Lamya 33 jaar
Avontuurlijke Marokkaanse met grote borsten zoekt man voor harde seks!
Hoi, Ik ben een Avontuurlijke Marokkaanse en ik ben een behoorlijk wilde meid. Ik heb mooie grote borsten en ik hou van keiharde seks! Wie neemt mij hard?

homo pornoverhalen

Ik kom alleen de pizza bezorgen
Categorie: homo   Toegevoegd op door BambiGreenEyes.

Twintig, werkeloos en zeker in deze tijd niet makkelijk een baan te vinden en mijn ouders zijn niet makkelijk en dus het internet afzoeken en wat kranten voor een baan. Baantjes waar ik eerder niet aangedacht had die hadden nu ook wel mijn aandacht en dus viel mijn oog op een advertentie van een pizzeria, gevraagd...meer lezen »»

Zijn eerste keer
Categorie: homo   Toegevoegd op door kleineengel.

Ik heet Rob en ben een blonde jongen van 22 jaar 1,87, 81 kg en gespierd en zie er goed uit. Het begon toen ik een nieuwe TV ging kopen in de winkel werd ik geholpen door een Marokkaanse jongen, die ik herkende als de jongen die bij mij de krant bezorgde. Dat vertelde ik hem ook en hij zei ja maar nu help ik hier...meer lezen »»

Mijn inwijding
Categorie: homo   Toegevoegd op door Brittie.

Het begon op school jan zat naast me tijdens dia voorstelling in het donker klikte de dias voorbij plots legde jan zijn hand op mijn broek ik rilde van de spanning en durfde niets te zegen hij opende de knopen en haalde mijn lul buiten hij trok op en neer hij pakte mjn hand en legde hem opzijn reeds naakte...meer lezen »»

Arm jochie
Categorie: homo   Toegevoegd op door eigenwijsje.

Arm jochie. Hallo ik ben Roy een neger van 42jr, ben 195 lang, weeg 85kg. Omdat ik 3 keer per week train heb ik een erg gespierd lijf. Ook ben ik heel groot geschapen; stijf is mijn lul 25/8cm. Dat is dikker dan je pols en zo lang als een flinke komkommer. Ik ben erg dominant, potent en ik zoek een jonge slanke...meer lezen »»

Vissen met een rare hengel
Categorie: homo   Toegevoegd op door KgeilK.

Zondagmiddag ik pakte mijn viskoffer, hengel en schepnet en fietste naar mijn favoriete visstek. In een rustig bosrijk gebied zat ik even later aan de kant van een meertje en gooide mijn hengel uit. Na een half uurtje naar die toch wel stille dobber te hebben gekeken begon ik de hoop op te geven. Ik ging achterover...meer lezen »»

sex
Wat hij verdiende
Categorie: homo   Toegevoegd op door kleineengel.

Hij was pas zeventien geworden maar wist al jaren dat hij op mannen viel en hij fantaseerde al lang over seks met stoere kerels. Gespierde dominante mannen met enorme pikken die hem er flink van langs gaven. Hoe t zou voelen als zo'n man hem met zijn grote pik in zijn kontje zou neuken. In zijn dromen...meer lezen »»

De sexbioscoop
Categorie: homo   Toegevoegd op door kleineengel.

Twee maanden geleden stuitte ik tijdens het surfen op een site van een sexbioscoop bij mij in de buurt. Vooral het forum trok mijn aandacht, er stonden veel geile belevenissen op. De bioscoop bestond uit een hetero en een homo filmzaal, daarnaast was er een darkroom en een relaxruimte met een groot bed. Die avond...meer lezen »»

Mijn geile buurjongen
Categorie: homo   Toegevoegd op door kleineengel.

Mijn overbuurjongen van 17 jaar ziet er zo geil uit dat iedere keer als ik hem zie al een halve erectie krijg. Hij is nog al gewild bij de meiden, blonde krullen, knappe smoel en een broek die steeds maar weer halverwege zijn billen zakt. Met die meiden blijft hij buiten kwekken. Maar als zijn schoolvrienden...meer lezen »»

De pizza bezorger
Categorie: homo   Toegevoegd op door rollercoaster.

Sven Vrijdagavond. Eindelijk weekend! Ik was laat thuis en had zoals de rest van de week weer overgewerkt. Ik had geen zin om te koken dus besloot ik voor die avond pizza te bestellen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik liep nog in m’n kantoorkleding door het huis dat er werd aangebeld. Dat was snel vandaag; binnen...meer lezen »»

Geilen met de schoonduikleraar
Categorie: homo   Toegevoegd op door rollercoaster.

Het wasvrijdagavond en ik was al ruimschoots op tijd en ging dus alvast oefenen. En stiekem keek ik ook naar andere jongens die achter meisjes aan gingen. Ik fantaseerde vaak over hoe het zou zijn om het in een kleedhokje of zo te doen. En dan vooral met mijn schoon duikleraar. Wat was hij een lekkere man. We...meer lezen »»

sex
Met de trein naar de kust
Categorie: homo   Toegevoegd op door kleineengel.

Ik herinner het me alsof het gisteren gebeurde. Een paar jaren geleden en toch héél vers in mijn geheugen. Op een mooie zomerse morgen stond ik vroeg op zoals gepland. Rond 7.45 uur stond ik in het Centraal Station te te wachten op perron 5 naar de trein die ons naar de kust zou brengen. Het was lang geleden...meer lezen »»

Mijn eerste keer in de sauna
Categorie: homo   Toegevoegd op door rollercoaster.

Hallo mijn naam is Robert, ik ben 19 jaar en ik studeer en woon in Amsterdam. Vlak bij mijn huis is één sportcentrum waar je onder andere kunt zwemmen, fitnessen en squashen. Ik ga daar vaak met een vriend van me squashen om even alle agressie eruit te rammen en goed te zweten. Vaak gaan we rond een uurtje of...meer lezen »»

Goedemorgen Karin je man is Homo
Categorie: homo   Toegevoegd op door kleineengel.

Voor jou vindt ik het natuurlijk hartstikke lullig dat je dat nu moet horen. Maar ik vindt het eigenlijk hartstikke leuk om iemand die zich altijd extreem stoer en macho gedraagt zo te ontmaskeren. Vorige week toen we samen bij jullie bezig waren om dat prachtige nieuwe flatscreen in jullie slaapkamer te...meer lezen »»

Sex met een jonge jongen
Categorie: homo   Toegevoegd op door rollercoaster.

Een echt gebeurde belevenis in voorjaar 2008. Ik kwam uit nieuwgierigheid ook wel een in een gay bios. Er waren in amsterdam toen nog niet zoveel. Het leek mij toen wel een leuk om eens een mannenpik te betasten en te pijpen, want het waren toch erg geile filpjes van jongen jongens onder mekaar (jaar op 18-20)...meer lezen »»

Mijn homo ervaring met mijn beste vriend
Categorie: homo   Toegevoegd op door rollercoaster.

Enkele jaren geleden toen ik 16 was, hebben een ouwe schoolvriend en ik elkaar lekker verwend. We hadden allebei geen vriendinnen en waren toch opgewonden. We keken elkaar aan, en hadden dezelfde gevoelens. We wouden wel eens weten wat pijpen was en hoe dat voelde. Hij begon mij eerst te pijpen, en ik hem daarna....meer lezen »»

sex
Met de tent op reis
Categorie: homo   Toegevoegd op door rollercoaster.

Bart en Jan hadden besloten om na de examens het college samen te gaan kamperen. Beiden waren 17 jaar en al enkele jaren goed bevriend. Ze trokken samen naar een gezellige camping in de buurt van Nice. De eerste avond op de camping hadden ze lekker gekookt en een heerlijk flesje wijn gedronken. Ze maakten plannen...meer lezen »»

Lekker sexen met geile Marcel
Categorie: homo   Toegevoegd op door brenniebunz.

Iedere dinsdag middag, als ik niet hoefde te werken ging ik lekker zwemmem, in het dorp was een oud sportfondsbad, ietwat vervallen, maar ik had er goede jeugd herinneringen aan. Hier was ik tegen mijn eerste grote liefde opgelopen en had ook als puber de eerste kutjes gevoeld bij de meisjes, toen ik later meer...meer lezen »»

Liefde op grote hoogte
Categorie: homo   Toegevoegd op door rollercoaster.

Het was Donderdag 25 augustus en ik moest de volgende dag werken. Ik ging voor het eerst vliegen en kon dan eindelijk mijn knappe collega weer zien. Het was al weer 10 dagen geleden dat ik hem had gezien en ik verheugde me er erg op. Ik liep om 23:04 naar boven om me klaar te maken, om naar bed te gaan. Ik liep...meer lezen »»

Lekker ding
Categorie: homo   Toegevoegd op door rollercoaster.

Het was 11 uur s'ochtends toen ik met een keiharde lul wakker werd. Ik begon mezelf maar te rukken want ik was toch al geil, toen ik na 20 minuten klaar kwam ging ik ontbijten. Toen ik beneden kwam zag ik daar R. zitten hij was de vriend van mijn zus maar wel een ontzettend lekker ding. Opeens keek hij mij aan...meer lezen »»

De krantenjongen
Categorie: homo   Toegevoegd op door rollercoaster.

Ik had een warm bad genomen en zat nu in m'n nakie op het berenvel lekker voor de snorrende gashaard.De gordijnen waren zorgvuldig gesloten en ik hoorde af en toe huiverend het gegier van de wind, die met windkracht acht de natte sneeuw door de straten joeg. Ik trakteerde mezelf op 'n flinke scheut cognac in m'n...meer lezen »»

sex