvelstoppeltjes krabde, las ze: "Lieve Esther. Je hebt geen idee hoe we genoten hebben...meer lezen »»

De envelop DEEL9
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door kittykat.

DEEL 9 - Na een half uurtje ging de telefoon. Esther had zich juist afgedroogd en stond met één been in haar slip. 'Hoe vond je de geschenken?' Esther zei niets. 'Heb je samen met de jongen naar de foto's gekeken? Wat ging er door je heen?' 'Schaamte,' gaf Esther toe. 'Mooi. Ik vermoed dat jij helemaal...meer lezen »»

De envelop DEEL8
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door kittykat.

DEEL 8 - Esther hoorde de deur dichtvallen en draaide zich nog een keer om. Het was zes uur, Tom was onderweg naar Schiphol. Donatien had haar de hele dag met rust gelaten en eindelijk had ze lekker kunnen doorwerken. Vier opdrachten lagen op voltooiing te wachten en met dubbele ijver had ze erop los getikt...meer lezen »»

sex
De envelop DEEL7
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door kittykat.

DEEL 7 - Tom zou rond vijf uur thuiskomen, dus om kwart voor vijf klapte Esther haar computer dicht en liep naar binnen. Haar arme, met een vilein, lustopwekkend goedje ingesmeerde kutje brandde en schreeuwde om verlossing, maar ze had zich beheerst. Dat was trouwens niet zo heroïsch als het klonk, want ze had...meer lezen »»

De envelop DEEL6
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door kittykat.

DEEL 6 - De middag was nog jong, maar Esther had die dag al veel meegemaakt. Telkens weer voelde ze aan haar linkerborst, waar een getatoeëerde freak die ochtend een tepelringetje doorheen geslagen had. Zij, die altijd zo zorgvuldig op haar lichaam geweest was, dat ze nog geen gaatje in haar oorlel had willen...meer lezen »»

De envelop DEEL5
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door kittykat.

DEEL 5 - De volgende dag begon in een hoger tempo dan normaal. Nauwelijks was Tom naar zijn werk vertrokken, of de telefoon ging en Donatien was klaar om zijn instructies te geven. Esther moest met de auto naar een adresje aan de andere kant van de stad gaan. Ze diende zich rond half twaalf met het ringetje te...meer lezen »»

De envelop DEEL4
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door kittykat.

DEEL 4 - Het hele weekend was een lome, geile roes geworden. Esther had al begrepen dat Donatien niet de bedoeling had haar te storen als ze met Tom was en had volledig geprofiteerd van haar kortstondige vrijheid. Ze waren uiteindelijk toch maar niet naar het naaktstrand gegaan, daar was Tom nog te bedeesd voor,...meer lezen »»

De envelop DEEL3
Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op door kittykat.

DEEL 3 - De volgende ochtend, terwijl Tom al naar zijn werk toe was en Esther zich opmaakte om boodschappen te gaan doen en haar postbus te legen, klonk de bekende ringtone. Ze klapte het toestel open maar zei niets. 'Goedemorgen, lieverd.' Esther keek blind naar buiten en schudde haar hoofd langzaam maar beslist....meer lezen »»

sex