Ibtihaj 29 jaar
Turks huisvrouwtje wil vanavond nog neuken met een mooie leuke jongen!
Hoi, Ik ben een heetgebakerd Turks huisvrouwtje en ben opzoek naar SEX! Welke knappe, lieve hete jongen wil een keer met mij naar bed? Mail me je voorstel.

Mijn vriendin begon mij te vingeren! [3]
Categorie: vingeren   Toegevoegd op zondag 23 oktober 2016 door Jasmine.

Deel 3 - Hallo mijn naam is Jasmine en zoals ik al in het begin van deel 2 vertelde heb ik een nieuwe ervaring opgedaan die ik met jullie wil delen. Eerst even iets over mezelf: Ik ben nu 18, en ik ben sinds mijn vorige verhalen (deel 1 en 2 van "Mijn vriendin begon mij te vingeren!"), wel iets veranderd, ik heb...meer lezen »»

Mijn vriendin begon mij te vingeren! [2]
Categorie: vingeren   Toegevoegd op zondag 23 oktober 2016 door Jasmine.

Deel 2 - Mijn naam is Jasmine en drie jaar geleden heb ik 1 verhaal geschreven, maar daarna heb ik niks meer geschreven, ik heb nu een super belevenis gehad waar ik dit verhaal over wil schrijven, maar eerst het vervolg van heet eerste deel. Ik ben nu 18 jaar, en ik ben sinds mijn vorige verhalen wel iets veranderd,...meer lezen »»

Mijn vriendin begon mij te vingeren! [1]
Categorie: vingeren   Toegevoegd op zondag 23 oktober 2016 door Jasmine.

Deel 1 - Mijn naam is Jasmine en ik ben 15 jaar oud, en dit is wat ik meemaakte. Ik was uit geweest met mijn vriendinnen en ik moest om 1 uur thuis zijn hield in dat ik kwart over 12 naar huis moest want ik moet zeker nog 3 kwartier fietsen voor ik thuis ben. Ik ging altijd samen met Lianne samen want zij woont...meer lezen »»

Joggen met mijn geile buurmeisje!
Categorie: tieners   Toegevoegd op vrijdag 21 oktober 2016 door LaurensX.

Het was dinsdag middag in ik zou gaan joggen met mijn 22-jarige buurmeisje Sandra. We hadden om 8 uur afgesproken en ik moest me haasten om niet te laat te komen. ik trok een joggingbroek aan met daarboven een T-shirt. Ik liep de deur uit en belde bij het huis naast mij aan. Haar moeder deed de deur open en vroeg...meer lezen »»

Komt u voor een beurt?
Categorie: trio   Toegevoegd op vrijdag 21 oktober 2016 door Wennepen.

“Komt u voor een beurt?” “Nee, voor mijn motor, maar een beurt wil ik ook wel.” De monteur keek verbaasd, maar toen hij de grap door had, lachte hij luidkeels en zei, “Ik zal zien wat ik voor u doen kan. Maar wat is het probleem met uw motor?” Ik legde uit dat er wat kleine zaken waren en dat ik een...meer lezen »»

Ik heb een hoer verkracht!
Categorie: verkrachting   Toegevoegd op donderdag 20 oktober 2016 door LaurensX.

Ik ben Harold en ik wil schrijven over mijn 21ste verjaardag. Die dag heb ik een hoer verkracht. Anaal en vaginaal. Ik heb er ontzettend veel spijt van, maar elke keer als ik terug denk aan die nacht, dan krijg ik een stijve lul. Sinds die dag kan ik ook niet meer klaarkomen van gewone porno, maar alleen nog van...meer lezen »»

We waren tenslotte broer en zus!
Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 20 oktober 2016 door LaurensX.

In dit incest seksverhaal ga ik schrijven over de seks die ik heb met mijn zus. Het begon allemaal toen ik 18 jaar oud was en zij 19. Op een zaterdagochtend kwam ik thuis na een avond stappen met mijn vrienden. Ik liep ons huis in via de achterdeur en wilde net de trap op lopen toen ik mijn zus achter me hoorde...meer lezen »»

Ontmaagd door mijn grote zus!
Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 20 oktober 2016 door DirtyDaD.

Dit seksverhaal over mijn eerste keer is 20 jaar geleden gebeurd. Inmiddels zijn wij 20 jaar verder. Ik was 14 jaar en had ontdekt dat als je je lul wreef op je matras, dat het na een tijdje heerlijk aanvoelde en er vervolgens wat vocht uitspoot. We waren thuis met mijn vader, mijn twee zussen en mijn broer. Vaak...meer lezen »»

Mijn grote broer dwingt mij tot seks!
Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 20 oktober 2016 door DirtyDaD.

Gisteravond ben ik door mijn grote broer geneukt. Dat gebeurt wel meer zal je misschien denken. Nou, in mijn geval kwam het behoorlijk als een verrassing. Ik denk er de hele tijd aan, en ik weet nog steeds niet of ik het nou wel zo leuk vond. Ja, op het eind was het wel lekker, moet ik eerlijk zeggen. Maar laat...meer lezen »»

Ontmaagd door de moeder van mijn vriendin!
Categorie: eerstekeer   Toegevoegd op dinsdag 18 oktober 2016 door LaurensX.

De eerste keer seks is voor iedereen wel speciaal, maar mijn eerste keer was dan wel heel speciaal. Het gebeurde zo’n 25 jaar geleden. Ik was 15 jaar en had enkele weken verkering met een meisje uit mijn klas. Ze was zoals elk jong meisje knap en fris en onervaren en verliefd tot over haar oren. ’s Avonds...meer lezen »»

Mijn buurvrouw gaat vreemd met mij!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op dinsdag 18 oktober 2016 door LaurensX.

Het was ongeveer 28 graden. Ik had een dagje vrij genomen en was van plan naar het strand te gaan. Toen ik wakker werd scheen het zonnetje al mijn kamer binnen. Ik voelde me al aardig geil bij de gedachte dat ik straks op het strand een hoop lekkere (en misschien wel geile) meiden zou zien gehuld in bikini's,...meer lezen »»

Lekker neuken!
Categorie: fantasie   Toegevoegd op dinsdag 18 oktober 2016 door AngelaX.

Ze lag voorover op het bed, en drukte haar billen naar achteren, met beide handen hield ze haar billen open… Ik keek naar beneden en zag haar kut openstaan, Jezus, wat een geil gezicht, warm roze, open en glinsterend van kutsappen, haar bovenlichaam in het bed gedrukt… Ik duwde mijn stijve lul tegen haar aan,...meer lezen »»

Geile seks na de kerkdienst!
Categorie: trio   Toegevoegd op dinsdag 18 oktober 2016 door LaurensX.

"Opus Dei vierendertig, vers vijf" De stem van de dominee galmde door het kerkschip. De hele kerk gemeente stond op en het orgel zette in. Even later was de gehele ruimte gevuld met de heilige klanken van het godsvruchtig publiek. Marja overzag het geheel. Ze voelde geen aversie tegen deze mensen; integendeel...meer lezen »»

Slaapfeestje met mijn beste vriendin! [3]
Categorie: lesbo   Toegevoegd op maandag 17 oktober 2016 door AngelaX.

Deel 3 - Monique en Lia vielen uitgeput van hun neukpartijtje elkaar omhelzend in slaap. Monique ontwaakte als eerste, ze keek naar haar naakte vriendinnetje die in haar slaap een vinger in haar kutje had gestoken. Ze dacht terug aan haar ontmaagding, aan de eerste keer dat er iets diep in haar buikje gestoken...meer lezen »»

Slaapfeestje met mijn beste vriendin! [2]
Categorie: lesbo   Toegevoegd op maandag 17 oktober 2016 door AngelaX.

Deel 2 - Monique en Lia zetten een dvd op en keken naar het scherm. In beeld verscheen Monique haar moeder, gekleed in een bodystocking zonder kruisje. In haar hand hield ze een vibrator. "Hejj, dat is mama. Tjee dat ze dat doet" Ze keken verder en zagen de moeder spelen met de vibrator, ze pijpt hem, streelde...meer lezen »»

Slaapfeestje met mijn beste vriendin! [1]
Categorie: lesbo   Toegevoegd op maandag 17 oktober 2016 door AngelaX.

Deel 1 - Monique was op haar kamer met haar pc bezig. Ze las veel geile verhaaltjes en kreeg er ook vaak de kriebels van in haar buik. Ze had haar pyjama al aan. Al lezend over 2 meisjes die elkaar aan het verwennen waren gleed ze met haar hand onder haar pyjama en begon haar prille tietjes te strelen. Ze vond...meer lezen »»

Pubermeisje wordt geil tiener hoertje!
Categorie: incest   Toegevoegd op maandag 17 oktober 2016 door DirtyDaD.

Monique, een 15 jarige puber met een heerlijk snoetje en een lekker geil lijfje, stond naakt in de badkamer. Ze had net haar lange blonde haren gewassen en begon zich af te drogen. Haar handen gleden langs haar ranke lijf en begonnen haar tietjes te strelen. “MMMM lekker” zei ze zachtjes. Ze spreidde haar...meer lezen »»

Ik ontmaagd een jong meisje!
Categorie: incest   Toegevoegd op maandag 17 oktober 2016 door DirtyDaD.

Zaterdagmorgen, Sharon verveelde zich. Ze zat op haar kamertje een beetje op internet. Sinds kort had ze een verhalensite ontdekt met allemaal verhaaltjes over jonge meisjes die de seks ontdekten. Door deze verhaaltjes kreeg ze zelf ook een kriebelend gevoel in haar strakke buikje en soms speelde ze dan met haar...meer lezen »»

Moeder wordt bevrucht door haar zoon!
Categorie: incest   Toegevoegd op zondag 16 oktober 2016 door DirtyDaD.

Na lang wikken en wegen heb ik in overleg met mijn lieve zoon besloten om de volgende bekentenis op te schrijven. Ik ben een moeder van 49 jaar en heet Ellen. Mijn zoon Rob is nu 18 jaar en we hebben inmiddels samen een dochtertje Annabelle van 4 jaar. Door een ingrijpende gebeurtenis in ons leven is er een hele...meer lezen »»

Ontmaagd op haar zestiende verjaardag!
Categorie: eerstekeer   Toegevoegd op zondag 16 oktober 2016 door LaurensX.

Gerda was een lekkere jonge meid en sinds een jaar mijn eerste echte liefde van nog net geen zestien jaar oud. Ze hoopte dat ik mijn belofte zou nakomen als ze zondag 9 oktober, zestien zou worden. Gerda was net als ik ongeveer 1m 70 lang, had lang krullend pony geknipt blond haar en was ongetwijfeld een knappe...meer lezen »»