Umayma 22 jaar
Rondborstige Turkse meid zoekt vaste verkering met leuke jongen!
Ik ben een Turkse meid van 21 jaar, ik ben in het bezit van een paar stevige grote borsten. Ik ben op zoek naar vaste verkering met een leuke jongen! Mail

Ik schrok van zijn lul!
Categorie: monsterlul   Toegevoegd op zondag 16 oktober 2016 door Wennepen.

Ik vond het helemaal niet leuk dat ik met m'n ouders en zusje op vakantie moest. En dan nog wel naar het Sauerland! lk had met mijn vriendin Stella naar Spanje gewild, doch de abominabele cijfers op mijn eindrapport waren er de oorzaak van dat pa en ma een flinke stok voor onze plannen staken. In Spanje op mannenjacht,...meer lezen »»

Liften naar Frankrijk!
Categorie: tieners   Toegevoegd op zaterdag 16 oktober 2016 door Wennepen.

Het was in 1983 dat ik alleen de tocht ging maken naar Frankrijk, waar mijn ouders op de camping stonden ik kon pas een weekje later vertrekken omdat ik nog een herexamen moest doen. Ik had met mijn ouders afgesproken dat ik hun achterna zou reizen zo gauw het kon omdat ik pas 17 jaar was, had mijn moeder haar...meer lezen »»

Mijn stoere Ome Fred!
Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 14 oktober 2016 door DirtyDaD.

Al sinds jaar en dag zie ik mijn Ome Fred als een man van ruwe bolster blanke pit. Als zeevaarder is hij vaak een hele tijd op pad en kwam eens in de zoveel maanden op visite. Hij bleef dan een weekje of twee bij ons logeren, omdat hij geen vaste verblijfplaats had in Nederland. Ik was inmiddels van een klein...meer lezen »»

Verkracht door 4 jonge jongens!
Categorie: verkrachting   Toegevoegd op vrijdag 14 oktober 2016 door Dr.Laurens.

Het was 's avonds tegen 21:00 uur toen ik van mijn werk naar huis fietste, op de route moest ik, een vrouw van 43 jaar, een stukje door het bos omdat het de kortste route was. Normaal ben ik niet bang uitgevallen maar deze keer voelde het niet prettig aan. Ik dacht in mij zelf kom meid stel je niet aan wat kan...meer lezen »»

Vieze oude man neukt jong meisje!
Categorie: oudereman   Toegevoegd op vrijdag 14 oktober 2016 door DirtyDaD.

Ik ben Xanxa en ik ben 16 jaar oud, ik ben erg volwassen voor mijn leeftijd en begon dan ook al redelijk vroeg met experimenteren. Op mijn 15de verjaardag was ik al ontmaagd door mijn ex-vriend en sinds dien doe ik maar al te graag aan seks. Ik heb dan ook al behoorlijk wat ervaring met jongens maar ook meisjes....meer lezen »»

Mijn moeder is dronken!
Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 14 oktober 2016 door DirtyDaD.

Na een avondje stappen kwam ik, Erwin met mijn beste vriend Dennis, tegen 2 uur bij mij thuis vannacht zou hij bij mij blijven overnachten omdat we de volgende dag naar de voetbal zouden gaan. Toen we de kamer in liepen zat mijn moeder aan de eettafel ze was met de laptop bezig het geluid dat hoorbaar was kwam...meer lezen »»

Ik ben gek op oudere mannen!
Categorie: oudereman   Toegevoegd op vrijdag 14 oktober 2016 door Wennepen.

Als klein meisje keek ik altijd al op naar oudere en wijze mannen zoals mijn opa en mijn vader. Daarom denk ik dat ik een vadercomplex heb en mij ook sexueel aangetrokken voel tot oudere mannen. Op mijn 16de kreeg ik een vriendje van 20, maar merkte tijdens de sex dat ik meer fantaseerde over sex met een oudere...meer lezen »»

Mijn vieze oude buurman!
Categorie: oudereman   Toegevoegd op vrijdag 14 oktober 2016 door DirtyDaD.

Toen Loes thuiskwam van haar middelbare school was ze doodop. Ze zei geen gedag en liep meteen met grote passen de trap op naar haar kamer. Het was pas half 4 dus ze zou nog even tijd hebben voordat ze naar beneden geroepen zou worden voor het avondeten. Ze nam plaats achter de computer en luisterde wat muziek...meer lezen »»

Hoe ik mijn schoondochter te pakken nam!
Categorie: familiesex   Toegevoegd op vrijdag 14 oktober 2016 door Boudewijn.

Mijn geweldige belevenis die ik afgelopen zomer meemaakte wil ik hier met u delen, als trouwe lezer kan ik op deze manier ook mijn bijdrage leveren. Eerst zal ik mijzelf voorstellen Boudewijn is mijn naam, ben een 48-jarige gescheiden man, sportief, slank en wel een levensgenieter. Na de verkoop van mijn eigen...meer lezen »»

Sex met mijn vriendin en haar geile dochter!
Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 14 oktober 2016 door DirtyDaD.

Hallo allemaal. Ik zal me eventjes voorstellen. Ik ben een 45 jarige man met een mooi gespierd lichaam. Onlangs heb ik een vrouw ontmoet via een datingsite. Zij is 5 jaar ouder dan mij en is een alleenstaande moeder en zij heeft een dochter van 15 jaar. We kennen elkaar ondertussen zo een 3 tal maanden. Zij heeft...meer lezen »»

Geneukt met een voorbinddildo!
Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 14 oktober 2016 door DirtyDaD.

Omdat het zonnetje lekker scheen en op het werk weinig te doen was besloot ik om een paar uurtjes eerder vrij te nemen. Thuis aangekomen hoorde ik gelach en gekreun uit de slaapkamer van onze dochter Eva (19). Stiekem liep ik de trap op en opende de deur van haar slaapkamer een klein beetje. Ik zag Eva op haar...meer lezen »»

Nylons en jarretels om papa te verwennen!
Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 14 oktober 2016 door DirtyDaD.

Hallo, Ik ben een meisje van 16 jaar. Ik heb lange blonde haren tot voorbij mijn schouders, azuurblauwe ogen, ben 1m72 en weeg 66 kg. Op een kille herfstavond rond 20:00, toen het buiten al donker was verveelde ik mij. Ik dacht even op internet snel nog wat foto’s verzamelen voor een schooltaak. Mijn computer...meer lezen »»

Overspel in de polder!
Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op vrijdag 14 oktober 2016 door Bram69.

Een mooie warme zomerdag, lekker weer voor een motortripje. Ik zoek tijdens zo’n motortrip zoveel mogelijk de natuur op, weg uit stedelijk gebied en de daarbij horende drukte. Zo rij ik langs de polders en bossen, op die dag reed ik in de polders. Ik stop aan een dijk aan een meer, achter de dijk naast het water...meer lezen »»

De Surinaamse sollicitante!
Categorie: negerinnen   Toegevoegd op donderdag 13 oktober 2016 door LaurensX.

Op het moment dat ze kwam binnen lopen was ik al helemaal verkocht. Ik was sinds een paar weken manager van een klein bedrijf en zag vandaag de derde sollicitante binnen komen. Volgens haar CV was ze 22 en had al redelijk wat ervaring opgedaan als managementassistente. Jenny was donker, van Surinaamse afkomst,...meer lezen »»

Verlangen naar mijn oude leven!
Categorie: escort   Toegevoegd op donderdag 13 oktober 2016 door Wennepen.

Nu ik weer wat meer tijd heb en het best wel naar mijn zin heb nam ik het besluit om mijn heerlijke ervaring aan het papier toe te vertrouwen. Lucy is mijn naam ben inmiddels 42 jaar en moeder van twee op kamers wonende kinderen, sinds vier jaar ben ik gescheiden, heb een leuke baan waar ik prima van rond kan...meer lezen »»

Een triootje met mijn geile buurmeisje!
Categorie: trio   Toegevoegd op donderdag 13 oktober 2016 door LaurensX.

Amy is een mooie meid. En dat weet ze ook. Ze heeft felle blauwe ogen en lang donker haar wat ze in verschillende stijlen draagt. Hoewel ze net achttien jaar is, kleed ze zich meestal super sexy. Als ze in het weekend uit gaat draagt ze meestal een kort zwart rokje, lange zwarte leren laarzen met een hoge hak,...meer lezen »»

Een geile verrassing van mijn vriendin!
Categorie: lesbo   Toegevoegd op donderdag 13 oktober 2016 door Wennepen.

Joy had al lang niks van zich laten horen; iets wat mij erg onrustig maakte en onzeker. Vertwijfeld heb ik vaak met mijn telefoon in mijn hand gezeten om haar te bellen, maar ièts hield me tegen. Tot ik vorige week werd gebeld vanaf een onbekend nummer. Ik was te laat met opnemen en nog geen halve minuut later...meer lezen »»

Mijn vrouw met twee jonge jongens!
Categorie: creampie   Toegevoegd op donderdag 6 oktober 2016 door Geilstel026.

Op een zonnige middag in mei waren mijn vrouw Annika en ik naar de bossen van Doorn gegaan voor een wandeling. Mijn vrouw is een paar jaar jonger dan ik en ze mag er wezen. 1.70 lang, een ruime c-cup en een prachtig kontje. Ik had wat lekkere dingen meegenomen en aangekomen bij een klein veldje wat net niet zichtbaar...meer lezen »»

De volslanke Rubensvrouw!
Categorie: dikkewijven   Toegevoegd op donderdag 6 oktober 2016 door Fatzo.

Ik loop over de galerij op de 10de verdieping, en ik voel mijn hart bonzen in mijn keel. Dit is de eerste keer dat ik echt een afspraak heb gemaakt via het internet, en ik volg de nummers als ze oplopen en steeds dichter naderen tot het afgesproken adres. Nummer 24, 26, 28 … hier moet het zijn. Het huis ziet...meer lezen »»

Het dikke buurmeisje!
Categorie: dikkewijven   Toegevoegd op donderdag 6 oktober 2016 door Fatzo.

Mijn stijve lul zat in de weg … ik was in een geile bui, maar wou mijzelf niet aftrekken. Ik wilde gewoon neuken of gepijpt worden. Mijn vrouw was het weekend weg en ik had ook geen zin om een escort te bellen of naar een privehuis te gaan.Tja, wat blijft er over?… de dames in de buurt. Het was een mooie herfstdag,...meer lezen »»