Madihah 25 jaar
Pakistaans meisje met mooie grote borsten zoek een hete knappe vriend.
Ben een Pakistaans meisje van 25 jaar. Ik heb mooie volle borsten en draag een hoofddoek. Ik zoek een mooie man om vrienden mee te worden. Wie reageert er?

zwanger pornoverhalen

Mijn zwangere schoonzus
Categorie: zwanger   Toegevoegd op door blondfroukje.

Het is inmiddels alweer een aantal jaren geleden dat ik mijn vrouw heb ontmoet. En dus ook mijn intrede in mijn schoonfamilie gedaan heb. En wist voor die eerste keer al wel van mijn vrouw dat ze niet alleen was maar met totaal 7 broers en zussen. Nou dit weekend zou het dan gebeuren, mijn voorstel ronde bij...meer lezen »»

De kraamhulp komt
Categorie: zwanger   Toegevoegd op door kleineengel.

Esther en ik (Don) zijn nu zo’n vier jaar bij elkaar. Ik ben stapel op haar en niet in de allerlaatste plaats omdat zij een grote seksuele eetlust en creativiteit heeft. In al die jaren hebben we het op heel veel plekken op heel veel manieren gedaan. Zij is de eerste en de laatste vrouw die ervoor heeft gezorgd...meer lezen »»

Mijn jonge zwager aan de borst
Categorie: zwanger   Toegevoegd op door KimberlyX.

Mijn man Pieter en ik Wilma 27 jaar woonden sinds kort aan de rand van een klein dorpje in Drente Pieter was als vertegenwoordiger in computersoftware Vanmorgen vroeg vertrokken naar het zuiden van Nederland. Nadat ik om 8 uur mijn bed had verlaten om mijn volle blaas te leggen Zat ik nog even in mijn duster...meer lezen »»

Ik neuk mijn zwangere moeder
Categorie: zwanger   Toegevoegd op door kietje.

Ik ben Karel en 16 jaar. Kom uit de buurt van schiphol. Woon bij mijn moeder en haar vriend en mijn net geboren zusje. Mijn moeder moest al snel na de geboorte van de kleine weer aan het werk, en om de taken een beetje te verdelen, had mijn moeder een kolf apparaat gekocht, zo konden de vriend van mijn moeder,...meer lezen »»

Haar naakte zwangere buik en volle borsten
Categorie: zwanger   Toegevoegd op door blondfroukje.

Vijf maanden zwanger was ze nu, Marieke. De vriendin, inmiddels vrouw, van één van mijn beste vrienden en 2 jaar ouder dan ik (30). Heb haar altijd erg aantrekkelijk gevonden: lichtblond half lang haar, blauwe ogen, mooie, volle getuite lippen en met de goede maten. Al was ze wat vrouwelijker geworden, niet in...meer lezen »»

sex
Mijn mooie zwangere vriendin
Categorie: zwanger   Toegevoegd op door kietje.

Ik lag in bed en voor de zoveelste keer keek ik naar mijn vriendin. Ik vond haar mooi…zelfs nu. Hoewel ze regelmatig vloekt op haar dikker wordende buik en de borsten die niet meer aanvoelen alsof ze van haar zijn, geniet ik juist nog meer van haar. Ik heb ook makkelijk praten, dat weet ik. Ik heb geen last...meer lezen »»

Problemen met de borstvoeding
Categorie: zwanger   Toegevoegd op door KimberlyX.

Onhandig duwde ik de deur open met mijn voet en ging het huis binnen. Ik had mijn beide handen vol, een grote plastic zak met Pampers in één hand en twee tassen met kruidenierswaren in de andere. Ik zette de tassen op de keukentafel. “Mams?“ Geen antwoord. Ik ging naar haar slaapkamer, en zag mijn moeder...meer lezen »»

Zwanger van mijn schoonvader
Categorie: zwanger   Toegevoegd op door rollercoaster.

Het gebeurde op een doordeweekse dag in Maart, op mijn verjaardag wel te verstaan. Mijn vriend was naar zijn werk en ik was thuis met ons dochtertje van bijna 1 jaar. Om half tien belden zijn ouders op of ze een kop koffie konden komen halen. Ik zei dat ik thuis was en dat het geen probleem was. Ze kwamen met...meer lezen »»

De zwangere vriendin van mijn beste vriend
Categorie: zwanger   Toegevoegd op door rollercoaster.

Vijf maanden zwanger was ze nu, Marieke. De vriendin, inmiddels vrouw, van één van mijn beste vrienden en 2 jaar ouder dan ik (30). Heb haar altijd erg aantrekkelijk gevonden: lichtblond half lang haar, blauwe ogen, mooie, volle getuite lippen en met de goede maten. Al was ze wat vrouwelijker geworden, niet in...meer lezen »»

Mijn zwangere botergeile buurvrouw
Categorie: zwanger   Toegevoegd op door rollercoaster.

Mijn moeder zat met onze buurvrouw in de kamer te praten en ze hadden schijnbaar niet door dat ik in de keuken stond. Ik was wat eerder vrij van school en stond mezelf wat te drinken in te schenken. Het gesprek tussen beide dames ging over de zwangerschap van de buurvrouw. Deze vertelde dat alles probleemloos...meer lezen »»

sex
Van liefde is geen sprake
Categorie: zwanger   Toegevoegd op door kietje.

Mijn verhaal begint in april 2006. ik was toen net ontslagen en was op zoek naar een nieuwe job. Op die vrijdag liep ik om 17u20 een interimkantoor binnen en daar zat Wendy. Kom binnen en zet u zei ze. Dan volgde zoals bij ieder kantoor dezelfde zaken van wat, waarom, wanneer, hoe enz. Na de eerste kennismaking...meer lezen »»