Nadwah 32 jaar
Exotische Marokkaanse wil dolgraag een leuke, spontane man ontmoeten!
Hallo daar heren! Ik ben een Exotische Marokkaanse buikdanseres en ben wel weer toe aan een nieuwe relatie. Dus leuke heren kom maar met een leuk voorstel.

trio pornoverhalen

Botergeil triootje met mijn geheime vriend
Categorie: trio   Toegevoegd op door Helga.

Het is zaterdag, mijn vriend en ik zitten knus tegen elkaar op de bank. Zachtjes streelt hij mijn voeten en krabbelt door mijn haar. Op het moment dat hij zijn hand onder mijn blouse steekt gaat de telefoon. Als ik opneem, blijkt het een oud collega te zijn die even langs wil komen. “Hij belt je nog al eens”,...meer lezen »»

Met mijn vrouw op nudistencamping
Categorie: trio   Toegevoegd op door Laurens.

Elk jaar werken in en mijn vrouw Tineke weer naar de vakantie toe. Elk jaar zoeken we internet af voor een mooie nudistencamping. Dit jaar werd het Kroatiė. Volgepakt reden we in twee dagen ernaartoe en op de camping aangekomen gooiden we meteen de kleren uit, vrijheid! We hadden een mooi plaatsje gevonden, bijna...meer lezen »»

Ingesneeuwd met de auto
Categorie: trio   Toegevoegd op door Sjoerd.

De fijne motsneeuw dwarrelde gestaagd naar beneden. Het zicht was door de dichtheid van de poedersneeuw gereduceerd tot nul. De negentien jarige Michel vervloekte het moment dat hij had besloten zijn ouders in Zwitserland te bezoeken. Wanhopig probeerde zijn hel blauwe ogen de witte deken te doorboren.
...meer lezen »»

Dit had ik veel eerder moeten doen
Categorie: trio   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

Ik had al een aantal keer met mijn man gefantaseerd over een trio maar het was er nooit van gekomen. Ik vond het idee super geil, maar was er tegelijkertijd bang voor. Ik had me er al lang bij neergelegd dat dit een fantasie zou blijven en nooit werkelijkheid. Ik was in ieder geval behoorlijk in de stemming want...meer lezen »»

Mijn beste vriend doet met ons mee
Categorie: trio   Toegevoegd op door blondfroukje.

Gedrieėn liepen we door een dicht woud ergens in Frankrijk; mijn vriendin Tina, mijn beste vriend Steven en ik. We volgden het smalle pad, dat langs een snelstromend beekje liep. Gaandeweg raakte het paadje steeds meer overgroeid en werd het steeds moeilijker begaanbaar. Het was duidelijk, dat hier al lang geen...meer lezen »»

sex
Botergeil triootje in de jachthaven
Categorie: trio   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

Ik en mijn vriend Erwin waren op het IJsselmeer met onze zeilboot afgelopen zomer precies in de twee weken van die hittegolf heerlijk dat mooie weer, alleen van zeilen kwam niets dat gaat niet zonder wind. Maar iedere dag voor anker en in de zon liggen bakken en af en toe zwemmen ging ons ook vervelen. Dus wij...meer lezen »»

Een geil triootje met oude jeugdvriend
Categorie: trio   Toegevoegd op door blondfroukje.

Bij deze wil ik graag een voor mij onvergetelijke ervaring met jullie delen. Vorige week zaterdag ontmoette ik bij toeval een jeugdvriend van me toen ik in Rotterdam op het Zuidplein liep, ik zag hem bij een tentje zitten aan een kop koffie en dacht, goh dat lijkt Paul wel. Maar helemaal zeker was ik er niet van...meer lezen »»

Trio met de buurman
Categorie: trio   Toegevoegd op door brenniebunz.

Bij ons thuis kwam de buurman iedere dag even langs voor een bakkie koffie na het eten. Dat was zo gegroeid na zijn echtscheiding. Hij was een echte huisvriend geworden. En we bespraken alles met elkaar, ook schunnige zaken en over porno en zo. Mijn buurman had een abonnement op filmnet. In die tijd werd daar...meer lezen »»

Mijn fantasie om een man te pijpen
Categorie: trio   Toegevoegd op door bekkie21.

Op een zaterdag avond zijn Silvia en ik naar onze favoriete kroeg gegaan alwaar wij een ontzettend gezellige avond hebben gehad. Vele uren en biertjes later, het moet ongeveer 2.30 uur zijn geweest, zijn we hier weggegaan om weer naar huis te gaan. De hele avond hebben we flink gedanst waarbij we elkaar flink...meer lezen »»

Huur een huisje op Texel
Categorie: trio   Toegevoegd op door evatje88.

Eindelijk was het zover! De kinderen naar opa en oma en wij een weekendje Texel. Geen hotel, maar een huisje op het terrein van particulieren. Lekker even samen. Met de seks was het al een paar jaar goed mis en ik ging met de geilste bedoeningen van huis. Thuis kwam het er gewoon niet van en met 1 keer in de 2...meer lezen »»

sex
Mijn vrouw begon zelf over een triootje
Categorie: trio   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

Hallo ik ben Henk en ben 46 jaar oud. Ik ben al 20 jaar gelukkig getrouwd met Hanneke en zij is 44 jaar oud. We hebben 2 kinderen, een dochter van 12 en een zoon van 8. Ik en mijn vrouw hadden het laatst over neuken buitenshuis. Mijn vrouw begon er over, omdat wij al 3,5 maand geen seks meer hadden gehad. Dit...meer lezen »»

Advertentie op internet word geil triootje
Categorie: trio   Toegevoegd op door Maaike003.

Ik ben een 40-jarige man en mijn vrouw en ik zijn al 20 jaar gelukkig getrouwd, maar na enkele jaren was de spanning in de slaapkamer wel een beetje verdwenen. We hebben ooit nog eens een aantal seksspeeltjes besteld bij zo'n postorderbedrijf en dat bracht weer een beetje passie in ons leven. Ik fantaseerde vaak...meer lezen »»

Neuken in het juichpak WK 2014
Categorie: trio   Toegevoegd op door kittykat.

Eindelijk is het zover. Het WK 2014 in Braziliė gaat beginnen. Al een hele tijd zit ik me te verheugen op de komende wedstrijden, vooral die van Nederland. En gelukkig is het wedstrijdschema zo dat Nederland zijn eerste wedstrijd op een vrijdag speelt. Alleen nog de koelkast vol met bier laden en het kan beginnen....meer lezen »»

Eindelijk twee mannen die mij verwennen
Categorie: trio   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

Eindelijk twee mannen tot mijn beschikking. En ik wil me hier goed op voorbereiden. Voor mezelf duidelijk hebben wat ik wil geven en ontvangen. Ook ben ik benieuwd of ik het kan, twee mannen tegelijk verwennen. Bedenken en er over fantaseren is heel anders dan het daadwerkelijk uitvoeren. Ik bedenk wat ik aan...meer lezen »»

Mijn donkere vriendin en mijn collegaatje
Categorie: trio   Toegevoegd op door missdaisy.

Ik had een rotdag achter de rug. Er was niet veel zinnigs uit mijn handen gekomen en ik had woorden gehad met een collegaatje die ik eigenlijk heel graag mocht. Morgen zou ik als eerste haar mijn excuses aanbieden, besloot ik. Eenmaal in de auto bleef ik even zitten zonder de sleutel om te draaien. Wat was ik...meer lezen »»

sex
500 euro verdienen met een trio
Categorie: trio   Toegevoegd op door vrouwtjeselmo.

Vanmiddag tijdens het winkelen liep ik tegen een heerlijk geil setje aan maar toen ik de prijs zag was het wel duidelijk dat dit er deze maand niet meer in zat. Omdat ik bang was dat het volgende maand al weg zou zijn besloot ik aan Laurens te vragen om me het geld voor te schieten. Vanavond dus extra lekker...meer lezen »»

Wij brengen u het ware geluk
Categorie: trio   Toegevoegd op door kleineengel.

Laurens zat naar een videofilm te kijken. Het ging bijzonder heet toe op het scherm. Drie wulpse meiden en een vent met een lul als een kanon waren geanimeerd aan het vozen. De beeldkwaliteit was prima en geen detail werd je door de filmers onthouden. Laurens trok zijn broeken uit en begon zichzelf te strelen....meer lezen »»

Trio met mijn vriend en zijn kameraad
Categorie: trio   Toegevoegd op door blondfroukje.

Hallo! Ik ben Maaike en afgelopen zomer heb ik echt een onwijs geile nacht beleefd met mijn vriendje Tim en zijn beste vriend Steven. Het was begin augustus en we waren met zijn drieėn naar Dance Valley geweest. Na afloop gingen we naar mijn huis toe, mijn ouders waren op vakantie en dus ik had het huis lekker...meer lezen »»

Geile verrassing voor mijn vriend
Categorie: trio   Toegevoegd op door XXX_periment.

Ik ben Natasja en ik ben 18 jaar. Ik wil graag mijn verhaal met jullie delen. Ik was op een avond thuis helemaal alleen. Mijn ouders waren een weekendje weg. Mijn vriend zou langs komen en ik had een spannende verrassing voor hem. Hij droomde vaak over een trio maar ik wees het steeds af omdat ik er nog niet zeker...meer lezen »»

Onverwacht triootje met mijn kamergenoot
Categorie: trio   Toegevoegd op door missdaisy.

Tevreden bekijkt Peter de kamer. Samen met Alex kan hij zich dit appartement veroorloven. Het is redelijk goed onderhouden en lang geen slechte plek om te wonen. Alleen is het jammer van de rotzooi die er meestal ligt. Vandaag ziet het er voor het eerst sinds tijden weer netjes uit. Dat moet ook wel, want vanavond...meer lezen »»

sex