Dhuha 26 jaar
Pakistaans sletje wil graag een keertje een trio met twee hete mannen.
Ik, een Pakistaans sletje zoek twee mannen die mij een keertje met zijn tweeen willen nemen. Lijkt mij supergeil om mee te maken. Geile heren kom maar op!!

transsexueel pornoverhalen

Ik werd bruut gepakt worden door een transseksueel
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door Brittie.

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Chris, begin 40, 1.89 cm, sportief gebouwd en helemaal geschoren met een lekkere pik van 18 cm. Ik ben getrouwd met Claire een lieve en geile vrouw. Claire is 1.67 cm, heeft lekkere d-cup borsten en ook een heel glad kutje, waar de lipjes lekker van uitpuilen. We zijn alle jaren...meer lezen »»

Geil triootje met een transsexueel
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door senseualgirl.

Herman en ik zaten op een terrasje en we genoten van het mooie weer onder het genot van een drankje. We keken naar het winkelende publiek en observeerden onder het geven van commentaar de voorbijgangers. Plotseling liep een te gekke meid heupwiegend voorbij en Herman en ik keken haar met open mond na. Ze had onwaarschijnlijk...meer lezen »»

Mooie Michelle is een transsexueel DEEL24
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door Tattooo.

DEEL 24 - Nieuwjaarsdag, een uur of drie in de middag. Michelle kijkt televisie, een flauwe film, maar dat doet ze wel meer, gewoon lui voor het kastje liggen, nergens aan denken en gewoon kijken. Fenna is net uitgespeeld met haar katten en leest het regiodeel van de krant. Joost is de honden gaan uitlaten. De...meer lezen »»

Mooie Michelle is een transsexueel DEEL23
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door Tattooo.

DEEL 23 - Een grote sprong in de tijd, ruim drie jaar verder. Er is veel gebeurd in de tussentijd. De relatie tussen ons drietal blijft goed. Natuurlijk hebben ze ook wel eens verschil van mening maar echte ruzies hebben ze nog niet gehad. Boos op elkaar zijn ze heus wel eens. Eén keer hebben de meiden niks tegen...meer lezen »»

Mooie Michelle is een transsexueel DEEL22
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door Tattooo.

DEEL 22 - Eind mei, het is al weer lekker weer en de temperatuur is de afgelopen tijd langzaam aan weer gestegen. Michelle, Fenna en Joost hebben de afstudeerscriptie ingeleverd bij hun mentor en het wachten is nu op de verdediging ervan. De tussentijd genieten ze van het mooie weer. Zo ook vanmiddag, ze zijn...meer lezen »»

sex
Mooie Michelle is een transsexueel DEEL21
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door Tattooo.

DEEL 21 - Eenmaal weer thuis zijn ze weer snel terug in hun normale ritme. Alleen zijn ze nu alle drie wat vaker thuis en werken aan hun afstudeerproject. De weekenden zijn een waar feest. Ze zijn zo goed aan elkaar gewaagd dat ze elke keer veel en lekker vrijen. De woensdag avonden houden ze ook aan, telkens...meer lezen »»

Mooie Michelle is een transsexueel DEEL20
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door Tattooo.

DEEL 20 - De week die volgt blijft het mooi weer. Donderdag en vrijdag is er sprake van tropische temperaturen en ons drietal ligt veel in het zwembad, eigenlijk de enige plek waar het uit te houden is. Van het warme weer worden ze loom en hebben minder zin om te vrijen. Wel ’s ochtends, dan moet Fenna steevast...meer lezen »»

Mooie Michelle is een transsexueel DEEL19
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door Tattooo.

DEEL 19 - De volgende morgen zijn ze op tijd wakker. Na douchen en aankleden gaan ze naar beneden. Met zijn drieën maken ze ontbijt klaar en al snel zitten ze te eten. “Ben jij zo bang van onweer?” vraagt Joost. “Ja, heb je het gemerkt?” zegt Fenna “Je rilde op iedere donderslag en dat terwijl er in huis niks...meer lezen »»

Mooie Michelle is een transsexueel DEEL18
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door Tattooo.

DEEL 18 - Michelle, Fenna en Joost lopen naar achteren om Pim te begroeten. Op de veranda treffen ze hem maar er zit ook een vrouw. Joost en Michelle herkennen direct Jeannette. Michelle begroet haar vader met een zoen op zijn wang en geeft Jeannette een hand. Pim loopt gewoon bloot, zoals ze gewend zijn. Jeannette...meer lezen »»

Mooie Michelle is een transsexueel DEEL17
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door Tattooo.

DEEL 17 - De dagen erna blijft het weer redelijk. Ze zwemmen veel en vrijen met elkaar op de zonneweide. Ook ’s avonds in bed gaan ze soms stevig van bil. Ze genieten gewoon van elkaar. Dinsdag gaan ze naar Arnhem, er is markt en daar zijn verschillende activiteiten omheen. Ze vermaken zich opperbest en hebben...meer lezen »»

sex
Mooie Michelle is een transsexueel DEEL16
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door Tattooo.

DEEL 16 - De rest van de week verloopt gezellig en geil. Joost wil niet nog een keer apart met Fenna en met Michelle. Hij houdt van alle twee dus wil hij gewoon dat ze iedere nacht met zijn drieën slapen, wat ze dan ook doen. Zondag zit de najaarsvakantie erop, Pim brengt ons drietal naar het station en na een...meer lezen »»

Mooie Michelle is een transsexueel DEEL15
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door Tattooo.

DEEL 15 - De maandag erna, ergens in de ochtend. Een witte ICE raast door het Duitse landschap. Ook vanuit de trein ziet Joost het landschap soms als in een flits aan hem voorbij schieten. Alhoewel zien? Hij zit meer voor zich uit te staren en neemt niet in zich op waar de trein langs raast. Heel af en toe een...meer lezen »»

Mooie Michelle is een transsexueel DEEL14
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door Tattooo.

DEEL 14 - Woensdagmiddag, Fenna heeft haar laatste college van die dag gehad. Ze loopt de trap af naar beneden. Michelle staat beneden op haar te wachten en ze glimlacht als ze haar aan ziet komen. Ze kussen elkaar en lopen naar buiten. Het is nog steeds lekker weer en zoals de laatste tijd wel vaker is Michelle...meer lezen »»

Mooie Michelle is een transsexueel DEEL13
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door Tattooo.

DEEL 13 - Begin september, de vakanties zitten erop en ons drietal loopt het universiteitsgebouw binnen. Op de prikborden kijken ze waar ze naar toe moeten en na een groet lopen ze alle drie een kant op. De afgelopen weken is er nogal wat gebeurd. Belangrijkste is dat de zolderkamer voor Fenna is ingericht en...meer lezen »»

Mooie Michelle is een transsexueel DEEL12
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door Tattooo.

DEEL 12 - Twee weken later, het is nu 2 juli. Joost rijdt met Michelle en Fenna naar Leiden. Ze hebben de Passat mee omdat die voor de langere afstand wat meer ruimte en comfort biedt. Ze zijn die morgen op tijd weggereden en om tien uur draaien ze de straat in. Joost parkeert vóór de deur en ze lopen naar binnen....meer lezen »»

sex
Donkere transsexueel met geile stijve penis DEEL3
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

DEEL 3 - Nadat ik mijn dvd’s op mijn kamer heb verstop ga ik naar de woonkamer en ga op de bank zitten kijk naar de tv. Mijn vader komt er ook bij zitten en mama vraagt wat ik te drinken wil. Ik laat haar weten dat ik zin heb in een cola. Terwijl zij die voor mij ophaalt zegt mijn vader trots “zo, die Ebony is...meer lezen »»

Mooie Michelle is een transsexueel DEEL11
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door Tattooo.

DEEL 11 - Tien weken later, het is nu de donderdag voor de zomervakantie. Zowel Joost als Michelle hebben donderdagmorgen hun laatste college en dan is het vakantie. Joost wacht haar op bij de uitgang en als ze naar buiten komt vallen ze elkaar om de nek. “Lekker schat, negen weken vakantie” zegt Michelle en...meer lezen »»

Mooie Michelle is een transsexueel DEEL10
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door Tattooo.

DEEL 10 - De zaterdag verloopt gezellig en vooral geil. Dat begint al bij het ontwaken. Michelle en Fenna worden bijna tegelijk wakker. Fenna ligt in het midden met haar gezicht naar Michelle. Die komt iets naar voren en kust haar. “Lekker geslapen?” “Heerlijk, alleen snap ik niet hoe ik nu hier kan liggen want...meer lezen »»

Mooie Michelle is een transsexueel DEEL9
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door Tattooo.

DEEL 9 - De volgende morgen wordt Joost wakker. Hij kijkt op de klok, half negen, links van hem lijkt Michelle nog in diepe rust, rechts ligt Fenna. Hij gaat er zachtjes tussenuit en loopt naar de badkamer. Een paar minuten later komt hij terug en ziet hij de twee meiden vrijen. Fenna ligt op Michelle. Als hij...meer lezen »»

Donkere transsexueel met geile stijve penis DEEL2
Categorie: transsexueel   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

DEEL 2 - Nadat we ons gedoucht en afgedroogd hebben kleden we ons aan. Daarna gaan we lekker samen ontbijten tijdens dat kijken we elkaar constant erg verliefd aan. Na het ontbijt doen we de ontbijtbordjes, glazen en bestek in haar vaatwasser. Daar zit al wat in van de vorige dagen en Ebony zet de vaatwasser aan....meer lezen »»

sex