• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dikkewijven
• dominant• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting
• familiesex• fantasie• fetish• gangbang• gigolo• gluren• groepsex
• gynaecologie• hardcore• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial
• kalekutjes• lesbo• lilliputters• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul
• moslimseks• negerinnen• omasex• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk
• oudereman• partnerruil• pervers• pijpen• plassex• poepsex• rijpewijven
• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen• slavin• sm• spanking
• speeltjes• squirting• tieners• torture• transsexueel• travestie• trio
• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vingeren• vreemdgaan• vuistneuken• webcam
• zwanger


Dhuha 26 jaar
Pakistaans sletje wil graag een keertje een trio met twee hete mannen.
Ik, een Pakistaans sletje zoek twee mannen die mij een keertje met zijn tweeen willen nemen. Lijkt mij supergeil om mee te maken. Geile heren kom maar op!!

Lerares geeft bijles aan mooie jongen!
Categorie: amateurs   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 21:30 door AngelaX.

Met het eindexamen voor de deur besloot ik een van mijn leerlingen bij mij thuis bijlessen te geven, omdat hij enige achterstand had opgelopen. Hij kwam op woensdagmiddag. Het was warm en ik had een dun katoenen jurkje aangetrokken met daaronder alleen een slipje. Ik gaf hem een paar opdrachten en terwijl hij...meer lezen »»

Gepijpt door mijn lerares Duits!
Categorie: amateurs   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 21:28 door LaurensX.

De school was weer opnieuw begonnen en er waren weer een paar nieuwe leraren en leraressen bijgekomen. We hadden Duits en daar hadden we een nieuwe lerares voor die zag er heel goed uit ze had blond haar een stevige kont en grote en mooi gevormde borsten. Op een dag had ik bijles van haar en ze zat me uit te leggen...meer lezen »»

Meisje wordt geneukt door haar leraar!
Categorie: incest   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 15:04 door KimberlyX.

Chantal’s laatste dag op de HAVO Mijn naam is Chantal. Ik ben net klaar met de Havo. Ik ben een wat verlegen meisje. Ik flirt wel vaak met jongens maar durf verder niet zo veel. Mijn verhaal gaat over het examenfeest. De dag van het eindfeest voor de laatste examens was mijn outcomming. Het begon al in de middag....meer lezen »»

Voor de eerste keer anaal genomen!
Categorie: anaal   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 15:02 door Wennepen.

Marcella, een mooie meid van 20 jaar, studeerde in de stad. Haar twee jaar jongere en even knappe zus Priscilla zat nu nog op de middelbare school, maar als die aan het einde van het lopend schooljaar haar diploma behaalde, wilde die ook gaan studeren. Priscilla wist alleen nog niet welke studierichting ze zou...meer lezen »»

Mijn stiekeme bisexuele fantasie!
Categorie: bisex   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 15:00 door LaurensX.

Ik kwam de kamer binnen en zag dat m'n kamergenoot lag te slapen. Ik ging aan m'n bureau zitten en begon met m'n computer te werken. Terwijl ik aan het typen was, zag ik hem woelen in z'n bed. Het gebeurt wel vaker dat een jongeman ligt te woelen tijdens z'n slaap. Toen hij begon in z'n slaap te praten en te kreunen...meer lezen »»

Wekelijkse sex met getrouwde celliste!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 10:37 door WilliamX.

Elke zaterdag ging ik naar Bieke. Bieke is een celliste en speelde in het orkest van Vlaanderen. Ze woonde niet ver, ongeveer 10 km. Haar man moest les geven zaterdag voormiddag dus was ze alleen. Die man was trouwens een zak, hoorde ik, een dronkaard, niet vriendelijk, zij moest alles doen thuis en zij moest...meer lezen »»

Mijn sexuele ervaringen opgebiecht!
Categorie: incest   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 10:32 door DirtyDaD.

Ik ben nu over de 60 en heb nog steeds een flinke stijve. Het begon denk ik toen ik een jaar of 14 was. Het was zo zomer 1945 of 1946, daar ben ik van af. Ik woonde in Rotterdam-Zuid bij de Maashaven. In de Waalhaven werd zand opgespoten voor pier 2. Het moet dus 1946 of misschien wel 1947 geweest zijn. Met een...meer lezen »»

Mijn eerste biseks ervaring!
Categorie: bisex   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 10:27 door KimberlyX.

Het gebeurde allemaal drie jaar geleden, toen mijn beste vriendin Cindy bij me bleef slapen. We waren die avond uitgeweest in Maastricht en hadden aardig wat gedronken. We waren aardig aangeschoten, dus we gingen gelijk naar boven, om te gaan slapen. Ik heb een slaapbank, die als je die uitklapt een twee persoonsbed...meer lezen »»

Sex met mijn bloedgeile buurvrouw!
Categorie: amateurs   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 10:26 door WilliamX.

Enkele jaren geleden had ik een aanvaring met de buren naast ons. De buurvrouw (Fiona) lag regelmatig naakt te zonnen, en vanuit het raam van onze slaapkamer hadden wij daar vrij zicht op. Ik werkte regelmatig thuis en kon het niet nalaten om zo nu en dan even een blik op haar te werpen. Toen onze tuin eindelijk...meer lezen »»

Het meisje van de beveiliging!
Categorie: lesbo   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 10:25 door AngelaX.

Laat ik mij eerst even voorstellen. Ik ben Karin, ik ben 23 jaar heb blond haar, blauwe ogen en ik mag zeggen geen onaardig figuur. En ik hou niet zo erg van jongens maar dat vind ik geen probleem. Ik werk op een groot kantoor. Voordat je bij mij op het werk naar binnen kan moet je eerst een pasje laten zien...meer lezen »»

Mijn geile buurvrouw Betty!
Categorie: amateurs   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 10:19 door Wennepen.

Drie deuren verder woont Betty, een vrouw van half de vijftig. Ze woont alleen. Jaren geleden is ze gescheiden en haar enige zoon is ook al een paar jaar de deur uit. Betty is een schat van een vrouw. Altijd heeft ze tijd voor een vriendelijk praatje. Bovendien ziet ze er heel goed uit. Een paar mooie benen, een...meer lezen »»

Betrapt en gestraft!
Categorie: fantasie   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 10:16 door Geilstel026.

Al enige tijd ben ik van plan mijn ervaringen aan het Internet toe te vertrouwen. Tot op heden is het er telkens niet van gekomen. Aangezien ik jullie zo snel mogelijk van mijn laatste avonturen op de hoogte wil brengen zal ik de introductie tot het minimum beperken. Aan dit verhaal gaan namelijk veelvoudige andere...meer lezen »»

Triootje met mijn vrouw en haar vriendin!
Categorie: trio   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 09:48 door AngelaX.

Het was op een zaterdagavond in april, ik moest aan het werk terwijl onverwacht bezoek hadden gekregen van Chantal een vriendin van ons. Om 22.00 uur ging ik naar mijn werk en bleef Chantal nog even gezellig bij mijn vriendin. Toen ik op mijn werk aan kwam bleek dat ik overbodig was omdat er al een aantal collega's...meer lezen »»

Ik betrapte mijn vrouw met een andere vrouw!
Categorie: lesbo   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 09:45 door Dr.Laurens.

Het zijn altijd van die dingen die je niet verwacht. Je leest het wel eens, en dan denk je: zo gaat het in werkelijkheid natuurlijk nooit. Maar de werkelijkheid klopt soms heel aardig met een verhaal en het leven is vaak een clichι. Dus betrapte ik mijn vrouw toen ik een keertje eerder thuiskwam van mijn werk...meer lezen »»

Sex met de beste vriend van mijn man!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 09:44 door Wennepen.

Het was een warme zomer en mijn man was voor een week weg naar Praag, hij zou die avond thuiskomen en terwijl ik lag te zonnen dacht ik daaraan en werd er opgewonden van. Half in een roes vingerde ik mezelf en toen kwam Fikkie ons kleine tekkel ineens tussen mijn benen en begon me te likken. Ik schrok eerst maar...meer lezen »»

Babysitten met bloedgeile beloning!
Categorie: incest   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 09:35 door DirtyDaD.

Het was weer zo ver. Ik moest weer eens op Jeroen passen. De 11-jarige zoon van de kennissen van mijn ouders. Ik was een jongen van net 15 jaar. Onze beide ouders zouden uit eten gaan. Ik kwam om 19:00 uur aan de deur en werd binnengelaten door Marion, de moeder van Jeroen. Ze zag er vandaag weer mooi uit. Helemaal...meer lezen »»

Opa van 76 neukt stage loopster
Categorie: bejaardensex   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 09:12 door Wennepen.

In de 3 maanden dat ik stage liep in het verzorgingstehuis heb ik al best veel mee gemaakt. Het schijnt normaal te zijn, dat wanneer mensen een beetje gaan dementeren, dat ze dan gedrag gaan vertonen waar ze vroeger niet aan moesten denken. Sommige mensen worden veel liever of juist heel agressief , maar er zijn...meer lezen »»

Geneukt door geile behanger!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 09:12 door Wennepen.

Na het nieuws op de televisie gingen Beppie en Tonny naar de slaapkamer om zich uit te kleden. Met geile ogen keek Beppie naar de geslachtsdelen van haar man. Hij ging op het bed liggen en zij greep meteen zijn lul beet. Het orgaan verkeerde nog in slappe toestand maar daar had Beppie geen probleem mee. Haar vingers...meer lezen »»

Begluurd tijdens het vingeren!
Categorie: incest   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 09:11 door Wennepen.

Ik had pas door dat ik begluurd werd, toen het veel te laat was. Ik zat aan de kant van de rivier, naar mijn idee goed verborgen voor iedereen,met een sexboekje in mijn ene hand en mijn andere hand in mijn broekje. Het sexboekje had ik gevonden een eindje terug en nieuwsgierig als ik was, had ik een stil plekje...meer lezen »»

Met je geile befbekkie!
Categorie: cybersex   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 09:09 door Judith93.

Jij je vriendin, ik mijn vriendje.... en toch trokken we elkaar zo aan tijdens steeds heter wordende mailtjes via internet. We maakten elkaar helemaal gek met onze fantasieλn, onze wilde dromen, en onze gigantisch geile buien, dat we besloten hebben af te spreken voor een lang wild seksweekend.Op je site zag ik...meer lezen »»

• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dikkewijven
• dominant• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting
• familiesex• fantasie• fetish• gangbang• gigolo• gluren• groepsex
• gynaecologie• hardcore• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial
• kalekutjes• lesbo• lilliputters• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul
• moslimseks• negerinnen• omasex• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk
• oudereman• partnerruil• pervers• pijpen• plassex• poepsex• rijpewijven
• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen• slavin• sm• spanking
• speeltjes• squirting• tieners• torture• transsexueel• travestie• trio
• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vingeren• vreemdgaan• vuistneuken• webcam
• zwanger