Nashita 31 jaar
Afghaans vrouwtje wil in contact komen met rijke zakenman voor seks.
Welke rijke zakenman wil Afghaans vrouwtje als zijn minnares onderhouden. Ik ben onderdanig ingesteld en heb en rijke fantasie op sexgebied. Mail mij maar.

slavin pornoverhalen

Ik heb mijn slavin volledig in mijn macht
Categorie: slavin   Toegevoegd op door XXX_periment.

Voor ze aankomt, heeft hij zijn plannen voor die avond klaar. Natuurlijk kunnen dingen altijd anders lopen, maar hij heeft exact in zijn hoofd wat hij wil gaan doen. Alleen nog uitvoeren. Hij overweegt of hij het spel zal beginnen op het moment dat ze binnenstapt of dat hij haar eerst even op adem zal laten komen....meer lezen »»

Dank U wel Meester
Categorie: slavin   Toegevoegd op door KgeilK.

Al de hele week maakte mijn Meester een bad voor mij klaar. Op de rand van het bad lag elke avond een heerlijke joint zodat ik al snel in de stemming kwam. Eenmaal uit bad lagen dan mijn kleren en schoenen klaar die ik die avond moest aantrekken. Ik mag wel zeggen dat ik er de hele week als een geile slet bijzat;...meer lezen »»

Dominante man zoekt slanke jonge speelvriendin
Categorie: slavin   Toegevoegd op door bekkie21.

"Dominante man zoekt slanke jonge speelvriendin tegen vergoeding. Br.o.nr…." Een kleine advertentie in de weekkrant had haar aandacht getrokken en haar nieuwsgierigheid was alleen maar toegenomen toen ze er over fantaseerde. Toen de week erna dezelfde annonce weer verscheen had ze een kort briefje geschreven...meer lezen »»

Twee meiden worden gebruikt als slavin
Categorie: slavin   Toegevoegd op door Tattooo.

Wie het eerst naar voren heeft gebracht wisten ze eigenlijk geen van twee-en meer. Het was op een avond dat ze met goedkope wijn zichzelf bedronken en gierend van het lachen allerlei plannen smeedden om rijk te worden. Simone en Maaike woonden bij elkaar op een flat, allebei studerend. Met de huur liepen ze een...meer lezen »»

Sofia haar eerste klant DEEL2
Categorie: slavin   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

DEEL 2 - Plots liet hij haar borsten los en knielde voor haar neer. Meteen viel hij op haar klit aan en likte met zijn warme tong tussen haar schaamlippen. Sofia hapte naar adem en hij moest haar bij de heupen grijpen om te voorkomen dat ze achterover zou vallen. "Ga misschien liever op het bed liggen, dan kan...meer lezen »»

sex
Sofia haar eerste klant DEEL1
Categorie: slavin   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

DEEL 1 - Na zijn uitputtende nacht met peter kroop Tom moe maar tevreden in bed en nestelde zich dicht tegen Sofia aan. Ze kreunde in haar slaap en kronkelde zich in zijn armen. Tom viel als een blok in slaap en het was pas toen Sofia wakker werd en uit zijn arm probeerde te kruipen dat hij wakker schrok. "Ik...meer lezen »»

Sofia krijgt straf van Meester Tom
Categorie: slavin   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

Ze hoorde wat gestommel en even later klonk de bevelende stem van Tom. "Op jullie knieën voor de zetel. Jullie rukken je allemaal nog eens af en ik wil dat je gelijk klaarkomt met de gast in de film. Vroeger is een straf, later is een zwaardere straf. Zolang hij spuit is goed." Het geluid van de film liet...meer lezen »»

Sofia en haar Meester Tom
Categorie: slavin   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

Ze kroop naakt tussen de lakens en luisterde nog even naar de geluiden uit de woonkamer. Ze hoorde kreunen en zuchten en na verloop van tijd kon ze niet meer uitmaken of het nu van de tv of van de mannen in de woonkamer kwam. Het wond haar op, maar Tom had haar verboden om met zichzelf te spelen, dus probeerde...meer lezen »»

Sofia haar eerste opdracht als slavin
Categorie: slavin   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

Een uurtje of twee later kwam Tom haar al wakker maken. Ze mocht een string en beha aantrekken en mocht hem volgen naar de woonkamer. Tot haar verbazing zaten er vier kerels bij Tom. Ze kende geen van allen, maar moest bijna naakt voor hen gaan staan zodat ze haar konden bewonderen. Alle tekenen van geweld...meer lezen »»

Mijn volmaakte slavinnetje DEEL2
Categorie: slavin   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

DEEL 2 - In de badkamer zette ik haar neer. Ze graaide meteen naar mijn kruis. Ik sloeg haar hand speels weg, maar ze was giechelend aanhoudend en we vochten even een plezierig handenoorlogje om het tenslotte toe te laten. Het moest enorm aanvoelen in haar handje. Haar ogen puilden uit haar kassen. Ze aaide erover...meer lezen »»

sex
Mijn volmaakte slavinnetje DEEL1
Categorie: slavin   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

DEEL 1 - Ik stak de sleutel in het slot, draaide het om tot de luide klik, trok het uit, duwde de deur open en stapte opzij. Ze stapte beslist over de drempel, hongerig gevolgd door mij. In de hal graaide ik gelijk naar haar middel en tilde haar tegen me aan. Tegelijkertijd slingerde ik de deur dicht met m'n rechterhak...meer lezen »»

Ze wordt de slavin van haar huurbaas
Categorie: slavin   Toegevoegd op door blondfroukje.

Lisa schrok wakker. Er werd op de deur gebonsd. 'Doe die deur open!', riep een man met een zware stem. Het was meneer Eikenboom, de huurbaas. Lisa sprong uit bed, wikkelde een badhanddoek om haar bijna naakte lichaam, en snelde naar de deur. 'Je loopt hopeloos achter met de huur, meisje', zei de huurbaas....meer lezen »»

Totale overgave aan mijn Meester DEEL4
Categorie: slavin   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

DEEL 4 - Het duurt niet lang of hij is stijf; ik kan me heerlijk langs zijn paal bewegen, genietend van de kracht van zijn lid. Maar opnieuw onderschat ik zijn uithoudingsvermogen. Ik zou inmiddels beter moeten weten. Hoewel hij nog niet de geringste aandrang heeft vertoond om klaar te komen voel ik de...meer lezen »»

Totale overgave aan mijn Meester DEEL3
Categorie: slavin   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

DEEL 3 - Als ik de doos openmaak weet ik zeker dat het pakket van hem afkomstig is. Als eerste komt er een prachtige zwarte zijden sjaal uit: het is mijn blinddoek. In een schoenendoos vind ik een paar prachtige hoge zwarte pumps. Nog een schoenendoos, nu met hooggehakte open schoenen. De volgende...meer lezen »»

Totale overgave aan mijn Meester DEEL2
Categorie: slavin   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

DEEL 2 - 'Trek je bh maar weer uit.' Ik open de sluiting en hij neemt de bh van me weg. Zijn ogen glijden weer even over mijn borsten en ik voel trots in me opkomen. Hij kan zijn ogen niet van me afhouden! 'Ik ga je naar huis brengen' Hij geeft me mijn rok en mijn jeans jasje dat ik over mijn...meer lezen »»

sex
Totale overgave aan mijn Meester DEEL1
Categorie: slavin   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

DEEL 1 - Ben je ooit geschrokken van jezelf? Ooit jezelf zo volledig verloren? Ben jij ooit door iemand bezeten? Ooit door iemand genomen in de ware zin van het woord?

"Kennismaking" - Het is vrijdagmiddag en ik zet mijn fiets buiten de supermarkt neer. Als ik om me heen kijk nadat ik mijn fiets op slot...meer lezen »»

Mijn slavin
Categorie: slavin   Toegevoegd op door brenniebunz.

Ik leerde elke kennen ze een vijf jaar geleden zij net 17 jaar ik 21. het was liefde op het eerste gezicht en het klikte. na enkele weken hadden we voor het eerst sex te samen. maar ik was niet haar eerste liefde. wat ook geen probleem was voor mij. bij onze eerste sex avond stelde ik reeds vast dat elke van een...meer lezen »»

NEUK me please Meester
Categorie: slavin   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

Lisa was een heel jong (16 lentes) en lekker ding. Iedereen had het kunnen vaststellen. Het was een genot om het warme, malse vlees van Lisa voor jou alleen te hebben. Jacintha was in opperste vervoering geraakt en was zinnens het daarbij niet te laten. Daarom besloot ze om Lisa eens flink onder handen te nemen....meer lezen »»

slavin tessie gaat op kamers wonen
Categorie: slavin   Toegevoegd op door MennieMore.

Nadat Tessie haar slavinnen opleiding volbracht had, had haar Meester (vader) besloten dat ze maar eens op zichzelf moest gaan wonen. Hij regelde een appartement voor haar in een nabij gelegen stad. Tessie, had hij gezegd, ik ga je nu leren op jezelf te wonen, maar je zult je als slavin moeten gedragen. Zodra...meer lezen »»

Waarom waren we ooit uit elkaar gegaan
Categorie: slavin   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

“Wat wil je nou? Dit had je niet verwacht, he! Dat zal je leren!” Flats! Flats! Ik liet de lederen riem hard op haar kont neerkomen. “Vuile Slet!” En wederom sloeg ik haar met m’n riem op haar kont. En zij…. Zij genoot! Ze huilde niet, jammerde niet, smeekte niet, nee… Zij kreunde en niet zo zachtjes ook! Ze zat...meer lezen »»

sex