• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dikkewijven
• dominant• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting
• familiesex• fantasie• fetish• gangbang• gigolo• gluren• groepsex
• gynaecologie• hardcore• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial
• kalekutjes• lesbo• lilliputters• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul
• moslimseks• negerinnen• omasex• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk
• oudereman• partnerruil• pervers• pijpen• plassex• poepsex• rijpewijven
• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen• slavin• sm• spanking
• speeltjes• squirting• tieners• torture• transsexueel• travestie• trio
• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vingeren• vreemdgaan• vuistneuken• webcam
• zwanger


Nashida 23 jaar
Vrolijk Marokkaans meisje wil leuke jongens en mannen leren kennen!
Ik wil graag leuke jongens, mannen ontmoeten en leren kennen. Lijkt me leuk om samen een keer naar de bioscoop te gaan of op terrasje wat te gaan drinken.

Cynthia word geneukt door 6 mannen tegelijk!
Categorie: gangbang   Toegevoegd op donderdag 24 april 2008 12:35 door Wennepen.

Je hebt zo van die mensen, die een heel markant gezicht hebben. Je hebt ook vrouwen, die een heel knap gezicht hebben. En Cynthia was een meid, die beide had en derhalve een super kanjer was. En behalve een bijzonder mooi gezicht had ze ook nog eens een haast perfect figuur en ze was geliefd bij alle mannen. Als...meer lezen »»

3 geile meiden op avontuur!
Categorie: trio   Toegevoegd op woensdag 23 april 2008 23:01 door LaurensX.

Roel de portier stond op wacht. Hij had de opdracht gekregen om drie jonge dames rond de twintig jaar te verwelkomen .De namen wist hij al, maar hoe ze er uit zouden zien nog niet. Een paar minuten later kwam er een taxi aangereden en stapten er drie ontzettend mooie meiden uit. "Zo wat een stukken" dacht hij...meer lezen »»

Drie geile collega's!
Categorie: trio   Toegevoegd op woensdag 23 april 2008 22:57 door LaurensX.

We, dat zijn Henk en ik, werken al sinds jaar en dag op de afdeling betalings- verkeer van een middelgroot bedrijf. We kunnen het altijd uitstekend met elkaar vinden en hadden beiden dezelfde soort humor. Vooral de dames op ons bedrijf namen we er graag tussen en we bedienden ons dan vaak van seksistische opmerkingen...meer lezen »»

Op haar 14de in de gevangenis!
Categorie: verkrachting   Toegevoegd op woensdag 23 april 2008 door LaurensX.

Daar zat ze dan, 14 jaar oud, in de vrouwenvleugel. Ze had haar rokje nog aan, het reikte tot net boven haar knietjes, er stonden diverse bloemen op afgebeeld. Verder had ze haar blauwe vestje aan. Jennie had halflang blond haar, met blauwe ogen, ze was erg knap. Bovendien had ze haar knalrode lippenstift op,...meer lezen »»

Sex avontuurtje in de bioscoop!
Categorie: tieners   Toegevoegd op woensdag 23 april 2008 18:00 door WilliamX.

Ik had een leuk meisje leren kennen; Debby heette ze. Donker haar, bruine ogen, niet al te groot van stuk en een prachtfiguurtje, geheel mijn type. We gingen al zo’n twee maanden uit, maar verder dan de eerste zoen was ik nog niet gekomen. Het lukte maar niet om haar voor meer warm te krijgen. Ik had een plan...meer lezen »»

Biljarten met mijn korte keu!
Categorie: trio   Toegevoegd op woensdag 23 april 2008 17:56 door WilliamX.

Vreemd hoe het gebrek aan sigaretten je in een avontuur kan storten. Op zondagochtend ga ik met Louis en Charel biljarten. Tegen de middag stop ik er gewoonlijk mee, omdat ik op televisie de voetbalverslaggeving van de zaterdag gespeelde wedstrijden wil zien. Buiten het biljarten op zondag heb ik met die mannen...meer lezen »»

Kopen van een bikini eindigt in geil triootje!
Categorie: trio   Toegevoegd op woensdag 23 april 2008 17:54 door Wennepen.

De boetiek trok Jolanda geweldig aan. Ze ging naar een rek met bikini's en haalde er een doorschijnende dunne zwarte bikini uit. Verrukt over haar vondst hield Jolanda hem voor haar lichaam en bekeek zichzelf in de spiegel. Ze was tevreden met wat ze zag, dat was ze altijd als ze in de spiegel keek. Haar tieten...meer lezen »»

Cuckold door naaktfoto chantage!
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 21:49 door Cucky.

Gerard en Carolien hadden zich voorbereid op een erotisch avondje. De kinderen waren uit logeren en Carolien had zich voor de gelegenheid als een schoolmeisje verkleed. Een kort rood plooirokje, witte blouse en kousen. Ze hadden wat gedronken en elkaar hartstochtelijk gekust toen opeens de bel ging. Carolien bleef...meer lezen »»

Cuckold advertentie heeft succes!
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 21:48 door SissyBoy69.

Ik had min of meer de hoop al opgegeven, maar ik nam me voor om voor de laatste keer toch nog een advertentie te plaatsen. Nadat ik de advertentie geplaatst had kreeg ik al na 10 min de eerste reactie, ik keek er echt van op. De reactie was van een jong stel, zij was 23 hij 28 jaar, zelf ben ik 43. Ze waren net...meer lezen »»

Bijverdienste met sadomasochisme!
Categorie: bdsm   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 21:35 door LaurensX.

Wie dit het eerste naar voren heeft gebracht, wisten ze eigenlijk geen van tweeλn meer. Het was op een avond dat ze met goedkope wijn zichzelf bedronken en gierend van het lachen allerlei plannen smeedden om rijk te worden. Sonja en Ilse woonden bij elkaar op een flat, allebei studerend. Met de huur liepen ze...meer lezen »»

Bijstandsmoeder schrijft sollicitatiebrief!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 21:33 door LaurensX.

Mijn ex-schoonmoeder is al jaren lang een bijstandsmoedertje. In die jaren heeft ze mijn ex groot gebracht en sinds zij uit het huis was getrokken zou je denken dat ze misschien wel weer aan de slag wilde gaan maar nee hoor, ze vond het wel prima zo, profiteren van de werkende man en vrouw. Ik had, toen ik verkering...meer lezen »»

Anaal ontmaagd door een kaars!
Categorie: anaal   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 21:31 door Wennepen.

Ik was op een dag bij Romy thuis en we zaten samen op de bank een beetje te praten. ze is echt een hele leuke meid van 22 jaar. Ze vroeg mij ineens hoe oud ik was toen ik het voor het eerst deed. Ik antwoordde dat ik toen 17 was. Trek je wel eens vroeg ze me. En ik zij dat ik het nog wel eens deed. Mag ik het...meer lezen »»

Lerares geeft bijles aan mooie jongen!
Categorie: amateurs   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 21:30 door AngelaX.

Met het eindexamen voor de deur besloot ik een van mijn leerlingen bij mij thuis bijlessen te geven, omdat hij enige achterstand had opgelopen. Hij kwam op woensdagmiddag. Het was warm en ik had een dun katoenen jurkje aangetrokken met daaronder alleen een slipje. Ik gaf hem een paar opdrachten en terwijl hij...meer lezen »»

Gepijpt door mijn lerares Duits!
Categorie: amateurs   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 21:28 door LaurensX.

De school was weer opnieuw begonnen en er waren weer een paar nieuwe leraren en leraressen bijgekomen. We hadden Duits en daar hadden we een nieuwe lerares voor die zag er heel goed uit ze had blond haar een stevige kont en grote en mooi gevormde borsten. Op een dag had ik bijles van haar en ze zat me uit te leggen...meer lezen »»

Meisje wordt geneukt door haar leraar!
Categorie: incest   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 15:04 door KimberlyX.

Chantal’s laatste dag op de HAVO Mijn naam is Chantal. Ik ben net klaar met de Havo. Ik ben een wat verlegen meisje. Ik flirt wel vaak met jongens maar durf verder niet zo veel. Mijn verhaal gaat over het examenfeest. De dag van het eindfeest voor de laatste examens was mijn outcomming. Het begon al in de middag....meer lezen »»

Voor de eerste keer anaal genomen!
Categorie: anaal   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 15:02 door Wennepen.

Marcella, een mooie meid van 20 jaar, studeerde in de stad. Haar twee jaar jongere en even knappe zus Priscilla zat nu nog op de middelbare school, maar als die aan het einde van het lopend schooljaar haar diploma behaalde, wilde die ook gaan studeren. Priscilla wist alleen nog niet welke studierichting ze zou...meer lezen »»

Mijn stiekeme bisexuele fantasie!
Categorie: bisex   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 15:00 door LaurensX.

Ik kwam de kamer binnen en zag dat m'n kamergenoot lag te slapen. Ik ging aan m'n bureau zitten en begon met m'n computer te werken. Terwijl ik aan het typen was, zag ik hem woelen in z'n bed. Het gebeurt wel vaker dat een jongeman ligt te woelen tijdens z'n slaap. Toen hij begon in z'n slaap te praten en te kreunen...meer lezen »»

Wekelijkse sex met getrouwde celliste!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 10:37 door WilliamX.

Elke zaterdag ging ik naar Bieke. Bieke is een celliste en speelde in het orkest van Vlaanderen. Ze woonde niet ver, ongeveer 10 km. Haar man moest les geven zaterdag voormiddag dus was ze alleen. Die man was trouwens een zak, hoorde ik, een dronkaard, niet vriendelijk, zij moest alles doen thuis en zij moest...meer lezen »»

Mijn sexuele ervaringen opgebiecht!
Categorie: incest   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 10:32 door DirtyDaD.

Ik ben nu over de 60 en heb nog steeds een flinke stijve. Het begon denk ik toen ik een jaar of 14 was. Het was zo zomer 1945 of 1946, daar ben ik van af. Ik woonde in Rotterdam-Zuid bij de Maashaven. In de Waalhaven werd zand opgespoten voor pier 2. Het moet dus 1946 of misschien wel 1947 geweest zijn. Met een...meer lezen »»

Mijn eerste biseks ervaring!
Categorie: bisex   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 10:27 door KimberlyX.

Het gebeurde allemaal drie jaar geleden, toen mijn beste vriendin Cindy bij me bleef slapen. We waren die avond uitgeweest in Maastricht en hadden aardig wat gedronken. We waren aardig aangeschoten, dus we gingen gelijk naar boven, om te gaan slapen. Ik heb een slaapbank, die als je die uitklapt een twee persoonsbed...meer lezen »»

• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dikkewijven
• dominant• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting
• familiesex• fantasie• fetish• gangbang• gigolo• gluren• groepsex
• gynaecologie• hardcore• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial
• kalekutjes• lesbo• lilliputters• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul
• moslimseks• negerinnen• omasex• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk
• oudereman• partnerruil• pervers• pijpen• plassex• poepsex• rijpewijven
• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen• slavin• sm• spanking
• speeltjes• squirting• tieners• torture• transsexueel• travestie• trio
• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vingeren• vreemdgaan• vuistneuken• webcam
• zwanger