Ikram 32 jaar
Marokkaans zaadsletje zoekt geile potente mannen voor een seks date!
Hallo daar! Ik ben een Marokkaans zaadsletje en ik ben verslaafd aan mannen pikken! Ik word helemaal wild als je al dat hete sperma zo over me heen spuit..

onderzoek pornoverhalen

Eindelijk toch gedaan!
Categorie: onderzoek   Toegevoegd op door GeileLoes.

Ik ben Eveline 38 jaar en getrouwd met Henry, ik ben 1. 71 meter lang, donkerblond tot op de schouders, maatje M, cup 80C met altijd priemende tepels op kleine tepelhoven (Henry zeg altijd dat ik permanent geil ben, haha), ik heb grotere schaamlippen die zich altijd om zijn lul zuigen, hmmmm en stevige ronde billen....meer lezen »»

Help de dokter!
Categorie: onderzoek   Toegevoegd op door Dr.Laurens.

Sinds jaar en dag wonen we in een rustig dorp gelegen in het verre noorden van het land. Met zijn twee honderd inwoners mag het eerder een gehucht genoemd worden, maar ach... wat maakt het voor het verhaal uit. In al die jaren hebben we een wat oudere huisarts gehad die uit de grote stad kwam en liever tot aan...meer lezen »»

Mijn klitpiercing
Categorie: onderzoek   Toegevoegd op door eigenwijsje.

Ik wilde er al tijden 1, en had nu eindelijk de moed om er 1 te laten zetten.... Ik belde naar de shop en aan de ander kant klonk de geilste en mannelijkste stem die ik ooit had gehoord....ik werd er gewoon even stil van...aan de andere kant hoorde ik zeggen, hallo is daar iemand? Ik maakte gelijk nog voor...meer lezen »»

Ik ben in therapie
Categorie: onderzoek   Toegevoegd op door XXX_periment.

Na de machtige spaghetti carbonara, zitten ze samen uit te buiken op de bank. "Ik ben in therapie" begint Amber twijfelachtig. De blonde krul die voor haar gezicht hangt, strijkt ze achter haar oor. "Waarvoor?" reageert Barbara, duidelijk van haar stuk gebracht. Amber glimlacht ten teken dat het allemaal niet...meer lezen »»

Twee blonde zustertjes
Categorie: onderzoek   Toegevoegd op door XXX_periment.

Ik ben Mark en ik ben 18 jaar. Ik ben ongeveer 1 meter 80 en heb blond haar. Na het sporten was ik in mijn korte broek ergens tegenaan gevallen, waarbij ik met mijn bovenbeen langs een ruwe wand schuurde (niiiieeet fijn). Het is een hele vervelende schaafwond geworden en ik twijfelde of hij ontstoken was. Na een...meer lezen »»

sex
Naakt voor Lucas als tegenprestatie
Categorie: onderzoek   Toegevoegd op door missdaisy.

De auto reed over een stil landweggetje. "Zijn we er bijna? Ik klap zowat", zei de 21-jarige Yvonnne. "Hou het nog even op, het kan nooit ver meer zijn", antwoordde de 23-jarige Brigitte. Yvonne en Brigitte deelden samen een studentenflat en hadden besloten om dit jaar samen met de auto naar Noorwegen te gaan...meer lezen »»

Marieke gaat naar de schoolarts
Categorie: onderzoek   Toegevoegd op door MennieMore.

We zullen haar eens uitgebreid onderzoeken Petra is het eigenlijk wel met haar dochter eens en verbreekt het contact en terwijl Marieke doorgaat met het lezen van het nieuwste Lolita blaadje duikt Petra achter de pc en tikte het e-mailadres van “Schooldokter Jos” in. Vervolgens legt ze uit waarom ze contact...meer lezen »»

Ik voel me verdorven
Categorie: onderzoek   Toegevoegd op door bekkie21.

Het is vrijdag 10:30 als ik aan het werk ben als ARBO arts. Vanmiddag zal ik vrij zijn en met een vriendin naar een galerie opening gaan. Om die reden ben ik iets anders en netter gekleed als dat ik normaal zou zijn. Leuke rok, sexy blouse, kousen met jarretels, hogere pumps als anders en een sexy lingeriesetje....meer lezen »»