Nashida 23 jaar
Vrolijk Marokkaans meisje wil leuke jongens en mannen leren kennen!
Ik wil graag leuke jongens, mannen ontmoeten en leren kennen. Lijkt me leuk om samen een keer naar de bioscoop te gaan of op terrasje wat te gaan drinken.

Mijn lekkere dikke schoonzuster!
Categorie: dikkewijven   Toegevoegd op donderdag 6 oktober 2016 door Fatzo.

Het begon afgelopen zomer toen ik bij mijn schoonzus wat dingen in huis zou doen. Ik kwam om 0800 aan en belde ze was nog niet uit bed na een paar minuten ging de voordeur open en daar stond mijn schoonzus in haar ochtendjas. Ze had een rood gezicht en ik vroeg gaat het wel goed met je (omdat ze extreem dik is)....meer lezen »»

Dikke tiener wordt gedomineerd! [2]
Categorie: dikkewijven   Toegevoegd op donderdag 6 oktober 2016 door Fatzo.

Deel 2 - Dan ga ik over tot wat het wat dwingender werk, ik pak haar hoofd nu vast en beweeg mijn pik nog steeds in en uit haar mond in een iets strakker tempo. Ze maakt wat gorgelende geluiden en blijft ondertussen haar tieten goed ondersteunen. Ik besluit eens te kijken wat ze echt kan hebben en pak haar goed...meer lezen »»

Dikke tiener wordt gedomineerd! [1]
Categorie: dikkewijven   Toegevoegd op donderdag 6 oktober 2016 door Fatzo.

Deel 1 - Mijn dochter speelt al een aantal jaren volleybal en zit inmiddels in de A3. Vandaag speelde ze tegen een club uit de buurt. Lang niet altijd zijn de meiden die volleyballen aantrekkelijk, maar bij de tegenstander liep wel een heel lekker exemplaar rond. Ze was gewoon dik: grote tieten die flink op en...meer lezen »»

De dikke buurvrouw!
Categorie: dikkewijven   Toegevoegd op donderdag 6 oktober 2016 door Fatzo.

Mijn moeder ging verhuizen en ik moest alle spullen uit het huis opruimen. Onze voormalige buurvrouw had ik uitgenodigd om te zien of er nog spullen voor haar gading bij waren. Ze belde aan en haar machtige verschijning kwam door de deur naar binnen. Ze was inmiddels eind 50 en had nog steeds die geweldige grote...meer lezen »»

Mijn buurmeisjes! [3]
Categorie: incest   Toegevoegd op dinsdag 4 oktober 2016 door DirtyDaD.

Deel 3 - Twee dagen later staat Marije voor de deur met een echt nog jonge knul. Wel een lekker jong om zo te zien. Hoi jongelui zei ik, kom erin. We liepen naar de kamer en ik zag de lekkere beentjes onder het korte rokje uitsteken. Ze gingen naast elkaar op de bank zitten en ik zat tegenover haar. Ik kon net...meer lezen »»

Mijn buurmeisjes! [2]
Categorie: incest   Toegevoegd op dinsdag 4 oktober 2016 door DirtyDaD.

Deel 2 - Geil als boter voelde ik de warme urine over mijn gezicht en lijf vloeien en Marije gleed steeds makkelijker door deze natte boel. Mijn handen gingen langs Ankies benen omhoog ik pakte haar bovenbenen zachtjes beet en trok haar zachtjes naar beneden. Tot ik met mijn gezicht tegen dat natte kruis kon komen....meer lezen »»

Mijn buurmeisjes! [1]
Categorie: incest   Toegevoegd op dinsdag 4 oktober 2016 door DirtyDaD.

Deel 1 - Ik woonde in een klein dorp in Brabant en was net met pensioen. Ik genoot van het mooie leven ondanks dat mijn vrouw 5 jaar geleden gestorven was. Ik was gezegend met aan beide kanten leuke buren. Aan de ene kant een echtpaar van midden 50, waarvan de kinderen getrouwd waren en aan de andere kant een...meer lezen »»

Ontmaagd door moeder van mijn beste vriend!
Categorie: eerstekeer   Toegevoegd op dinsdag 4 oktober 2016 door CapsER.

Hallo, mijn naam is Casper en ik ben nu 18 jaar oud. En hier beschrijf ik het waargebeurde verhaal over mijn ontmaagding door Petra, de moeder van mijn beste vriend. Ik ben al jarenlang dikke vrienden met Sam, de zoon van Petra. We wonen bij elkaar in de straat, en ik kom vaak bij Sam over de vloer. Ik heb vroeger...meer lezen »»

Mijn nieuwe zusje!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op dinsdag 4 oktober 2016 door DirtyDaD.

Ik ben in een familie opgenomen toen ik 17 jaar was. Het is een lang verhaal hoe dit tot stand is gekomen en daar wil ik jullie ook absoluut niet mee gaan vervelen, maar mijn familie kon niet meer voor mij zorgen en daarnaast wilde ik daar door bepaalde problemen ook niet meer zijn. Een hoop gedoe en om een lang...meer lezen »»

Geile spanning in de familie! [1]
Categorie: familiesex   Toegevoegd op dinsdag 4 oktober 2016 door DirtyDaD.

Deel 1 - Rob, 22 jaar, 1.95, breed in de schouders [door de sportschool] smal in de heupen, kort zwart haar en een stoer uiterlijk met altijd een lach op zijn gezicht. Rob is gezegend met een pik van wel 25 centimeter en een doorsnee van een centimeter of 6. Als hij in de sportschool kwam keken de mensen altijd...meer lezen »»

Een geil triootje op kantoor!
Categorie: ophetwerk   Toegevoegd op dinsdag 4 oktober 2016 door Wennepen.

Een tijdje geleden kwam ik op een kantoor. Ik moest wat zaken regelen en toen ik naar de juiste persoon liep kwam ik langs een paar kantoren lopen. Automatisch en zo nieuwsgierig als ik ben werp ik altijd even een blik naar binnen. In 1 van de kantoren zag ik een vrij aantrekkelijke man zitten. Toevallig keek...meer lezen »»

Bijles van mijn lerares Nederlands!
Categorie: rijpewijven   Toegevoegd op zondag 2 oktober 2016 door Jonas.

Ik ben Jonas een normale jongen van 18, bijna 19 jaar. Ik ben relatief breed gebouwd maar daarvoor moet ik geen moeite doen ik sport of fitness niet. Op school zit ik nog steeds in het 6de middelbaar, ik moet mijn laatste jaar overdoen. Ik ben tegenover de leerkrachten een zeer vriendelijke jongen, ik werk actief...meer lezen »»

Grasmaaien bij de buren!
Categorie: rijpewijven   Toegevoegd op zondag 2 oktober 2016 door Jonas.

Hey! Ik ben Jonas. Ik ben een sportieve man van 18 jaar. Een paar maand geleden is het huis naast ons verkocht. Een hele tijd kwamen er werkmannen renoveren en zag ik vanuit mijn kamer dat er ook een zwembad in hun tuin werd geplaatst. Vorige maand trokken de nieuwe eigenaars erin. Het was een welgesteld koppel...meer lezen »»

De vonk slaat over!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op zondag 2 oktober 2016 door Wennepen.

Is het je ook wel eens overkomen? Iemand komt de kamer in en plotsklaps voel je de vonk overslaat naar een andere persoon. Dat is mij onlangs overkomen. Ik ben een jonge meid van 28 jaar en alweer jaren gelukkig met mijn vriend en we hebben een kind samen. Hij is 45 en was ook alweer 10 jaar samen met dezelfde...meer lezen »»

Mijn kleine buurmeisje! [3]
Categorie: incest   Toegevoegd op zondag 2 oktober 2016 door grotelul-XL.

Inmiddels is mijn buurmeisje een echte lekkere meid van 17 jaar, alle vormen beginnen zich goed te tonen, een strak dun lichaam met een heerlijk klein kontje en nog steeds een mooi tienerkutje, haar borsten zijn een volle b cup, een kleine c zoals ze het zelf zegt. We hadden al even een tijdje niet geneukt, ze...meer lezen »»

Mijn kleine buurmeisje! [2]
Categorie: incest   Toegevoegd op zondag 2 oktober 2016 door grotelul-XL.

Deel 2 - In mijn eerste deel schreef ik hoe ik met het geile jonge buurmeisje in contact kwam en eindelijk ook neukte, we hebben dat zeker nog vaker gedaan, maar de tijd dat we begonnen te experimenteren met standjes en wat ruwere sex begon pas jaren later. 2 jaar later toen zij 16 was en nog een paar dagen was...meer lezen »»

Mijn kleine buurmeisje! [1]
Categorie: incest   Toegevoegd op zondag 2 oktober 2016 door grotelul-XL.

Deel 1 - Ik woon al een tijdje op mezelf en ik had al kennis gemaakt met de buren, ik had hen dochter al eens gezien maar nog nooit echt contact mee gehad. Ze leek een jaar of 15 maar ik had er eigenlijk geen aandacht voor, ikzelf ben namelijk 25 jaar. Tot aan de zomer heb ik weinig van haar vernomen, totdat de...meer lezen »»

Zou een paardenlul ook in mijn strakke kutje passen?
Categorie: dierensex   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door Jannet.

Het was zaterdag. De dag dat ik altijd paardrijd. Mijn paardrijlerares zei in het begin van de les dat ze eerder weg moest, omdat ze iets met de hypotheek moest regelen. Dus nadat wij de paarden hadden geborsteld en een tijdje aan het paardrijden waren, zei ze dat ze weg moest. Vanwege het winterweer was ik het...meer lezen »»

Verkracht en misbruikt door mijn tante!
Categorie: verkrachting   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door DirtyDaD.

Ik was altijd bang voor vrouwen geweest, ik vond het maar enge wezens, seks daar had ik nog nooit gehad toen dit verhaal zich afspeelde. Het lijkt een droom voor iedere jongen maar in werkelijkheid is het veel minder leuk om misbruikt te worden door een vrouw, laat staan door twee vrouwen. Ik was 18 jaar toen...meer lezen »»

Betrapt door de buurman bij het zonnebaden!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door AdeleX.

Het is donderdag 8 september 2016 waar ik over schrijf, het was een heerlijke zonnige en warme dag. Het geluk heb ik dat ik maar halve dagen werk, en dus die dag lekker om kwart over twaalf thuis was, en ik had me voorgenomen om lekker te gaan zonnen in de tuin hier. Overigens ben ik Adele, een 39-jarige getrouwde...meer lezen »»