• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dikkewijven
• dominant• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting
• familiesex• fantasie• fetish• gangbang• gigolo• gluren• groepsex
• gynaecologie• hardcore• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial
• kalekutjes• lesbo• lilliputters• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul
• moslimseks• negerinnen• omasex• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk
• oudereman• partnerruil• pervers• pijpen• plassex• poepsex• rijpewijven
• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen• slavin• sm• spanking
• speeltjes• squirting• tieners• torture• transsexueel• travestie• trio
• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vingeren• vreemdgaan• vuistneuken• webcam
• zwanger


Huriyyah 23 jaar
Pakistaanse tiener is op zoek naar geile seksdate met haar droomprins.
Bestaan ze nog? Die charmante mannen die mij, een Pakistaanse tienermeid echt willen versieren. Om daarna samen heerlijk de sterren van de hemel te vrijen.

Grasmaaien bij de buren!
Categorie: rijpewijven   Toegevoegd op zondag 2 oktober 2016 door Jonas.

Hey! Ik ben Jonas. Ik ben een sportieve man van 18 jaar. Een paar maand geleden is het huis naast ons verkocht. Een hele tijd kwamen er werkmannen renoveren en zag ik vanuit mijn kamer dat er ook een zwembad in hun tuin werd geplaatst. Vorige maand trokken de nieuwe eigenaars erin. Het was een welgesteld koppel...meer lezen »»

De vonk slaat over!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op zondag 2 oktober 2016 door Wennepen.

Is het je ook wel eens overkomen? Iemand komt de kamer in en plotsklaps voel je de vonk overslaat naar een andere persoon. Dat is mij onlangs overkomen. Ik ben een jonge meid van 28 jaar en alweer jaren gelukkig met mijn vriend en we hebben een kind samen. Hij is 45 en was ook alweer 10 jaar samen met dezelfde...meer lezen »»

Mijn kleine buurmeisje! [3]
Categorie: incest   Toegevoegd op zondag 2 oktober 2016 door grotelul-XL.

Inmiddels is mijn buurmeisje een echte lekkere meid van 17 jaar, alle vormen beginnen zich goed te tonen, een strak dun lichaam met een heerlijk klein kontje en nog steeds een mooi tienerkutje, haar borsten zijn een volle b cup, een kleine c zoals ze het zelf zegt. We hadden al even een tijdje niet geneukt, ze...meer lezen »»

Mijn kleine buurmeisje! [2]
Categorie: incest   Toegevoegd op zondag 2 oktober 2016 door grotelul-XL.

Deel 2 - In mijn eerste deel schreef ik hoe ik met het geile jonge buurmeisje in contact kwam en eindelijk ook neukte, we hebben dat zeker nog vaker gedaan, maar de tijd dat we begonnen te experimenteren met standjes en wat ruwere sex begon pas jaren later. 2 jaar later toen zij 16 was en nog een paar dagen was...meer lezen »»

Mijn kleine buurmeisje! [1]
Categorie: incest   Toegevoegd op zondag 2 oktober 2016 door grotelul-XL.

Deel 1 - Ik woon al een tijdje op mezelf en ik had al kennis gemaakt met de buren, ik had hen dochter al eens gezien maar nog nooit echt contact mee gehad. Ze leek een jaar of 15 maar ik had er eigenlijk geen aandacht voor, ikzelf ben namelijk 25 jaar. Tot aan de zomer heb ik weinig van haar vernomen, totdat de...meer lezen »»

Zou een paardenlul ook in mijn strakke kutje passen?
Categorie: dierensex   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door Jannet.

Het was zaterdag. De dag dat ik altijd paardrijd. Mijn paardrijlerares zei in het begin van de les dat ze eerder weg moest, omdat ze iets met de hypotheek moest regelen. Dus nadat wij de paarden hadden geborsteld en een tijdje aan het paardrijden waren, zei ze dat ze weg moest. Vanwege het winterweer was ik het...meer lezen »»

Verkracht en misbruikt door mijn tante!
Categorie: verkrachting   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door DirtyDaD.

Ik was altijd bang voor vrouwen geweest, ik vond het maar enge wezens, seks daar had ik nog nooit gehad toen dit verhaal zich afspeelde. Het lijkt een droom voor iedere jongen maar in werkelijkheid is het veel minder leuk om misbruikt te worden door een vrouw, laat staan door twee vrouwen. Ik was 18 jaar toen...meer lezen »»

Betrapt door de buurman bij het zonnebaden!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door AdeleX.

Het is donderdag 8 september 2016 waar ik over schrijf, het was een heerlijke zonnige en warme dag. Het geluk heb ik dat ik maar halve dagen werk, en dus die dag lekker om kwart over twaalf thuis was, en ik had me voorgenomen om lekker te gaan zonnen in de tuin hier. Overigens ben ik Adele, een 39-jarige getrouwde...meer lezen »»

Wilde seks met mijn ouders!
Categorie: incest   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door Nathalie.

Met knikkende knieλn en een druipend kutje strompelde ik terug naar mijn kamer. Mijn hart klopte als een bezetene. Wat ik zojuist heb meegemaakt was ongelooflijk, super geil en eigenlijk onvoorstelbaar. Nu mijn suf geneukte lichaam tot rust zal ik vertellen wat er is gebeurd, van welke heftige gebeurtenis is deel...meer lezen »»

Die eerste keer!
Categorie: eerstekeer   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door Jacco.

Andrea was haar naam, ze zat bij mij in de klas in het middelbaar. Reeds toen was ik verliefd op haar, ... ze was een verlegen meisje, korte blonde haren en meestal droeg ze een strakke jeans. Helderblauwe ogen, die schitterden als ze je graag had, maar die zeiden 'blijf weg' als ze je niet kende of zich onzeker...meer lezen »»

Hoe ik gigolo ben geworden!
Categorie: gigolo   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door Maxxx55.

Ik ben Pieter, een behoorlijk knappe jongen van tweeλntwintig. Ik ben al een paar jaar uitwonend als student. Dat komt simpelweg omdat mijn ouders nogal strak en bekrompen zijn. Daarbij zouden ze zich kapot schrikken als ze zouden weten hoe ik aan mijn geld kom. Nou, dat is eigenlijk heel gemakkelijk want ik werk...meer lezen »»

De poedelnaakte dochter van mijn baas! [4]
Categorie: familiesex   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door LaurensX.

Deel 4 - Enkele maanden later... Evy en ik vormen nog altijd een koppel, en op het werk gaat ook alles heel vlot. M’n eigen huis verhuur ik intussen wel en ik woon nu gewoon in bij Evy, haar broer, zussen, Ben en Diane. Het was vrijdagochtend en ik vertrok naar kantoor. Toen ik de parking opreed zag ik Bens wagen...meer lezen »»

De poedelnaakte dochter van mijn baas! [3]
Categorie: familiesex   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door LaurensX.

Deel 3 - “Maar daar hebben jullie kinderen toch niets mee te maken” onderbrak Bianca weer. “Daar komen we toe” vertelde Diane. “We hebben daarna regelmatig, zo eens om de twee maand met Cathy en Danny afgesproken om deze spelletjes te herhalen. Dan moesten we natuurlijk wel zorgen dat de kinderen het huis uit...meer lezen »»

De poedelnaakte dochter van mijn baas! [2]
Categorie: familiesex   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door LaurensX.

Deel 2 - Toen ik de volgende ochtend, nu ja, het was al na elven, alleen in bed wakker werd en opstond trof ik ook beneden niemand aan. Dan maar wat baantjes trekken in het zwembad, altijd goed om wakker te worden. Aan het zwembad lag een naakte Birgit te zonnen. “Hey slaapkop! Ben je er ook eindelijk?” zei ze....meer lezen »»

De poedelnaakte dochter van mijn baas! [1]
Categorie: familiesex   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door LaurensX.

Deel 1 - Het was alweer enige jaren geleden, maar gisteren besloot ik toch nog maar eens naar de AC te gaan. Voor wie dit niet kent, het is een leuke en druk bezochte parenclub in Vlaanderen. Tot voor enkele jaren – toen was ik nog geen single – was het elke maand wel dat m’n toenmalige vriendin en ik er heen...meer lezen »»

Mijn eigen geile hoertje!
Categorie: extreem   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door DirtyDaD.

Ik kom je oppikken voor een bloedgeile en heftige seksdag. De instructies zijn duidelijk: Je hoge hoerige zwarte leren lieslaarzen, je latex jurkje en natuurlijk geen BH en string. Wel een paar geile nylonkousen en een latex jarretellegordel. Je kutje moet glad geschoren en goed in geolied zijn. Ik claxonneer...meer lezen »»

Gerimpelde en bejaarde kutjes neuken!
Categorie: omasex   Toegevoegd op woensdag 28 september 2016 door LaurensX.

Sinds Herman in het bejaardenhuis heeft gewerkt voor zijn taakstraf, is hij helemaal om. Hij hoeft niets meer met die strakke jonge meiden, hij wil alleen nog maar gerimpelde en bejaarde kutjes neuken. Hij heeft zoveel van die ouwe wijven staan wassen dat hij er geil van werd. Herman kan het vanaf die dag niet...meer lezen »»

Oude oma besteld een gigolo!
Categorie: omasex   Toegevoegd op woensdag 28 september 2016 door LaurensX.

Oma Ria was ondanks haar latere leeftijd nog behoorlijk opgewonden of liever gezegd zo geil als boter, maar de mannen van haar eigen leeftijd konden hun pikken niet meer rechtop krijgen, alleen als het met een pilletje was en dan nog met tegenzin. Daarbij konden die kerels haar gewoon niet bijhouden, ze was nog...meer lezen »»

Oude hoer gaat weer werken!
Categorie: omasex   Toegevoegd op woensdag 28 september 2016 door LaurensX.

Ze was 64 jaar oud, bijna bejaard dus, en had haar hele leven als hoer gewerkt en wilde eigenlijk stoppen met dat werk. Maar door de financiλle crisis was Saar min of meer gedwongen om door te gaan met betaalde seks. Ze had het klantenbestand al min of meer afgebouwd en moest dus in principe van voor af aan gaan...meer lezen »»

Ik geil op heel oude vrouwen!
Categorie: omasex   Toegevoegd op woensdag 28 september 2016 door DirtyDaD.

Ik bekijk al jaren de vrouw. De vrouw in zijn algemeenheid. En ik ben er achter gekomen wat voor vrouw mij echt op weet te winden. Ik keek naar tienermeiden, rijpe vrouwtjes die men ook wel milfs noemt en natuurlijk naar de omaatjes. Bij de tienermeiden moest ik toegeven een behoorlijk geil gevoel te krijgen,...meer lezen »»

• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dikkewijven
• dominant• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting
• familiesex• fantasie• fetish• gangbang• gigolo• gluren• groepsex
• gynaecologie• hardcore• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial
• kalekutjes• lesbo• lilliputters• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul
• moslimseks• negerinnen• omasex• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk
• oudereman• partnerruil• pervers• pijpen• plassex• poepsex• rijpewijven
• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen• slavin• sm• spanking
• speeltjes• squirting• tieners• torture• transsexueel• travestie• trio
• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vingeren• vreemdgaan• vuistneuken• webcam
• zwanger