Mufidah 36 jaar
Turkse buikdanseres zoekt knappe, opwindende man voor de spanning!
Zijn er nog knappe mannen die mij kunnen opwinden, die mij willen plezieren en verwennen?? Als jij denkt dat je mij kan versieren, stuur me een bericht!

plassex pornoverhalen

De lul van een jonge knul!
Categorie: plassex   Toegevoegd op door Kinky-Sloerie.

Toen ik drieëntwintig was ik al een gescheiden vrouw. Jan en ik waren veel te vroeg getrouwd. Ik woonde nu drie maanden alleen en had nog geen zin om te werken. Naast me woonde een ouder stel met een nog jonge zoon. Lex heette hij. Ik vond het een leuke knul en had hem meermalen stiekem bespied als hij in de tuin...meer lezen »»

Ik was uit vrije wil gekomen!
Categorie: plassex   Toegevoegd op door Kinky-Sloerie.

Anita voelde hoe ze een warme ruimte betrad. De vloer onder haar naakte voeten was hard, zo te voelen een tegelvloer, maar zeker niet kil. De blinddoek voor haar ogen belette haar haar omgeving te zien. Een flinke ruk aan de leiband, die aan de choker om haar hals bevestigd was, deed haar bijna haar evenwicht...meer lezen »»

Zonder benzine!
Categorie: plassex   Toegevoegd op door Kinky-Sloerie.

Dat er soms vreemde en onverwachte dingen kunnen gebeuren weet iedereen, maar wat ik een aantal jaren geleden heb meegemaakt, wil ik toch wel aan iedereen kwijt. Ik was 26 jaar en werkte als vertegenwoordiger bij een groot landelijk bedrijf. Op een bepaalde dag, het was snikheet die dag, reed ik met mijn auto...meer lezen »»

De bustrip!
Categorie: plassex   Toegevoegd op door Kinky-Sloerie.

Ik woon in een klein dorpje ongeveer een 30 minuten rijden van de grote stad en regelmatig ga ik dan ook even gezellig stappen met wat vrienden. Ook die bewuste zaterdagavond toen mij het volgende overkwam. We waren met een man of tien, jongens en meisjes aan het stappen en ik was eigenlijk al behoorlijk moe...meer lezen »»

Plasseks met haar schooljuf
Categorie: plassex   Toegevoegd op door Suus1991.

Het was weer eens zo’n prachtig mooie warme zomerdag, en Ilse moet nog 2 lesuren doormaken op school vandaag. Ilse is ‘n prachtige blondine van nog maar net 19 jaar, met heel lang stijl blond haar, en ‘n paar grote onschuldige blauwe ogen, ze heeft nog wel eens van die kinderlijke trekjes, zo duimt ze ook nog...meer lezen »»

sex
Mijn zeikende stratenmaker
Categorie: plassex   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

Het was afgelopen zomer dat ik 's morgens, net iets te vroeg naar mijn zin, wakker werd gemaakt door een hels kabaal dat van de straat kwam. Niet dat ik nog sliep. Ik lag nog wat onrustig te woelen, want het was een warme nacht geweest. Mijn stringetje was al wat ik die nacht aan had en kon verdragen qua kleding....meer lezen »»

Geile jonge meiden houden een piswedstrijd
Categorie: plassex   Toegevoegd op door rollercoaster.

Marian en Angela fietsten zoals elke dag van school . Ze woonden allebei in een klein dorpje en zaten in dezelfde klas. Ze waren al jaren dikke vriendinnen. Elke dag fietsten ze 15 kilometer heen en weer naar school. Dat vonden ze niet erg want daar kreeg je strakke billen en dijen van. En die hadden ze ook. Met...meer lezen »»

Ondergeplast worden door oudere dame
Categorie: plassex   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

Ik denk dat ieder mens wel een droom heeft een verlangen of een stille fantasie. De meeste mensen houden het daar ook bij. Ik droom al heel lang van een bepaalde soort van seks met een vrouw. Het is eigenlijk niet zo heel vreemd, vind ik. Al zijn er genoeg die het niets vinden en zelfs tot gewoon vies of smerig....meer lezen »»

Plasseks met moeder en dochter
Categorie: plassex   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

Mijn broer Geert is tien jaar ouder dan ik, afgelopen zomer scheiden hij van zijn vrouw Femke 44 jaar nadat was uitgekomen dat hij al een tijd een verhouding bleek te hebben met een gescheiden vrouw die bij hem op de zaak werkt. Ik had de laatste jaren weinig contact gehad met Geert en Femke, mijn vrouw Marloes...meer lezen »»

Plasseks met de hele familie
Categorie: plassex   Toegevoegd op door brenniebunz.

Na de seksuele uitspatting van vanmiddag was het tijd geworden om de inwendige mens te verwennen. De familie Janssen hield van lekker eten en drinken. Doordat ze niet op de centjes hoefde te letten, was er iedere dag een heerlijke maaltijd. Aan zelf koken had Janine een hekel, dus werd er iedere dag bezorgd door...meer lezen »»

sex
Plasseks met mijn geile moeder
Categorie: plassex   Toegevoegd op door KimberlyX.

Ik zal jullie eens vertellen hoe geil mijn moeder is. Haar naam is Sofie, en heeft een zoon, Kees, ik dus. Het gebeurde allemaal in 2012, een jaar nadat mijn moeder gescheiden was van mijn vader en ze een beetje in een dip zat. Ze was toen 37 en ik net 16 geworden. Je moet weten dat mijn moeder ontzettend geil...meer lezen »»

In de auto in mijn broek plassen
Categorie: plassex   Toegevoegd op door MennieMore.

“Wie heeft er zin om in de stad nog iets te gaan drinken?” vroeg iemand. “Sorry, ik niet,” zei Susan, “ik heb het helemaal gehad voor deze week. Ik stap nu in de auto en rijd linea recta naar huis.” “Ik haal je onderweg wel in,” lachte Bart. “Mijn wagen is stuk, maar over een kwartiertje komt de leasemaatschappij...meer lezen »»

Plassex op het voetbalveld
Categorie: plassex   Toegevoegd op door vrouwtjeselmo.

Het is zaterdag 3 november 2012 en mijn zoon moet vanochtend voetballen. Het is een uitwedstrijd bij Oring in Odoorn. We vertrekken al om 8 uur en de wedstrijd begint om 9 uur. Het is mooi weer maar wel erg fris nog op de vroege ochtend. We hebben ons verzameld op de parkeerplaats en rijden in colonne naar...meer lezen »»

Het is nat op het water
Categorie: plassex   Toegevoegd op door missdaisy.

Het regende pijpenstelen die morgen, ofschoon de weerberichten voor die dag mooi weer voorspelden. Ik was op weg naar het strand van Callantsoog en omdat het toch nog regende besloot ik niet de snelweg te nemen maar de binnenwegen. Na een bocht zag ik haar staan, ze stond naast de auto en zwaaide naar mij....meer lezen »»

Plassex met mijn pianolerares
Categorie: plassex   Toegevoegd op door bekkie21.

'Zullen we even dat nieuwe nummer van je doen?' zei Eric tegen Julia die haar nu al weer tien jaar pianoles gaf. 'Ja tuurlijk' antwoordde Julia gretig. Het laatste half uur van de les werd altijd besteed aan de liedjes die Julia zelf schreef, en die nog wat bijgeschaafd konden worden. Met advies stond Eric dan...meer lezen »»

sex
De oridinaire vriendin van mijn zus komt voor ordinaire seks
Categorie: plassex   Toegevoegd op door MennieMore.

Heb je ook wel eens iemand gekend die je, als mens, liever zag gaan dan komen? Iemand wiens aanwezigheid je ergerde vanwege de onuitstaanbare vulgariteit? Iemand waarvoor je je, in aanwezigheid van anderen, zou schamen? Maar die tegelijkertijd onder dat a-sociale voorkomen een wel degelijk zeer aantrekkelijk...meer lezen »»

De beste vriendin van mijn jongste zus
Categorie: plassex   Toegevoegd op door myJlo.

Heb je ook wel eens iemand gekend die je, als mens, liever zag gaan dan komen? Iemand wiens aanwezigheid je ergerde vanwege de onuitstaanbare vulgariteit? Iemand waarvoor je je, in aanwezigheid van anderen, zou schamen? Maar die tegelijkertijd onder dat a-sociale voorkomen een wel degelijk zeer aantrekkelijk...meer lezen »»

Een klusje bij de buurvrouw
Categorie: plassex   Toegevoegd op door MennieMore.

Omdat ik al van jongs af aan nudist ben loop ik als de temperatuur het toelaat zoveel mogelijk in en om het huis naakt. Ik woon aan de rand van een buitenwijk, in een woning met een grote tuin die grenst aan weilanden. Mijn buren, Ben en Ria zijn een leuk echtpaar van begin vijftig zij zijn afgelopen winter...meer lezen »»

Een hete lesbische plasseks ervaring
Categorie: plassex   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

ijn naam is Ellen en ik ben al zeg ik het zelf een leuke jonge vrouw van 33 jaar die het bekijken echt nog wel waard is. Goed ik heb dan misschien niet meer het lichaam van een twintigjarige en al hangen m’n borsten nu wat meer dan vroeger ik kan niet anders zeggen dat ik nog behoorlijk blij met mijn figuur...meer lezen »»

Koos gluurt naar plassende vrouwen
Categorie: plassex   Toegevoegd op door kietje.

Koos was het enige kind van ouders die samen nogal in de flower power waren blijven hangen. Altijd alternatief. Of het nou om het eten ging (biologisch dynamisch) of om de vakanties (op de fiets naar landgoedkampen). Koos zelf was in zijn hart helemaal niet zo en groeide dus een beetje gespleten op. Het werd een...meer lezen »»

sex