• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dikkewijven
• dominant• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting
• familiesex• fantasie• fetish• gangbang• gigolo• gluren• groepsex
• gynaecologie• hardcore• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial
• kalekutjes• lesbo• lilliputters• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul
• moslimseks• negerinnen• omasex• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk
• oudereman• partnerruil• pervers• pijpen• plassex• poepsex• rijpewijven
• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen• slavin• sm• spanking
• speeltjes• squirting• tieners• torture• transsexueel• travestie• trio
• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vingeren• vreemdgaan• vuistneuken• webcam
• zwanger


Walidah 24 jaar
Ondeugende Pakistaanse studente zoek man voor afspraakje!
Ik ben een 24 jarige studente uit Afghanistan, ik wil graag in contact komen met een leuke man om afspraakje te maken. Ik ben ondeugend hoor!

moslimseks pornoverhalen

Mijn Marokkaanse liefdes godin DEEL1
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 1 - Zoals afgesproken zou je om tien uur met de trein aankomen in M. Natuurlijk was ik er al om kwart voor om er maar zeker van te zijn dat ik je niet zou missen. In je laatste sms-je had je me verteld dat ik uit moest kijken naar een licht getinte vrouw van 24 met een Marokkaans uiterlijk, een leuk koppie...meer lezen »»

Geil en Marokkaans DEEL3
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 3 - Het is alweer weken geleden dat je Ikram en Ghadzija hebt geneukt. Soms vraag je je zelfs af of het wel gebeurd is. Als je ze tegenkomt dat knikken ze vriendelijk hallo, maar geen van tweeλn heeft aanstalten gemaakt om ook maar iets verder met je te doen. Je zou je bijna misbruikt voelen". Maar het is...meer lezen »»

Geil en Marokkaans DEEL2
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 2 - Het is ook altijd wat in je leven. Een paar dagen nadat je het ongelofelijke geluk had je geile buurvrouw compleet uit te wonen lie het op je werk allemaal anders dan de bedoeling was. Druk, druk, druk en teveel zieken, dat krijg je in deze tijd van het jaar. Je hebt behoorlijk wat uren gemaakt, en elke...meer lezen »»

Geil en Marokkaans DEEL1
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 1 - Het is zaterdagochtend, ergens in December. Het is verdomde koud buiten. Je staat voor de spiegel. Je hebt gisterenavond lekker met wat vrienden een glas gedronken in de kroeg, maar het was je allemaal wat te druk. Waarschijnlijk was je toe aan vakantie. Na wat gezapt te hebben ben je naar huis gegaan,...meer lezen »»

Mijn eerste keer met een Marokkaanse vrouw
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

Ik heb sinds kort een collega die is aangekomen voor een paar maanden. Ze is echt heel lief. Ze is echt een moslima geloof het of niet. Ze draagt een bril en is natuurlijk bedekt. Ze heeft 2 kinderen en woont in Noord-Holland....ik noem liever geen plaatsnaam. Maar ze is slank en lang. Ik dacht echt dat ze een...meer lezen »»

sex
Mijn Turkse Buurjongen DEEL8
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 8 - Er waren een paar dagen overheen gegaan, nadat Mehmet bij Tessa en Manon was geweest. Nu Esther op reis is, wil Mehmet Tessa weer een keer ontmoeten. Hij heeft haar een paar berichtjes gestuurd, en wat sms verzonden, maar meer dan “geen tijd, lief” had hij niet terug gekregen. De man van Tessa heeft vakantie,...meer lezen »»

Mijn Turkse Buurjongen DEEL7
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 7 - “Had je het al gehoord ?” Tessa kijkt met geknepen ogen naar Manon, haar vriendin. Op het drukke terras leek het ineens uitgestorven, Manon spits haar oren, en gaat richting Tessa hangen. “Nee, wat ?” Manon en Tessa zijn oud collega's en vriendinnen, en regelmatig lunchen ze samen om bij te kletsen....meer lezen »»

Mijn Turkse Buurjongen DEEL6
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 6 - Als ik rond 18u thuiskom, zitten de jongens op mijn terras, op tafel staat een pizza, en de lachen als ze me binnen zien komen. Met hun ontblote bovenlijven, en korte broeken is het helemaal geen slecht uitzicht. Erkan steekt zijn hand op als ik de tuin inloop “hey geile buurvrouw ….. we hebben...meer lezen »»

Mijn Turkse Buurjongen DEEL5
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 5 - Het is nog vroeg als ik in de auto naar Amsterdam zit, een lange dag van bijeenkomsten, vergaderen en nog meer saaie vergaderingen. Ik krijg telefoon, mijn vriendin Tessa … in de file kletsen we over wat een week of 2 daarvoor was gebeurt, ze was onder de indruk van Mehmet, en na een tijdje er omheen...meer lezen »»

Mijn Turkse Buurjongen DEEL4
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 4 - Een gezellige dag aan het winkelen met een goede vriendin, in het altijd drukke Amsterdam. Tegen de helft van de middag zitten we op een terrasje, en drinken een glaasje wijn samen Dan komt het hoge woord eruit,Dat ik de laatste weken zo opgewekt ben, en dat ik vandaag wat mooie sexy kleding gekocht...meer lezen »»

sex
Mijn Turkse Buurjongen DEEL3
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 3 - De zomer is vroeg, het is half mei al tropisch warm. Regelmatig lig ik rustig in mijn achtertuin, en soms komt er spontaan een buurjongen op visite. Mijn 2 buurjongens, Mehmet 17 en zijn broer Erkan, 19 hebben mij bevorderd tot sexliefje. Geheel uit eigen wil, de 2 jongens zijn oosters gebruind,...meer lezen »»

Mijn Turkse Buurjongen DEEL2
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 2 - Er gaan een paar weken voorbij, en ik heb Mehmet al een tijdje niet meer gezien. Stiekem baal ik ervan, want ik heb wel zin in zijn lichaam, hij heeft voor meer gezorgd Wel sprak ik zijn vader, Mehmet is op reis, naar Turkije, naar zijn as. echtgenote, samen met zijn oudere broer Erkan. Als ik op vrijdagmiddag...meer lezen »»

Mijn Turkse Buurjongen DEEL1
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 1 - Het is weer lente, de tijd om de tuin op orde te brengen. Ik heb bij het tuincentrum de jaarlijkse inkopen weer gedaan, en terwijl ik bijna zwetend mijn autootje leeg trek komt de buurjongen op me toegelopen “Hey buurvrouw … zal’k helpen ?” Met zijn baggy pants, en stoere pet op het hoofd lijkt hij op...meer lezen »»

Turkse Meesters bij ons thuis
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

De zaterdagavond na ons seksavontuur met Fatih en Gφkhan in de fietsenkelder, is er een buurtfeest. De Turkse jongens hebben een briefje in onze brievenbus gedaan waarop staat dat we daar moeten komen en dat ik alleen een kort afgeknipte jeans en een topje aan moet trekken. Zonder slipje en BH eronder. Ik vindt...meer lezen »»

Onverwachte seks in de fietsenkelder
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

Dit verhaal begint als ik op een zwoele zomeravond samen met Thomas, mijn vriend, een etentje heb in een restaurant. Tegen sluitingstijd en met de nodige roseetjes achter de kiezen, hebben we een geil gesprek over onze fantasieλn. Ik vertel Thomas dat ik de laatste tijd steeds vaker fantaseer om vastgebonden en...meer lezen »»

sex
Grote beurt door 3 Turken
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

Charlotte, een knappe verschijning van 34 jaar, met lang blond haar, knap gezicht, een paar lekkere tieten en een stevige kont, heeft haar auto bij de garage geparkeerd. Het is weer tijd voor de jaarlijkse keuring. Ze loopt naar de garage. “Eh hallo? Is daar iemand?” roept ze. “Yo! Hier beneden, in de smeerkuil!”....meer lezen »»

Turkse buurjongen word onze Meester
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

De dag na ons eerste avontuur met Hakan had ik gemengde gevoelens. Het was allemaal wat heftiger dan ik van tevoren had gedacht. Van de ene kant was ik erg jaloers op de manier waarop Miriam, mijn vriendin, hem had gesmeekt om haar te neuken. Ook was ik bang voor de gevolgen. Hakan had met zijn mobiel snel een...meer lezen »»

Vriendin gaat vreemd met Turkse buurjongen
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

Ik woon al een jaar of vier samen met Miriam, mijn vriendin. Ze is nu 30, zo’n vijf jaar jonger dan ik. Miriam ziet er goed uit. Lekker bekkie, lekkere tieten en vooral ook een lekkere kont die goed uitkomt in de strakke jeans die ze meestal draagt. Miriam heeft vaak sjans van andere mannen. In het begin was ik...meer lezen »»

Marokkaanse Samia verkracht door haar neef
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

Marokkaan Brahim 28 jaar, stevig gebouwd kon het goed vinden met zijn nichtje Samia. Samia een slank Marokkaans meisje, met lang zwart stijl haar, met flinke borsten stoeide af en toe met haar grote neef. Dat liet Brahim niet onberoerd, maar ja het was zijn nichtje, familie, dus hield hij zich moeizaam in! In...meer lezen »»

Marokkaanse laat zich neuken voor goed cijfer
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

Zakia was een beeldschone leerlinge. Met haar donkere haren en mooie ronde lichaamsvormen eigenlijk de mooiste dame van de klas. Als docent mocht Dhr. Gerards eigenlijk niet geilen op leerlingen, maar stiekem deed hij dat wel eens. Op de MBO-school waar hij les geeft zitten veel allochtonen. Normaal gesproken...meer lezen »»

sex
• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dikkewijven
• dominant• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting
• familiesex• fantasie• fetish• gangbang• gigolo• gluren• groepsex
• gynaecologie• hardcore• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial
• kalekutjes• lesbo• lilliputters• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul
• moslimseks• negerinnen• omasex• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk
• oudereman• partnerruil• pervers• pijpen• plassex• poepsex• rijpewijven
• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen• slavin• sm• spanking
• speeltjes• squirting• tieners• torture• transsexueel• travestie• trio
• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vingeren• vreemdgaan• vuistneuken• webcam
• zwanger