Barika 42 jaar
Afghaanse huisvrouw wil meer passie en sexuele spanning in haar leven.
Welke leuke vent wil mij, een Afghaanse huisvrouw de passie in de seks weer laten beleven. Ik mis dat al vele jaren en wil het weer voelen en herbeleven!

meesteres pornoverhalen

Als Meesteres ga ik vreemd met slaaf
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

Hallo ik ben Ria, een echt geile meid van 28 jaar. Ik heb altijd verlangd naar een geil bondage en soft SM spel. Wat ik ook probeerde, mn man Hans wilde absoluut niet. En ik maar boekjes lezen over al deze dingen, met als gevolg een hele reeks geile gedachten die bijna nooit werden bevredigd. Niet dat ik een...meer lezen

Mijn Dominante vrouw heeft er een slaafje bij
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door KimberlyX.

Mijn vrouw heeft een nieuw pervers spelletje bedacht. Zij dominant, en ik ben juist het tegenovergestelde. Het begon ermee, dat zij in mijn werkplaats in de garage liep te snuffelen en mijn elektrische boor meenam. Ik volgde haar naar onze badkamer, waar ze op haar knien een gaatje boorde aan beide zijden van...meer lezen

Vanaf nu ben ik jouw Meesteres
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door Tattooo.

Diane die het ganse vertoon op touw had gezet, stond van op enige afstand toe te kijken hoe haar beste vriendin, verkleed als Meesteres Zo, een heuse vertoning begon op te voeren. De instructies die ze aan haar vriendin had gegeven waren klaar en duidelijk : zorg ervoor dat Caitlin opgeleid werd tot sletje, tot...meer lezen

Solliciteren naar baan als bewaker
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door Brittie.

Lars keek nog eens op de brief die hij had gekregen van mevrouw de Wit. Hierin stond toch duidelijk dat hij vandaag de 16e voor een sollicitatiegesprek werd uitgenodigd. Nog maar eens het adres gecontroleerd. Ook dat klopt. Stationstraat 69 te Zeemeer. Het gebouw wat aan die beschrijving voldeed lag niet zo voor...meer lezen

De uitdaging DEEL2
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door XXX_periment.

DEEL 2 - "Zo" hoor ik Caren redelijk zware stem door de loft zwalmen. "Hier staan we dan..jij en Ik " "Goed , niet?" "eeeuh ja .." antwoorde Katrien een beetje twijfelend, al dan niet vragend.. "Ben je hier dan niet uit vrije wil sletje?" Het woord "sletje" klonk vals en hard, bijna ongepast. Een...meer lezen

sex
De uitdaging DEEL1
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door XXX_periment.

DEEL 1 - Het was een supper drukke dag geweest op het werk , en ik haastte me naar huis, waar mijn vrouwtje Katrien waarschijnlijk al klaar stond te wachten om naar dit grote feest te gaan, waar we verwacht werden naar toe te gaan. Al ging deze grote fuif uit van mijn werk , er gingen ook veel niet-bekenden...meer lezen

Ik doe alles wat u wilt
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door brenniebunz.

Als man van 40 jaar heb ik al tijden maar n grote fantasie en dat is onderwerping aan een krachtige vrouw. Op het bedrijf waar ik werk liep n vrouw die mij in het bijzonder opviel. Ze is een 25 jarige schoonheid met een Hindoestaanse achtergrond met de naam Shafrana. Ze heeft een knap gezicht en een fantastisch...meer lezen

Manoras jonge slaaf
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door Tattooo.

Manora was een welgestelde Romeinse vrouw. Zij was onlangs veertig geworden en dat feest had zij op grootste wijze gevierd in haar prachtige marmeren villa. Al haar vrienden en kennissen, al haar zakelijke connekties hadden het uitgebreide feestmaal bijgewoond en tot diep in de nacht genotn van de kostelijke wijn...meer lezen

De inwijding van Famke
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

In haar vakantie op een dinsdagmiddag besloot Famke bij Geeske langs te gaan, Geeske was haar acht jaar oudere zus getrouwd met Peter, haar zwager een leuke vent om te zien. Normaal deed ze dit op zaterdag maar omdat het zulk heerlijk weer was had ze besloten even langs te fietsen om te kijken of haar zus thuis...meer lezen

Gedwongen seks voor meisje en haar familie
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door Tattooo.

Mieke was een lief meisje dat zich altijd braaf gedroeg en nooit problemen had. Zelf vond ze dit niet altijd fijn; ze vond zichzelf namelijk te braaf en wilde graag wat stoute dingen doen, maar meestal werd ze op het punt dat ze iets wilde gaan doen, overladen met nervositeit en stopte ze er dan maar weer mee....meer lezen

sex
Mijn fantasie loopt even wat anders
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door eigenwijsje.

Het was carnavalsvakantie. De buren zouden deze week op vakantie gaan. Aan mij werd gevraagd om de post te verzorgen en kreeg hun sleutel. Een dag later vertrokken mijn buren. Zij hadden een dochter van 24 die in de weekenden naar huis kwam en dus nog wat kleren bij hun thuis had liggen. Zelf was ik toen 18 jaar....meer lezen

Ik mag het slaafje van Lisa zijn
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door rollercoaster.

Toen ik voor mijn werk in het buitenland zat, verveelde ik mij enorm in de avond uurtjes. Ik zat maar doelloos achter mijn laptop, waar ik een Chat site bezocht. Dit was nieuw voor me, ik wist niet wat ik me hierbij moest voorstellen. Maar voordat ik het doorhad had ik contact met diverse mensen. Ik begon het...meer lezen

Opdrachten van mijn Meesteres
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door evatje88.

Hoi, ik ben mark van 37 jaar. Ik ben bisexueel en hou van BDSM en kinky opdrachten. De laatste tijd ben ik regelmatig op een chat site te vinden waar veel bdsm-ers en kinky mensen zitten. Laatst het ik een geil spel via deze site gespeeld. Ik heb al een langere tijd contact met J. via deze site. J is een vrouw...meer lezen

Meesteres Sandra
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door kleineengel.

Sandra had Duncan al meerdere malen ontmoet in een caf. Ze babbelden wel eens even met elkaar. Duncan was een jongen van 16 die zich stoerder voor deed dan hij werkelijk was, dat had ze al vanaf de eerste keer gemerkt. Hij was ongeveer 1,80m lang, slank, sportief en niet roker. Het was haar ook al opgevallen...meer lezen

Ik ben een cuckold slaaf van mijn Meesteres
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door kleineengel.

Rillend van de kou word ik wakker, ik realiseer me gelijk dat ik op een kleedje op de grond heb geslapen. Ik kijk naar het bed en zie mijn Meesteres nog lekker slapen. Langzaam sta ik op en merk dat ik niet veel bewegingsruimte heb, de kettingen rammelen ondanks dat ik zo stil mogelijk doe. Ik denk weer terug...meer lezen

sex
Mijn Sterke Buurvrouw
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door kleineengel.

Ik ben nog steeds ontzettend verliefd op mijn gespierde buurvrouw. Sinds ze naast me is komen wonen, ben ik al zo vaak door haar leeggemolken, dat ik de tel ben kwijtgeraakt. Ze weet precies hoe ze me moet bewerken en seksueel op te winden door me iedere keer weer fysiek de baas te zijn. Ze is tegen me...meer lezen

Een avondje uit draait uit op een lange nacht met een dominante vrouw
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door kleineengel.

Het begon allemaal zo onschuldig, dat ik bijna niet weet waar ik moet beginnen. Op een avond ging ik met een paar collega's na het werk naar de plaatselijke kroeg. Aangezien ik getrouwd ben, bezocht ik deze officieuze vergaderingen alleen maar als mijn vrouw dat goed vond. Het bier smaakte altijd goed...meer lezen

Ik ben eigendom van Meesteres Vera
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door kleineengel.

Mijn knieen deden pijn, mijn voeten deden pijn, zelfs mijn tenen deden pijn. Mijn mond was droog en mijn tong voelde aan als schuurpapier. Mijn ogen waren rood en geerriteerd. Ik voelde me ellendig en verging van de pijn. Maar dat waren allemaal secondaire gevoelens die ik onderging. Mijn primaire emoties,...meer lezen

Hartelijk gefeliciteerd
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door kleineengel.

Ik was na een nachtdienst onderweg van mijn werk naar huis en ik was om een aantal redenen in een ontzettend goede bui. Ten eerste: mijn laatste dienst zat er net op en ik had een vier dagen lang weekend voor de boeg, en ten tweede: het was mijn verjaardag. Ik was al lang geleden opgehouden om die te vieren,...meer lezen

Examen dag bij Meesteres Gerda
Categorie: meesteres   Toegevoegd op door kleineengel.

Na weken mocht ik eindelijk mijn Meesteres weer eens bezoeken. Telkens als het wat langer geduurd had was ik ontzettend zenuwachtig, omdat ik geen idee had in welke bui zij zou zijn. Zij had mij bevolen een panty aan te doen (met een opengeknipt kruis), geen onderbroek en ik moest mijn metalen ball-stretcher...meer lezen

sex