Mufidah 36 jaar
Turkse buikdanseres zoekt knappe, opwindende man voor de spanning!
Zijn er nog knappe mannen die mij kunnen opwinden, die mij willen plezieren en verwennen?? Als jij denkt dat je mij kan versieren, stuur me een bericht!

Sex met mijn bloedgeile buurvrouw!
Categorie: amateurs   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 10:26 door WilliamX.

Enkele jaren geleden had ik een aanvaring met de buren naast ons. De buurvrouw (Fiona) lag regelmatig naakt te zonnen, en vanuit het raam van onze slaapkamer hadden wij daar vrij zicht op. Ik werkte regelmatig thuis en kon het niet nalaten om zo nu en dan even een blik op haar te werpen. Toen onze tuin eindelijk...meer lezen »»

Het meisje van de beveiliging!
Categorie: lesbo   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 10:25 door AngelaX.

Laat ik mij eerst even voorstellen. Ik ben Karin, ik ben 23 jaar heb blond haar, blauwe ogen en ik mag zeggen geen onaardig figuur. En ik hou niet zo erg van jongens maar dat vind ik geen probleem. Ik werk op een groot kantoor. Voordat je bij mij op het werk naar binnen kan moet je eerst een pasje laten zien...meer lezen »»

Mijn geile buurvrouw Betty!
Categorie: amateurs   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 10:19 door Wennepen.

Drie deuren verder woont Betty, een vrouw van half de vijftig. Ze woont alleen. Jaren geleden is ze gescheiden en haar enige zoon is ook al een paar jaar de deur uit. Betty is een schat van een vrouw. Altijd heeft ze tijd voor een vriendelijk praatje. Bovendien ziet ze er heel goed uit. Een paar mooie benen, een...meer lezen »»

Betrapt en gestraft!
Categorie: fantasie   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 10:16 door Geilstel026.

Al enige tijd ben ik van plan mijn ervaringen aan het Internet toe te vertrouwen. Tot op heden is het er telkens niet van gekomen. Aangezien ik jullie zo snel mogelijk van mijn laatste avonturen op de hoogte wil brengen zal ik de introductie tot het minimum beperken. Aan dit verhaal gaan namelijk veelvoudige andere...meer lezen »»

Triootje met mijn vrouw en haar vriendin!
Categorie: trio   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 09:48 door AngelaX.

Het was op een zaterdagavond in april, ik moest aan het werk terwijl onverwacht bezoek hadden gekregen van Chantal een vriendin van ons. Om 22.00 uur ging ik naar mijn werk en bleef Chantal nog even gezellig bij mijn vriendin. Toen ik op mijn werk aan kwam bleek dat ik overbodig was omdat er al een aantal collega's...meer lezen »»

Ik betrapte mijn vrouw met een andere vrouw!
Categorie: lesbo   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 09:45 door Dr.Laurens.

Het zijn altijd van die dingen die je niet verwacht. Je leest het wel eens, en dan denk je: zo gaat het in werkelijkheid natuurlijk nooit. Maar de werkelijkheid klopt soms heel aardig met een verhaal en het leven is vaak een cliché. Dus betrapte ik mijn vrouw toen ik een keertje eerder thuiskwam van mijn werk...meer lezen »»

Sex met de beste vriend van mijn man!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 09:44 door Wennepen.

Het was een warme zomer en mijn man was voor een week weg naar Praag, hij zou die avond thuiskomen en terwijl ik lag te zonnen dacht ik daaraan en werd er opgewonden van. Half in een roes vingerde ik mezelf en toen kwam Fikkie ons kleine tekkel ineens tussen mijn benen en begon me te likken. Ik schrok eerst maar...meer lezen »»

Babysitten met bloedgeile beloning!
Categorie: incest   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 09:35 door DirtyDaD.

Het was weer zo ver. Ik moest weer eens op Jeroen passen. De 11-jarige zoon van de kennissen van mijn ouders. Ik was een jongen van net 15 jaar. Onze beide ouders zouden uit eten gaan. Ik kwam om 19:00 uur aan de deur en werd binnengelaten door Marion, de moeder van Jeroen. Ze zag er vandaag weer mooi uit. Helemaal...meer lezen »»

Opa van 76 neukt stage loopster
Categorie: bejaardensex   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 09:12 door Wennepen.

In de 3 maanden dat ik stage liep in het verzorgingstehuis heb ik al best veel mee gemaakt. Het schijnt normaal te zijn, dat wanneer mensen een beetje gaan dementeren, dat ze dan gedrag gaan vertonen waar ze vroeger niet aan moesten denken. Sommige mensen worden veel liever of juist heel agressief , maar er zijn...meer lezen »»

Geneukt door geile behanger!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 09:12 door Wennepen.

Na het nieuws op de televisie gingen Beppie en Tonny naar de slaapkamer om zich uit te kleden. Met geile ogen keek Beppie naar de geslachtsdelen van haar man. Hij ging op het bed liggen en zij greep meteen zijn lul beet. Het orgaan verkeerde nog in slappe toestand maar daar had Beppie geen probleem mee. Haar vingers...meer lezen »»

Begluurd tijdens het vingeren!
Categorie: incest   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 09:11 door Wennepen.

Ik had pas door dat ik begluurd werd, toen het veel te laat was. Ik zat aan de kant van de rivier, naar mijn idee goed verborgen voor iedereen,met een sexboekje in mijn ene hand en mijn andere hand in mijn broekje. Het sexboekje had ik gevonden een eindje terug en nieuwsgierig als ik was, had ik een stil plekje...meer lezen »»

Met je geile befbekkie!
Categorie: cybersex   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 09:09 door Judith93.

Jij je vriendin, ik mijn vriendje.... en toch trokken we elkaar zo aan tijdens steeds heter wordende mailtjes via internet. We maakten elkaar helemaal gek met onze fantasieën, onze wilde dromen, en onze gigantisch geile buien, dat we besloten hebben af te spreken voor een lang wild seksweekend.Op je site zag...meer lezen »»

Verlangen naar sex met jongere collega!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 09:04 door bekkie21.

Hoi allemaal, mijn naam is Annet, ik ben 42 jaar en werk bij een bedrijf met zo'n 700 andere mensen. Een paar maanden geleden zat ik in de kantine toevallig bij een nieuwe collega die er pas twee weken werkte. Hij was behoorlijk groot en stevig en hoewel zo'n jaar of 20 jonger, mijn fantasie ging vrij snel haar...meer lezen »»

Geile studente Lisette!
Categorie: tieners   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 door NatashaX.

Je kan best wel blijven slapen, als je wilt. Het was laat in de nacht. Na een hele gezellige avond stappen, had ik Lisette naar haar studentenkamertje teruggebracht. We waren allebei best wel moe en de weg naar mijn huis was nog wel een eind. 'Het is echt geen probleem, hoor. Ik heb ruimte genoeg.' Na even twijfelen...meer lezen »»

De verjaardag van onze bazin!
Categorie: amateurs   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 door NatashaX.

We zijn op onze afdeling met 25 medewerkers, een dynamische groep die houdt van feestjes en veel plezier beleven. Zoals wij als eens horen is het op sommige afdelingen een saaie boel, want hun ‘hoofd’ is veel te serieus, sommigen vergeten al eens te leven. Gelukkig is onze verantwoordelijke ook een losbol...meer lezen »»