Zafirah 20 jaar
Erotisch Pakistaans meisje zoekt man om de liefde mee te bedrijven.
Hoi, Ik ben een erotisch Pakistaans meisje en op zoek naar pure romantiek! Welke mooie man verleid mij met een leuke date. Om daarna de lakens te delen...

Ik verlangde naar die grote dikke Marokkaanse lul!
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op zondag 7 mei 2017 door AngelaX.

Ik ben Sofie, 36 jaar, en moeder van twee kinderen. Na de geboorte van de kinderen heeft mijn lichaam er niet onder geleden en heb ik nog een aantrekkelijk figuur en zijn mijn borsten nog stevig, zodat ik vaak geen BH hoef aan te doen. Mijn man Kees is een stuk ouder, namelijk 56, maar wij houden veel van elkaar....meer lezen »»

Ik laat mij neuken door een jonge Marokkaan!
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op zaterdag 6 mei 2017 door Saskia.

Ik sta in de keuken en mijn enige kledingstuk, een licht katoenen hemdje kleeft aan mijn lijfje. Het is weer verschrikkelijk warm en de zweetdruppels lopen langs mijn borstjes. Mijn geslacht plakt van de warmte en is druipnat. Ik steek mijn vingertjes naar binnen en haal ze enkele keren door mijn glibberige kutje....meer lezen »»

Op cursus in het Duitse Munchen!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op vrijdag 5 mei 2017 door GeileSlet.

Kira moest voor een cursus naar München, deze zou een dag duren en omdat het een flink eind rijden is, was er voor haar een hotel voor 3 dagen geboekt. Na een lange reis kwam ze aan bij het hotel die midden in een sjofel gedeelte van het centrum lag. Kira vervloekte de zuinigheid van haar baas en checkte in....meer lezen »»

Sexfilms kijken met mijn stiefmoeder!
Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 5 mei 2017 door DirtyDaD.

De gebeurtenis die ik hier ga vertellen is aan het einde van het vorige jaar begonnen. Ik ben Ardie een 18-jarige student die nog thuis woont bij mijn vader en zijn vrouw, mijn stiefmoeder dus, Ellen heet ze en is 39 jaar. Met mijn eigen moeder heb ik al lange tijd geen contact meer en vind dat ook prima, ik heb...meer lezen »»

Ik neuk mijn geile 17-jarige buurmeisje!
Categorie: incest   Toegevoegd op zaterdag 25 maart 2017 door DirtyDaD.

Graag vertel ik jullie dit tot nu toe geheim gehouden waar gebeurde verhaal. Mijn huidige vrouw en ik verhuisden in het voorjaar van 2003 weer eens een keer, maar dit keer naar Lommel in België. Ik had net over de grens een nieuw huis laten bouwen. Ik woonde daar wat verder van mijn werk, maar dat was nog altijd...meer lezen »»

Ik laat me neuken door de vriend van mijn moeder!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op zaterdag 25 maart 2017 door AngelaX.

Mijn moeder loopt tegen de 50 jaar en lijkt op seksueel gebied aan een inhaalrace bezig te zijn. Ze is single maar heeft erg veel behoefte aan sex. Gevolg, bij ons is regelmatig één van haar vriendjes over de vloer. Over het algemeen lekkere kerels die proberen haar seksuele vuur te blussen of te temperen. Maar...meer lezen »»

Zo geil om te zien dat mijn vrouw met een ander neukt!
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op vrijdag 24 maart 2017 door Cucky.

Deze gebeurtenis heeft zich afgespeeld vorig jaar oktober tijdens onze najaars vakantie op Tenerife. Wij zijn Marianne van 47 jaar en ik Rinie van 52, we zijn al vele jaren samen en nog steeds gek op elkaar, dat vertaald zich in een prima seksleven ook. Meerdere keren per week genieten we van elkaar en Marianne...meer lezen »»

Van interieurverzorgster naar amateurhoertje!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op donderdag 9 maart 2017 door Jolinde.

Een onwaarschijnlijke wending heeft zich het afgelopen half jaar plaatsgevonden in mijn leven. Om te beginnen Jolinde is mijn naam, een 41 jarige getrouwde vrouw ben ik, vaak krijg ik te horen dat ik er jonger uit zie, nog redelijk slank, blond ( geverfd ) half lang haar heb ik, draag een donkere bril, 1,80 m...meer lezen »»

Gluren naar mijn geile buren!
Categorie: gluren   Toegevoegd op woensdag 8 maart 2017 door Saskia.

Ik vind het spannend om te gluren. Het liefst wil ik weten wat mijn buren ‘s avonds doen als ze in bed liggen. Het is een stel van ongeveer mijn eigen leeftijd. Ze heten Michel en Sara en ik vind ze allebei heel sexy. Als ik met een vrouw seks zou hebben zou zij mijn type zijn en de buurman is sowieso mijn type...meer lezen »»

Een afspraak met een psychologe!
Categorie: sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 8 maart 2017 door AngelaX.

Iedereen heeft het wel eens moeilijk, maar ik had het zelf al een tijdje. Ik besloot daarom om eens te gaan praten met een therapeute. Dus maakte ik een afspraak met een psychologe, Nora genaamd, die me door een goede vriend werd aangeraden. Ik moest verschijnen bij een groot gebouw in het centrum. Ik ging naar...meer lezen »»

Zijn grote pik voelde zo lekker!
Categorie: monsterlul   Toegevoegd op woensdag 8 maart 2017 door Marieke.

Hopelijk plaatsen jullie dit verhaal. Het klinkt een beetje cliché en niet zo geloofwaardig maar het is me echt overkomen gisteren en ik zit er nog helemaal van na te genieten. Daar gaat ie! Noem me maar Marieke, ook al is die naam verzonnen. Mijn leeftijd van 29 jaar is wel echt. De eerlijkheid gebiedt me te...meer lezen »»

Fantaseren over seks met een vrouw!
Categorie: lesbo   Toegevoegd op woensdag 15 februari 2017 door Nicky78.

Met kloppend hart ben ik onderweg naar mijn afspraak in een stadje in het midden van het land. Na jaren van fantaseren had ik de stoute schoenen aangetrokken. Via een speciale datingsite was ik in contact gekomen met Susan, een mooie blondine van mijn leeftijd die hetzelfde doel had als ik. Na een paar berichtjes...meer lezen »»

Perverse moeder en dochter zijn sexslavinnetjes! [2]
Categorie: familiesex   Toegevoegd op woensdag 15 februari 2017 door MartinX.

Deel 2 - Zoals je in het eerste deel hebt kunnen lezen, was vrijdag 6 juli 2001 de eerste keer dat ik, Martin, het onnozele huisvrouwtje Monique (35 jaar) en haar tienerdochter Wilma (16 jaar) leerde kennen. Monique bleek een zeer geil sletje dat zich na minder dan een uur al bij haar lekkere hangtieten liet pakken...meer lezen »»

Perverse moeder en dochter zijn sexslavinnetjes! [1]
Categorie: familiesex   Toegevoegd op woensdag 15 februari 2017 door MartinX.

Deel 1 - Ik ben Martin een dominante perverse man (geen SM-er) van inmiddels 49 jaar, ik heb via internet al veel getrouwde, alleenstaande en eenzame vrouwen ontmoet voor sex en de vreemdste avonturen meegemaakt, maar mijn huidige vriendin Monique die ik ook via internet heb leren kennen liet al het andere verbleken...meer lezen »»

Onze geile partnerruil avonturen!
Categorie: partnerruil   Toegevoegd op woensdag 15 februari 2017 door Peter.

In de 30 jaar dat wij nu een relatie hebben, hebben we al vele geile avontuurtjes meegemaakt. Het leek me een geil idee om deze avontuurtjes met jullie te delen. Mijn geile sletje is het hier mee eens en zal de verhalen ook eerst lezen voordat ik ze hier post. Eerst zal ik onszelf even voorstellen. Ikzelf ben...meer lezen »»

Dit is echt geil, die spannende afspraakjes!
Categorie: rijpewijven   Toegevoegd op dinsdag 14 februari 2017 door Lady-x.

Hoi zal me even voorstellen, ik ben Lady-x, ben in de 50 en een spontane vrouw. Voor mij is seks nog steeds erg fijn en dat doe ik dan ook erg graag en veel . Mmmmm... wakker worden op een vrije dag is echt lekker. Nog wel een beetje vroeg maar ik voel me heerlijk. Had een spetterende droom, jammer dat het niet...meer lezen »»

Lieverd, ik wil je zaad proeven!
Categorie: amateurs   Toegevoegd op dinsdag 14 februari 2017 door Marit.

Een paar weken geleden toen het zo warm was, hebben we besloten om de zomerdekbedden maar weer tevoorschijn te halen. Want het werd al best weer warm 's nachts. Die avond zijn we naar bed gegaan, vroeg, maar Dennis was zo moe dat er niets gebeurd is terwijl ik het wel weer tijd vond eigenlijk. Was al weer een...meer lezen »»

Van braaf naar stout!
Categorie: trio   Toegevoegd op zaterdag 11 februari 2017 door GeileSlet.

Hoi ik ben Kimberly en 32 jaar oud, ben 1.64 lang en weeg 61 kilo. Heb donker haar tot net over mijn schouders. Heb een 75c cup maat met kleine tepels. Altijd een kaal klein kutje. Tja best wel vreemd om dit zo neer te zetten. Maar afspraak is afspraak. Heb nu meer dan 10 jaar een heerlijke relatie, ben gelukkig...meer lezen »»

Eliza en haar docent!
Categorie: school   Toegevoegd op zaterdag 11 februari 2017 door Saskia.

Op een dag was Eliza na de les wat blijven hangen in het lokaal. Het was haar opgevallen dat haar docent vaker naar haar keek dan naar anderen in de klas en ze ging bijna denken dat hij een oogje op haar had. Natuurlijk wist ze dat hij getrouwd was en eigenlijk ook veel te oud voor haar, maar de aandacht vond...meer lezen »»

Haar tuintje is weer gesnoeid en besproeid!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op zaterdag 11 februari 2017 door DirtyDaD.

Ik studeer bosbouw en door die opleiding werk ik bij bosbedrijven en bij hoveniers om een paar cent bij te verdienen en wat ervaring op te doen. Ik verdien leuk bij om mijn studie te kunnen betalen. Maar af en toe moet ik ook thuis bij mijn ouders aan de slag. Mijn moeder gaat over de tuin en met haar maak ik...meer lezen »»