Inaya 26 jaar
Pakistaanse stoeipoes zoekt knappe, potente man voor wilde seksdate!
Hoi, Ik ben een Pakistaanse stoeipoes, zoek een man met een groot uithoudingsvermogen, die mij een hele nacht lang alle hoeken van de slaapkamer laat zien!

Twintig jaar gelukkig getrouwd!
Categorie: cuckolding   Toegevoegd op donderdag 15 juni 2017 door WillyWanker.

"Ik weet nog goed dat ik haar de eerste keer zag". Peter glimlacht en aan zijn uitstraling en de blik in zijn ogen is duidelijk te zien dat hij het in gedachten weer voor zich ziet. "Het was hoogzomer en An stond in een wit zomerjurkje te kletsen met haar beste vriendin. Op dat moment kende ik hen beiden niet....meer lezen »»

Mammie zal je lekker toe stoppen!
Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 15 juni 2017 door WilliamXL.

Ik ben Theo en nu net twintig jaar. Ik ben bevriend met Hans al vanaf mijn zesde jaar. Wij fietsten altijd met zijn tweeën naar school. Hij heeft een zuster die twee jaar ouder is. Dat ik hem leerde kennen was het een normaal huisgezin. Maar vijf jaar terug is zijn vader weggegaan met een del van zijn werk. Hans...meer lezen »»

Les van tante en haar zwarte butler! [2]
Categorie: interracial   Toegevoegd op vrijdag 12 mei 2017 door AngelaX.

Deel 2 - Als een verlegen tiener (wat ze natuurlijk ook was) stond ze giechelend voor me. Met beide handen pakte ze haar tietjes vast en begon die geil grommend te kneden. Ze probeerde, net als haar tante, haar stijve tepeltjes te likken, maar dat lukte haar niet. Toen knoopte ze haar rokje los, dat plomp rond...meer lezen »»

Les van tante en haar zwarte butler! [1]
Categorie: interracial   Toegevoegd op vrijdag 12 mei 2017 door AngelaX.

Deel 1 - Met mijn 21 jaar ben ik de jongste en de enigste neger van de 6 bedienden van de familie Grootaerts. Al ruim 4 jaar, sinds ik vanuit St. Maarten naar Nederland was gekomen, ben ik butler in opleiding in Huize Dennelust, een kapitaal herenhuis in het centrum van Amsterdam. Sinds een jaar was het mijn taak...meer lezen »»

In scene gezette verkrachting!
Categorie: verkrachting   Toegevoegd op donderdag 11 mei 2017 door DirtyDaD.

Het was een koude avond. Emma, een meid van begin 20, met mooie strakke borsten, blond krullend haar en pure blauwe ogen, was onderweg naar huis van haar werk naar het kleine flatje waar ze samen met haar vriend woonde. Haar vriend, Tim, had opdracht gegeven om op het toilet op haar werk haar slipje uit te doen...meer lezen »»

Ik wordt verkracht door twee mannen!
Categorie: verkrachting   Toegevoegd op donderdag 11 mei 2017 door DirtyDaD.

Op een zonnige dag ging ik naar het strand. Een luchtig jurkje aan en sandaaltjes met een klein hakje. M'n slipje had ik voor het gemak maar thuisgelaten, veel te zweterig, net als m'n bh. Ik voelde een warm zomerbriesje langs m'n haar en tussen m'n benen strijken. Vandaag was een goede dag om in een duinpannetje...meer lezen »»

Onverwachte partnerruil!
Categorie: partnerruil   Toegevoegd op donderdag 11 mei 2017 door LaurensX.

Ik had nooit gedacht dat onze eerste bezoek aan Nel en Hans zo uit zou pakken. Het was een enerverende en spannende geile avond geworden. Het was onze eerste ervaring met ongeplande partnerruil. We hadden het er nog nooit over gehad, maar het overkwam mij, maar mijn vrouw niet helemaal bleek later. Wij, Frank(34)...meer lezen »»

Partnerruil met bevriend stel!
Categorie: partnerruil   Toegevoegd op donderdag 11 mei 2017 door LaurensX.

Op oudejaarsavond vierden wij (mijn vrouwtje Miranda en ik, Laurens) net als bijna alle oudejaarsavonden van de vele jaren daarna, samen met onze boezemvrienden Dennis en Gerda. Afgesproken was dat we zouden blijven slapen bij Dennis en Monique. We wonen weliswaar maar enige kilometers van elkaar verwijderd, maar...meer lezen »»

Ik laat mij neuken door mijn dominante baas!
Categorie: ophetwerk   Toegevoegd op woensdag 10 mei 2017 door AngelaX.

Fuck… onnozel wicht!!! Dit had ik al jaren moeten zien aankomen. Ik ben nu 4 maanden, 1 week en 3 dagen samen met mijn overheerlijke geile vriend. We leerden elkaar kennen via Leukesexdates.net. Enkele chats later volgde onze eerste date en na enkele uren in elkaars ogen gekeken te hebben scheurden we de kleren...meer lezen »»

Een dagje winkelen met mijn geile Tante!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op woensdag 10 mei 2017 door LaurensX.

Ook vandaag zaterdag ging ik naar Utrecht om gezellig te winkelen. En opeens dacht ik, Misschien vindt tante Coby het wel leuk om mee te gaan. Ik belde haar op en vroeg of zij zin had om met mij te winkelen in Utrecht. “Dat is leuk en ook leuk dat je mij vraagt, zei ze door de telefoon. “Ik ga graag met je...meer lezen »»

Hij was weer bij me terug!
Categorie: amateurs   Toegevoegd op woensdag 10 mei 2017 door Saskia.

Ik had nooit gedacht dat twee korte zinnen zo’n effect konden hebben op mij. Dat je met simpele dingen, zoals even wat aandacht geven aan elkaar, zoveel kunt goedmaken. Ik lees nog een keer wat hij heeft gestuurd: “Ik kan niet wachten tot ik weer thuis ben. Ik verlang zo naar je.” Ik tel hoeveel woorden...meer lezen »»

Geneukt door mijn moeders vriend!
Categorie: vernedering   Toegevoegd op dinsdag 9 mei 2017 door DirtyDaD.

Ik ben een jongen van 19 jaar en ben elke dag ontzettend geil. Soms hou ik het gewoon niet meer en wil ik graag neuken, me laten aftrekken en me laten pijpen, maar ik heb een probleem, want kom niet klaar als ik neuk en als ik me laat aftrekken en pijpen wordt het ook niets. Ben er ook heel verdrietig om geweest,...meer lezen »»

Hoofddoeksletje bruut genomen door haar vader!
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op dinsdag 9 mei 2017 door AngelaX.

Dit verhaal gaat over Aicha en haar belevenissen in een ogenschijnlijk keurige moslimfamilie. Aisha is een slimme intelligente Turkse jongedame die studeert aan de universiteit. Na een Islamitische opvoeding koos ze er zelf voor om sinds haar 17e een hoofddoek te dragen. Dit tot grote vreugde van haar ouders,...meer lezen »»

Ik betrapte mijn vrouw met onze donkere huisvriend!
Categorie: interracial   Toegevoegd op maandag 8 mei 2017 door Wennepen.

Het volgende verhaal gaat over mijn vrouw die ik op heterdaad betrapte met een donkere huisvriend. Omdat ontkennen geen zin had, heeft ze me het hele verhaal verteld. Marlon was op visite bij mijn vrouw terwijl ik aan het werk was. Dat gebeurde de laatste tijd steeds vaker en ik verdacht mijn vrouw er al een tijdje...meer lezen »»

Mijn dochter trekt mij af!
Categorie: incest   Toegevoegd op maandag 8 mei 2017 door Saskia.

Ik ben een man van 45 en sinds twee jaar gescheiden. Uit mijn huwelijk heb ik een dochter, Eva van veertien jaar. Vaak als ze uit gaat komt ze bij mij logeren omdat ze van haar moeder een bepaalde tijd binnen moet zijn. Vaak belt mijn ex dan om te vragen of ze al thuis is en nadat ik met mijn dochter haar een...meer lezen »»

Mijn broertjes piemeltje!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op maandag 8 mei 2017 door GeileSlet.

Op een dag lag ik onder de zonnebank te denken aan de piemel van mijn broertje. Het kwam omdat ik hem in zijn nakie in de douche had gezien. Hij had een piemeltje van 7 cm lang en 4 dik. Ik vond het een klein lief piemeltje. Ik voelde iets kriebelen tussen mijn benen als ik hem in mijn gedachten voor me haalde....meer lezen »»

Mijn geile broertje en ik!
Categorie: incest   Toegevoegd op maandag 8 mei 2017 door AngelaX.

Ik Sophie, een jonge meid van 15 jaar. Ik leef met mijn 17-jarige oudere broer in een villa met grote slaapkamers, een sauna, een buitenzwembad en nog veel meer. Mijn ouders zijn vaak in het buitenland, waar ze veel geld verdienen. Hierdoor zijn wij vaak samen thuis. We weten vaak ook niet wanneer ze weer thuis...meer lezen »»

Ik ben onderdanig aan mijn baas!
Categorie: onderdanig   Toegevoegd op zondag 7 mei 2017 door GeileSlet.

Mijn naam is Elyja, 24 jaar, ben getrouwd en heb 4 leuke kindjes.(2 tweelingen 1 van 4 en 1 van 2) Ik werk op een advocaten bureau samen met mijn vroegere studie genootje die inmiddels mijn beste vriendin is. Het is inmiddels vrijdag middag en mijn vriendin en ik zitten buiten in het zonnetje een kop koffie te...meer lezen »»

Mijn Turkse vriendin! [2]
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op zondag 7 mei 2017 door GeileSlet.

Deel 2 - In het eerste deel heb ik verteld hoe Jolanda door toedoen van haar Turkse vriendin, Anoesha, die een zangeres in nachtbars was, ergens achter in een kamertje van een bar, door twee oudere Turkse mannen geneukt is, iets wat ze voorheen nooit voor mogelijk had gehouden, maar er achter kwam dat ze dit toch...meer lezen »»

Mijn Turkse vriendin! [1]
Categorie: moslimseks   Toegevoegd op zondag 7 mei 2017 door GeileSlet.

Deel 1 - Jolanda had sinds kort een nieuwe Turkse vriendin, ene Anousha. Ze was een zangeres, vertelde ze en stelde Jolanda voor om met haar mee te gaan als zij moest optreden, het zou haar niets kosten, want drinken kon ze op haar rekening. Jolanda vond dit wel eens leuk en ging met haar mee. Het was een klein...meer lezen »»