Nadwah 32 jaar
Exotische Marokkaanse wil dolgraag een leuke, spontane man ontmoeten!
Hallo daar heren! Ik ben een Exotische Marokkaanse buikdanseres en ben wel weer toe aan een nieuwe relatie. Dus leuke heren kom maar met een leuk voorstel.

Ik neukte zijn vrouw en haar man!
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op donderdag 2 november 2017 door Rukkertje.

Hallo, ik zal me als eerste even voorstellen. Ik ben Marco, een biseksuele “alleenstaande vader” van 45 jaar. Ik ben vrij dominant van aard 185 groot, redelijk breed, zwart/grijs gaar en blauwe ogen en ben vrij goed in het lezen van mensen. Dit verhaal speelde zich af in de zomer van 2017 toen ik met mijn...meer lezen »»

Betrapt met haar speeltjes!
Categorie: speeltjes   Toegevoegd op donderdag 2 november 2017 door LaurensX.

Tina wil zich na een warme en zweterig nacht lekker douchen. Ze staat met één been in haar slipje om die uit te trekken als haar mobieltje gaat. Ze heeft geen idee wie dat kan zijn, zo vroeg. Daarom reageert ze met “Hallo.” “Ja, hier Kees de klusjesman. Ik dacht dat we om 07.30 uur een afspraak hadden....meer lezen »»

Kleine buurmeisjes worden ouder en geil!
Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 20 september 2017 door Alexandra.

Al een aantal jaren woont er een heel aardig stel naast ons en ze hebben ook kinderen, een zoon en een dochter. En toen ze daar kwamen wonen was de dochter een lieve meid van net 14 jaar, maar inmiddels is het een kanjer van 18 jaar oud met een lichaam waar je haast van gaat kwijlen zo lekker. Ik kijk vaak heel...meer lezen »»

Op straat als SM slavin gebruikt en vernederd!
Categorie: vernedering   Toegevoegd op woensdag 20 september 2017 door slavIna.

Ik ben Ina en ik hou van SM. Als ik eraan denk dan wordt ik al helemaal wild. Vooral de dingen die men met mij doet om mij te vernederen, daar ben ik al helemaal dol op. Ik heb een vriend die mij als een soort van sexslaaf behandelt, zonder dat hij echt mijn meester is maar mij wel domineert. Een beetje moeilijk...meer lezen »»

Moeder schrikt van zoon zijn enorme lul!
Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 20 september 2017 door GeileLoes.

Annie was een mooie vrouw van veertig jaar en had een geweldig figuur geen grammetje vet teveel op haar lichaam en ze was gescheiden, ze had een zoon van net zeventien jaar oud Rick genaamd en ze deden erg veel dingen samen zo ook deze zaterdag middag, ze waren samen naar het winkelcentrum gegaan waar Annie wat...meer lezen »»

De ervaren loodgieter!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op woensdag 20 september 2017 door Suus1991.

Weer zo saaie regenachtige dag zag ik toen ik mijn man kuste bij de deur,hij ging zoals gewoonlijk elke dag om 6.00 uur naar zijn werk in de bouw, hij is stukadoor. Wij wonen sinds ons trouwen 5 jaar geleden in een mooie gerenoveerde woonboerderij in Zeeland die wij heel gunstig hadden kunnen kopen van de familie...meer lezen »»

Ontrouw met twee donkere mannen!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op woensdag 20 september 2017 door Brenniebunz.

Over mijn seksleven in mijn huwelijk van de afgelopen 23 jaar kan ik weinig spannends schrijven, mijn echtgenoot is een stabiele hard werkende man en goede vader voor onze twee kinderen van nu respectievelijk 21 en 18 jaar,maar mijn man is nooit seksueel super actief of geïnteresseerd geweest. Voor hem is rust...meer lezen »»

Mijn geile schoonmoeder word mijn minnares!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op woensdag 20 september 2017 door GeileLoes.

Het hierna beschreven gebeuren speelt zich af vanaf juni dit jaar, Emile is mijn naam ben een 32 jarige normale Nederlandse man. Getrouwd ben ik met Joyce, zij is 27 jaar, heel erg mooi slank gewoon een mooie vrouw. Al geruime tijd klaagde ze over pijn in haar onderrug en ging moeilijker lopen. Na diverse doktersbezoeken,...meer lezen »»

Mijn vrouw had al twee jaar een donkere lover!
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op maandag 28 augustus 2017 door Cucky.

Toen ik vorige week wakker werd was mijn vrouw zich al aan het aankleden. Manon werkt in de zorg en moet daarom regelmatig ook ’s ochtends vroeg of juist in de avond werken. We zijn al 22 jaar samen en ik ken haar al vanaf haar 18e. Ze is wat je noemt een brave huismoeder. Of althans, dat dacht ik… Enfin,...meer lezen »»

Huiswerk maken met mijn geile buurmeisje!
Categorie: tieners   Toegevoegd op maandag 28 augustus 2017 door Rukkertje.

Het nieuwe schooljaar was net drie weken geleden begonnen, de temperatuur buiten was nog goed, maar het was een beetje een druilerige zaterdagmiddag. Het was bewolkt en het leek er constant op dat het zou gaan regenen. Marco was gekleed in een bermuda sportbroek en een T-shirt in zijn kamer televisie aan het...meer lezen »»

Betrapt toen ik mijzelf klaar maakte! [2]
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op maandag 28 augustus 2017 door Juutje99.

[2] Nadat ik weer in de caravan was na het boodschappen doen voelde ik mij nog steeds heerlijk en ook wel redelijk geil nog. Geen idee had ik ervan hoe laat mijn man en kinderen thuis zouden zijn. De verleiding kon ik niet weerstaan om mijn jurkje uit te doen en naakt met mijn benen wijd op het bed te gaan liggen...meer lezen »»

Betrapt toen ik mijzelf klaar maakte! [1]
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op maandag 28 augustus 2017 door Juutje99.

[1] Mijn belevenis die ik vorige maand tijdens onze vakantie in Portugal beleefde was zo fantastisch dat ik besloten heb om het in verhaal vorm te plaatsen hier. Met mijn man en twee kinderen waren we met de caravan in Portugal op vakantie aan de kust. Een prima ruime camping hadden we en redelijk kort bij het...meer lezen »»

Het kappersbezoek wat vreselijk uit de hand liep!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op maandag 28 augustus 2017 door Juutje99.

De hier beschreven belevenis is al vijf maanden aan de gang dus ik begin bij het begin en is dus al enige tijd geleden. Maar eerst wie ben ik : Karina, een getrouwde vrouw van 38 jaar, mijn man en ik hebben geen kinderen. Hij is vertegenwoordiger en ik werk drie dagen per week op een kantoor, we hebben het niet...meer lezen »»

Betrapt door mijn man toen ik met buurman lag te neuken!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op maandag 28 augustus 2017 door GeileLoes.

Deze waargebeurde belevenis is mij enkele weken geleden overkomen en bracht een hele nieuwe situatie met zich mee. Maar ik zal bij het begin beginnen, mijn naam is Sabrina, een getrouwde vrouw van 39 ben ik en moeder van twee schoolgaande kinderen. Nog wel redelijk slank ben ik, na mijn bevallingen zijn mijn tieten...meer lezen »»

Met mijn oudere zus naar de vakantiefeesten!
Categorie: incest   Toegevoegd op maandag 28 augustus 2017 door GeileLoes.

Afgelopen vakantie waren er hier in de vlakbij gelegen stad vakantiefeesten, je kent dat wel, kermis, grote tent met allerlei optredens, kortom geweldig gezellig, heerlijk druk en lekker los gaan daar zeg maar. Overigens ik ben Calvin, 22 jaar, heb geen relatie, blond haar, en heb wel regelmatig vriendinnetjes...meer lezen »»

Ik laat mij neuken in de vrachtwagen!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op donderdag 6 juli 2017 door Kinky-Sloerie.

Mijn man en ik zijn wel echte truckliefhebbers. Bovendien is mijn man chauffeur van beroep en zijn vrachtwagen is ook wel zijn hobby, mede ingegeven door het enthousiasme van zijn baas en collega’s zijn hun auto’s rijkelijk voorzien van extra’s. Dus gaan we ook regelmatig naar truckers bijeenkomsten en ook...meer lezen »»

Ontmaagd door twee rijpe wijven!
Categorie: rijpewijven   Toegevoegd op donderdag 6 juli 2017 door WilliamXL.

Het is nu zo,n drie jaar geleden dat ik ontmaagd werd door twee rijpe dames. Zij wonen een paar straten verder op en ik mocht vroeger weleens met haar man mee in de vakantie en zo kwam ik daar over de vloer. Ik was bijna zeventien jaar en wel groot voor mijn leeftijd. Dina en Jose allebei in de veertig waren dikke...meer lezen »»

Mijn lieve geile schoonmoeder!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op donderdag 6 juli 2017 door WillyWanker.

Mijn lieve schoonmoeder (van negenenveertig jaar) is een prachtig wijf. Alleen jammer dat ze al negen jaar gescheiden is. Wij LENA en ik KEES vinden het zo zonde dat ze alleen is. Ze is een super geil vrouwtje maar ze heeft al die tijd geen kerel gehad. Zonde van haar leven. Mooi lijf en een lekker glad kutje. Die...meer lezen »»

Hoe mijn moeder bij mij in bed belandde!
Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 15 juni 2017 door WillyWanker.

Hetgeen ik met mijn moeder meemaakte speelde zich af ruim twee maanden geleden, ik Ferdi van 26 jaar logeer af en toe een aantal dagen bij mijn alleen wonende moeder. Vanwege mijn werk als beroepsmilitair woon ik een behoorlijk stuk van mijn geboortedorp vandaan. Aangezien ik single ben vind ik het wel leuk om...meer lezen »»

Hoe ik mijn schoondochter neukte!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op donderdag 15 juni 2017 door WillyWanker.

Deze bizarre waar gebeurde belevenis wil ik hier delen, mede omdat ik er met niemand over kan en mag praten. Mijn naam is Folkert, jawel uit het hoge Friesland, 49 jaar ben ik en al een aantal jaren gescheiden, best wel sportief ben ik dus slank en van anderen hoor ik wel dat er niets mis is met mij. Af en toe...meer lezen »»