• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dikkewijven
• dominant• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting
• familiesex• fantasie• fetish• gangbang• gigolo• gluren• groepsex
• gynaecologie• hardcore• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial
• kalekutjes• lesbo• lilliputters• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul
• moslimseks• negerinnen• omasex• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk
• oudereman• partnerruil• pervers• pijpen• plassex• poepsex• rijpewijven
• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen• slavin• sm• spanking
• speeltjes• squirting• tieners• torture• transsexueel• travestie• trio
• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vingeren• vreemdgaan• vuistneuken• webcam
• zwanger


Yafiah 23 jaar
Pakistaanse Brabo met betoverende ogen zoekt leuke jongen met zachte G
Hoi ik ben een Pakistaans meisje en praat met een zachte G, woon al mijn hele leven in Brabant en zoek nu een leuke Brabantse jongen voor een hete sexdate!

Hoofddoeksletje bruut genomen door haar vader!
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op dinsdag 9 mei 2017 door AngelaX.

Dit verhaal gaat over Aicha en haar belevenissen in een ogenschijnlijk keurige moslimfamilie. Aisha is een slimme intelligente Turkse jongedame die studeert aan de universiteit. Na een Islamitische opvoeding koos ze er zelf voor om sinds haar 17e een hoofddoek te dragen. Dit tot grote vreugde van haar ouders,...meer lezen »»

Ik betrapte mijn vrouw met onze donkere huisvriend!
Categorie: interracial   Toegevoegd op maandag 8 mei 2017 door Wennepen.

Het volgende verhaal gaat over mijn vrouw die ik op heterdaad betrapte met een donkere huisvriend. Omdat ontkennen geen zin had, heeft ze me het hele verhaal verteld. Marlon was op visite bij mijn vrouw terwijl ik aan het werk was. Dat gebeurde de laatste tijd steeds vaker en ik verdacht mijn vrouw er al een tijdje...meer lezen »»

Mijn dochter trekt mij af!
Categorie: incest   Toegevoegd op maandag 8 mei 2017 door Saskia.

Ik ben een man van 45 en sinds twee jaar gescheiden. Uit mijn huwelijk heb ik een dochter, Eva van veertien jaar. Vaak als ze uit gaat komt ze bij mij logeren omdat ze van haar moeder een bepaalde tijd binnen moet zijn. Vaak belt mijn ex dan om te vragen of ze al thuis is en nadat ik met mijn dochter haar een...meer lezen »»

Mijn broertjes piemeltje!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op maandag 8 mei 2017 door GeileSlet.

Op een dag lag ik onder de zonnebank te denken aan de piemel van mijn broertje. Het kwam omdat ik hem in zijn nakie in de douche had gezien. Hij had een piemeltje van 7 cm lang en 4 dik. Ik vond het een klein lief piemeltje. Ik voelde iets kriebelen tussen mijn benen als ik hem in mijn gedachten voor me haalde....meer lezen »»

Mijn geile broertje en ik!
Categorie: incest   Toegevoegd op maandag 8 mei 2017 door AngelaX.

Ik Sophie, een jonge meid van 15 jaar. Ik leef met mijn 17-jarige oudere broer in een villa met grote slaapkamers, een sauna, een buitenzwembad en nog veel meer. Mijn ouders zijn vaak in het buitenland, waar ze veel geld verdienen. Hierdoor zijn wij vaak samen thuis. We weten vaak ook niet wanneer ze weer thuis...meer lezen »»

Ik ben onderdanig aan mijn baas!
Categorie: onderdanig   Toegevoegd op zondag 7 mei 2017 door GeileSlet.

Mijn naam is Elyja, 24 jaar, ben getrouwd en heb 4 leuke kindjes.(2 tweelingen 1 van 4 en 1 van 2) Ik werk op een advocaten bureau samen met mijn vroegere studie genootje die inmiddels mijn beste vriendin is. Het is inmiddels vrijdag middag en mijn vriendin en ik zitten buiten in het zonnetje een kop koffie te...meer lezen »»

Mijn Turkse vriendin! [2]
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op zondag 7 mei 2017 door GeileSlet.

Deel 2 - In het eerste deel heb ik verteld hoe Jolanda door toedoen van haar Turkse vriendin, Anoesha, die een zangeres in nachtbars was, ergens achter in een kamertje van een bar, door twee oudere Turkse mannen geneukt is, iets wat ze voorheen nooit voor mogelijk had gehouden, maar er achter kwam dat ze dit toch...meer lezen »»

Mijn Turkse vriendin! [1]
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op zondag 7 mei 2017 door GeileSlet.

Deel 1 - Jolanda had sinds kort een nieuwe Turkse vriendin, ene Anousha. Ze was een zangeres, vertelde ze en stelde Jolanda voor om met haar mee te gaan als zij moest optreden, het zou haar niets kosten, want drinken kon ze op haar rekening. Jolanda vond dit wel eens leuk en ging met haar mee. Het was een klein...meer lezen »»

Ik verlangde naar die grote dikke Marokkaanse lul!
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op zondag 7 mei 2017 door AngelaX.

Ik ben Sofie, 36 jaar, en moeder van twee kinderen. Na de geboorte van de kinderen heeft mijn lichaam er niet onder geleden en heb ik nog een aantrekkelijk figuur en zijn mijn borsten nog stevig, zodat ik vaak geen BH hoef aan te doen. Mijn man Kees is een stuk ouder, namelijk 56, maar wij houden veel van elkaar....meer lezen »»

Ik laat mij neuken door een jonge Marokkaan!
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op zaterdag 6 mei 2017 door Saskia.

Ik sta in de keuken en mijn enige kledingstuk, een licht katoenen hemdje kleeft aan mijn lijfje. Het is weer verschrikkelijk warm en de zweetdruppels lopen langs mijn borstjes. Mijn geslacht plakt van de warmte en is druipnat. Ik steek mijn vingertjes naar binnen en haal ze enkele keren door mijn glibberige kutje....meer lezen »»

Op cursus in het Duitse Munchen!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op vrijdag 5 mei 2017 door GeileSlet.

Kira moest voor een cursus naar Mόnchen, deze zou een dag duren en omdat het een flink eind rijden is, was er voor haar een hotel voor 3 dagen geboekt. Na een lange reis kwam ze aan bij het hotel die midden in een sjofel gedeelte van het centrum lag. Kira vervloekte de zuinigheid van haar baas en checkte in. De...meer lezen »»

Sexfilms kijken met mijn stiefmoeder!
Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 5 mei 2017 door DirtyDaD.

De gebeurtenis die ik hier ga vertellen is aan het einde van het vorige jaar begonnen. Ik ben Ardie een 18-jarige student die nog thuis woont bij mijn vader en zijn vrouw, mijn stiefmoeder dus, Ellen heet ze en is 39 jaar. Met mijn eigen moeder heb ik al lange tijd geen contact meer en vind dat ook prima, ik heb...meer lezen »»

Ik neuk mijn geile 17-jarige buurmeisje!
Categorie: incest   Toegevoegd op zaterdag 25 maart 2017 door DirtyDaD.

Graag vertel ik jullie dit tot nu toe geheim gehouden waar gebeurde verhaal. Mijn huidige vrouw en ik verhuisden in het voorjaar van 2003 weer eens een keer, maar dit keer naar Lommel in Belgiλ. Ik had net over de grens een nieuw huis laten bouwen. Ik woonde daar wat verder van mijn werk, maar dat was nog altijd...meer lezen »»

Ik laat me neuken door de vriend van mijn moeder!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op zaterdag 25 maart 2017 door AngelaX.

Mijn moeder loopt tegen de 50 jaar en lijkt op seksueel gebied aan een inhaalrace bezig te zijn. Ze is single maar heeft erg veel behoefte aan sex. Gevolg, bij ons is regelmatig ιιn van haar vriendjes over de vloer. Over het algemeen lekkere kerels die proberen haar seksuele vuur te blussen of te temperen. Maar...meer lezen »»

Zo geil om te zien dat mijn vrouw met een ander neukt!
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op vrijdag 24 maart 2017 door Cucky.

Deze gebeurtenis heeft zich afgespeeld vorig jaar oktober tijdens onze najaars vakantie op Tenerife. Wij zijn Marianne van 47 jaar en ik Rinie van 52, we zijn al vele jaren samen en nog steeds gek op elkaar, dat vertaald zich in een prima seksleven ook. Meerdere keren per week genieten we van elkaar en Marianne...meer lezen »»

Van interieurverzorgster naar amateurhoertje!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op donderdag 9 maart 2017 door Jolinde.

Een onwaarschijnlijke wending heeft zich het afgelopen half jaar plaatsgevonden in mijn leven. Om te beginnen Jolinde is mijn naam, een 41 jarige getrouwde vrouw ben ik, vaak krijg ik te horen dat ik er jonger uit zie, nog redelijk slank, blond ( geverfd ) half lang haar heb ik, draag een donkere bril, 1,80 m...meer lezen »»

Gluren naar mijn geile buren!
Categorie: gluren   Toegevoegd op woensdag 8 maart 2017 door Saskia.

Ik vind het spannend om te gluren. Het liefst wil ik weten wat mijn buren ‘s avonds doen als ze in bed liggen. Het is een stel van ongeveer mijn eigen leeftijd. Ze heten Michel en Sara en ik vind ze allebei heel sexy. Als ik met een vrouw seks zou hebben zou zij mijn type zijn en de buurman is sowieso mijn type...meer lezen »»

Een afspraak met een psychologe!
Categorie: sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 8 maart 2017 door AngelaX.

Iedereen heeft het wel eens moeilijk, maar ik had het zelf al een tijdje. Ik besloot daarom om eens te gaan praten met een therapeute. Dus maakte ik een afspraak met een psychologe, Nora genaamd, die me door een goede vriend werd aangeraden. Ik moest verschijnen bij een groot gebouw in het centrum. Ik ging naar...meer lezen »»

Zijn grote pik voelde zo lekker!
Categorie: monsterlul   Toegevoegd op woensdag 8 maart 2017 door Marieke.

Hopelijk plaatsen jullie dit verhaal. Het klinkt een beetje clichι en niet zo geloofwaardig maar het is me echt overkomen gisteren en ik zit er nog helemaal van na te genieten. Daar gaat ie! Noem me maar Marieke, ook al is die naam verzonnen. Mijn leeftijd van 29 jaar is wel echt. De eerlijkheid gebiedt me te...meer lezen »»

Fantaseren over seks met een vrouw!
Categorie: lesbo   Toegevoegd op woensdag 15 februari 2017 door Nicky78.

Met kloppend hart ben ik onderweg naar mijn afspraak in een stadje in het midden van het land. Na jaren van fantaseren had ik de stoute schoenen aangetrokken. Via een speciale datingsite was ik in contact gekomen met Susan, een mooie blondine van mijn leeftijd die hetzelfde doel had als ik. Na een paar berichtjes...meer lezen »»

• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dikkewijven
• dominant• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting
• familiesex• fantasie• fetish• gangbang• gigolo• gluren• groepsex
• gynaecologie• hardcore• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial
• kalekutjes• lesbo• lilliputters• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul
• moslimseks• negerinnen• omasex• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk
• oudereman• partnerruil• pervers• pijpen• plassex• poepsex• rijpewijven
• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen• slavin• sm• spanking
• speeltjes• squirting• tieners• torture• transsexueel• travestie• trio
• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vingeren• vreemdgaan• vuistneuken• webcam
• zwanger