Rashida 29 jaar
Turkse nymfomane zoekt geile man om haar seksverslaving mee te delen!
Welke leuke, geile vent wil een keer afspreken met een Turkse nymfomane? Denk je dat je mij kan temmen? Neem contact met op en kom met een heet voorstel...

Gescheiden moeder en dochter! [3]
Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 17 januari 2018 door MoniqueH.

[3] ‘’Luna wakker worden, heb een verrassing voor jou!’’ Het was half drie in de middag. Luna gaapte en moest even nadenken waar ze ook alweer was, o ja bij die aardige mevrouw Jeanette, nou ja aardig…..Ze was wel ontmaagd met een flinke zwarte kunst pik door haar. Haar kutje schrijnde nog behoorlijk. Ze...meer lezen »»

Gescheiden moeder en dochter! [2]
Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 17 januari 2018 door MoniqueH.

[2] Luna had het contract getekend. Voorlopig kon ze met haar moeder er blijven wonen, maar ze wilde haar moeder er niet in betrekken en ze moest dus nu al gaan liegen, een leugentje om mama niet helemaal te laten instorten. ‘’Mams..ik ben Zaterdag weg en kom laters op Zondag weer thuis.’’ ‘’He,...meer lezen »»

Gescheiden moeder en dochter! [1]
Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 17 januari 2018 door MoniqueH.

[1] Tja, het kan zomaar iedereen overkomen, ik bleef bij mijn vader achter toen mams echt opeens verdwenen was, ik weet dus een beetje hoe die dochter zich voelt, in zeker zin dan. Verzoekje van Tanja, ik heb behoorlijk de vrije hand er in gekregen en ik hoop dat ze na deel een reageert en eventueel nog wat toevoegingen...meer lezen »»

Linda is gek op groot!
Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 12 januari 2018 door AngelaX.

Ik Linda, woonde net een paar maand in de Visserstraat, enne had een aardige buurman, niet dat ie nou zo knap was of zo, maar hij maaide het gras en hield me tuin een beetje bij. Ik was nogal druk met mijn werk en met mijn jacht op…..nou laat ik het daar maar niet over hebben. Ik had eigenlijk best wel tijd...meer lezen »»

Voor de carriere van mijn man!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op vrijdag 12 januari 2018 door GeileLoes.

Hoi ik zal mezelf voorstellen, ik ben Jill 28 jaar met mijn 1.66 niet zo groot weeg rond de 55 kg. Ik ben slank heb een b-cup. Ik heb een goede baan als juffrouw op een basisschool. Ik ben 4 jaar getrouwd met Hendrik. Hendrik is een hard werkende man bij een internationaal bedrijf. Door het harde werken heeft...meer lezen »»

Mijn huwelijkscadeau!
Categorie: gangbang   Toegevoegd op vrijdag 12 januari 2018 door MoniqueH.

Ik lig op bed in de donkere kamer en ben naakt, op mijn lingerie en mijn hoge hakken na. Het is in het begin van de middag. Mijn ogen en oren zijn afgeplakt. Mijn in nylons gehulde dijen zijn wijd gespreid. Zo heeft mijn kersverse echtgenoot mij neergelegd. Ik wacht af. Het duurt lang. Het is warm en het is een...meer lezen »»

Ik spuit zoveel zaad!
Categorie: onderzoek   Toegevoegd op vrijdag 12 januari 2018 door Derk.

Ik ben Derk en nu net achttien geworden. Nu was ik al heel vroeg met sex bezig maar ik kom slecht tot een hoogtepunt. Ik moet wel een twintig tot soms een half uur rukken wil ik klaar komen. Maar als ik kom dan spuit ik zoveel zaad,niet normaal. Dat weet ik door al die filmpjes te zien en wat die jongens en mannen...meer lezen »»

Geile Indonesische Steffie!
Categorie: asians   Toegevoegd op donderdag 14 december 2017 door DirtyDaD.

De post is laat en Steffie rent heen en weer. Het meisje werkt pas sinds kort bij jullie en ze kan haar tijd niet goed indelen. Je neemt haar nog eens goed op en besluit dat ze er goed uit ziet. Ze heeft halflang, zwart haar, een koffiekleurige huid en mooie, donkere ogen. Ze is wat klein van stuk en haar borsten...meer lezen »»

Voor onderzoek naar mijn nieuwe huisarts!
Categorie: onderzoek   Toegevoegd op donderdag 14 december 2017 door DirtyDaD.

Sinds jaar en dag wonen we in een rustig dorp gelegen in het verre noorden van het land. Met zijn twee honderd inwoners mag het eerder een gehucht genoemd worden, maar ach... wat maakt het voor het verhaal uit. In al die jaren hebben we een wat oudere huisarts gehad die uit de grote stad kwam en liever tot aan...meer lezen »»

Zomaar een dag van een nymfomane!
Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 14 december 2017 door GeileLoes.

Ik ben een nymfomane dirty exhibitionistische geile vrouw, die elke dag meerdere malen seks moet hebben. Mijn man Hans is precies hetzelfde en we vinden het enorm geil als de ander seks heeft met familie vrienden of vreemden… Het is rond half tien uur in de ochtend wanneer Helga besluit op te staan. Haar man...meer lezen »»

Oogmeting bij een rijpe man!
Categorie: oudereman   Toegevoegd op donderdag 14 december 2017 door GeileLoes.

Single zijn en geil is geen fijne combinatie. Om je libido te bevredigen is het hebben van een partner handig en lekker. Uiteraard kun je ook met je vingers en je speeltjes een heel eind komen, maar ik ga uiteraard liever voor het ‘echie.’ Helaas zijn sekspartners meestal niet voor handen als je ze echt nodig...meer lezen »»

Ik val op rijp en vol!
Categorie: rijpewijven   Toegevoegd op donderdag 14 december 2017 door MaXXX.

Hallo allemaal, ik ben een zeventienjarige geile gozer, die graag een van mijn avonturen met jullie wil delen. Mijn naam is Rob. Mijn grootste wens is seks met een oudere vrouw, liefst een Rubens type. Ik ben gaan zoeken op chatboxen. In het begin krijg je te maken met een hoop nep toestanden, maar op den duur...meer lezen »»

Door een bekende herkend op een erotische site!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op dinsdag 21 november 2017 door GeileLoes.

Deze waargebeurde belevenis is vorig jaar september begonnen, maar eerst zal ik beschrijven wie we zijn en hoe het zover gekomen is. “Wij” zijn mijn man Freek en ik Marlou, 37 jaar ben ik, slank, best wel ijdel, maat C tieten, donker rood krullend haar, draag een bril, ben ongeveer 170 cm, kleed me graag vrouwelijk...meer lezen »»

In het geheim liet ik mij neuken door schoonvader!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op dinsdag 21 november 2017 door DirtyDaD.

Het hierna beschreven geheim draag ik met mij mee en heb er geen spijt van. Tosca ben ik, een 32 jarige getrouwde vrouw ben ik, Ben is mijn man en we hebben het prima samen. Kan wel zeggen dat we een prima en afwisselend sexleven hebben waar ik tevreden mee ben. Meerdere keren per week ga ik met mijn benen wijd...meer lezen »»

Vind jij het raar dat ik mijzelf aftrek?
Categorie: aftrekken   Toegevoegd op dinsdag 21 november 2017 door Gijs91.

Gedurende onze relatie is de frequentie waarin we seks hebben langzaam afgenomen: van dagelijks naar om de dag; van om de dag naar wekelijks en tot voor kort zelfs naar eens in de paar weken. Het is niet dat we minder van elkaar houden, maar de behoefte van Iris is nu eenmaal minder, dit in tegenstelling tot mijn...meer lezen »»

Trio met mijn Marokkaanse buurjongen!
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op dinsdag 21 november 2017 door GeileLoes.

Ik ben Anne, 44 jaar oud, gelukkig getrouwd met Peter, die een paar jaar jonger is. We hebben een dochter Julia. Ik ben 1.73 meter lang. Ik heb blond haar, normaal gesproken vallend tot op mijn schouders een beetje naar binnen gedraaid. Vanochtend heb ik echter mijn haar in een knotje gebonden. Ik ben het huis...meer lezen »»

Overvallen door een regenbui onder het hardlopen!
Categorie: creampie   Toegevoegd op dinsdag 21 november 2017 door GeileLoes.

Er is mij iets overkomen dat ik in mijn stoutste, geilste momenten niet had gedroomd. Het leven is soms wellustiger dan je denkt of hoopt. Maar laat ik me eerst even voorstellen. Ik ben Joke, 37 jaar, 1,70 en 68 kg en single. Ik heb C cup tieten. Mijn favoriete sport is hardlopen, een hobby die ik een paar maal...meer lezen »»

Waarom ik mijn stiefvader wilde hebben!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op donderdag 2 november 2017 door DirtyDaD.

Mijn belevenis ben ik als geweldige ervaring ter herinnering op papier gaan zetten, later is het idee geboren om het tot een verhaal om te vormen en het hier te plaatsen. Een Nederlandse vrouw van 24 jaar ben ik, mijn naam is : Bianca, momenteel ben ik single. Ongeveer 170 cm ben ik, en wel een paar kilootjes...meer lezen »»

Mijn stiefvader verzorgen!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op donderdag 2 november 2017 door GeileLoes.

September 2017 was het toen de door mij aan het papier toevertrouwde gebeurtenis begon. Mijn moeder Anne, 56 jaar, is enkele jaren geleden hertrouwd met Bert 47 jaar, leuk stel, kan prima met hun opschieten, zo heel erg vaak zie ik hun niet, een uur met de auto woon ik bij hun vandaan, maar door de diverse Social...meer lezen »»

Het meisje met de Metro krantjes!
Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 2 november 2017 door DirtyDad.

Zoals iedere ochtend stond ze bij de ingang van het treinstation de welbekende Metro krantjes uit te delen aan haastende forenzen. Helaas was ik daar één van, maar ik probeerde altijd bij haar langs te gaan in plaats van bij haar collega’s. Altijd met een goedemorgen, een glimlach en na verloop een kort praatje....meer lezen »»