Nashita 31 jaar
Afghaans vrouwtje wil in contact komen met rijke zakenman voor seks.
Welke rijke zakenman wil Afghaans vrouwtje als zijn minnares onderhouden. Ik ben onderdanig ingesteld en heb en rijke fantasie op sexgebied. Mail mij maar.

Wilde seks met mijn ouders!
Categorie: incest   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door Nathalie.

Met knikkende knieën en een druipend kutje strompelde ik terug naar mijn kamer. Mijn hart klopte als een bezetene. Wat ik zojuist heb meegemaakt was ongelooflijk, super geil en eigenlijk onvoorstelbaar. Nu mijn suf geneukte lichaam tot rust zal ik vertellen wat er is gebeurd, van welke heftige gebeurtenis is...meer lezen »»

Die eerste keer!
Categorie: eerstekeer   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door Jacco.

Andrea was haar naam, ze zat bij mij in de klas in het middelbaar. Reeds toen was ik verliefd op haar, ... ze was een verlegen meisje, korte blonde haren en meestal droeg ze een strakke jeans. Helderblauwe ogen, die schitterden als ze je graag had, maar die zeiden 'blijf weg' als ze je niet kende of zich onzeker...meer lezen »»

Hoe ik gigolo ben geworden!
Categorie: gigolo   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door Maxxx55.

Ik ben Pieter, een behoorlijk knappe jongen van tweeëntwintig. Ik ben al een paar jaar uitwonend als student. Dat komt simpelweg omdat mijn ouders nogal strak en bekrompen zijn. Daarbij zouden ze zich kapot schrikken als ze zouden weten hoe ik aan mijn geld kom. Nou, dat is eigenlijk heel gemakkelijk want ik...meer lezen »»

De poedelnaakte dochter van mijn baas! [4]
Categorie: familiesex   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door LaurensX.

Deel 4 - Enkele maanden later... Evy en ik vormen nog altijd een koppel, en op het werk gaat ook alles heel vlot. M’n eigen huis verhuur ik intussen wel en ik woon nu gewoon in bij Evy, haar broer, zussen, Ben en Diane. Het was vrijdagochtend en ik vertrok naar kantoor. Toen ik de parking opreed zag ik Bens...meer lezen »»

De poedelnaakte dochter van mijn baas! [3]
Categorie: familiesex   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door LaurensX.

Deel 3 - “Maar daar hebben jullie kinderen toch niets mee te maken” onderbrak Bianca weer. “Daar komen we toe” vertelde Diane. “We hebben daarna regelmatig, zo eens om de twee maand met Cathy en Danny afgesproken om deze spelletjes te herhalen. Dan moesten we natuurlijk wel zorgen dat de kinderen het...meer lezen »»

De poedelnaakte dochter van mijn baas! [2]
Categorie: familiesex   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door LaurensX.

Deel 2 - Toen ik de volgende ochtend, nu ja, het was al na elven, alleen in bed wakker werd en opstond trof ik ook beneden niemand aan. Dan maar wat baantjes trekken in het zwembad, altijd goed om wakker te worden. Aan het zwembad lag een naakte Birgit te zonnen. “Hey slaapkop! Ben je er ook eindelijk?” zei...meer lezen »»

De poedelnaakte dochter van mijn baas! [1]
Categorie: familiesex   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door LaurensX.

Deel 1 - Het was alweer enige jaren geleden, maar gisteren besloot ik toch nog maar eens naar de AC te gaan. Voor wie dit niet kent, het is een leuke en druk bezochte parenclub in Vlaanderen. Tot voor enkele jaren – toen was ik nog geen single – was het elke maand wel dat m’n toenmalige vriendin en ik er...meer lezen »»

Mijn eigen geile hoertje!
Categorie: extreem   Toegevoegd op zaterdag 1 oktober 2016 door DirtyDaD.

Ik kom je oppikken voor een bloedgeile en heftige seksdag. De instructies zijn duidelijk: Je hoge hoerige zwarte leren lieslaarzen, je latex jurkje en natuurlijk geen BH en string. Wel een paar geile nylonkousen en een latex jarretellegordel. Je kutje moet glad geschoren en goed in geolied zijn. Ik claxonneer...meer lezen »»

Gerimpelde en bejaarde kutjes neuken!
Categorie: omasex   Toegevoegd op woensdag 28 september 2016 door LaurensX.

Sinds Herman in het bejaardenhuis heeft gewerkt voor zijn taakstraf, is hij helemaal om. Hij hoeft niets meer met die strakke jonge meiden, hij wil alleen nog maar gerimpelde en bejaarde kutjes neuken. Hij heeft zoveel van die ouwe wijven staan wassen dat hij er geil van werd. Herman kan het vanaf die dag niet...meer lezen »»

Oude oma besteld een gigolo!
Categorie: omasex   Toegevoegd op woensdag 28 september 2016 door LaurensX.

Oma Ria was ondanks haar latere leeftijd nog behoorlijk opgewonden of liever gezegd zo geil als boter, maar de mannen van haar eigen leeftijd konden hun pikken niet meer rechtop krijgen, alleen als het met een pilletje was en dan nog met tegenzin. Daarbij konden die kerels haar gewoon niet bijhouden, ze was nog...meer lezen »»

Oude hoer gaat weer werken!
Categorie: omasex   Toegevoegd op woensdag 28 september 2016 door LaurensX.

Ze was 64 jaar oud, bijna bejaard dus, en had haar hele leven als hoer gewerkt en wilde eigenlijk stoppen met dat werk. Maar door de financiële crisis was Saar min of meer gedwongen om door te gaan met betaalde seks. Ze had het klantenbestand al min of meer afgebouwd en moest dus in principe van voor af aan gaan...meer lezen »»

Ik geil op heel oude vrouwen!
Categorie: omasex   Toegevoegd op woensdag 28 september 2016 door DirtyDaD.

Ik bekijk al jaren de vrouw. De vrouw in zijn algemeenheid. En ik ben er achter gekomen wat voor vrouw mij echt op weet te winden. Ik keek naar tienermeiden, rijpe vrouwtjes die men ook wel milfs noemt en natuurlijk naar de omaatjes. Bij de tienermeiden moest ik toegeven een behoorlijk geil gevoel te krijgen,...meer lezen »»

Gepijpt door een tandeloze oude oma!
Categorie: omasex   Toegevoegd op woensdag 28 september 2016 door LaurensX.

Natuurlijk wilde hij wel gepijpt worden, maar het was gewoon even wennen dat een oude vrouw het hem voorstelde. En dat zomaar in het park! Hans zat lekker de eendjes te voeren en had net zijn brood op en wilde vertrekken, toen een oude dame naast hem kwam zitten. Ze kroop wel erg dicht tegen hem aan en het voelde...meer lezen »»

Oma Wilma heeft sex met de klusjesman!
Categorie: omasex   Toegevoegd op woensdag 28 september 2016 door LaurensX.

Wilma was een oudere vrouw die graag nog van de seks wilde genieten, maar er gewoon niet meer aan toe kwam. Het was niet omdat ze geen tijd had, of omdat ze niet wilde. Nee, haar man was degene die geen energie meer overhad. Zelfs met een pilletje om de boel een beetje te stimuleren wilde het niet lukken. Hij...meer lezen »»

Ik wil geen maagd meer zijn papa!
Categorie: incest   Toegevoegd op dinsdag 27 september 2016 door Hetedoos.

Karel staat onder aan de de trap te roepen dat de muziek zachter gezet moet worden. Zijn dochter, Petra, is een jonge vrouw van zeventien jaar, Zij luistert meestal aardig naar hem. Maar de afgelopen dagen is er geen land met haar te bezeilen, Karel heeft al een paar keer met haar proberen te praten. Maar zonder...meer lezen »»

Ik ben vanaf nu verslaafd aan chocolade pik!
Categorie: monsterlul   Toegevoegd op dinsdag 27 september 2016 door Wennepen.

Ik woon in hetzelfde appartementencomplex als Henk en Ingrid en we zijn goede vrienden. Ingrid is een mooie blanke meid met een een volle kont. Ik bewonderde haar al geruime tijd als ik op bezoek was bij Henk, of wanneer ze bij het zwembad dat bij het appartementencomplex hoort in haar bikini rond huppelt. Zij...meer lezen »»

De geile donkere oude man!
Categorie: oudereman   Toegevoegd op dinsdag 27 september 2016 door GeileSlet.

Ik ben 20 jaar oud en ik ben nu ongeveer 2 maanden getrouwd. Ik kom uit Friesland. Ik ben enig kind en mijn vader was eigenaar van een groot bedrijf, dus ik heb altijd alles gehad wat ik wou. Mijn ouders waren altijd erg beschermend, en ik mocht ook nooit uit met jongens. Ik bleef een maagd totdat ik trouwde,...meer lezen »»

Seksueel gestraft door Turkse baas!
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op dinsdag 27 september 2016 door GeileSlet.

Sasha stond met een rood gebogen hoofd in haar baas zijn kantoor. Haar baas was van Turkse afkomst en altijd super streng. Ze werkte al 8 jaar bij de supermarkt, maar dit had ze nog nooit meegemaakt. Al die jaren zonder problemen gewerkt en nu dit! Ze slikte, tranen stonden in haar ogen. “Weet je dat dit diefstal...meer lezen »»

De geile gymnastiek lerares en de grote zwarte pik!
Categorie: monsterlul   Toegevoegd op dinsdag 27 september 2016 door Wennepen.

Mijn naam is Susan, Ik ben een lerares Engels op een middelbare school. Ik ben ook de gymnastiek lerares. Ik doe al aan gymnastiek sinds ik 7 jaar was. Ik ben getrouwd, zonder kinderen. Sommige mensen vertellen mij dat ik het perfecte lichaam heb, waarschijnlijk komt dat door de gymnastiek. Ik ben erg tenger,...meer lezen »»

Goeie genade dat ding was reusachtig!
Categorie: monsterlul   Toegevoegd op dinsdag 27 september 2016 door Marieke.

Hopelijk plaatsen jullie dit verhaal. Het klinkt een beetje cliché en niet zo geloofwaardig maar het is me echt overkomen gisteren en ik zit er nog helemaal van na te genieten. Daar gaat ie! Noem me maar Marieke, ook al is die naam verzonnen. Mijn leeftijd van 29 jaar is wel echt. De eerlijkheid gebiedt me te...meer lezen »»