• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dikkewijven
• dominant• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting
• familiesex• fantasie• fetish• gangbang• gigolo• gluren• groepsex
• gynaecologie• hardcore• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial
• kalekutjes• lesbo• lilliputters• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul
• moslimseks• negerinnen• omasex• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk
• oudereman• partnerruil• pervers• pijpen• plassex• poepsex• rijpewijven
• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen• slavin• sm• spanking
• speeltjes• squirting• tieners• torture• transsexueel• travestie• trio
• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vingeren• vreemdgaan• vuistneuken• webcam
• zwanger


Rihana 23 jaar
Jong Marokkaans meisje wil zich nog niet binden! Maar wil wel daten!
Een vaste relatie daar ben ik niet naar opzoek. Maar als je een leuke date wilt met een jong Marokkaans meisje kan je mij een ondeugend mailtje sturen!

moslimseks pornoverhalen

Ontmoeting met een zwangere moslima DEEL12
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 12 - Mark en Robin waren daar ook en er stond nog een jongen bij hen. Mijn vrienden wenkten me. We gingen, met ons vieren, naar buiten en zochten een leeg tafeltje op het terras. Ik keek de andere jongen aan. Hij had zich al enkele dagen niet geschoren. Hij was lang en slank en vrij gespierd. Hij had een...meer lezen »»

Ontmoeting met een zwangere moslima DEEL11
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 11 - Ik deed de deur van mijn hotelkamer achter me dicht en nam de lift naar twee verdiepingen lager dan de onze. Ik ging uit de lift en naar rechts en liep door de gang. Ik hoorde mensen praten in de trappenhal, maar door de echo's herkende ik hun stemmen niet. Ik stopte bij kamer 411, stak de kaart in en...meer lezen »»

Ontmoeting met een zwangere moslima DEEL10
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 10 - De volgende morgen zag ik de moslimvrouw weer die kuiste in het hotel. Ik sprak haar net voor het restaurant aan. 'Malina,' vroeg ik haar, 'het is vandaag donderdag. Heb je nog steeds zin om met mij te gaan eten vanavond?' Malina knikte en ik gaf haar een kus op de wang. ' Ik haal je hier om vier uur...meer lezen »»

Ontmoeting met een zwangere moslima DEEL9
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 9 - De volgende maandag vertrok ik dus met vrienden op reis naar Barcelona. We gingen met de bus, met een hele groep dus, maar daar konden we doen wat we wilden. ’s Middags vertrokken we naar het vertrekpunt en om twee uur vertrokken we richting Noord-Spanje. We waren met drie en we zaten vanachter op de...meer lezen »»

Ontmoeting met een zwangere moslima DEEL8
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 8 - Eindelijk was het zover. De grote vakantie was begonnen. Drie maanden heerlijk niets moeten doen, niet voor school werken, binnenkort een weekje op vakantie. Wat wil een mens nog meer. Ik wist wat ik wilde. Ik wilde nog voor ik op vakantie vertrok een aantal meisjes ontmoeten. Ik wilde eerst en vooral...meer lezen »»

sex
Ontmoeting met een zwangere moslima DEEL7
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 7 - Die dinsdag had ik niet veel om handen en net na het avondeten vertrok ik naar Jalani. Tegen mijn ouders zei ik dat ik naar een vriend ging. Ik nam de tram. Toen ik bijna aan De Roma in Borgerhout was, zag ik een mooie jonge vrouw op het voetpad lopen. Ik probeerde in haar ogen te kijken en dat lukte....meer lezen »»

Ontmoeting met een zwangere moslima DEEL6
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 6 - Assia’s vocht smaakte verrukkelijk. Haar clitoris zag er niet gezond uit. Hij zag compleet purper en ik kneep hem ιιn keer hard plat en Assia – die nog uitgeteld op bed lag – veerde overeind en probeerde te gillen, maar er kwam enkel een rauw geluid uit haar keel. Ik besloot te stoppen met haar seksueel...meer lezen »»

Ontmoeting met een zwangere moslima DEEL5
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 5 - Enkele dagen later begonnen onze examens. We konden elkaar dus een tijdje niet meer zien. Het pinksterweekend dat bezig was, gebruikten we om te studeren. Ik had dan al blokverlof, maar de jongere meisjes, Raina, Jayla, Yasmine en Sharon, hadden nog enkele dagen echt les voor zij met hun examens begonnen....meer lezen »»

Ontmoeting met een zwangere moslima DEEL4
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 4 - Vier weken en een half gingen voorbij, maar ik had nog niets gehoord van de baby van Hashera en besloot daar na school een kijkje te nemen. Op dinsdag 26 mei besloot ik langs te gaan – omdat ik dan geen les had. Ik stapte van de tram en ging naar haar huis – ik kon me de weg nog goed herinneren. Ik belde...meer lezen »»

Ontmoeting met een zwangere moslima DEEL3
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 3 - Ze bleef zichzelf maar klaarmaken ook al stonden wij in de kamer. Hashera bleef bij elke streelbeweging over haar eigen schaamstreek kreunen. Ik besloot haar te helpen en nam Fauzia op en ging met haar naar de achterkant van de zetel waar de zwangere moslimvrouw in lag. Fauzia begreep wat ik van plan...meer lezen »»

sex
Ontmoeting met een zwangere moslima DEEL2
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 2 - Hashera probeerde haar gsm te grijpen, maar haar zwangere buik zat in de weg. Ze moest door haar benen buigen, waardoor ik een geil zicht kreeg op haar kontje en rug. Ze klapte haar Samsung-gsm open en zei dat het half 7 was. ‘Oei, is het al zo laat?’, bracht ik uit, ‘Ik moet dringend naar mijn moeder...meer lezen »»

Ontmoeting met een zwangere moslima DEEL1
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 1 - Eindelijk was de lesdag gedaan. Die dag hadden we enkel saaie lessen gehad. Onze leerkrachten wilden precies dat we ze haatten. Ik zette mijn mp-3 op en stapte naar de tramhalte over onze campus. Mijn tram, nummer 24 zou er binnen 5 minuten zijn. Ondertussen luisterde ik verder naar mijn favoriete muziek. De...meer lezen »»

Vrouw van Marokkaanse komaf
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

Dit verhaal is echt gebeurt de namen heb ik verandert om wat privacy te houden de jongens die er in beschreven zijn gaan allemaal akkoord allen mijn man weet van niets. Vakantie, de school is dicht het schoonmaken gebeurt 8 week vakantie. Ik ben Jamila vrouw van Marokkaanse komaf maar geboren in Holland volslank...meer lezen »»

Marokkaanse Milf met brede heupen en volle billen DEEL4
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 4 - Na de onvergetelijke ervaring in het pashokje samen met de Marokkaanse moeders Naima en Aicha, liepen we gezamenlijk uit de bijenkorf. Hoewel mijn penis net leeggemelkt werd door Naima in het pashokje, kreeg ik weer een halve stijve na het zien van Naima. Ze liep heupwiegend en duwde de kinderwagen vooruit....meer lezen »»

Marokkaanse Milf met brede heupen en volle billen DEEL3
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 3 - Nog dagen dacht ik aan mijn 2e ervaring met Aicha de Marokkaanse milf. Beelden vlogen door mijn hoofd. De jonge Nederlandse Robin die hevig Aicha vanachter stootte, maar ook Rachid die intens genoot van Aicha. Hoewel ik de beelden steeds afspeelde, masturbeerde ik niet daarbij. Ik was al een tijdje bezig...meer lezen »»

sex
Marokkaanse Milf met brede heupen en volle billen DEEL2
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

DEEL 2 - Het was anderhalf maand geleden dat ik haar zag. Die Marokkaanse milf met het perfecte lichaam. Slanke bovenlichaam en een flinke achterwerk met mooie grote ronde billen. Na een onvergetelijke avond die ik met haar had beleefd, dacht ik nog dagelijks aan haar. De beelden gingen door mijn hoofd en gelukkig...meer lezen »»

Marokkaans importbruidje
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

Ik ben Farid, Marokkaans en ben 31 jaar oud. Het is de eerste keer dat ik een verhaal schrijf, dus wees mild met de recensies. Ik kom uit een allochtonenbuurt in Utrecht, het verhaal speelt zich ook af in de omgeving van Utrecht Mijn oom is 3 jaar getrouwd met een importbruidje uit Marokko en ze hebben 1 kind...meer lezen »»

Fatima mijn Marokkaanse buurvrouw
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

Met haar ogen gesloten kwam ze klaar. Ze opende en sloot haar mond, maar er kwam geen geluid uit. Haar heupen schokten op en neer en ze zweette overal. Nadat ze was uitgehijgd keek ze me triomfantelijk aan. Ze ging rechtop zitten, zoende me vol op mijn mond en bedankte me wel honderd keer. Het was zaterdagavond....meer lezen »»

Deep troath kascontrole
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

Het kantoortje was klein, hooguit 2 bij 3 meter. De achterwand werd geheel door een groot bureau in beslag genomen. De rest van de ruimte werd gevuld door drie oude stoelen, een kluis en een kast. Aan de muur wat oude posters en vergeelde knipsels op het prikbord. Dit was mijn werkplek voor vandaag. Ik ben controleur...meer lezen »»

Halfbloedje geneukt door vader
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op door haidera.

Met haar lange benen, slanke figuur, licht getinte huidje en lange, golvende zwarte haren is Galore een opvallende, bloedmooie verschijning. De levenslustige en elegante jongedame dankt haar uiterlijk aan een mix van Nederlands en Egyptisch bloed. Ze is grotendeels door haar Nederlandse moeder opgevoed, haar vader...meer lezen »»

sex
• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dikkewijven
• dominant• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting
• familiesex• fantasie• fetish• gangbang• gigolo• gluren• groepsex
• gynaecologie• hardcore• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial
• kalekutjes• lesbo• lilliputters• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul
• moslimseks• negerinnen• omasex• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk
• oudereman• partnerruil• pervers• pijpen• plassex• poepsex• rijpewijven
• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen• slavin• sm• spanking
• speeltjes• squirting• tieners• torture• transsexueel• travestie• trio
• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vingeren• vreemdgaan• vuistneuken• webcam
• zwanger