Samiyah 18 jaar
Jong Marokkaans sletje zoekt leuke jongens voor spannende sexafspraak!
Ik, een jong Marokkaans sletje wil seksdaten met leuke jongens uit omgeving Overijssel. Afspreken in leuk cafe, wat drinken en een wilde nacht te beleven..

vreemdgaan pornoverhalen

Sandy haar kerkbezoek!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door Helga.

Sandy en haar man waren hun hele leven al lid van een kleine Baptistische kerkgemeenschap. Ze waren in deze kerk pas vier jaar geleden getrouwd ; vier jaar van frustratie en onbevrediging voor deze mooie blonde vrouw van slechts vierentwintig jaar. Haar man is namelijk begiftigd met een zes centimeter klein lulletje....meer lezen »»

Neuken op de afdeling interne geneeskunde
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door Dr.Laurens.

"En na de overdracht verdelen we de patiënten"," aangezien jij nieuw bent op deze afdeling mag je vandaag meelopen met Sandra". Het was mijn eerste dag op de afdeling interne geneeskunde en nefrologie en de sfeer was héél anders dan ik gewend was op kindergeneeskunde. Het leek mij een heel hecht team maar hoe...meer lezen »»

Ik laat me neuken door wildvreemde kerel
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door GeileLoes.

Hetgeen ik hieronder beschrijf doe ik met medeweten van mijn man, wij zijn Frits en Nicole, 53 en 50 jaar oud, zien er nog goed en verzorgd uit. We hebben inmiddels een huwelijk van ruim twintig jaar achter de rug, en nog zeer tevreden met elkaar. Wat de seks betreft is het nog helemaal goed. Graag kleed ik mij...meer lezen »»

Ik laat me neuken door wildvreemde gozer
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door LiaX.

Ik woon afgelegen, ben 42 jaar en getrouwd met een man die veel in het buitenland is. Ik houd van seks maar kom dat dus tekort. Ik heb wel een aantal ‘speeltjes’ maar dat haalt niet bij het echte werk. Maar af toe heb ik geluk en krijg ik onverwacht een lekkere beurt. Om ons huis is veel grond met de nodige bosschages....meer lezen »»

Ik ga vreemd met Anita in Parijs
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door Alexandra.

Anita en ik maken al jaren deel uit van een vriendengroep. Zolang we elkaar kennen voelen wij iets voor elkaar. Lang hebben we niets met deze gevoelens kunnen doen. Beiden getrouwd en kinderen. Nu de kids wat groter zijn en ons beider relatie niet meer is wat het vroeger was, blijkt dat wij veel overeenkomsten...meer lezen »»

sex
Ik zie mijn vrouw neuken voor de webcam
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door kleineengel.

Mandy en Karel waren al 5 jaar getrouwd. Op een gegeven moment kreeg Mandy de mogelijkheid om gedurende 6 maanden een opdracht voor haar werk uit te voeren in Chili. Ze was bijzonder opgewonden hierover, ze had immers een heel speciale band met het land omdat ze er 15 jaar geleden een jaar had verbleven. Nu ze...meer lezen »»

Mijn vrouw doet een trio met twee voetbalvaders
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door KimberlyX.

De laatste wedstrijden van onze zoon zijn voetbalseizoen zitten er weer bijna op, nu het weer mooier begint te worden is het weer leuk om langs de lijn te staan tijdens de training en wedstrijden. Omdat ik buiten de stad werk haal ik het niet om tijdig bij de training te zijn, soms wel en mijn vrouw blijft dan...meer lezen »»

Wil jij me niet wat aandacht geven
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door XXX_periment.

Het was een mooie zaterdag. Mijn vrouw was weg met een vriendin en onze kinderen speelden lekker in de tuin. Om wat vuil water weg te gooien liep ik even naar de straat en kwam daar aan de praat met onze buurvrouw Annebel. Ze was net als ik in de tuin bezig. Haar man was weer eens een weekend vissen en moest het...meer lezen »»

Mijn baas neukt mijn vrouw voor loonsverhoging
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

Een week voordat het zover was herinnerde mijn baas, een jongen van 28, me eraan dat hij bij ons thuis zou komen eten, en dat het een belangrijk etentje voor mijn carrière zou kunnen zijn. Hij lachte er veelbetekenend bij en ik wist van andere collega’s wat dat wilde zeggen. Steven is een aantrekkelijke vrijgezel...meer lezen »»

Een beetje te jong voor ons
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

In een zwak moment heb ik mij ook laten gaan, ik ben vreemd gegaan in ons huwelijk. Een goed huwelijk wel te verstaan! Dit is een maand geleden gebeurt toen ik Barbara (37) samen met mijn vriendin Eefje (39) een middag ging shoppen in Amsterdam. Onze mannen gingen zeevissen, de kinderen konden wij bij hun opa...meer lezen »»

sex
Ik ga vreemd met onze computer hulp
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door myJlo.

Medio mei van dit jaar was onze oude huiscomputer volledig vastgelopen. Mijn man Erik (39) en ik Merel (38) hebben ook allebei een laptop, dus het was geen ramp, of waren wij ineens omhanden, maar er stonden wel andere bestanden op. O.a. veel privé filmpjes van de familie, fotobestanden, maar ook privé seksfilmpjes...meer lezen »»

Ik ben voor het eerst vreemd gegaan
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door rollercoaster.

Vrijdagavond 11 juli 2014 had ik afgesproken met mijn vriendin Jolanda (32) om weer eens gezellig bij te praten in een grandcafé bij ons in de stad. Door onze volle agenda ’s en Jolanda ’s drukke gezin met twee jonge kinderen van 7 en 4 jaar, hadden wij elkaar al even niet gesproken of gezien. Haar man paste op...meer lezen »»

De grote onbekende
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door missdaisy.

Bijna half twee, volgens de wekker. Ellen draait zich nog maar eens om. Ze is al ruim anderhalf uur geleden naar bed gegaan, maar ze komt niet in slaap. En dat heeft maar één oorzaak: ze is geil. Ze heeft al drie keer op het punt gestaan om haar trilvriend te pakken, maar ze heeft veel meer zin in een echte lul....meer lezen »»

Ik was een nette vrouw
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

Ik ben altijd wat je noemt een “nette” vrouw geweest. Opgevoed door mijn ouders dat je “het” alleen deed met de man waar je uw leven mee deelde. Eigenlijk beviel me dat wel, dacht ik. Netjes getrouwd, 2 kinderen, gingen we (ik ben nu 32 jaar) afgelopen juni op vakantie naar Zuid Frankrijk. We hadden een bungalow...meer lezen »»

Niet met mijn eigen vrouw dan maar met een ander
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door mooilekkerwijf.

Ik zal me eerst even voorstellen mijn naam is Marco en ben 31 jaar. Ben 1.80 lang en heb licht blond haar. Mijn vrouw heet Saskia is 30 jaar en is 1.60 lang en heeft kastanje bruin haar en mooie licht blauwe ogen. Met die mooie ogen heeft ze me ook aan de haak geslagen. Betoverend om te zien. Voordat we kinderen...meer lezen »»

sex
Als de kinderen naar school zijn
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door MennieMore.

Het was 9 uur morgens. De kinderen waren naar school vertrokken en Britt zat dromerig in de canapé, bezig met een derde tas koffie. Zij was nerveus zonder te weten waarom. Na het vertrek van de kinderen, kroop ze normaal terug onder de dekens voor een paar uren extra rust, alvorens een nieuwe eenzame dag aan te...meer lezen »»

Botergeil seksavontuur met vreemde man
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door Miranda1.

Hallo, U kent mij als Bianca, een getrouwde vrouw van even in de dertig, die met medeweten van haar man, nou ja ook maar een klein beetje, lekker op stap gaat en de seksavonturen niet uit de weg gaat. Ik kan er ook niets aan doen. Sinds de kinderen naar school gaan, verveel ik me wat en ben de wereld om me heen...meer lezen »»

Ik neuk mijn ex schoonzuster
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door missdaisy.

Toen ik en mijn ex uit elkaar gingen had ik niet meer stil gestaan bij haar nicht tot ik een keer een mailtje van haar zag in de mailbox van mijn ex waar ik weleens een kijkje nam. Ik had haar toegevoegd op mijn msn (nieuwe hotmail adres natuurlijk. Ik stuurde haar mailtjes en probeerde via msn in contact te komen...meer lezen »»

Ik kon de verleiding niet weerstaan
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door Maaike003.

Het is gebeurd... 24 jaar samen en 11 getrouwd, heel de wereld over geweest en in alle landen die ik doorkruiste heb ik de meest interessante en mooie vrouwen kunnen negeren. Zuid Amerikaanse types, Aziatische schonen, Kaukasische dames van lichte doch sympathieke zeden boden zich regelmatig al dan niet tegen...meer lezen »»

Schrijven van seksverhalen loopt uit op blind date
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op door blondfroukje.

Ik heb een hobby. Nee laat ik eerst even voorstellen. Ik heet Frank en ben net over de helft wat leeftijd betreft. Ondanks dat ik getrouwd ben verkeer ik in een soort van midlife crisis. Als ik op straat loop of ik ben op m'n werk, dan geil ik bijna op elke jonge meid die voor m'n voeten komt. Niet dat ik thuis...meer lezen »»

sex