Qubilah 24 jaar
Botergeile Marokkaanse studente wil sexafspraak met elegante zakenman!
Hallo Ik ben Qubilah, een botergeile Marokkaanse studente, Ik zoek een zakenman met klasse voor een heet weekend of een geile vakantie. Wie neemt mij mee??

Moeder en dochter worden geneukt door zwarte monsterlul!
Categorie: monsterlul   Toegevoegd op zondag 11 december 2016 door LaurensX.

Het geluid van een ronkende motor vult de straat. Astrid kijkt uit haar raam naar de verhuiswagen aan de andere kant van de straat. Uit de vrachtwagen komen twee oudere mannen in smerige overalls, waarschijnlijk de verhuizers. “Waar zouden de bewoners toch zijn?” Een paar seconden later werd haar vraag beantwoord...meer lezen »»

Ik laat mij vingeren door mijn buurmeisje!
Categorie: lesbo   Toegevoegd op zondag 11 december 2016 door AngelaX.

“Nora! Opstaan!” riep mam aan de trap. Met een zucht draaide ik mij om en keek op de klok. 7 uur. Het was dus echt wel tijd om op te staan. “Ik kom mam!” riep ik terug. Mij uitstrekkend duwde ik het laken opzij. De frisse lucht streelde mijn lichaam en ik voelde mijn tepeltjes stijf worden. Ze duwden tegen...meer lezen »»

Hoe mijn zus zich liet neuken door mijn man!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op zondag 11 december 2016 door DirtyDaD.

De heerlijke belevenis die we afgelopen zomer meemaakte heeft een flinke verandering teweeg gebracht tussen mijn zus en mij. Maar laat ik bij het begin beginnen en een uitleg geven over het ontstaan ervan en hoe we tot het gebeurde kwamen. Mijn naam is Karolien ben een 39 jarige vrouw en getrouwd al heel wat...meer lezen »»

Ik neuk mijn stiefdochter!
Categorie: incest   Toegevoegd op zaterdag 26 november 2016 door DirtyDaD.

Harold is mijn naam ben en 36 jarige gewone Nederlandse man, na mijn scheiding lang geleden ben ik in contact gekomen met Diane, een heerlijke vrouw waar ik mij direct geweldig tot aangetrokken voelde echte maatjes werden we al snel, ze was wel wat ouder dan ik, 44 jaar maar zag er wel lekker en goed uit. Ze...meer lezen »»

Mijn moeder neukt met Surinamers!
Categorie: interracial   Toegevoegd op zaterdag 26 november 2016 door Puber.

Ik heb een moeder van 66 jaar oud. Ze woont al weer een tijdje alleen na het overlijden van mijn vader. Ik kom bijna elke week bij haar op bezoek, maar normaal alleen in het weekend of ’s avonds. Het was nu een dinsdag en ik was vrij en bij haar in de buurt en wilde haar graag eens met een bezoekje verrassen....meer lezen »»

Ik heb seks met mijn collega in de bioscoop
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op zaterdag 26 november 2016 door AngelaX.

De hierna omschreven belevenis heb ik enkele maanden geleden mee mogen maken, geheel onverwacht en niet gepland maar wel heel erg bijzonder. Stefie is mijn naam ben een vrouw van 34 jaar en ik woon samen met Bert. We hebben het prima en ook in bed heb ik zeer zeker geen klagen, ben redelijk slank halflang donkerrood...meer lezen »»

Wil jij die huisvriend zijn?
Categorie: rijpewijven   Toegevoegd op zaterdag 26 november 2016 door LaurensX.

Ik vergader regelmatig in een klein buurthuis op het platte land. In één van die gelegenheden voeren Femke en Finn de scepter. Zij doen dat parttime naast hun reguliere werk. Een leuk stel om mee samen te werken. Femke is een vrouw van begin 50, een strak lichaam en lekker spontaan. De laatste tijd werkte Femke...meer lezen »»

De grote lul van mijn zwager!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op zaterdag 26 november 2016 door DirtyDaD.

Mijn belevenis van onze najaars vakantie met onze familie heb ik besloten op papier te zetten en vond dat het hier wel paste op deze seksverhalensite. Al erg lange tijd proberen wij met broer en zussen iets te regelen om met zijn allen wat te gaan doen, dat ik wel een onmogelijke opdracht natuurlijk, iedereen...meer lezen »»

Mijn voorkeur voor wat rijpere vrouwen!
Categorie: rijpewijven   Toegevoegd op zaterdag 26 november 2016 door LaurensX.

Mijn heerlijke en waargebeurde belevenis heeft een voorspel van wel een half jaar dat ik in het kort zal beschrijven. Maar laat ik mij eerst voorstellen mijn naam is Bernhard ben een 34 jarige Nederlandse man met en normaal postuur, donkerblond een beetje krullend haar van mijn beroep ben ik vertegenwoordiger...meer lezen »»

Zijn vrouw die ging vreemd!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op donderdag 3 november 2016 door AngelaX.

Wim ging naar zijn werk, een collega van hem Peter, was jarig en die had een door zijn vrouw gebakken taart bij zich. ‘’Gefeliciteerd Peter, tja alweer zevenendertig, He.’’ Zo werd hij door alle collega’s gefeliciteerd nadat hij zelf de taart had aangesneden, tien flinke stukken, voor de zes automonteurs,...meer lezen »»

Een botergeile tweeling!
Categorie: trio   Toegevoegd op donderdag 3 november 2016 door AngelaX.

We staan al drie dagen op deze gezellige camping in Zuid Frankrijk en we hebben het hier prima naar ons zin. Er staan hier veel jonge rugzaktoeristen om ons heen van alle nationaliteiten, waarschijnlijk studenten want de vakanties zijn net begonnen. We staan op een veldje waar wat opdringerige jonge Italiaanse...meer lezen »»

Mijn onophoudelijke sexdrift!
Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 3 november 2016 door LaurensX.

Het probleem dat ik met mijzelf had dreigde een beetje de kant van een frustratie op te gaan, al wel enkele jaren had ik het en het werd langzaamaan erger en erger. Mijn naam is Laurent, ben een gast van ruim 18 jaar, deze belevenis heb ik met behulp en op aanraden van iemand op papier gezet en hier geplaatst. Al...meer lezen »»

De neukmachine!
Categorie: speeltjes   Toegevoegd op vrijdag 28 oktober 2016 door LaurensX.

Ik heet Veronique en woon in Noord-Brabant dichtbij de Waal, samen met mijn man Laurens. Hij is een man met twee rechter handen en voor mij maakte hij ooit een ongelofelijke neukmachine. Je weet wel, zo'n elektrisch aangedreven, onvermoeibare neuker die een vrouw helemaal gek kan maken. We hebben er oeverloos...meer lezen »»

Mijn gelovige buurvrouw!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op vrijdag 28 oktober 2016 door LaurensX.

Eva, zo heette ze, was toen 50 jaar en voor de meeste mannen geen aantrekkelijke vrouw. Ze was behoorlijk streng gelovig en zag er ook zo uit. Haar steile bruine haar in een bobtail kapsel, een niet grote magere gestalte en dunne sportieve benen (omdat ze altijd alles per fiets deed). Het is daarom moeilijk te...meer lezen »»

De schoolreunie!
Categorie: trio   Toegevoegd op vrijdag 28 oktober 2016 door WilliamX.

Laatst kreeg ik een brief van mijn oude school. Ze wilden in het najaar een reünie houden voor diegene die vijftien jaar van school waren. Tegenwoordig woon ik vlak bij die school en had wel interesse erin. Twee van mijn vroegere klasgenoten zag ik nog wel eens, maar de rest ben ik uit het oog verloren. Vroeger...meer lezen »»

Seks met mijn moeder en vader! [2]
Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 27 oktober 2016 door AngelaX.

Deel 2 - Inge was mijn beste vriendin ook net 14 jaar en heeft half lang blond haar en knal blauwe ogen verder heeft ze een a cupje en is ze ongeveer 170 cm slank met een mooi rond kontje door het turnen, wat ze veel beter kan dan ik, ze heeft haar lengte mee maar anders leek ze wel 12 met haar lieve gezichtje...meer lezen »»

Seks met mijn moeder en vader! [1]
Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 27 oktober 2016 door AngelaX.

Deel 1 - Hallo ik ben Alice, ik ben net 14 jaar geworden en ik woon in Twente. Ik ben klein, slank en ik sport veel (turnen en kickboxen) dat laatste moest ik van mijn vader! Ik heb jammer genoeg niet zulke hele grote borsten, een kleine b-cup. Maar ik heb wel door het sporten een mooi klein rond kontje gekregen....meer lezen »»

Onze feestdagen in Afrika!
Categorie: interracial   Toegevoegd op dinsdag 25 oktober 2016 door GeileSlet.

Daar de feestdagen weer voor de deur staan wil ik met jullie delen wat ik vorig jaar met de feestdagen heb meegemaakt. Ik zal me eerst even voorstellen, mijn naam is Birgit en ben 23 jaar met lang donker bruin haar en heb een normaal postuur. Niet te dik en niet te dun. Ik heb een mooie volle C-cup waar ik trots...meer lezen »»

Rijpe vrouw met twee jonge jongens! [2]
Categorie: rijpewijven   Toegevoegd op dinsdag 25 oktober 2016 door AngelaX.

Deel 2 - De rits van haar rokje werd omhoog geschoven en gleed van haar heupen op de grond. De rest van de kleding volgde in een rap tempo. “Kleed jullie uit” kreunde de hete Tanja. Tevreden kijkend lag Tanja op het grote bed naar de stram staande lullen te kijken. Die van Rob mocht er best wezen dacht ze...meer lezen »»

Rijpe vrouw met twee jonge jongens! [1]
Categorie: rijpewijven   Toegevoegd op dinsdag 25 oktober 2016 door AngelaX.

Deel 1 - Tanja zat dromerig op de bank onderuit gezakt. Het was eigenlijk te warm om binnen te zitten. Haar dunne korte jurkje plakte aan alle kanten, aan haar bevallige lichaam. Een Bh had ze met dit warme weer in huis niet om. Haar tepels tekenden zich dan ook duidelijk af in de dunne stof. Ze was 39 jaar oud...meer lezen »»