Mufidah 36 jaar
Turkse buikdanseres zoekt knappe, opwindende man voor de spanning!
Zijn er nog knappe mannen die mij kunnen opwinden, die mij willen plezieren en verwennen?? Als jij denkt dat je mij kan versieren, stuur me een bericht!

IK BEN GEEN HOER!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op zaterdag 11 februari 2017 door AngelaX.

Mijn vriend (ex) vond dat ik hem bedrogen had, dat zie ik anders. We waren vrienden, niet verloofd of zo en lieten elkaar alle vrijheid, zo zie ik dat! Gaat hij nu een beetje zielig doen? Hoe het begon, een jaar geleden. Ik…..Tanja eenentwintig jaar, fanatiek zwemster, kwam een leuke jongen tegen in het zwembad....meer lezen »»

Mark neukt geile Angie in het toilet van de kroeg!
Categorie: hardcore   Toegevoegd op donderdag 2 februari 2017 door DirtyDaD.

Angie deed de deur van de kroeg open en stapte naar binnen. Terwijl ze even bleef staan om rond te kijken, trok ze haar jas uit. Daarmee gaf ze de andere gasten de kans haar te bekijken. Ze was misschien wel 44, maar met haar lange benen, die ze in sexy kanten panty's had gestoken, superkort zwart rokje en strak...meer lezen »»

Geile sexspelletjes op publieke plekken!
Categorie: buitensex   Toegevoegd op donderdag 2 februari 2017 door AngelaX.

We zijn al jaren fan van buitensex maar daar was het al lang niet meer van gekomen. Koningsdag 2016 moest daar maar eens verandering in komen hadden we besloten. We moesten naar Rotterdam en de terugweg zou zich daar uitstekend voor lenen. Dat plan maakte ons al geil. Heel lang geleden hadden we onderweg strippoker...meer lezen »»

Met mijn rijpe collega Gerda in het bubbelbad!
Categorie: rijpewijven   Toegevoegd op donderdag 2 februari 2017 door AngelaX.

Wat doe je, als je, een volslanke, vrijgezelle collega, van 49 jaar, genaamd Gerda, hebt, die er voor jou begrippen, lekker uit ziet en die jou constant volgt op je werk? Juist, je gaat proberen toenadering te zoeken. Nu is het natuurlijk een moeilijk iets al er, steeds weer al je een gesprek met haar aan wil...meer lezen »»

Ik verkracht mijn gescheiden over buurvrouw!
Categorie: verkrachting   Toegevoegd op donderdag 2 februari 2017 door DirtyDaD.

Robin is een vrijgezel, hij had haar al eerder gezien. Zij, brunette was pas in de straat komen wonen met twee kinderen een jongen en een meisje. Haar schatte hij rond de veertig jaar maar dat was haar niet af te zien. Een getraind lichaam maar niet echt gespierd. Vandaag, een warme zomerdag, besloot Robin in...meer lezen »»

Mijn geile oude bovenbuurvrouw!
Categorie: rijpewijven   Toegevoegd op donderdag 2 februari 2017 door DirtyDaD.

De zon heeft al heel wat kracht in het begin van het jaar, het is net voorjaar en gelukkig is de zon al duidelijk aanwezig. De mensen zijn allemaal vrolijk en lopen al met zomerkleding, sommige vrouwen en meisjes hebben hun kortste rokje uit de kast gehaald. Het is een zalig gezicht als je deze vrouwen zo gekleed...meer lezen »»

Fotomodel Veroniek wordt verkracht in de parking!
Categorie: verkrachting   Toegevoegd op donderdag 2 februari 2017 door LaurensX.

Veroniek had er een zware dag opzitten als fotomodel maar goed het karwei was weer geklaard. Met haar 1.89m, lang zwart haar tot haar middel borstmaat cup C en slanke taille was ze een knappe verschijning. Grote amandelvormige groene ogen gaven haar een mediterrane look en dat was ook zo. Half Italiaans en half...meer lezen »»

Ik laat mij neuken door 6 Marokkanen!
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op donderdag 2 februari 2017 door MocroPikLover.

Hoi ik zal me even voorstellen ik ben Kim, 26 jaar, met blond haar. En ik ben verslaafd aan grote Marokkaanse lullen. Laatst op een vrijdagavond had ik weer de neiging om voor blanke slet te spelen. Ik ging daarom langs bij een groepje Mocros. Wel bizar, ik stond daar met zes hele grote Marokkanen in een vreemd...meer lezen »»

Geneukt door een donkere jongen!
Categorie: tieners   Toegevoegd op donderdag 2 februari 2017 door AngelaX.

Voordat ik aan mijn verhaal begin zal ik me eerst maar voorstellen. Ik ben Lotte, ben 16 jaar en ik ben driftig aan het zoeken naar een baan, nu ik mijn mavo diploma heb gehaald. Iedereen zegt dat ik knap ben, dus zal dat wel zo zijn. Ik draag heel graag tamelijk strakke kleren, je weet wel, lekker strakke jeans,...meer lezen »»

Op de koffie bij rijpe dikke dame!
Categorie: rijpewijven   Toegevoegd op donderdag 2 februari 2017 door LaurensX.

Het seizoen liep ten einde toen ik het sportcomplex binnen stapte. Ik liep de zaal in zette mijn tas er weg en liep terug naar de foyer. De jeugdtraining was nog in volle gang namelijk. Ik ging aan tafel zitten bij de andere trouwe leden van de club. Aan tafel zat ook Denise, lid en moeder van een van de jeugdleden....meer lezen »»

Vernederd door twee meedogenloze Meesteressen!
Categorie: meesteres   Toegevoegd op vrijdag 13 januari 2017 door slaafjeA.

Reeds jaren kom ik met veel plezier bij mijn Meesteres. Ondanks de lange tijd die wij elkaar kennen, is ze nog steeds in staat mij volledig te verrassen. Zo ook op deze bijzondere dag. Ik moest mij om 10 uur exact vervoegen op de parkeerplaats van het brugrestaurant bij Schiphol, in de richting van Amsterdam....meer lezen »»

Ik vindt mijn geile nichtje in seksadvertentie!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op vrijdag 13 januari 2017 door DirtyDaD.

Na mijn scheiding ben ik alweer een paar jaar single en in die tijd heb ik de nodige scharreltjes en one night stands gehad. Door één van die vriendinnen werd ik een paar jaar geleden gewezen op een app voor op je telefoon, KIK messenger. En met KIK is het mogelijk om te zoeken op gebruikersnaam. Als je daar...meer lezen »»

Vanaf welk moment ga je vreemd?
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op vrijdag 13 januari 2017 door Anoniempje.

Ik kom de keuken binnen, me afvragend hoe het zover is kunnen komen. Ik ben nochtans gewaarschuwd door al mijn vriendinnen, of toch door degene die het wisten. Al zijn dat, nu ik erover terugdenk, niet zo erg veel. Misschien is dat al een eerste aanwijzing dat ik vanbinnen toch wel weet dat het fout is. Vanaf...meer lezen »»

Ik ben gewoon sexverslaafd!
Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 13 januari 2017 door DirtyDaD.

Als ik mezelf een eerlijke omschrijving moest geven dan was het saaie muts, Mijn avonden waren meestal hetzelfde , Met een kop thee op de bank tv kijkend of een boek lezend en dan niet later dan 23 uur naar bed, Overdag een baan bij de gemeente en ja dan heb je het burgerlijke plaatje wel compleet, Mijn familie...meer lezen »»

Mijn geile sletje vernederen!
Categorie: vernedering   Toegevoegd op vrijdag 13 januari 2017 door LaurensX.

"Of zullen we hem anders dit weekend even inrijden?" Iets in haar stem deed me beseffen dat de geile donder doelde op meer dan de auto die ze zojuist gekocht had, "Wat dacht je van een uitstapje naar Arnhem zaterdag?" Ik stemde er mee in en begon me alvast voor te stellen wat er deze keer kon gebeuren. De vorige...meer lezen »»

Een geile orgie bij de tandarts!
Categorie: groepsex   Toegevoegd op zaterdag 24 december 2016 door GeileSlet.

Lisa is zoals altijd een beetje zenuwachtig. Ze moet om kwart voor zes naar de tandarts en heeft sinds ze klein is een lichte angst ontwikkeld voor het halfjaarlijkse tandartsbezoek. Ook nu moet ze er maar weer aan geloven. Ze kijkt nog een keer in de spiegel in haar auto, legt haar tanden bloot om te checken...meer lezen »»

Mijn zwager wil mij pijpen!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op zaterdag 24 december 2016 door LaurensX.

Mijn vrouw was bevallen, ons eerste kindje was geboren. Apetrots was ik, uiteraard! Op vrijdagavond was het druk bij mijn vrouw in het moederhuis. Een hele bende vrienden, mijn schoonbroer en zijn vrouw, de oma's en opa's, ... het was een gezellige boel. Tegen het einde van de bezoekuren werd me gevraagd of ik...meer lezen »»

Mijn nieuwe dochter!
Categorie: incest   Toegevoegd op zaterdag 24 december 2016 door AngelaX.

Buiten vriest het tot min acht graden. Er wordt op de deur geklopt, het is elf uur ‘s avonds en ik was net van plan om de computer uit te zetten, de hond even naar buiten te laten en daarna het bed in te duiken. Bijna december het zou de Sint toch niet zijn, He? Normaal krijg ik nooit zo laat bezoek. Trek maar...meer lezen »»

Hoe ik uiteindelijk mijn vaders hoertje werd!
Categorie: incest   Toegevoegd op zaterdag 24 december 2016 door AngelaX.

Mijn onvoorstelbare heftige en geile belevenissen heb ik na lang denken toch besloten om hier te plaatsen. Mijn naam is Selma een 19 jarige vrouw ben ik en op een klein appartementje in Breda woon ik, heb geen vaste relatie, een best wel stevige meid ben ik, niet super slank dus. Krullend donker haar heb ik tot...meer lezen »»

Geil triootje met bisex man!
Categorie: trio   Toegevoegd op zaterdag 24 december 2016 door geilkoppel.

Vorige maand kwam ik laat ons huis binnen nadat ik de hond nog even had uitgelaten. Mijn vrouw (Susan 38 jaar) stond ons in de gang onder aan de trap op te wachten. Zij had zich enorm hoerig openmaakt. Zware make up, zwart omrande ogen en felle rode lipstick. Zij had een micro rokje aan, zwarte laarzen met heel...meer lezen »»